Hyppää sisältöön

HÄMILIS

Hävikki minimiin, lisäarvo maksimiin

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.
Päijät-Hämeen liitto

Hankkeen tiedot

HankeHÄMILIS
Kesto1.3.2024-31.12.2026
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), LAB-ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja), Hämeen ammatti-instituutti (osatoteuttaja).
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
ToimintalinjaHiilineutraali Suomi
ErityistavoiteKiertotalouteen siirtymisen edistäminen
Budjetti728 551 € (HAMKin osuus 358 112 €)

HÄMILIS-hanke luo uutta ajattelua ja yhteistyötä pk-yritysten kasvun tukemiseksi kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Käyttämällä ja hyödyntämällä sivuvirtoja tehokkaasti, Kanta- ja Päijät- Hämeen elintarvikealan toimijat voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan, lisätä kannattavuuttaan ja osallistua kestävän kehityksen edistämiseen.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista ajattelua hämäläiseen elintarvikealan (ensisijaisesti vilja- ja juoma-alan) toimijoiden yhteistyöhön ja tukea pk-yritysten kasvua ja uudistumista kiertotalouden keinoin. Hanke edistää ruoka-alan alueellista kestävää kehitystä ja resurssien sekä materiaalien tehokasta käyttöä. Hankkeen tavoitteena on vähentää hävikkiä sivuvirtoja hyödyntämällä. Lisäksi tavoitteena on tukea Hämeen ruoka-alan yrittäjiä hyödyntämään yhteisiä rajapintoja paremmin (teollinen symbioosi), löytämään uudenlaisia älykkäitä liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuotteistaa ruoka-alan sivuvirtoja uudelleen hyödynnettäviksi tuotteiksi. Samalla tunnistetaan korkean jalostusasteen arvokomponenttien käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja mahdollistetaan ketteriä kokeiluja.

Hankkeen tuotoksena syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys koko Hämeen elintarvikealan sivuvirroista sekä niiden tuotteistamisen mahdollisuuksista sekä ruokatuotantoon soveltuvista osa- tai arvokomponenteista. Lisäksi tuloksena syntyy kirjallisia selvityksiä, joiden avulla kootaan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen osaamispääoman mahdollisuuksia sivuvirtojen käytön kehittämiseen liittyen sekä yhteen koottua tietoa tuote, osa- ja arvokomponenttien erilaisista kehittämismahdollisuuksista yritysten käyttöön. Hankkeessa tehdään erilaisia tuote-, osa- ja arvokomponentteihin liittyviä käytännön kokeiluja hyödyntäen hanketoimijoiden infrastruktuureja.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikeyritykset. Keskeisin kohderyhmä on Kanta- ja Päijät-Hämeen vilja- ja juoma-alan sivuvirtoja tuottavat myllyt, leipomot, panimot, meijerit, tilaviiniyritykset, muut juoma- ja vilja-alan jalostavat yritykset.

Toiminta-alue

Kanta-Häme, Päijät-Häme

Hankkeen tavoitteet

  • Vähentää elintarvikealan pk-yritysten hävikkiä ja hyödyntää sivuvirtoja tarkoituksen mukaisesti
  • Kehittää pk-yrityksille suunnattu täsmätyökalu elintarvikehävikin hallintaan
  • Hyödyntää hankekumppaneiden infrastruktuureja (toimintaympäristöjä ja laboratorioita) yritysten hyväksi ja kehittää yritysten tarpeeseen vastaavia palveluita
  • Kehittää erityisesti vilja- ja juoma-alan sivuvirroista uusia tuotteita, osa- ja arvokomponentteja sekä tehdä erilaisia kokeiluita yritysten kanssa
  • Lisätä pk-yritysten yhteistyötä alueellisesti ja kansainvälisesti

Hankkeen työpaketit

Työpakettien vastuutahot:

TP 1: LAB-ammattikorkeakoulu

TP 2: Hämeen ammatti-instituutti

TP 3: Hämeen ammattikorkeakoulu

TP 4: Hämeen ammattikorkeakoulu

Työpaketissa kehitetään erityisesti elintarvikealan pk-yrityksille suunnattu hävikinhallintatyökalu. Työkalu pohjautuu materiaalikatselmuksen ja sMARTTA-hankkeen (LAB) taustalla oleviin periaatteisiin, mutta kohdistuu rajatusti elintarvikkeen tuotantoprosessiin ja siinä syntyvään hävikkiin ja sivuvirtaan. Tavoitteena on kehittää mahdollisimman helppokäyttöinen ja edullinen työkalu, joka sopii erityisesti pienille elintarvikeyrityksille. Työkalu voi esimerkiksi mitata hävikkiä, ehdottaa toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi ja seurata toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutuksia. Työkalun kehittämisessä ja sisällössä pyritään mahdollisesti hyödyntämään tekoälyä tai muita digitaalisia kehitysmahdollisuuksia.

Työpaketissa kehitetään erityisesti vilja- ja juoma-alan sivuvirroista uusia tuotteita ja tehdään erilaisia kokeiluita yritysten kanssa. HAMIn asiantuntijat sparraavat yrityksiä uusien tuotteiden suunnittelussa ja erilaisissa kokeiluissa. Tästä yritykset saavat DeMinimis-hyötyä.

Sivuvirroista kehiteltävän uuden tuotteen kehitys on monimutkainen ja jatkuva prosessi, joka vaatii monialaista osaamista ja yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden välillä. Tuotteen menestyksekäs kehitys edellyttää myös huomion kiinnittämistä kestävyyteen, terveellisyyteen ja ympäristövaikutuksiin. Mukana olevat yritykset voivat hyödyntää HAMIn laitteistoja Sairion Meijerissä ja Lepaan viinitilalla sekä panimossa.

Kumppanit ovat ensisijaisesti marjatiloja,viininviljelijöitä, oluen valmistajia ja meijereitä, joille tarjotaan kokeiluja, asiakastestauksia ja tuotekehitystä. Kokeiluita voivat olla esim. pientuottajien sivuvirtojen pilotit, erilaiset tuotetestaukset asiakkailla, Sairion Meijerissä tapahtuvat herasivuvirtojen pilotit, Lepaan viinin- sekä oluenvalmistuksen sivuvirtojen pilotit yhdessä Viini- ja olutseurojen yritysten kanssa.

Yrityksille järjestetään tuote- ja brändäyskoulutusta, kun sivuvirroista saadaan uusia tuotteita ja palveluita aikaiseksi. Tuotteiden saaminen myyntiin tarvitsee panostusta ja brändäyksen avulla suunnitellaan, miten tuote saadaan markkinoille. Parhaimmat yritysten kehittelemät tuotteet pääsevät myyntiin Lepaan Viinitilalle ja yritysten omiin myyntikanaviin.

Työpaketissa kehitetään vilja- ja juoma-alan sivuvirtojen hyötykäyttöä uudelleen kierrätetyiksi ruoka-alan tuotteiksi, osa- tai arvokomponenteiksi teoreettisen tiedon perusteella sekä hyödynnetään toimijaorganisaatioiden erilaisia infrastruktuureja sekä demonstraatioympäristöjä todentamaan osa- ja arvokomponenttien uudenlaista potentiaalia liiketoiminnassa.

Tuloksena syntyy kirjallinen selvitys, johon on koottu Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikealan (erityisesti vilja- ja juoma-ala) oppilaitos- ja tutkimusinfrastruktuurien sekä osaamispääoman mahdollisuudet sivuvirtojen käytön kehittämiseen liittyen. Lisäksi tuloksena synyy toinen kirjallinen selvitys tuote, osa- ja arvokomponenttien erilaisista kehittämismahdollisuuksista.

Työpaketissa järjestetään 2-4 infotilaisuutta infrastruktuurien mahdollisuuksiin liittyen sekä 1-3 webinaaria tai seminaaria kirjallisten selvitysten esittelyyn.

Työpaketissa vakiinnutetaan yhteiskehittämisen toimintamalleja sekä edistetään Päijät- ja Kanta-Hämeen vilja- ja juoma-alan yritysten keskinäistä yhteistyötä sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyen. Työpaketissa huolehditaan myös hanketoimijoiden operatiivisen toiminnan keskinäisestä organisoinnista, ohjaus- ja sidosryhmätapaamisista sekä kansainvälisestä yhteistyötä. Työpakettiin kuuluu myös viestintään, raportointiin sekä talouden seurantaan liittyvät tehtävät.

Työpaketissa järjestetään sidosryhmätapaamisia, joiden tavoitteena on tehostaa pk-yritysten keskinäistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Lisäksi tuotetaan blogitekstejä ja ammattialan julkaisuja.

Yhteystiedot

Yhteistyössä