FiksuHiili - Hämeen ammattikorkeakoulu
FiksuHiili
Biohiilikasa
Kasa mustia hiiliä valkoisella taustalla.

FiksuHiili

 • Toteuttaja: HAMK Tech ja HAMK Bio 
 • Toteutusaika: 1.11.2021 – 31.8.2023 
 • Osarahoittaja: Pirkanmaan Liitto 

Biohiili on viime vuosien aikana noussut suuren mielenkiinnon kohteeksi sen monipuolisten muokattavien ominaisuuksien ja moninaisten käyttösovellusten ansioista. Biohiilen ravinteiden sitomiskyvyn, ja etenkin hiilinieluroolin ansioista, sille on saatu muodostettua lyhyessä ajassa vahva positiivinen ympäristöimago.  

Biohiilen monipuolisten käyttökohteiden seurauksena on tultu siihen tilanteeseen, että kysyntä on selvästi ylittänyt tarjonnan rajan. Saatavuudessa on tällä hetkellä ongelmia, mikä vaikuttaa myös biohiilen korkeaan hintatasoon. Biohiilen suosion noustessa on tärkeää varmistaa, että siihen liittyvillä toimijoilla on käytössä alan uusin tieto ja osaaminen. Lisäksi tulee varmistaa, että liiketoiminnan kehittyminen menee oikeaan suuntaan. 

FiksuHiili-hankkeen tavoitteena on tuoda käytännönläheiset laiteratkaisut, innovaatiot sekä erilaiset kokeilut saataville alueen toimijoille. Hanke toteutetaan HAMK Tech ja HAMK Bio tutkimusyksiköiden yhteishankkeena pohjautuen vahvasti tutkimusyksiköiden aikaisempiin hankkeisiin. Hanke tukee vahvasti koko Pirkanmaan alueen kestävää kehitystä ja hiilineutraaliutta, ja samalla vastataan sekä tuetaan eri alueella toimivia hankkeita. 

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.

Tavoitteet: 

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on suunnitella ja muokata tehdasvalmisteisesta, pienen teholuokan lämmityskattilasta jatkuvatoiminen hybridi-biohiili lämmityskattila. Kattilan modifikaatiossa pyritään käyttämään tehdasvalmiita komponentteja tuotantokustannusten keventämiseksi.  

Hankkeessa testataan kattilan suorituskykyä monipuolisesti eri polttoaineilla ja testataan esimerkiksi alueen biomassapohjaisten sivuvirtojen soveltuvuutta biohiilen tuotantoon. Samalla hankkeessa tarkastellaan mahdollisia liiketoimintamalleja paikallista biohiilen pientuotantoa varten. Tarkastelu on tärkeää, sillä hybridikattila on niin tekniikaltaan kuin kokoluokaltaankin sellainen kokonaisuus, mitä Suomen markkinoilta ei löydy. Hankkeessa valmistellaan myös jatkotoimenpiteitä, jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää myös tulevaisuudessa. Tulosten pohjalta voidaan modifioida isompi hybridikattila esimerkiksi maatalouden tai vastaavan kokoisen toimijan käyttöön. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on biohiilituotannon avulla edistää teollisuuden vaikeasti kierrätettävien sivu- ja jätevirtojen kestävää hyödyntämistä ja materiaalikierrätystä.  

 

Tutustu tästä biohiilen tuotantomoduuliin virtuaalisesittelyn kautta!

Hanke on jaettu kuuteen eri työpakettiin. Työpakettien päätavoitteet ovat: 

TP1 Hybridi-biohiili-lämmityskattilan modifioinnin suunnittelu ja toteutus 

 • Suunnitellaan ja toteutetaan tehdasvalmisteinen pienen teholuokan lämmityskattila jatkuvatoimiseksi hybridi-biohiili lämmityskattilaksi, jolla voi tuottaa biohiiltä ja muita pyrolyysituotteita sekä sivuvirtana lämpöä. 

TP2 Hybridi-biohiili-lämmityskattilan suorituskyvyn testaaminen 

 • Määritellään hybridikattilan toiminnalliset reunaehdot, suorituskyky sekä ominaisuudet niin puupelletillä kuin muilla alueellisilla sivuvirtoja muodostavilla biomassoilla. 

TP3 Päästöjen vähentäminen pyrolyysin avulla 

 • Tavoitteena on tarkastella ja löytää pyrolyysin vaikutuksia pien-energiatuotannon (energiantuotannon ja polttamalla tapahtuva sivuvirtojen käsittelyn) päästöihin. 

