Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Hevoshäme – kestävän hevosmatkailun maakunta

Hevoshäme

kestävän hevosmatkailun maakunta

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.

Hankkeen tausta ja tarve

Kestävän hevosmatkailun ympäriltä on tunnistettu monia alueellisia kehittämistarpeita jo ennen koronaepidemiaa. Liiketoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämiseksi tarvitaan innovaatiotoiminnan vahvistamista, lisäksi toimialalla kaivataan kipeästi sparrausta ja tukea asiakaslähtöisen markkinoinnin, palvelumuotoilun, asiakaspalvelun sekä tuotteistuksen ja myynnin kehittämisessä. Digitalisaation hyödyntämisen osalta ollaan monessa hevosyrityksessä vielä alkutekijöissä. Vastuullisuus tulee olla kaiken toiminnan kulmakivenä niin, että siitä osataan viestiä ja tehdä vetovoimatekijä.

Kestävän hevosmatkailun tiekartta -hanke on piirtänyt selkeän kuvan alueen hevosmatkailun nykytilasta ja nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistä tahtotilaa matkalla kohti Kestävän hevosmatkailun Hevoshämettä. Elinvoimaiset ja uudistuvat hevosyritykset tukevat merkittävästi alueellista työllisyyttä, sekä Kanta-Hämeessä matkailu- ja hevosalaa opiskelevien korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia asettua ja työllistyä alueelle.

Kestävällä hevosmatkailulla on merkittävä asema alueellisen hevosekosysteemin ja hevosalan vihreän siirtymän ja kasvun edistämisessä. Kanta-Hämeessä olevan kansainvälisestikin ainutlaatuisen hevoskokonaisuuden tukeminen ja vahvistaminen edellyttää uusia kestäviä innovaatioita sekä toimijaverkostoja.

Hankkeen tavoiteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda kestävästä hevosmatkailusta koko maakuntaa yhdistävä teema osaksi alueen muuta matkailutoimintaa. Hevosmatkailulla on koko maakuntaa yhdistävä ja kokoava vaikutus, jota on helppo nostaa valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin kiinnostavalla tavalla esiin. Kestävä hevosmatkailu on tunnistettu osa alueellisesta hevosekosysteemiä ja hevosalan vihreän siirtymän ja kasvun edistämisestä. Kanta-Hämeessä oleva kansainvälisestikin ainutlaatuinen hevoskokonaisuus ja -tapahtumat, sekä niiden ympärille syntyneet uudet, kestävät innovaatiot sekä toimijaverkostot on osattu hyödyntää ja nostaa esille myös matkailun näkökulmasta.

Maakunnasta löytyy kestäviä ja laadukkaita hevosmatkailupalveluita, sekä monipuolisia hevosyrityksiä. Elinvoimaiset ja uudistuvat hevosyritykset tukevat alueellista työllisyyttä, sekä Kanta-Hämeessä korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia asettua ja työllistyä alueelle.

Kestävän hevosmatkailun tiekarttatyön avulla rakennetaan alueellisesti merkittävä maakunnallinen Hevoshäme -brändi. Konseptoimalla hevosmatkailu maakunnan vetovoimatekijäksi varmistetaan, ettei sen mahdollisuuksiin tartu kotimaan matkailun nosteen ja koko matkailusektorin nopean elpymisen myötä jokin toinen alue.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy Hevoshäme-brändi, joka on helppo tunnistaa ja yhdistää Kanta-Hämeeseen ja sieltä saataviin hevosmatkailupalveluihin ja tapahtumiin. Keskeisenä osana tätä brändiä on kestävyys ja vastuullisuus kaikissa alueen hevospalveluissa ja tapahtumissa. Tiivis yhteistyö alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa antaa mahdollisuuksia innovatiivisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien tarjoamiselle hyvin erilaisille kohderyhmille.

Hevoshäme-brändin tulokset ja tuotokset nostetaan esille yhteistyössä alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa valituille kohdemarkkinoille, joita ovat mm. matkamessut ja muut matkailun myynti- ja markkinointikanavat.

