Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alalla toimivien korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja uudistaa koulutusalan toimintatapoja

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Toteutusaika: 1.2.2017 – 30.6.2020
 • Kokonaisbudjetti: 2,36 milj. €
 • Toiminta-alue: 11 luonnonvara-alan opetusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua ja Luonnonvarakeskus
 • Tavoite: Tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alalla toimivien korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja uudistaa koulutusalan toimintatapoja. Hanke parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä sekä sujuvoittaa osaamisprofiilien edellyttämiä monialaisia opintopolkuja. Tavoitteeseen päästään hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.
kaaviokuva tyopaketeista

Hankkeen työpaketit:

TP1: Digitaaliset sisällöt ja menetelmät

Työpaketin tavoitteena on lisätä virtuaalisten opintojen tarjontaa luonnonvara-alan opiskelijoille. Työpaketissa tuotetaan kymmenen vähintään 10 op:n verkko-opintototeutusta, jotka tuodaan tarjolle yhteiselle Moodle-alustalle. Ensimmäiset uudet opinnot pilotoidaan syksyllä 2018. Opintotarjontaa tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opinnot tehdään ammattikorkeakoulujen yhteistoteutuksina siten, että kaikki korkeakoulut tuottavat aineistoja oman osaamispohjansa ja alueellisen profiilinsa mukaisesti.

DLB hankkeen avulla kehitetään luonnonvara-alalla toimivien korkeakoulujen ristiinopiskelumahdollisuuksia. DLB on mukana Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeessa järjestelmäkehityksen pilottina. Lisätietoja RIKE-hankkeesta löytyy täältä.

TP2: Sujuvat opintopolut

Työpaketin tavoitteena on luoda osaamistavoitteisia opintopolkuja, jotka tukevat luonnonvara-alan korkeakouluopiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen rakentamista. Lisäksi työpaketin avulla edistetään ja helpotetaan opiskelijoiden siirtymistä koulutusasteelta toiselle.

Opintopolut helpottavat tavoitteellista opiskelua, lisäävät opiskelumotivaatiota ja sitä kautta voivat lyhentää opiskeluaikaa. Ne myös kannustavat hakeutumaan toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin ja helpottavat mahdollisia jatko-opintoja yliopistoissa. Opintopolut rakentuvat TP1:ssä tuotettavien materiaalien ja opintojen pohjalle.

TP3: Biotalous-Suomi-peli

Työpaketin tavoitteena on rakentaa virtuaalinen Suomi, joka toimii biotalouden voimin. Biotalous-Suomi-peli muodostaa hankkeen rungon. Pelin sisältöjen lähtökohtana ovat alueiden uusiutuvat luonnonvarat ja niiden kestävä hyödyntäminen. Sisällöt tuotetaan korkeakoulujen omien alueellisten osaamisten ja profiilien mukaisesti. Digitaalinen peli mahdollistaa alueellisten ilmiöiden jakamisen valtakunnallisesti kaikkien korkeakoulujen käyttöön.

Pelissä luodaan virtuaalinen todellisuutta jäljittelevät toimintaympäristö, jossa oppija pystyy toimimaan materiaalivirtojen eri tasoilla kontrolloimassa virtojen kulkua. Hankkeen alussa tehdään laaja kohderyhmätutkimus, jossa selvitetään pelimekaniikkaa, peli-ideaa ja toiminnallisuuksia. Selvityksen aikana pidetään vähintään kolme workshoppia, joissa määritellään ja evaluoidaan peliä. Määrittelyn ja selvityksen perusteella saadaan kokonaiskuva vaatimuksista ja siitä mitä pelin pitäisi sisältää. Lisäksi tehdään tarvittavat teknologiatestit ja kuvataan järjestelmän arkkitehtuuria. Varsinainen toteutus tehdään iteratiivisella evoluutiomallilla kolmella versiolla, joista viimeinen on valmis julkaistava versio pelistä.

