StiLLLearning - Hämeen ammattikorkeakoulu
StiLLLearning
skills-logo kuvituskuva
Erasmus plus logo
-

StiLLLearning

HAMK tutkii mllaista uutta osaamista tarvitaan ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja työssä oppimiseen murrosaloilla

Digitalisaatio luo useille elinkeino- ja teollisuusaloille uusia osaamistarpeita. HAMK Edu koordinoi eurooppalaista yhteistyöhanketta, joka tuottaa akuuttiin osaamisvajeeseen uutta tutkimustietoa ja ketteriä ratkaisuja.  

HAMK Edun tutkimusyksikkö koordinoi eurooppalaista yhteistyöhanketta, joka tutkii jatkuvaa oppimista työssä ja kehittää oppimisratkaisuja murrosaloilla toimiville yrityksille. Hanke toteutetaan yhteistyössä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä murrosaloilla toimivien yritysten kanssa Suomesta, Italiasta, Sveitsistä ja Saksasta. 

Taustalla on Euroopan komission New Skills Agenda sekä komission määrittelemät nk. murrosalat, joihin digitalisaation, muuttuneen ikärakenteen ja globalisaation vaikutukset heijastuvat kaikkein voimakkaimmin. Näitä aloja ovat mm. auto-, tekstiili-, matkailu-, rakennus-, metalli- ja vaatetus- ja jalkineala sekä uusiutuvaan energiaan ja vihreään teknologiaan liittyvät alat. Lisä- ja uudelleen koulutuksen tarve on murrosaloilla laaja ja ratkaisuja työssäoppimisen tukemiseen on tarjolla rajallisesti. Tarvetta on yhä enemmän ketterille koulutusratkaisuille, jotka mahdollistavat työntekijöiden osaamisen kehittämisen työpaikalla. 

Innovative Training Solutions for Learning at Work in Disruptive Industries, StiLLLearning-hankkeen tavoitteena on ymmärtää millaista yleistä sekä sektorikohtaista osaamista murrosaloilla tarvitaan, millä tavalla työssäoppimista tapahtuu tällä hetkellä, mihin työssäoppimisessa tarvitaan enemmän työkaluja sekä tuottaa tutkimuspohjaisia ratkaisuja tilanteeseen.  

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Hankkeen tutkimus keskittyy osaamistarpeisiin ja työssäoppimiseen murrosaloilla. Tietoa kerätään työnantajien kanssa toteutettavien Delphi työpajojen, työntekijöiden ja aikuiskouluttajien haastattelujen sekä työntekijöille kohdennetun kyselyn avulla.
  2. Yhdessä luotu ideapankki koostuu innovatiivisista oppimis- ja koulutusratkaisuista. Ideapankki rakennetaan tutkimustulosten pohjalta ja sitä testataan yhdessä murrosaloilla toimivien yritysten kanssa.
  3. Hypervideoihin perustuva cMOOC “Digitaalisen ajan osaamisen kehittäjä” vahvistaa työpaikoilla toimivien kouluttajien osaamista uudenlaisessa oppimisympäristössä.

Hankkeen tuloksena kouluttajien osaaminen työssäoppimisen tukemiseen murrosaloilla lisääntyy, uusien taitojen oppiminen integroituu aiempaa paremmin osaksi muuttuvaa työelämää ja vahvistaa osaltaan murrosaloilla toimivien yritysten kilpailukykyä.  

StiLLLearning-hanke linkittyy Future Work tutkimusalueen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Future Work Research and Development eli tulevaisuuden työn tutkimus ja kehitys on yksi HAMK Edun tutkimusalueista. HAMK Edun asiantuntijat toimivat aktiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa, kehittävät uudenlaista yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä rakentavat innovatiivisia työssäoppimisen ratkaisuja eri alojen ammattilaisille. Hanke tarjoaa mahdollisuuden laajempaan vertailuun ja yhteiseen kehittämistyöhön kokeneiden tutkimus- ja kehittämiskumppaneiden kanssa eri Euroopan maista.

Kaksivuotinen StiLLLearning-hanke käynnistyi lokakuussa 2020 ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma. Hankkeen kumppaneita ovat Cometa Formazione (Italia), Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinn GmbH (Saksa) ja Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB (Sveitsi). Lisäksi hanketyöhön osallistuu useita murrosaloilla toimivia yrityksiä kumppanimaista.    

StiLLLearning is a new Erasmus+ project aiming to co-create new training solutions for learning at work with partner companies.

The two-year project Innovative Training Solutions for Learning at Work in Disruptive Industries – StiLLLearning kicked-off in October 2020. The goal of the project is to investigate key competences, both domain-specific and generic, in highly employable industries in Europe that are strongly experiencing digital disruption and automation. Based on the research results the project aims to co-create new training solutions for learning at work with partner companies. The project results of best practices will be published openly for all interested competence developers.

During the project three intellectual outputs will be produced:

IO1) Analysis of Competence Reguirements and Learning at Work in Disruptive Industries
IO2) Co-Created Idea Bank of innovatiove Learning and Training Solutions
IO3) Hypervideo-based cMOOC ”Competence Developer of a Digital Age”

StiLLLearning -project is created by partners HAMK, Cometa Formazione from ItalyBildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft Gemeinn GmbH (BNW) from Germany and Swiss Federal Institute for Vocational Education Training (SFIVET) from Switzerland and lasts from 1.10.2020 till 30.9.2022.

 

Lue lisää hankkeesta/More about the project:

HAMK tutkii uutta osaamista ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja työssä oppimiseen murrosaloilla

StiLLLearning in Disruptive Industries of Europe

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU