Hyppää sisältöön
Henkilö on metsässä, katsoo ylöspäin ja pitää silmänsä edessä mittauslaitetta.
Home Tutkimus Avoimuuden edistäminen

Avoimuuden edistäminen

Avoimuus Hämeen ammattikorkeakoulussa

Edistämme avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa ja opetuksessa monin eri tavoin.

Olemme sitoutuneet noudattamaan Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistusta 2020–2025 sekä julistuksen päämääriä täsmentäviä kansallisia avoimen tieteen linjauksia ja suosituksia. Strategiassamme avoimuuden edistäminen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi ja strategiaa tukevat HAMKin avoimuuden periaatteet, HAMKin oma tutkimusdatan hallintapolitiikka, Hyvä aineistonhallintatapa HAMKissa sekä HAMKin oma avoimen oppimisen politiikka (julkaistaan pian), joiden toteutumista seurataan aktiivisesti.

HAMKin avointa tiedettä ohjaavina dokumentteina toimivat HAMKin avoimuuden periaatteet ja edellä kuvatut HAMKin politiikkapaperit. Niitä täydentävät HAMKin julkiset verkkosivut ja HAMKin henkilöstöintrasta löytyvät, yksityiskohtaiset avoimen tieteen toimintaohjeet. HAMKin ohjaavien dokumenttien laatimisessa on huomioitu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 missio ja päämäärät.

Avoimen tieteen julistuksen askelmerkit HAMKissa

 1. HAMK edistää tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia-  ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden.
  • HAMK on nostanut avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisen tärkeäksi tavoitteeksi strategisessa visiossaan.
 2. HAMK tukee ja kannustaa organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • HAMK on luonut systemaattiset prosessit avoimeen tieteeseen liittyvän tietoisuuden kasvattamiseksi.
  • HAMK on integroinut avoimeen tieteeseen liittyvän ohjauksen kiinteäksi osaksi tki-hankkeiden palveluprosesseja sekä opinnäytetyöprosessia.
 3. HAMK osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksenedistämiseksi kansallisella tasolla.
  • HAMKin toimijat ovat aktiivisesti mukana sekä TSV:n avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa että amkien avoimessa TKIO-verkostossa ja sen kansallisessa ohjausryhmässä.
  • HAMK osallistuu tiiviisti RUN Eurooppa-yliopiston avoimen tieteen verkostoon nimeämällä henkilökunnastaan avoimen tieteen lähettiläät.

HAMKin avoimuuden periaatteet

 1. HAMKissa tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.
 2. Tutkimushankkeilta edellytetään aineistonhallintasuunnitelmaa, joka sisältää datan avaamisen perusteet ja ottaa huomioon luottamuksellisten tietojen suojaamisen, tietoturvan, tietosuojan ja asianmukaisen hävittämisen lainsäädännön ja ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.
 3. HAMK tarjoaa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa organisaation toiminnassa syntyneiden tutkimusaineistojen hallinnan infrastruktuurin, joka käsittää datan hakua, käyttöä, jakamista ja kuvailua tukevia välineitä ja palveluita.
 4. Hamkilaisilta edellytetään avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista. Julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-tietokantaan.
 5. Opiskelijat tallentavat opinnäytetyönsä Theseus-tietokantaan.
 6. Opettajia kannustetaan jakamaan opetusmateriaalejaan avoimesti.
 7. Avoimen tki-toiminnan tukipalvelut opastavat HAMKin toimijoita tutkimusprosessin eri vaiheissa ja järjestävät tarvittaessa kansallista avoimen tieteen koulutustarjontaa täydentävää koulutusta.
 8. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön jalostetuista datakokonaisuuksista voidaan periä korvaus.

Jokainen ammattikorkeakouluyhteisön jäsen on vastuussa hyvän tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön (TENK), lain, sopimusten ja ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden noudattamisesta.

 1. Jokainen hamkilainen vastaa tuottamansa materiaalin laillisuudesta ja eettisyydestä.
 2. Opinnäytetöissä ja muissa opintoihin liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa ohjaaja varmistaa, että opiskelija on perehtynyt hyvään tutkimuseettiseen toimintatapaan.
 3. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai projektipäällikkö vastaa hyvästä tutkimuseettisestä toiminnasta koko prosessin ajan.
 4. Vastuu sovittujen toimintakäytäntöjen toteutumisesta on yksiköillä.

Ketä avoimuus HAMKissa koskettaa?