Tuloksena syntyy virtuaalinen pelillinen oppimisympäristö, jossa oppija voi hahmottaa biotalouden kokonaisuuden ja materiaalivirtojen kulun sekä pystyy harjoittamaan taitojaan biotalouden toimintojen kontrolloinnissa, materiaalivirtojen ohjauksessa ja luonnonvarojen hallinnassa. Pelin tavoitteena on jäljitellä biotalouden todellista toimintaympäristöä ja toimia biotalouden laajan kentän toimintaa selkeyttävänä oppimisympäristönä. Oppija voi toimia pelissä itsenäisesti ja harjoittaa päätöksentekokykyään. Peli integroidaan TP1:ssä tuotettaviin verkkokursseihin.

TP4: Opiskelija- ja työelämäläheiset pedagogiset ja ohjaukselliset toimintatavat

Työpaketin tavoitteena on luoda toimivat pedagogiset ja ohjaukselliset toimintatavat, joilla korkeakoulujen yhteisen verkko-opetuksen toteuttaminen on mahdollista, opiskelu on motivoivaa ja oppiminen on tuloksekasta.

Työpaketin toimenpiteillä tuetaan muiden työpakettien tuotosten hyödyntämistä koulutuksessa. Työpaketissa selvitetään olemassa olevia pedagogisia ja ohjauksellisia toimintatapoja sekä luodaan tarvittaessa uusia käytänteitä, joilla verkko-opetustilanteessa voidaan oppimisen ohjausta toteuttaa. Ohjausta kehitetään vastaamaan erilaisiin verkko-opetuksen tilanteisiin.

Ohjauksen pääpaino on vuorovaikutteisuudessa, mutta työpaketissa tuotetaan myös tarvittavat dokumentoidut ohjeet verkkoympäristöön opiskelijoiden käyttöön. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimisprosessin eri vaiheissa oppimismotiivia tukevalla tavalla. Erityishuomio ohjauksen kehittämisessä on oppijaryhmän vuorovaikutusta tukevissa ohjauksen muodoissa. Vertaistuen mahdollisuuksia selvitetään myös niissä tilanteissa, joissa opiskelu tapahtuu pääosin yksilöllisesti. Ohjauksen tueksi laaditaan korkeakoulujen käyttöön hyvien käytänteiden ohjeistus biotalouden verkko-oppimisympäristössä toteutettavan yhteistoiminnallisen opetuksen ja oppimisen  mahdollistamiseksi.

TP5: Biotaloustutkimuksen, työelämän ja -koulutuksen yhteistyö

Työpaketin tavoitteena on luoda avoimia kohtaamispaikkoja ja sähköisiä kanavia tutkimuksen,  koulutuksen ja työelämän vuorovaikutukselle. Tavoitteeseen päästään järjestämällä kuusi seminaaria, jotka tukevat korkeakoulujen alueellista profiloitumista ja profiilien asemoimista osana kansallista ja  kansainvälistä luonnonvara-alan ja biotalouden koulutusta. Työpaketissa järjestettävissä seminaareissa esitellään alueellista biotaloutta ja siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja yritystoimintaa.  Seminaareissa on aiheeseen sopivia asiantuntijaluentoja ja ne toimivat myös opetustilanteina  luonnonvara-alan opiskelijoille. Seminaareihin on mahdollista osallistua verkon kautta ja niihin luodaan interaktiivinen vuorovaikutusmahdollisuus verkon yli. Lisätietoa ajankohtaisista seminaareista löytyy Tapahtumat-välilehdeltä.

TP6: Koordinaatio

HAMK vastaa hankkeen toiminnallisesta, taloudellisesta ja hallinnollisesta koordinoinnista. HAMK koordinoi myös yhteistyötä hankkeen osapuolten välillä. Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on koordinoida alueellisen ja valtakunnallisen tutkimuksen kytkeytymistä korkeakouluyhteistyöhön. HAMK vastaa myös tulosten julkaisemisesta, verkkosivuston ylläpitämisestä ja tiedottamisesta.

Opintotajonta

Opintotarjonta / Study provision

​Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen (DLB) -hankkeessa kehitetään luonnonvara-alan yhteisiä verkko-opintoja. Tarkemmat tiedot opinnoista löydät klikkaamalla  opinnon otsikkoa alla. Opinnon nimen perässä on järjestävän ammattikorkeakoulun nimi.

