Hyppää sisältöön

Datatehoa matkailuun

Data-analytiikalla tehoa Hämeenlinnan matkailun ja liikkumisen tiedolla johtamiseen 

Logo: Euroopan unionin rahoittama
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli

Hankkeen tiedot

HankeDatatehoa matkailuun
Kesto1.4.2023-31.3.2026 
ToteuttajaHämeen ammattikorkeakoulu Oy, Linnan kehitys Oy
RahoittajatMaakuntien liittojen EAKR, Hämeenlinnan kaupunki, omarahoitus HAMK
Budjetti208 383 €

Datatehoa matkailuun -hankkeessa kehitetään Hämeenlinnan matkailun ja liikkumisen tiedolla johtamista data-analytiikan avulla.

Matkailun toimialalla on lukuisia pienyrityksiä, jotka usein tarjoavat suoraan tai alihankintana osasia matkasta. Lisäksi matkailu on toimialana hyvin riippuvainen yhteiskunnan vaikutuksesta toimintaympäristöön sekä alan yhteistyöverkostoista. Näiden perusteella on tunnistettu tarve kehittää kansallisen tason tiedolla johtamista matkailun alalla myös kansainvälisessä, mikä edellyttää tiedon ja datan keruuta, jalostamista, jakamista sekä kerätystä tiedosta tehtyjen analyysien ja johtopäätösten käytäntöön vientiä. Hankkeessa edistetään kantahämäläisten matkailu- ja liikkumismäärien mittaamista ja analysointia. Tavoitteena on tunnistaa Hämeenlinnan alueen perusliikenne ja erotella sen avulla kokonaisliikkumismäärästä matkailun osuus. Hämeenlinna on suuren molemmin suuntaisen pendelöintimääränsä vuoksi hyvin yksilöllinen ja siksi arvokas kohde juuri tämän tutkimiseen. Liikkumismäärien avulla hankkeen toisena tavoitteena on matkailu- ja matkailijaprofiilien luominen sekä automaattisen ja reaaliaikaisen matkailumittaroinnin kehittäminen. Lopuksi näistä johdetaan kunnallinen tietojohtamisen mallin Hämeenlinnan kaupungille käyttöönotettavaksi. Hanketta tehdään yhteistyössä Linnan kehitys Oy:n kanssa. 

Kohderyhmä

Tässä hankkeessa ensisijaisia kohderyhmiä ovat:

1) Hämeenlinnan kaupunki, jonka ymmärrys kaupungin matkailusta kasvaa, mikä edelleen vaikuttaa suoraan matkailutoimialan toimintaympäristöön Kanta-Hämeessä.

2) Kanta-Hämeen matkailuyritykset ja heidän toimintansa kehittäminen datan avulla.

3) Myös Osuuskauppa Hämeenmaa ja valtakunnalliset ketjut, joiden kanssa haluataan pilotoida datan yhdistämistä ja sen hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. Lisäksi matkailun kehittäjä organisaatiot, jotka lisäävät ymmärrystä

Myös kaupungit, kunnat ja julkiset matkailu- tai liikennesidosteiset organisaatiot hyötyvät hankkeen tuloksista. Tuloksilla on merkitystä uusille yrityksille sekä alalle tuleville työntekijöille lisääntyneen tiedon ja koulutussisällön kautta.

Toiminta-alue

Kanta-Häme

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda malleja hyödyntää data-analytiikkaa ja matkailumäärien seurantaan sekä esittää konkreettisia toimenpiteitä matkailumäärien mittaamisessa.

Data-analytiikka matkailun kehittämisessä on välttämätön edellytys tulevaisuuden toimijoille reagoimiseksi muutoksiin. Fossiilisen käyttövoiman väheneminen ja kallistuminen ja toisaalta mahdolliset uudet uusiutuvan energian nopeastikin leviävät ratkaisut muuttavat liikkumistamme ja asettavat eri paikoissa sijaitsevat kohteet vaihtelevien muutosten eteen. Kestävä kehitys edellyttää myös markkinavetoista reagointia matkailualan yrityksiltä. Mikäli muutoksia ei kvantifioida ja seurata tehokkaasti ja reaaliaikaisesti tai lähes viiveettä, jää tiedolla johtamisen perustaksi muutaman vuoden viiveellä tehdyt perinteisen tilastoinnin analyysit. Hanke vastaa matkailuorganisaatioiden ja valtion strategian tunnistettuihin tarpeisiin luomaan informaatiota päätöksenteon tueksi edistämään haluttavia toimenpiteitä. 

Toimenpiteet

Hankkeeseen on suunniteltu seuraavat toimenpiteet. 

T1.1 Kirjallisuustutkimus ja pohjatyöt. 2023 Q2 – 2024 Q1 ja T1.2 Baseline-liikenteen määrittäminen. 2023 Q3 – 2024 Q2 

Selvitetään, miten voidaan arvioida toteutunutta matkailumäärää ja kuinka se olisi mallinnettavissa rajallisella määrällä mittauksia. Erityisesti selvitetään, kuinka voidaan erottaa pendelöintiliikenne sekä naapurikuntien asiointiliikenne matkailuliikenteestä. Perustason määrittäminen. Valittujen kohteiden matkailumäärien kartoitus tällä hetkellä. Miten matkailijamäärien toteutumista arvioidaan tulevaisuudessa mallin avulla. Määritetään mitattavat kohteet, joiden seuranta on kriittistä jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan muodostamiseksi. 

T1.3 Markkinoinnin mittarointi ja testaukset. 2024 Q1 – 2024 Q4 

Markkinointinäkökulmasta tiedon yhdistäminen erilaisista verkkoanalytiikan ja fyysisen maailman datalähteistä. Asennetaan valittuihin paikkoihin tai kohteisiin online-anturointia. Muodostetaan käsitys siitä, miten eri data lähteitä yhdistämällä saadaan matkailuyrityksille ja kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä dataa, jonka voi käyttää liiketoiminnan ja kunnallisen toimintaympäristön kehittämiseen. 

Konkreettisten matkailumittaustoimien määrittäminen ja kenttätestaaminen Hämeenlinnassa ja tietojohtamisen työkalujen kehittäminen niiden pohjalta. 

T2.1 Asiakasprofiilien muodostaminen. 2024 Q1 – 2025 Q2 

Selvitetään tyypillisten kävijöiden asiakasprofiilit ja hyödynnetään niitä uusien asiakkaiden löytämiseen sellaisilta alueilta (fyysiset tai markkinointirajaukset), joissa profiilin perusteella on matkailijapotentiaalia. Eri data lähteiden yhdistämisen avulla luodun asiakastiedon eli esim. verkkoanalytiikka, Telia data, kyselyt ja muut tutkimukset. 

T2.2 Tietojohtamisen mallin muodostaminen 2024 Q2 – 2026 Q1 

Malli päätöksenteosta matkailun prosesseissa. Analytiikkamallien käyttöönotto päätöksenteossa ja tietojohtamisessa. Paikallisten yritysten osallistaminen ja piloitointi heidän kanssaan. Tarjouspyyntöpohjien määrittäminen datalähteille ja analyysintuottajille eli luodaan pohjaa kaupalliselle yhteistoiminnalle (tilaaja sekä tuottaja). Tietojohtamisen yleisten ilmiöiden kirjaaminen muotoon, josta on hyötyä myös muille alueille. Syy-seuraussuhteiden löytäminen ja kehittämiskohteiden määrittäminen, jotta toimintaympäristö kehittyy haluttuun suuntaan. 

Materiaalit

Tämä osio täydentyy projektin edetessä. Toimenpiteiden havainnoista kirjoitetaan julkiset raportit, jotka julkaistaan tällä sivulla. 

Hämeenlinnassa tehostetaan matkailun johtamista data-​analytiikan ja liikkumismäärien mittaamisen avulla

Data-analyytikko Lauri Valkosen kynästä syntyneessä blogissa syvennytään matkailualan haasteisiin ja datan voimaan niiden ratkaisemisessa. Lue, kuinka tiedolla johtaminen voi vahvistaa päätöksentekoa ja parantaa kilpailukykyä matkailun alalla.

Yhteystiedot

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: