AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön - Hämeen ammattikorkeakoulu
AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön
ihmiset ja portaikko
Euroopan sosiaalirahasto
Ely logo
-

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön

AMKista uralle - uraseurannat käyttöön

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhtenäinen uraseurannan toteutus, tiedon keräämisen, käsittelyn/analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä koulutuksen suunnittelussa ja työelämänvastaavuuden
kehittämisessä. Hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille.

Uraseurantatiedolla tarkoitetaan ajantasaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Korkeakoulut hyödyntävät tietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä ja opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä valtakunnallisella tasolla. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi. Lisäksi tietoa hyödynnetään ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen sekä alumnitoiminnan kehittämisessä.

Kestävien uravalintojen tekeminen vaatii koulutukseen hakevalta totuudenmukaista ja luotettavaa tietoa koulutus- ja urapoluista. Ennakoiva ja ajantasainen tieto valmistumisen jälkeisestä työelämästä jo opiskeluiden aikana antavat opiskelijoille paremmat lähtökohdat siirtyä valmistumisen jälkeen työmarkkinoille. Uraohjauksen tueksi hanke tarjoaa laadukasta avointa ja ajantasaista tietoa mahdollisista urapoluista. Vuosittain kerättävä uraseurantatieto palvelee myös nivelvaiheen toimijoita toisella asteella sekä koulutustarpeiden alueellista ja valtakunnallista ennakointia. Tähän asti ongelmana on ollut uraseurantatiedon heikko kattavuus, epäyhdenmukaisuus ja vertailtavuuden puuttuminen eri organisaatioiden välillä. Tässä hankkeessa luodaan yhtenäiset ja pysyvät rakenteet uraseurantatiedon keräämiseen.

AMKista uralle – uraseunnat käyttöön -hanke on jatkoa AMKista uralle -hankkeelle (ESR, S20247, 2015-2017) ja hankkeen koordinaattorina toimii Turun AMK ja muut toimijat ovat HAMK, Oamk, OTUS, TAMK ja Laurea. Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteutusaika on 1.9.2018 – 30.4.2021.

Lue lisää https://uraseurannat.fi/amkista-uralle/