Ilmoittautuminen opinnoille tehdään CampusOnline -sivuston kautta.

The project Natural Resources to Bio-Economy by Digitalization (Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen (DLB) in Finnish) offers online courses for students form the Universities of Applied Sciences participating in the DLB-project. If the name of the course below is in English, it means that the tuition is also given in English. Please click the name of the course for further details. Enrolment via CampusOnline.fi.

Ohjeet opiskelijalle

Tulossa tammikuussa 2020:

 • Biotalouden mahdollisuudet, 15 op, HAMK

Syksyn 2019 opintotarjonta (ilmoittautuminen campusonline.fi)

 • Genetiikan sovellukset luonnonvara-alalla, 5 op, Savonia
 • Sheep Farming and Biodiversity, 5 op, OAMK
 • Possibilities of Forest Energy, 5 cr, XAMK
 • GIS in bioeconomy 1, 5 op, Novia
 • Kasvien kasvu eri ympäristöissä, 5 op, HAMK
 • Biotalouden arvoverkot, 5 op, HAMK
 • Calf Management and Welfare, 5 op, OAMK
 • Farm scale Utilization of Biobased By-products, 10 op
  • 1 Sources and Potentials of Different Biomass By-products, 4 op, JAMK
  • 2A Biogas Production in Farm Scale, 3 op, Turku AMK
  • 2B Farm Scale Energy Production from Solid Biofuels, 3 op, JAMK
  • 3A Production and Application of Biochar in Farm Scale, 3 op, HAMK
  • 3B Plant Nutrients from Biobased By-products, 3 op, JAMK
 • Proteiinituotannon vaihtoehdot, 5-15 op, HAMK
  • Ruokahyönteiset, 5 op, HAMK
  • Valkuaiskasvit, 5 op, SeAMK
  • Projektityö, 5 op, HAMK
 • Alternative Proteins: Production and Use of Edible Insects, 5 op, HAMK

Kesäopinnot 2019

Kevään 2019 opintotarjonta

Syksyn 2018 opintotarjonta

Biotalouden mahdollisuudet, 15 op (HAMK) 4.9.2018-30.10.2018

Opinnon kuvaus ja toteutustapa:

Opintojen alkupuolella perehdytään materiaalien ja tenttien avulla siihen mitä on biotalous ja mitä ovat biotalouden mahdollisuudet. Lisäksi tutustutaan biotalouden termeihin ja strategioihin sekä eettisiin, globaaleihin ja ympäristönäkökulmiin.

Opiskelija valitsee tutkimukselleen aiheeksi biomassan (tai tuotantotavan/-laitoksen) ja perehtyy valitsemansa massan kautta biotalouden mahdollisuuksiin tarkemmin. Tutkimuksessa selvitetään biomassan virtaa, sen hyödyntämistä, vertailua nykyisiin käytössä oleviin massoihin, ympäristövaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia sekä globaaleita ja eettisiä näkökulmia. Raportille annetaan viitteellinen runko valmiina. Lisäksi toteutetaan aiheeseen liittyvä haastattelututkimus, josta kirjoitetaan työhön myös teoreettinen osa.

Opinnot suoritetaan kokonaan ohjatusti verkossa. Opintojen suorittaminen edellyttää kykyä itsenäiseen opiskeluun.

Oppimismenetelmät ovat itsenäistä opiskelua, verkkotenttejä, verkko-ohjausta ja raportin laatiminen sekä esittäminen. Työskentelymalli harjoittaa opinnäytetyön tekemiseen, ja sopii siksi erityisesti opintojen loppuvaiheessa oleville. Opintojen yksi osa-alue on laadullinen tutkimus, eli haastattelututkimus, joka toteutetaan osana raporttia.

