Hyppää sisältöön

FiksuHiili

FiksuHiili-hankkeen tavoitteena on tuoda käytännönläheiset laiteratkaisut, innovaatiot sekä erilaiset kokeilut saataville alueen toimijoille

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla

Perustiedot

  • Toteuttaja: HAMK Tech ja HAMK Bio 
  • Toteutusaika: 1.11.2021 – 31.8.2023 
  • Osarahoittaja: Pirkanmaan Liitto 

Biohiili on viime vuosien aikana noussut suuren mielenkiinnon kohteeksi sen monipuolisten muokattavien ominaisuuksien ja moninaisten käyttösovellusten ansioista. Biohiilen ravinteiden sitomiskyvyn, ja etenkin hiilinieluroolin ansioista, sille on saatu muodostettua lyhyessä ajassa vahva positiivinen ympäristöimago.  

Biohiilen monipuolisten käyttökohteiden seurauksena on tultu siihen tilanteeseen, että kysyntä on selvästi ylittänyt tarjonnan rajan. Saatavuudessa on tällä hetkellä ongelmia, mikä vaikuttaa myös biohiilen korkeaan hintatasoon. Biohiilen suosion noustessa on tärkeää varmistaa, että siihen liittyvillä toimijoilla on käytössä alan uusin tieto ja osaaminen. Lisäksi tulee varmistaa, että liiketoiminnan kehittyminen menee oikeaan suuntaan. 

FiksuHiili-hankkeen tavoitteena on tuoda käytännönläheiset laiteratkaisut, innovaatiot sekä erilaiset kokeilut saataville alueen toimijoille. Hanke toteutetaan HAMK Tech ja HAMK Bio tutkimusyksiköiden yhteishankkeena pohjautuen vahvasti tutkimusyksiköiden aikaisempiin hankkeisiin. Hanke tukee vahvasti koko Pirkanmaan alueen kestävää kehitystä ja hiilineutraaliutta, ja samalla vastataan sekä tuetaan eri alueella toimivia hankkeita. 

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on suunnitella ja muokata tehdasvalmisteisesta, pienen teholuokan lämmityskattilasta jatkuvatoiminen hybridi-biohiili lämmityskattila. Kattilan modifikaatiossa pyritään käyttämään tehdasvalmiita komponentteja tuotantokustannusten keventämiseksi.  

Hankkeessa testataan kattilan suorituskykyä monipuolisesti eri polttoaineilla ja testataan esimerkiksi alueen biomassapohjaisten sivuvirtojen soveltuvuutta biohiilen tuotantoon. Samalla hankkeessa tarkastellaan mahdollisia liiketoimintamalleja paikallista biohiilen pientuotantoa varten. Tarkastelu on tärkeää, sillä hybridikattila on niin tekniikaltaan kuin kokoluokaltaankin sellainen kokonaisuus, mitä Suomen markkinoilta ei löydy. Hankkeessa valmistellaan myös jatkotoimenpiteitä, jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää myös tulevaisuudessa. Tulosten pohjalta voidaan modifioida isompi hybridikattila esimerkiksi maatalouden tai vastaavan kokoisen toimijan käyttöön. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on biohiilituotannon avulla edistää teollisuuden vaikeasti kierrätettävien sivu- ja jätevirtojen kestävää hyödyntämistä ja materiaalikierrätystä.  

Toteutus

Hanke on jaettu kuuteen eri työpakettiin. Työpakettien päätavoitteet ovat:

TP1 Hybridi-biohiili-lämmityskattilan modifioinnin suunnittelu ja toteutus 

  • Suunnitellaan ja toteutetaan tehdasvalmisteinen pienen teholuokan lämmityskattila jatkuvatoimiseksi hybridi-biohiili lämmityskattilaksi, jolla voi tuottaa biohiiltä ja muita pyrolyysituotteita sekä sivuvirtana lämpöä. 

TP2 Hybridi-biohiili-lämmityskattilan suorituskyvyn testaaminen 

  • Määritellään hybridikattilan toiminnalliset reunaehdot, suorituskyky sekä ominaisuudet niin puupelletillä kuin muilla alueellisilla sivuvirtoja muodostavilla biomassoilla. 

TP3 Päästöjen vähentäminen pyrolyysin avulla 

  • Tavoitteena on tarkastella ja löytää pyrolyysin vaikutuksia pien-energiatuotannon (energiantuotannon ja polttamalla tapahtuva sivuvirtojen käsittelyn) päästöihin. 

TP4 Liiketoimintamallien tarkastelu 

  • Luodaan uusia liiketoimintamalleja biohiilen paikallisen pientuotannon ympärille ja sen edistämiseksi osana paikallista sivuvirtojen kestävää käsittelyä.  

TP5 Hankkeen raportointi ja viestintä 

  • Lisätään kiinnostusta biohiilen paikalliseen pientuotantoa kohti sekä jalkautetaan hankkeen osaamista käytäntöön laitevalmistajien ja muiden laitteista ja biohiilestä kiinnostuneita kohtaan. 

TP6 Tekniikan skaalauksen suunnittelu 

  • Varmistetaan, että hankkeen tuloksena luotua tekniikka skaalataan askelta isommaksi kohti hyödyllisempää ja kaupallisempaa kokonaisuutta.

Ajankohtaista

Uutisia ja artikkeleita:

Katso tästä FiksuHiilen esitys MIDAS-expo hanketapahtumassa 15.2.2023.

Yhteystiedot

Aaron Lehmus

Projekti-insinööri

HAMK, Hämeen amatti-korkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMK:in logo