Hyppää sisältöön

Bioliike

BIOLIIKE-hankkeella edistetään biojätteiden- ja lietteiden kestävää käsittelyä, hyödyntämistä ja ravinteiden kierrätystä..

Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

  • Rahoittaja: Etelä-Suomen EAKR-ohjelma
  • Toteuttaja: FUAS-korkeakoulutiillouman yhteishake
  • Toteutusaika: 1.2.2013 – 31.10.2014

Taustaa

Biohajoavien jätteiden ja lietteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarvitaan kestäviä kokonaiskonsepteja. Näiden kehittämiseen asettavat paineita mm. tuleva orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto kuin myös luonnonvarojen ehtymisen aiheuttama paine saada ravinteet ja energia kiertoon ja hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi, biohajoavat jäte- ja sivuvirrat ovat kestävä, kotimainen vaihtoehto mm. liikennebiopolttoainetavoitteiden saavuttamiseksi. Biohajoavien jätteiden ja lietteiden hyödyntäminen onkin varsin uusi ja monia mahdollisuuksia tarjoava liiketoiminta-alue. Käytännössä tarvitaan sekä yleisesti sovellettavia että paikalliset olosuhteet huomioivia tehokkaita ratkaisuja.

bioliike biojate kuva

Raportointi

Raportointi

Biojätteestä Bisnestä työpajojen aikataulut

Hankkeen julkaisutoiminta oli aktiivista. HAMKissa laadittiin artikkeleita (3 kpl) alan ammattilehtiin ja julkaisuihin, yksi kansainvälinen konferenssiesitys, yhteensä 9 opinnäytetyötä ja useita (11 kpl) erillisiä osatyöraportteja. LAMKin työpajatoiminnasta valmistui yksi julkaisu joka sisältää myös koosteen Laurean osaprojektin tuloksista. Laurean osatöistä valmistui neljä erillistä projektiraporttia. Alla, tämä koko projektin raporttiaineisto on koottu (linkitetty) ryhmiteltynä biokaasulaitostoiminnan eri vaiheisiin. Kirjallisen raportoinnin lisäksi, HAMKin osahankkeessa toteutettiin Biojätteet ja Puhdistamolietteet – aihealueeseen liittyvä nettisivusto. Opiskelijat tuottivat nettisivustolle videon biojätteiden biokaasulaitoskäsittelystä – video löytyy tästä.

bioliike raporttikuva

HAMK

Esikäsittelyt

Prosessitutkimus

Rejektiveden prosessointi

Mädätysjäännöksen varastointi ja hyödyntäminen

Suora viljelykäyttö

Muu hyötykäyttö

Laurea

Tuotteistamis- ja liiketoimintamahdollisudet

LAMK

BIOLIIKE-hankkeella edistetään biojätteiden- ja lietteiden kestävää käsittelyä, hyödyntämistä ja ravinteiden kierrätystä. Hankkeessa paneudutaan biojätteiden ja lietteiden nykykäsittelyprosesseissa, etenkin biokaasulaitosprosessissa, ja toiminnassa tiedostettuihin ongelmakohtiin ja haasteisiin, mutta myös täysin uusien toimintatapojen ideointiin ja suunnitteluun.

Tavoitteena on nykyisten kokonaisprosessikonseptien toiminnan kehittäminen ja tehostaminen, uusien teknologioiden käyttöön liittyvien riskien pienentäminen, ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja näihin liittyvien alueellisten integrointi- ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen. Tavoitteena on myös kehittää alueen toimintaympäristöä ja lisätä yhteistyötä alan keskeisten toimijoiden välille sekä lisätä asukkaiden tietoisuutta ja ymmärrystä oman asuinseutunsa biojäte- ja vesihuoltokentän fiksuista ratkaisusista ja täten edistää asukkaiden vastuullista suhtautumista ympäristöasioihin, mm. biojätteiden lajitteluun. Näillä taas on positiivinen vaikutus käsittelylaitosten toimintaan.

BIOLIIKE-hankkeessa tehdään biojätteiden ja lietteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyvää soveltavaa teknologista ja liiketoiminnallista tutkimusta, sekä tuotetaan ja välitetään tietoa biojäte- ja vesihuoltokentän fiksuista, kestävistä ratkaisuista. ​Tutkimustoimenpiteet kohdistuvat biojätteiden ja lietteiden nykykäsittely- ja hyödyntämismenetelmien sekä ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen kuin myös uusien menetelmien ja toimintatapojen ideointiin ja suunnitteluun.  Hankkeessa tehdään käytännön kokeellista T & K-työtä laboratorio- ja laitostasolla, kirjallisia selvityksiä, haastattelu- ja kyselytutkimuksia ja järjestetään työpajoja Etelä-Suomen alueen toimijoille.

Kokeellinen tutkimus painottuu biohajoavien jätteiden esikäsittelyihin, biokaasutuottoprosessiin ja biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntämiseen. Ravinnepitoisten lopputuotteiden markkinapotentiaalia ja liiketoimintamahdollisuuksia selvitetään alueellisilla haastattelu- ja kyselytutkimuksilla. Työpajoissa ideoidaan ja suunnitellaan uusia tulevaisuuden toimintamalleja. Aihepiiristä laaditaan yleistajuisia artikkeleita sekä tuotetaan julkiset nettisivut, joilla pyritään edistämään vastuullista suhtautumista ympäristöasioihin, mm. biojätteiden lajitteluun.​

Yhteystiedot

Sakari Halmemies

Tero Uusitalo