Hyppää sisältöön
Home Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyöllä tukea nuorten aikuisten siirtymiin ja koulutukseen kiinnittymiseen

Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyöllä tukea nuorten aikuisten siirtymiin ja koulutukseen kiinnittymiseen

Ohjaamot tarjoavat monialaisesti ohjausta ja tukea siirtymissä koulutukseen ja työhön sekä edistävät osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Uudessa projektissa kehitetään Ohjaamojen ja koulutussektorin yhteisiä toimintamalleja, joilla voidaan tukea nuorten aikuisten siirtymiä ja koulutukseen osallistumista.

Valtakunnallisessa Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle -projektissa pyritään Ohjaamojen, oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyöllä kehittämään toimintamalleja ja menetelmiä, joilla ne voivat edistää nuorten aikuisten siirtymiä, koulutukseen osallistumista ja opiskelujen aikana tarvittavan tuen saamista. Projektissa tunnistetaan oppilaitosten ja Ohjaamoiden rajapinnassa olevia erityisen tervetulleita kohderyhmiä. 

Yhteistyön toimintamalleja jatkuvan oppimisen tueksi  

Moniammatillisten yhteistyön mallien on todettu tehostavan nuorten ohjautumista koulutukseen, työhön tai niissä siirtymissä tukeviin palveluihin. Ohjaamot eivät kuitenkaan tavoita kaikkia nuoria, jotka hyötyisivät monialaisesta palvelusta. Ohjaamo-yhteistyö voisi tarjota uusia muotoja myös oppijoiden tukemiseen opintojen aikana, mutta koulutussektorilla toimivat eivät välttämättä tunne riittävästi Ohjaamoja tai niiden tarjoamia palveluja. 

Oodi-projektissa tuotetaan ja pilotoidaan alueellisesti ja valtakunnallisesti soveltuvia yhteistyömalleja, joilla tuetaan erityisen tervetulleiden ryhmien osallistumista koulutukseen. He ovat henkilöitä, joilla saattaa olla erilaisia haasteita koulutukseen hakeutumisessa ja koulutukseen kiinnittymisessä. Heitä voivat olla esimerkiksi työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat peruskoulun käyneet tai työttömät työnhakijat sekä työelämässä jo olevat, joilla on vähäinen koulutustaso. 

Kehittämistyön kohderyhmiin kuuluvat ensisijaisesti Ohjaamojen, toisen asteen oppilaitosten, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstö sekä erityisen tervetulleisiin kohderyhmiin kuuluvia nuoria aikuisia edustavat kokemusasiantuntijat. Välillisesti kehittämistyöstä hyötyvät nuoret ja nuoret aikuiset sekä heille ohjauspalveluja tarjoavat muut yhteistyötahot. 

”Tarjoamme kehittämisfoorumin, jolla madallamme kynnyksiä koulutussektorin ja Ohjaamojen yhteistyön syventämiseen ja laajentamiseen. Siinä on mukana useiden Ohjaamojen ja oppilaitosten henkilöstöä eri koulutusasteilta ja eri puolilta Suomea”, kuvaa Hämeen ammattikorkeakoulun projektivastaava Soili Rinne

Koulutussektorilla tehdään jo nyt yhteistyötä oppilaitosten ulkopuolisten palvelujen kanssa. Ohjaamot, jotka tarjoavat erilaisia palveluja monialaisesti yhden luukun periaatteella, voisivat tukea nuoria myös opiskeluaikana. Yhteistyön avulla voidaan löytää ratkaisuja esimerkiksi koulutusten keskeyttämisten vähentämiseen. 

”Ohjaamoiden kanssa yhteistyön vahvistaminen voi tuoda lisäkäsiä esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tai arjenhallinnan tukemiseen”, kertoo Satu Laitila, joka toimii projektivastaavana Åbo Akademissa.  

EU-rahoitus mahdollistaa uudenlaisen Ohjaamojen ja oppilaitosten kehittämisyhteistyön, jossa voidaan löytää ratkaisuja kohderyhmän koulutukseen hakeutumisen ja osallistumisen haasteisiin. Tuloksena syntyviä toimintamalleja voidaan hyödyntää valtakunnallisessa jatkuvan oppimisen kehittämis- ja valmistelutyössä. 

”Kehittämistyömme taustalla on työikäisen väestön koulutusasteen kohottamiseen liittyviä tavoitteita, mutta nuorten aikuisten näkökulmasta merkittävä pyrkimyksemme on, että yhä useampi heistä löytäisi oman joustavan opintopolkunsa ja saisi tarvitsemiaan monialaisia palveluita sen tueksi”, kokoaa projektipäällikkö Jaana Ahlqvist Oodi-projektin tavoitteita. 

Kehittämistyö edistää jatkuvaa oppimista ja tukee työllistymistä. Oodi-projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä JOPPI – Jatkuvan oppimisen Suomi -koordinaatiohankkeen kanssa sekä KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tukitiimin kanssa.

Lisätietoja:

Jaana ahlqvist

Projektipäällikkö

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

jaana.ahlqvist@jamk.fi

+358405322942

Satu Laitila

Projektivastaava

Åbo Akademi, Elinikäisen oppimisen keskus

satu.laitila@abo.fi

+358469201968

Tietoa Oodista

Oodi-projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa 1.3.2024–30.11.2026. Euroopan unionin rahoittamasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta saatu rahoitus on noin 846 000 euroa. Projekti kuuluu Jatkuvan oppimisen -valtakunnallisen teeman kehittämishankkeisiin. Rahoituksen myönsi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.