Hyppää sisältöön
Home Hämeenlinnassa tehostetaan matkailun johtamista data-analytiikan ja liikkumismäärien mittaamisen avulla

Hämeenlinnassa tehostetaan matkailun johtamista data-analytiikan ja liikkumismäärien mittaamisen avulla

Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu ovat aloittaneet yhteistyössä uuden hankkeen, jonka tavoitteena on hyödyntää data-analytiikkaa matkailun tiedolla johtamiseen. Hankkeessa keskitytään Hämeenlinnan alueen matkailumäärien mittaamiseen ja analysointiin. Tavoitteena on tunnistaa alueen perusliikenne ja erottaa siitä matkailun osuus.

Hämeenlinnan alueella tapahtuu runsaasti pendelöintiä, mikä tekee siitä erityisen kiinnostavan tutkimuskohteen liikkumismäärien mittaamiseen. Tässä hankkeessa pyritään liikkumismäärien mittaamisen avulla luomaan matkailu- ja matkailijaprofiileja sekä kehittämään automaattista ja reaaliaikaista matkailumittausta. Hankkeen lopputuloksena syntyy tietojohtamisen malli, joka otetaan käyttöön Hämeenlinnan kaupungin päätöksenteon tukena. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Linnan Kehitys Oy:n kanssa.

Matkailualalla toimii useita pienyrityksiä, jotka tarjoavat matkailupalveluita ja osallistuvat matkailun toteuttamiseen joko suoraan tai alihankintana. Matkailu on myös vahvasti riippuvainen yhteiskunnallisista tekijöistä ja alan yhteistyöverkostoista, minkä vuoksi on tärkeää kehittää kansallisen ja kunnallisen tason tiedolla johtamista matkailualalla. Tämä edellyttää tiedon ja datan keruuta, analysointia, jakamista ja kerätyn tiedon pohjalta tehtyjen analyysien hyödyntämistä käytännön päätöksenteossa.

Hankkeen tavoitteena on luoda malleja ja toimenpide-ehdotuksia kohti reaaliaikaisempaa matkailumäärien seurantaa. Matkailualan toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, ja esimerkiksi fossiilisen käyttövoiman väheneminen ja uusiutuvan energian ratkaisut vaikuttavat merkittävästi liikkumiseen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi matkailualan yritysten on kyettävä reagoimaan markkinoiden muutoksiin. Tämä edellyttää luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa matkailumääristä sekä kykyä analysoida ja hyödyntää tätä tietoa päätöksenteon tukena.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan kirjallisuustutkimusta ja pohjatöitä, joiden avulla selvitetään, kuinka matkailumäärät voidaan arvioida ja mallintaa rajallisella määrällä mittauksia. Tämän lisäksi kartoitetaan nykyiset matkailumäärät valituilla kohteilla ja kehitetään mallia matkailijamäärien arvioimiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös määrittää olennaiset mittauskohteet, joiden avulla voidaan luoda jatkuvasti päivittyvä tilannekuva.

Toisessa vaiheessa keskitytään konkreettisten matkailumittaustoimien määrittämiseen ja kenttätestaukseen Hämeenlinnassa. Samalla kehitetään tietojohtamisen työkaluja, jotka perustuvat kerättyyn tietoon sekä auttaa ymmärtämään erilaisia matkailijaprofiileita.  tyypillisistä kävijöistä sekä uusista potentiaalisista asiakkaista. Lisäksi luodaan tietojohtamisen malli matkailun päätöksentekoprosesseihin sekä määritellään tarvittavat datalähteet ja mahdolliset analyysintuottajat yhteistyön tueksi.

Lisätietoja: