Datatehoa matkailuun - Hämeen ammattikorkeakoulu
Datatehoa matkailuun
Kuvassa nainen kuvattuna takaapäin istumassa laiturilla ja näppäilemässä kannettavaa tietokonetta. Taustalla näkyy kaksi henkilöä soutuveneessä.
Euroopan unionin rahoittama -logo.
Kuvassa nainen kuvattuna takaapäin istumassa laiturilla ja näppäilemässä kannettavaa tietokonetta. Taustalla näkyy kaksi henkilöä soutuveneessä.

Datatehoa matkailuun

Data-analytiikalla tehoa Hämeenlinnan matkailun ja liikkumisen tiedolla johtamiseen 

Toteutusaika: 1.4.2023-31.3.2026 
Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) 
Rahoitus: Maakuntien liittojen EAKR, Hämeenlinnan kaupunki, omarahoitus HAMK. Hankkeen kustannukset yhteensä 208 383€

Taustaa 

Matkailun toimialalla on lukuisia pienyrityksiä, jotka usein tarjoavat suoraan tai alihankintana osasia matkasta. Lisäksi matkailu on toimialana hyvin riippuvainen yhteiskunnan vaikutuksesta toimintaympäristöön sekä alan yhteistyöverkostoista. Näiden perusteella on tunnistettu tarve kehittää kansallisen tason tiedolla johtamista matkailun alalla myös kansainvälisessä, mikä edellyttää tiedon ja datan keruuta, jalostamista, jakamista sekä kerätystä tiedosta tehtyjen analyysien ja johtopäätösten käytäntöön vientiä. Hankkeessa edistetään kantahämäläisten matkailu- ja liikkumismäärien mittaamista ja analysointia. Tavoitteena on tunnistaa Hämeenlinnan alueen perusliikenne ja erotella sen avulla kokonaisliikkumismäärästä matkailun osuus. Hämeenlinna on suuren molemmin suuntaisen pendelöintimääränsä vuoksi hyvin yksilöllinen ja siksi arvokas kohde juuri tämän tutkimiseen. Liikkumismäärien avulla hankkeen toisena tavoitteena on matkailu- ja matkailijaprofiilien luominen sekä automaattisen ja reaaliaikaisen matkailumittaroinnin kehittäminen. Lopuksi näistä johdetaan kunnallinen tietojohtamisen mallin Hämeenlinnan kaupungille käyttöönotettavaksi. Hanketta tehdään yhteistyössä Linnan kehitys Oy:n kanssa. 

Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on luoda malleja hyödyntää data-analytiikkaa ja matkailumäärien seurantaan sekä esittää konkreettisia toimenpiteitä matkailumäärien mittaamisessa. Data-analytiikka matkailun kehittämisessä on välttämätön edellytys tulevaisuuden toimijoille reagoimiseksi muutoksiin. Fossiilisen käyttövoiman väheneminen ja kallistuminen ja toisaalta mahdolliset uudet uusiutuvan energian nopeastikin leviävät ratkaisut muuttavat liikkumistamme ja asettavat eri paikoissa sijaitsevat kohteet vaihtelevien muutosten eteen. Kestävä kehitys edellyttää myös markkinavetoista reagointia matkailualan yrityksiltä. Mikäli muutoksia ei kvantifioida ja seurata tehokkaasti ja reaaliaikaisesti tai lähes viiveettä, jää tiedolla johtamisen perustaksi muutaman vuoden viiveellä tehdyt perinteisen tilastoinnin analyysit. Hanke vastaa matkailuorganisaatioiden ja valtion strategian tunnistettuihin tarpeisiin luomaan informaatiota päätöksenteon tueksi edistämään haluttavia toimenpiteitä. 

Toimenpiteet 

Hankkeeseen on suunniteltu seuraavat toimenpiteet. 

Vaihe 1. 

T1.1 Kirjallisuustutkimus ja pohjatyöt. 2023 Q2 – 2024 Q1 ja T1.2 Baseline-liikenteen määrittäminen. 2023 Q3 – 2024 Q2 

Selvitetään, miten voidaan arvioida toteutunutta matkailumäärää ja kuinka se olisi mallinnettavissa rajallisella määrällä mittauksia. Erityisesti selvitetään, kuinka voidaan erottaa pendelöintiliikenne sekä naapurikuntien asiointiliikenne matkailuliikenteestä. Perustason määrittäminen. Valittujen kohteiden matkailumäärien kartoitus tällä hetkellä. Miten matkailijamäärien toteutumista arvioidaan tulevaisuudessa mallin avulla. Määritetään mitattavat kohteet, joiden seuranta on kriittistä jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan muodostamiseksi. 

T1.3 Markkinoinnin mittarointi ja testaukset. 2024 Q1 – 2024 Q4 

Markkinointinäkökulmasta tiedon yhdistäminen erilaisista verkkoanalytiikan ja fyysisen maailman datalähteistä. Asennetaan valittuihin paikkoihin tai kohteisiin online-anturointia. Muodostetaan käsitys siitä, miten eri data lähteitä yhdistämällä saadaan matkailuyrityksille ja kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä dataa, jonka voi käyttää liiketoiminnan ja kunnallisen toimintaympäristön kehittämiseen. 

Vaihe 2.

Konkreettisten matkailumittaustoimien määrittäminen ja kenttätestaaminen Hämeenlinnassa ja tietojohtamisen työkalujen kehittäminen niiden pohjalta. 

T2.1 Asiakasprofiilien muodostaminen. 2024 Q1 – 2025 Q2 

Selvitetään tyypillisten kävijöiden asiakasprofiilit ja hyödynnetään niitä uusien asiakkaiden löytämiseen sellaisilta alueilta (fyysiset tai markkinointirajaukset), joissa profiilin perusteella on matkailijapotentiaalia. Eri data lähteiden yhdistämisen avulla luodun asiakastiedon eli esim. verkkoanalytiikka, Telia data, kyselyt ja muut tutkimukset. 

T2.2 Tietojohtamisen mallin muodostaminen 2024 Q2 – 2026 Q1 

Malli päätöksenteosta matkailun prosesseissa. Analytiikkamallien käyttöönotto päätöksenteossa ja tietojohtamisessa. Paikallisten yritysten osallistaminen ja piloitointi heidän kanssaan. Tarjouspyyntöpohjien määrittäminen datalähteille ja analyysintuottajille eli luodaan pohjaa kaupalliselle yhteistoiminnalle (tilaaja sekä tuottaja). Tietojohtamisen yleisten ilmiöiden kirjaaminen muotoon, josta on hyötyä myös muille alueille. Syy-seuraussuhteiden löytäminen ja kehittämiskohteiden määrittäminen, jotta toimintaympäristö kehittyy haluttuun suuntaan. 

 

Olemme vasta hankkeen alkuvaiheessa, joten tällä hetkellä materiaaleja ei ole vielä saatavilla. Tämä osio täydentyy kuitenkin projektin edetessä. Toimenpiteiden havainnoista kirjoitetaan julkiset raportit, jotka julkaistaan tällä sivulla. Pidämme sinut ajan tasalla verkkosivujemme, yritystapaamisten ja sosiaalisen median kanavien kautta – seuraa siis HAMK Smartin tilejä Twitterissä ja Instagramissa!

Kiitos mielenkiinnostasi ja kärsivällisyydestäsi!

 

 

Enhancing data oriented management of Hämeenlinna city tourism and travelling

There are numerous small businesses in the tourism industry that often offer parts of the trip directly or as a subcontractor. In addition, tourism as an industry is highly dependent on the impact of society on its operating environment and on cooperation networks within the industry. Based on these, the need to develop national-level knowledge management in the field of tourism has been identified – also in international co-operation (Finnish State Tourism Strategy, Visit Finland Strategy). This requires the collection, processing and sharing of data, as well as the practical implementation of conclusions based on the analyzes made from the collected data. All these will be addressed in this project in terms of tourism and traffic volumes in Hämeenlinna.

First aim of this project is to identify the basic traffic in the Hämeenlinna area and use it to differentiate the share of tourism from the total traffic volume. Due to its large amount of commuting in both directions, Hämeenlinna is a unique and therefore valuable object for exploring this. With the help of traffic volumes, the second aim of the project is to create tourism and tourist profiles and to develop automatic and real-time tourism metering. Finally, a municipal information management model will be derived for the city of Hämeenlinna to implement. The project is carried out in co-operation with companies in the area, and in addition to communicating the results, workshops are organized to increase the information management capacity of companies in the area and to discuss the practical significance of information management in the municipal operating environment. 

YHTEYSTIEDOT