Hankekumppanit: Forssan Seudun Hippos ry, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry ja Luonnonvarakeskus LUKE

Hankeaika: 1.6.2021-31.8.2023

Budjetti: 354 680 euroa

Hanketta rahoitetaan REACT EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin Covid-19 -pandemian tukitoimenpiteitä

Hankekokonaisuus on jaettu 3 työpakettiin, joita ovat:

1) HevosHäme-brändin rakentaminen
2) Verkostojen, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
3) Hevostapahtumien esiin nosto ja hybriditapahtumien mahdollisuudet

Työpaketti 1
HevosHäme-maakunta brändi

Hevosmatkailuteemalla on koko maakuntaa yhdistävä ja kokoava vaikutus, jota on helppo nostaa valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin kiinnostavalla ja monimediaisella tavalla esiin. Hevonen herättää aina tunteita ja kiinnostaa ihmisiä.

Parhaillaan maakunnassa tehtävän hevosmatkailun tiekarttatyön pohjalta tulee hevosmatkailua lähteä viemään systemaattisesti kohti maakunnallista Hevoshäme-brändiä. Muuten on vaarana, että tähän mahdollisuuksiin tartutaan kotimaan matkailun nosteen ja koko matkailusektorin nopean elpymisen myötä jokin muu alue.

Hevosmatkailun brändityö koostuu seuraavista toimenpiteistä:

 • Kootaan hevosmatkailun ympärille pysyvä ja sitä tukeva toimijaverkosto. Verkosto koostuu maakunnan keskeisistä matkailu- ja hevostoimijoista. Verkoston avulla parannetaan tiedonvälitystä ja varmistetaan maakunnan matkailukanavissa esille nostettavien hevosmatkailupalveluiden taso, kestävyys ja laatu.
 • Luodaan ajaton ja monikanavainen Hevoshäme-brändi, joka palvelee koko matkailusektoria maakunnan näkyvyyden, toimijoiden ja kuluttajien suuntaan.
 • Hevoshäme-brändille tehdään visuaalisen ilme, viestintä- ja markkinointisuunnitelma sekä laadukkaat ja monimediaset markkinointimateriaalit, jotka ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti (kuvapankit ja videot eri teemoista, some-kanavat, blogit, Visithäme-hevososio, esitteet ja infosisällöt, yritysesittelyt ja vierailut). Näin varmistetaan, että hevosmatkailun näkyvyys osana maakunnan matkailumarkkinointia. Materiaalit ovat kaikkien maakunnan matkailutoimijoiden saatavilla mm. matka- ja muille messuille, vierailuille ja tapahtumiin.
 • Toteutetaan Hevoshäme-teemainen viestintäkampanja eri medioissa. Kun itse Hevoshäme-brändi, markkinointimateriaalit ja viestintäkanavat ovat kunnossa, voidaan hevosmatkailua esitellä yhdessä alueen muun matkailumarkkinoinnin kanssa. Markkinointi yhteistyö mahdollistaa koko maakunnan esiin nostamisen hevosalan toimesta myös toimialan omissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
 • Otetaan yrittäjille suunnattujen työpajojen, valmennusten sekä käyttäjätuen kautta jo olemassa olevat matkailun alustat vielä tehokkaammin käyttöön hevosmatkailupalveluiden, tapahtumien ja yritysten esiin nostamiseksi (Visit Häme, Häme Events jne.)
 • Laaditaan ja julkaistaan HevosHäme-kriteerit, joilla yritykset varmistavat näkyvyytensä osana maakunnan matkailumarkkinointia. Kriteerit perustuvat mm. hevosyritysten ja niiden erilaisten palvelun saavutettavuudelle, diginäkyvyyden, yhteistyöverkostoille sekä vastuullisuudelle ja kestävyydelle. Kriteerit täyttämällä yritys varmistaa näkyvyytensä HevosHäme-yhteismarkkinoinnissa. HevosHäme-taso – diginäkyvyys täyttyy matkanjärjestäjävaatimukset vrt. hevonen kuntouttajana verkosto

Brändityö rakentuu mm. erilaisista toimijatapaamisista ja työpajoista (verkossa ja fyysisesti), innostavia yritysesimerkkejä ja asiantuntijafoorumien, sekä nykyaikaisten verkkovälineiden hyödyntämiseen. Kaikessa tekemisessä huomioidaan aikaisemmissa hankkeissa saatuja tuloksia ja tehdään yhteistyötä uusien hankkeiden ja toimijaverkostojen kanssa. Työmenetelminä benchmarking kotimaassa ja ulkomailla, sekä matkailun erilaiset analyysit, kyselyt ja raportit. Kaikissa toimenpiteissä, työpajoissa/webinaareissa sekä materiaalien tuotannossa hyödynnetään hankkeen toteuttajatahojen osaamista ja asiantuntijuutta, opiskelijatoimeksiantoja.

Työpaketti 2
Verkostojen, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen digitaalisuutta ja vastuullisuutta lisäämällä

Kestävän hevosmatkailun ympäriltä on tunnistettu monia alueellisia kehittämistarpeita jo ennen koronaepidemiaa. Liiketoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämiseksi tarvitaan yrittäjille innovaatiotoiminnan vahvistamista työpajojen ja valmennusten muodossa. Lisäksi toimialalla kaivataan kipeästi sparrausta ja tukea asiakaslähtöisen markkinoinnin, palvelumuotoilun, asiakaspalvelun sekä tuotteistuksen ja myynnin kehittämisessä. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö on nostanut digitalisaation ja sen hyödyntämisen keskeiseksi kehittämiskohteeksi hevosyrityksissä. Vastuullisuus on tulevaisuudessa kaiken toiminnan edellytys, josta tulee osata viestiä ja tehdä vetovoimatekijä.

Matkailun digitaalisilta alustoilta tulee saada riittävä määrä kestäviä ja laadukkaita hevosmatkailupalveluita ja kokonaisuuksia, varsinkin jos matkailun elpyminen tapahtuu Pohjoismaissa ja niiden maaseutumaisilla alueilla yhtä nopeasti, kuten monissa skenaarioissa on ennustettu. Kanta-Hämeen sijainti vain tunnin ajomatkan päässä Helsinki-Vantaan lentokentältä sekä junayhteyksien varrella tukevat tätä entisestään. Terveysturvallisuus ja vastuullisuusviestintä, sekä erilaiset kestävyyttä ja vastuullisuutta kuvaavat sertifikaatit ja toimintamallit (mm. Sustainable Travel Finland ja Green activities) tulevat tulevaisuudessa olemaan kilpailuetu ja edellytys kaikessa matkailutoiminnassa myös hevosyrityksissä.

 • Hevosmatkailupalveluista ja tapahtumista, sekä niiden saatavuudesta tarvitaan lisää tietoa ja näkyvyyttä. Tällä hetkellä suurin osa alueen hevospalveluista ja yrittäjistä eivät löydy yleisimmistäkään (Google, Tripadvisor) hakupalveluista tai niiden tiedot ovat edelleen puutteellisia, vääriä ja vanhentuneita.
 • Yrittäjien viestinnällisissä taidoissa on paljon eroavaisuuksia ja tähän tarvitaan hankkeen tukea ja opastusta, jotta yrittäjät jatkossa myös itse pystyisivät lisäämään ja ylläpitämään tietojaan mm. kantahämäläisiä matkailutoimijoita kokoavalla Visithäme-alustalla.
 • Hevosmatkailuyritysten ja palveluiden vastuullisuus ja kestävyys tulee varmistaa, ja laatia yrityksille vastuullisuussuunnitelmia ja mittareita.
 • Etsitään pilot-yritykset ja hevostapahtumat, tavoitellaan matkailupalveluiden osalta vastuullisuutta kuvaavia ja ohjaavia sertifikaatteja, kuten Sustainable Travel Finland ja Green activities.
 • Järjestetään hevosyrittäjille hevostapahtumamatkailuun liittyviä tapaamisia muiden alueen matkailutoimijoiden kanssa, joiden tavoitteena on paketoida ja tuotteistaa hevostapahtumamatkailuun ja hevosurheiluun liittyviä palveluita muiden yhteisesti tarjolle tai eri teemojen ympärille.
 • Pilotoidaan virtuaalinen hevosmatkailuelämys – esim.: ”Härkätien Pyhiinvaellus” / ”Kiipulan kierros” / ”Tutustu hevoseen ” Virtuaali iltatalli”
 • Kehitetään ja pilotoidaan erilaisille kohderyhmille suunnattuja hevosmatkailupalveluita yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa (Kiipulan erityisammattioppilaitos, Elonkierto, Ypäjän Hevosurheilumuseo jne.)
 • Hevosmatkailusta laaditun luontomatkailu- ja hevosreittiselvityksen ja kuntakyselyn perusteella selvisi, että paikalliset hevosreitit eivät myöskään kaikilta osin löydy kartoilta tai digitaalisilta alustoilta. Hevosten käyttöön tarkoitettuja reittejä on, mutta niiden kunnosta tai käyttöasteesta ei ole olemassa tietoa. Kuntakyselyn perusteella kaikki kunnat ja matkailutoimijat näkivät hevosmatkailun mahdollisuudet ja olivat halukkaita sen esiin nostamiseen ja kehittämiseen.
 • Viedään erilaiset hevosreitistöt niitä kokoaville alustoille
 • Lisätään uusia, HevosHäme-kriteerit täyttäviä tuotteita ja palveluita Visithäme -alustalle

De minimis – toimenpiteet

Toteutetaan työpajoja / webinaareja yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa esiinnousseiden teemojen ja tarpeiden ympäriltä, kuten:

 • Tuotteistus ja palvelumuotoilu – uusien, matalan kynnyksen matkailupalveluiden ideointi ja suunnittelu
 • Some-, netti- ja muiden digitaalisten kanavien käytännön haltuunotto
 • Vastuullisuus ja kestävyys viestinnässä ja matkailussa
 • Markkinointisuunnitelma, brändäys ja visuaalinen ilme
 • Hevosalan ja matkailun erityispiirteet ja kehityssuunnat, suomenhevonen
 • Matkailun trendeinä terveysmatkailu, aktiivilomat ja hyvinvointi
 • Majoitus- ja ruokailupalvelut, yhteistyössä, laadulla ja kotimaisuudella

Mukana olevien yritysten saamaa hyötyä mitataan tekemällä ennen ja jälkeen toteutuksen kysely, jossa kartoitetaan uusien palvelupakettien määrää, yrityksen liikevaihtoa, asiakasmäärää, tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on kannustaa yrittäjiä uusiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin ja lisätä matalan kynnyksen hevosmatkailupalveluiden tuottamista. Hankkeella parannetaan hevosmatkailun näkyvyyttä koko hevosalan hyödyksi ja lisätään kiinnostusta ja
kysyntää hevosmatkailua kohtaan.

Hankkeen aikana osallistujilla on tarvittaessa mahdollisuus saada mm. opiskelijaprojektien kautta apua yrityskohtaisiin markkinointi-, vastuullisuus-, viestintä ja markkinointisuunnitelmiin, jotka mahdollistavat toteutuskelpoisen polun mahdollisten uusien palvelutuotteiden rakentamiseen.

Työpaketti 3
Hevostapahtumien esiin nosto ja hybriditapahtumien mahdollisuudet

Kanta-Hämeessä hevosiin liittyvä liiketoiminta on hyvin monimuotoista ja sen merkitys erityisesti Forssan ja Ypäjän seudulla on suuri. Valtakunnallisesti tunnettuina hevostapahtumien järjestäjinä alueella vaikuttavat mm. Ypäjän Hevosopisto Oy, Riihimäen kesäravirata sekä Pilvenmäen ravirata ja valmennuskeskus, jossa järjestetään vuonna 2022 Suomen suurin ravitapahtuma Kuninkuusravit. Tapahtumina Hämeenlinnan Keskiaikamarkkinat sekä Tammelan Hakkapeliittatapahtuma tuovat vuosittain esille erilaisia hevosohjelmapalveluita.

Maakunnan näkökulmasta pahiten Covid 19 -pandemia on rajoittanut alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävien hevostapahtumien – hevosurheilu, historia, luonto ja kulttuuri – esiin nostamista. Seudun hevosurheilutapahtumissa vierailee vuosittain jopa 150 000 kävijää. Korona siirsi Forssan Kuninkuusravit eteenpäin vuodelle 2022, jonne odotetaan lähes 60 000 kävijää. Ypäjällä toteutettavassa Suomenratsujen kuninkaalliset –tapahtumassa ja kansainvälisissä ratsastuskilpailuissa vierailee vuosittain yli 12 000 henkilöä.

Suomen tunnetuimpien hevostapahtumien matkailu- ja talousvaikutukset seutukunnalle ovat merkittävät, pelkästään Kuninkuusravien alueelleen tuoma talousvaikutus on viime vuosina vaihdelleet 9,5-15 miljoonan euron välillä. Tapahtumatuotannon elpyminen ja maakunnan tästä saavuttama hyöty ja imago paranevat merkittävästi, mitä onnistuneemmin isojen ja odotettujen hevostapahtumien vastuullisesta toteuttamisesta ja järjestelyistä saadaan kerrottua. Koronan jälkeinen patoutunut matkustamistarve ja tapahtumiin osallistuminen on turvallista aloittaa läheltä ja turvalliseksi koetuilta toimialoilta, kuten hevostapahtumista.

Pandemia toi kaikkeen tapahtumatuotantoon pysyvästi erilaiset hybriditoteutukset ja verkkotapahtumat, joita on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa osana erilaisia hevostapahtumia. Tapahtumien ja tilaisuuksien hybriditoteutukset vastaavat osaltaan myös ilmastonmuutoksen haasteisiin, monet kansainväliset seminaarit ja konferenssit hakevat nyt uudenlaisia toteutuksia ja ympäristöjä. Vahvan digitalisaation ja harvaan asutun Suomen – ja erityisesti Kanta-Hämeen merkitys tulevana konferenssiympäristönä vain tunnin matkan päässä Helsinki-Vantaa lentokentältä ja junayhteyksien varrella ovat nyt vahvuus, johon tulee tarttua. Tähän mahdollisuuksia tarjoaa alueelle keskittynyt ainutlaatuinen hevososaamisen keskittymä.

Tässä työpaketissa kestävän hevosmatkailun kriteeristöistä ja ohjeistuksista koostuva sähköinen käsikirja, joka on suunnattu yrityksille ja tapahtumille. Käsikirjassa kuvataan parhaita tunnettuja käytäntöjä kestävän ja vastuullisen matkailun ja toiminnan toteuttamisessa, joissa bioturvallisuus on keskeisessä osassa. Ohjeistuksella päästään vaikuttamaan siihen, millaisia toimintatapoja ja käytäntöjä hevosalan matkailuyrityksillä ja tapahtumilla tulee toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta olla. Konkreettisena tuotoksena syntyy hevosmatkailun haitallisten luonto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi tueksi sähköinen käsikirja/manuaali, jossa kuvataan hevos- ja matkailuyritysten bio- ja terveysturvallisuus ja niiden saavuttamiseen vaadittavat prosessit

Hevostapahtumien vastuullisuuden lisäksi työpaketissa pilotoidaan hevosalalle suuntautuvien; vastuullisten ja monialaisten hybriditapahtumien mahdollisuudet. Tapahtumat ovat osin kansainvälisiä ja niitä niiden kautta vahvistetaan entisestään alueellista HevosHäme-brändiä.

Pilotoitavat tapahtumat ovat:

 • Helmi-maaliskuussa 2022 järjestettävät valtakunnalliset Jalostuspäivät, joihin osallistuu n. 200 osallistujaa – hybriditoteutus, teemoina järkivihreys, kestävyys, hevosmatkailu. Jalostuspäivien 2022 toteutuksesta vastaa Pilvenmäen ravirata
 • Hevosalan Areena heinäkuussa 2022 – teemana hevosalan vaikuttavuustyö, josta mahdollisuus rakentaa vuosittain HevosHämeeseen kiinnittyvä kokonaisuus
 • Kansainvälinen Global Equestrian Educational Conference GEEC 2.0 (hybridi).

Kansainvälinen GEEC-tapahtuma toteutettiin Ypäjällä 26.–28.5.2017. Sen yhtenä haasteena koettiin olevan korkeaan laatutasoon tottuneen kansainvälisen seminaariväen ja luennoitsijoiden majoitus ja Osallistujia tapahtumassa oli noin 160 yli kymmenestä eri maasta. Seminaarin ympärille paketoitiin ns. Accompanying program retkipäivä seminaariväen mahdollisille matkaseuralaisille. Retkiohjelmasta muodostui kohtuuhintainen kokonaisuus, joka esitteli myönteisellä tavalla Forssan seutua. Valitettavasti tuolloin retkipäivään ei saatu riittävästi osallistujia ja se jouduttiin perumaan.

Mukana olevien tapahtumien ja tilaisuuksien saavuttama hyötyä alueelle mitataan tekemällä ennen ja jälkeen toteutuksen osallistujakysely. Tavoitteena on hevosalan ympärille rakentuvien tapahtumien ja tilaisuuksien kautta luoda maakuntaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisätä kansainvälistä tapahtumatuotantoa. Samalla parannetaan koko maakunnan näkyvyyttä ja lisätään kiinnostusta sekä kysyntää sitä kohtaan.

Tapahtumakokonaisuutta sekä käsikirjaa edistetään monialaisten opiskelijaprojektien kautta.

Ohjausryhmä

Suomen Ratsastajainliitto ry, Minna Peltonen
Hämeen Liitto Paula Mustonen
Linnan Kehitys ry, Outi Mertamo
Forssan matkatoimisto Oy, Mari Rauhaniemi
Hevosopisto Oy, Juha Erola
Aulangon Ratasastuskoulu, Salla Varenti
Cardehumma, Ulla Hukka
TUKES, Kielo Kestinmäki
Hamk Smart, Heidi Kerkola

Hamk Bio Annukka Pakarinen
Hamk YRL Sari Hanka
Luonnonvarakeskus Luke, Markku Saastamoinen
Hippolis, Sanna Mäki-Tuuri /Erja Mattila
Forssan Seudun Hippos ry, Elina Hirvonen
Hamk BIO Menna Rantala

Hevoshäme – home of the sustainable Equine Tourism

Many regional development needs have been identified around sustainable equestrian tourism even before the corona epidemic. To develop equine business and new products, it is necessary to strengthen innovation activities. In addition, the industry is in dire need of sparring and support in the development of customer-oriented marketing, service design, customer service and productization and sales. The rapidly changing operating environment has made digitalization and its utilization a key development target in equine companies. In the future, responsibility is a prerequisite for all activities, which must be able to communicate and make an attraction factor.

From the region`s point of view, the pandemic has severely limited the realization of regionally and nationally significant equestrian events – equestrian sports, history, nature and culture. Normally, up to 150,000 visitors visit the region’s equestrian events each year and their financial impact on the region is great. Korona carried forward the Kuninkuusravit in Forssa (“royal races” is an annual harness racing championship for finnhorse) to 2022, and almost 60,000 visitors are expected there. More than 12,000 people visit national and international horse events and riding competitions in Ypäjä every year.