Olemme on toiminnassamme sitoutunut avoimuuden edistämiseen ja teemme sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tahtotilana vuoteen 2030 mennessä on avoimuus HAMKin yhteisenä, kaikkien toimijoiden läpi heijastuvana toimintamallina. Jotta saavutamme avoimuutta koskevat tavoitteemme, huolehdimme siitä, että avoimen TKI-toiminnan periaatteet toteutuvat luontevasti ammattikorkeakoulun prosesseissa ja hamkilaisten arkisessa työssä.

Haluamme tarjota tutkijoille, henkilöstölle ja opiskelijoille hyvät edellytykset avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattamiseen. Tarjoamme henkilöstölle ja opiskelijoille aktiivisesti opastusta avoimuuteen liittyvissä asioissa järjetämällä monipuolisesti koulutuksia ja tapahtumia.

Varmistaaksemme riittävän osaamisen avoimuuden edistämisessä, osallistumme aktiivisesti kansalliseen asiantuntijayhteistyöhön avoimuuden edistämisen eri osa-alueilla. HAMKin TKI-tuen tiimistä on edustus kaikissa TSV:n koordinoimissa Avoimen tieteen asiantuntijaryhmissä: julkaisemisen avoimuus, oppimisen avoimuus, toimintakulttuurin avoimuus, datan avoimuus. Lisäksi TKI-tuen tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa avoimen TKI-toiminnan edistämisessä (esimerkiksi ammattikorkeakoulujen avoin TKIO-verkosto).

Olemme sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden edistämiseen ja teemme sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Avoimuuden edistäminen ja tuki HAMKissa

 1. strategiatasolla ja periaattein,
 2. toimivalla hallinto- ja tukirakenteella,
 3. ajantasaisilla tutkimusaineistoihin ja avoimeen oppimiseen liittyvillä politiikkapapereilla,
 4. toimivalla ja ajantasaisella ohjeistuksella,
 5. systemaattisella ja tehokkaalla TKI-tukitoiminnan palvelurakenteella,
 6. HAMKin tutkimusyksiköiden kanssa käydyllä aktiivisella vuoropuhelulla,
 7. monipuolisilla koulutuksilla sekä
 8. kansallisen ja kansainvälisen kehityksen aktiivisella seuraamisella.

Tukea ja neuvontaa

TKI-tuen tiimimme tarjoaa kaikille hamkilaisille tukea avoimuuteen liittyvissä asioissa. Tukipalvelut kattavat muun muassa julkaisemisen tuen, julkaisutiedonkeruun, julkaisujen rinnakkaistallentamisen, tutkimusdatapalvelut ja aineistonhallintasuunnittelun tuen, hankeviestinnän tuen sekä avoimuuden edistämisen koko organisaation tasolla.

Tiimi opastaa aktiivisesti hamkilaisia avoimuuden eri osa-alueilla ja kehittää palveluita jatkuvasti tarpeiden mukaan. Henkilöstölle suunnatut koulutukset päivittyvät HAMK100-valmennuskalenteriin henkilöstöintraan. TKI-tuen tiimimme löydät: [email protected].

Mikä avoimuus?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, joka tähtää tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen, toistettavuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Avoin tiede ja tutkimus voidaan nähdä jatkumona, joka kattaa koko tutkimusprosessin ja tutkimuksen tekemisen toimintakulttuurin. Avoimen tieteen ja tutkimuksen myötä tutkimustulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla, jolloin niiden hyödyntäminen monipuolistuu ja tehostuu.

Avoin tiede ja tutkimus HAMKissa

HAMKissa avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta käytetään nimitystä avoin TKI-toiminta, joka tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä HAMKin tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetuksessa. HAMKin avoin TKI-toiminta perustuu avoimen tieteen viitearkkitehtuuriin sekä FAIR-periaatteisiin TKI-aineistojen elinkaaren hallinnassa.

HAMKin avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan (mm. luottamuksellisuus, liikesalaisuudet, salassa pidettävä ja tekijänoikeuksin suojattu materiaali) asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. HAMKin avoimen TKI-toiminnan käytännöt mahdollistavat yritysten, päätöstentekijöiden ja kansalaisten osallistumisen tutkimukseen. Käytäntöihin kuuluvat julkaisujen avoin saatavuus (open access), tutkimusprosessin avaaminen, aineistojen hallinnan suunnittelu ja datan jatkokäytön varmistaminen.

Avoin toimintakulttuuri, tietosuoja ja etiikka HAMKissa

Tutustu myös muihin avointa toimintakulttuuria edistäviin tapoihimme, tietosuojakäytäntöihimme ja eettisiin periaatteisiimme.