TP4 Liiketoimintamallien tarkastelu 

 • Luodaan uusia liiketoimintamalleja biohiilen paikallisen pientuotannon ympärille ja sen edistämiseksi osana paikallista sivuvirtojen kestävää käsittelyä.  

TP5 Hankkeen raportointi ja viestintä 

 • Lisätään kiinnostusta biohiilen paikalliseen pientuotantoa kohti sekä jalkautetaan hankkeen osaamista käytäntöön laitevalmistajien ja muiden laitteista ja biohiilestä kiinnostuneita kohtaan. 

TP6 Tekniikan skaalauksen suunnittelu 

 • Varmistetaan, että hankkeen tuloksena luotua tekniikka skaalataan askelta isommaksi kohti hyödyllisempää ja kaupallisempaa kokonaisuutta.

Uutisia ja artikkeleita:

Biohiilihuumaan tarvitaan tutkittua tietoa, Promaint-lehti 2/2022.

Noviisista ammattilaiseksi, Promaint-lehti 3/2022.

Edullisempaa biohiiltä, HAMK, 5/2022.

Biohiili osana kasvihuonetuotantoa, HAMK Beat, 3/2023.

From Pyrolysis to FiksuHiili, HAMK Unlimited, 6/2023.

Biohiilen pientuotantoon löydettiin ratkaisu, HAMK, 9/2023.

Katso tästä FiksuHiilen esitys MIDAS-expo hanketapahtumassa 15.2.2023.

 

FiksuHiili in English:

 • Project Implementors: HAMK Tech and HAMK Bio 
 • Implementation period : 1.11.2021 – 31.8.2023 
 • Co-financer:  Pirkanmaan Liitto

Biochar has risen as a subject of great interest in recent years due to its versatile modifiable properties and various applications. Biochar’s nutrient sequestration capacity, and in particular its carbon sink role, has helped to establish a strong positive environmental image in a short period of time.  

The various uses of biochar have resulted in a situation where demand has clearly exceeded the supply limit. There are problems with availability at the moment, which also affects the high price of biochar. With the rising popularity of biochar, it is important to ensure that those involved have access to the latest knowledge and expertise in the field. In addition, it is important to ensure that business development is heading in the right direction. 

The objective of the FiksuHiili project is to bring practical equipment solutions, innovations, and experiments to operators in the region. The project is carried out as a collaborative project between the HAMK Tech and HAMK Bio research units, building strongly on the research units’ previous projects. The project will strongly support sustainable development and carbon neutrality in the whole Pirkanmaa region, while at the same time responding to and supporting active projects in different regions. 

The project is funded under the REACT-EU facility as part of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic. 

Objectives: 

The central objectives of the project are to design and modify a factory-made, low-capacity boiler into a continuous-flow hybrid-bio hydrocarbon boiler. The modification of the boiler will aim at using factory-made components in order to reduce production costs.   

The project will test the performance of the boiler with a variety of fuels and will also test the suitability of biomass-based side streams from the region for biochar production, for example. At the same time, the project will examine possible business models for small-scale local biochar production. This examination is important because the hybrid boiler is, both in terms of technology and size, a unit that is not available on the Finnish market. The project is also preparing follow-up measures to ensure that the results can be used in the future. Based on the results, a larger hybrid boiler could be modified, for example for use in agriculture or by a similar sized operator. 

The long-term goal is to use biochar production to promote the sustainable use of industrial by-products and waste streams that are difficult to recycle, and to promote material recycling.

Implementation

The project has been shared into six different work packages. The main objectives of the work packages are:  

TP1 The planning and implementation for the modification of the hybrid biochar boiler 

 • The design and implementation of the factory-made low-power boiler for a continuous operation hybrid biochar boiler to produce biochar and other pyrolysis products and heat as a side-stream. 

TP2 Testing the performance of the hybrid biochar boiler 

 • The operational boundary conditions, performance and properties of a hybrid boiler with both wood pellets and other regional side stream biomasses are defined. 

TP3 Reducing emissions with the help of pyrolysis 

 • The objective is to examine and find the impact of pyrolysis on emissions from low-energy production (energy production and combustion of side streams). 

TP4 Examination of the business models 

 • Creating new business models around and promoting local small-scale biochar production as part of a sustainable local side-stream management.    

 TP5 Reporting and communication of the project 

 • Increase interest in local small-scale production of biochar and practical application of the project’s know-how among equipment manufacturers and others interested in equipment and biochar. 

TP6 Technology scaling design 

 • Ensuring that the technology created as a result of the project is scaled up one step towards a more useful and commercially viable entity. 

YHTEYSTIEDOT