The Roadmap for Sustainable Equine Tourism in Kanta-Häme project has drawn a clear picture of the current state of equestrian tourism in the area, for which concrete measures are now needed. With this project, HorseHäme will be built from Kanta-Häme – a home of sustainable horse tourism, where equine tourism has an identified and visible role in promoting the green transition and growth of the regional equine ecosystem and industry. Supporting and strengthening the internationally unique equine complex in Kanta-Häme requires new and sustainable innovations such as equine tourism services and networks of actors.
Nature and rural tourism have good conditions and development conditions in the province, and it has been raised to a central position in the Regional Survival plan and the Häme Program. In addition to nature tourism, horse tourism and interest in horses have been growing in recent years. During the corona period, the horse has become a significant part of human well-being and leisure. Like natural sites, encountering and working with a horse has been studied to be a significant source of health and well-being.

The main goal of the project is to develop sustainable and high-quality equestrian tourism services, and to support vibrant and diverse equestrian entrepreneurship in the province through the HevosHäme brand, which brings them together. Vibrant and renewable horse companies support regional employment, and in Kanta-Häme e.g. opportunities for university and secondary students studying tourism and the equine sector to settle and find employment in the area.

All the tasks of the project will have a significant impact on the implementation of equality. In the equine sector, they are already strongly embedded in the structure of the industry as a whole;
a significant proportion of entrepreneurs in the equine sector are women. In terms of equality, the Equestrian activities in its various forms is easily accessible to everyone.
hobbies and activities with horseswith horses promotes both physical and mental well-being and public health.

The EU’s Green Deal is playing a key role in the future development of environmental expertise in the equine industry and tourism. They provide much-needed opportunities for community nature and animal experiences and experiences; feed production and horse grazing maintain the diversity of nature and the environment and are carbon sinks. At the same time, the land used for fodder production remains in good condition. Horse manure is involved in the nutrient cycle, carbon sequestration and as a renewable energy source.

Right now is the right time to take advantage of the growth trend in the equine activities and tourism industries: the corona pandemic concretely changed people’s use of travel and leisure by looking for services in the surrounding area, nature and the countryside. Equestrian activities have been one of the few activities during the coronary crisis, which, despite exceptional circumstances, has been able to continue almost normally and its demand continues to grow. Increasing co-operation with other nature and tourism actors, as well as strengthening the skills of entrepreneurs, will benefit all sectors. During the Roadmap for sustainable equine tourism in Kanta-Häme -project, an overall picture of the home of equine tourism has been formed, which helps to develop livelihoods and speed up the start of further measures. The ongoing crisis has highlighted long-standing problems in the growth of tourism, such as the demands of environmental responsibility, sustainability and climate change.

International tour operators have already started looking for destinations in Finland, and in various scenarios, the recovery of tourism in the Nordic countries and rural areas is predicted to be very rapid. The equine tourism theme has a unifying and unifying effect throughout the province, which is easy to highlight in a nationally and internationally interesting and multimedia way.
On top of a well-done groundwork and with the help of a clear road map, it is good to start building regionally significant and sustainable equine tourism and systematically pursue the provincial HevosHäme brand. Otherwise, there is a danger that these opportunities will be seized with the rise of domestic tourism and the rapid recovery of the tourism sector in another region.

From these backgrounds and measures, the Hevoshäme – home of Sustainable Horse Tourism project has been prepared. In addition to regionally targeted measures, work will also be carried out for the benefit of the entire equestrian tourism sector.

The project is implemented in cooperation by Häme University of Applied Sciences (Hamk), Pilvenmäki racetrack, The National Equine Competence Association – Hippolis and Natural Resources Institute LUKE.

Blogi

Yhteystiedot

Luke, natural resources institute Finland. Lukelon kirjoitettu oranssilla tekstillä. Ylhäällä on sininen lehti.
Hippolis, hevosalan osaamiskeskus. Teksti kirjoitettu vihreä. Oikealla puolella logo.