Verkkoistuntoja järjestetään 5 kertaa, maksimissaan kaksi tuntia kerrallaan, iltaisin klo 18-20. Opinnot ovat ajasta ja paikasta riippumattomia: kaikki luennot nauhoitetaan, ja ne voi kuunnella jälkikäteen

Opinnon vastuuopettaja: Ulla-Maija Knuutti, Hämeen ammattikorkeakoulu. Sposti: [email protected] puh. 0468567699

Opinnon alku- ja päättymispäivämäärät: 4.9.2018-30.10.2018

Opinnon laajuus: 15 op

Opetuskieli: suomi

Linkki toteutussuunnitelmaan

GIS in bioeconomy 1, 5 credits (NOVIA) 22.10.-21.12.2018

This course is an introduction to GIS, primarily for students in the bioeconomy and environmental sectors. It gives basic competency for collection, production, handling, visualization and analysis of geographical (mainly vector) data. The course is practice oriented and includes a number of exercises, based on open data and open source software (QGIS 3) that the student can download for free. Examples of content: cartography, map drawing, GPS, geomedia, open data sources, vector analysis, internet mapping.

The study is implemeneted as a guided online course.

Responsible teacher is Romi Rancken, Yrkeshögskolan Novia.  Email: [email protected]

Study is implemented between 22.10.-21.12.2018

Extent: 5 credits

Language of tuition: English

Link to implementation

Possibilities of wood energy, 5 credits (XAMK) 3.9.- 19.10.2018

Description of the course:

After the course, you will know how to describe the systems of harvest and transportation of energy wood. You can evaluate technical, economic and ecological sustainability of energy wood production. You can approximate the consequences of policy changes for forest sector.

In addition, you will learn:

 • how to plan the energy wood harvesting site
 • how to select the harvesting system
 • how to transport and handle energy wood
 • how to organize the storage of energy wood
 • how to organize the Chain of Custody in energy production
 • how to eveluate investment strategies

The study is implemeneted as a guided online course.

Responsible teacher: Timo Leinonen, XAMK. Email: [email protected] and phone: +358408420627

Study is implemented between 3.9.- 19.10.2018

Extent: 5 credits

Language of tuition: English

Link to implementation

Tapahtumat

Tapahtumat

9.4.2019 Monipuolinen toimiva maankäyttö pohjoisessa Suomessa (Rovaniemi)

Tiedetreffit Rovaniemi

Tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=twXcZRsFo-g

29.11.2018 Reseptejä biotalouteen (Hämeenlinna)

https://www.hamk.fi/resepteja-biotalouteen-tapahtuma-29-11-2018/

https://www.facebook.com/events/1217897375017541/

26.9.2018 Tiedetreffit: Metsävaroista modernia liiketoimintaa (Joensuu)

Tiedetreffit: Metsävaroista modernia liiketoimintaa (.pdf)

DLB-tiedetreffit – nauhoitteet 

Alku: https://connect.funet.fi/pxowmqt6r28k/

Metsävaratieto nyt!: https://connect.funet.fi/piwy45r3cjrl/

​Metsävaratiedosta liiketoimintaa: https://connect.funet.fi/p20a7o0k2x4g/

Miten luodaan pöhinää metsätiedon ympärille + paneeli: https://connect.funet.fi/pds7xekzlc9e/

17.4.2018 Tiedetreffit: Biotalouden sivuvirrat ja energiaratkaisut  (Saarijärvellä)

Tiedetreffit Saarijärvi.pdf

Esitysten materiaalit ja linkki tallenteeseen

8.2.2018 Tiedetreffit: Ruokaketjun elintarviketurvallisuus (Ilmajoella)

DLB Ilmajoen tiedetreffien ohjelma.pdf

Ilmajoen tiedetreffien taltiointi osa 1

Ilmajoen tiedetreffien taltiointi osa 2

8.11.2017 Tiedetreffit: Digitalisaation mahdollisuudet maaseutuyrityksen johtamisessa (Oulussa)

DLB Oulun tiedetreffien esittely ja ohjelma.pdf

Linkki tiedetreffien taltiointiin

Yhteystiedot

OAMK, Oulun Ammattikorkeakoulu.OAMK kirjoitettu oranssilla. Loput mustalla.
Tampereen amattikorkea koulu kirjoittu tumman sinisellä. Vieressä logo.
Luke, natural resources institute Finland. Lukelon kirjoitettu oranssilla tekstillä. Ylhäällä on sininen lehti.