Avoimuuden edistäminen

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Avoimuuden edistäminen

Avoimuus Hämeen ammattikorkeakoulussa

HAMK on soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu. HAMK on sitoutunut edistämään avoimuutta monipuolisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan sekä opetuksessaan. Tammikuussa 2019 julkaistussa HAMKin strategiassa avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen kietoutuvat yhteen osaamisen, tiedon, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden kanssa luoden merkittävää ja vaikuttavaa korkeakoulua. HAMKin strategisessa visiossa avoimuus on vuoteen 2020 mennessä edennyt HAMKissa tasolle 3 ja vuoteen 2030 mennessä tasolle 4.

Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ovat kulmakiviä HAMKin strategiassa vuoteen 2030. HAMKilainen tutkimus ei tähtää ainoastaan alueellisen ja kansallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman lisäämiseen, vaan HAMKin tutkimustoiminnan ytimessä ovat lisäksi maailman kestävän kasvun haasteet, niitä ratkovat verkostot sekä kansainväliset innovaatioekosysteemit. HAMK edistää ja tukee avoimia toimintamalleja TKI-toiminnassaan ja opetuksessaan varmistaakseen korkealaatuisen tutkimustoiminnan.

Mikä avoimuus?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, joka tähtää tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen, toistettavuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) toimintatavat edistävät ja lisäävät tutkimuksen läpinäkyvyyttä, toistettavuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Avoin tiede ja tutkimus voidaan nähdä jatkumona, joka kattaa koko tutkimusprosessin ja tutkimuksen tekemisen toimintakulttuurin. Avoimen tieteen ja tutkimuksen myötä tutkimustulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla, jolloin niiden hyödyntäminen monipuolistuu ja tehostuu.

HAMKissa avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta käytetään nimitystä avoin TKI-toiminta, joka tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä HAMKin tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetuksessa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan (mm. luottamuksellisuus, liikesalaisuudet, salassa pidettävä ja tekijänoikeuksin suojattu materiaali) asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. HAMKin avoimen TKI-toiminnan käytännöt mahdollistavat yritysten, päätöstentekijöiden ja kansalaisten osallistumisen tutkimukseen. Käytäntöihin kuuluvat julkaisujen avoin saatavuus (open access), tutkimusprosessin avaaminen, aineistojen hallinnan suunnittelu ja datan jatkokäytön varmistaminen.

HAMK suosittelee ja tukee kansallisia Fairdata-palveluja tutkimusaineistojen elinkaaren hallinnassa. Yhteishankkeissa tutkimusaineistojen säilytys, käyttö, jakaminen ja omistajuus sovitaan ennen aineistojen keräämistä siten, että yhteistyö eri toimijoiden välillä on mahdollisimman saumatonta. Tutkimustulosten avaaminen on keskeisessä roolissa edistämässä HAMKin tutkimushankkeiden kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta ja vastaamassa HAMKin strategisiin tavoitteisiin. HAMK suosittelee tutkimustulosten avaamista aina, kun se on tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa mahdollista.

HAMKin avoin TKI-toiminta voidaan kuvata kehämäisenä jatkumona (Kuva 1.), joka koostuu viidestä päävaiheesta: 1. TKI-hankkeen valmistelu, 2. TKI-hankkeen toteutus, 3. TKI-hankkeen tulosten hallinta, 4. TKI-hankkeen tulosten avaaminen ja julkaiseminen sekä 5. TKI:sta liiketoimintaa

Kaikissa prosessin vaiheissa on mahdollista toimia avoimuutta edistävästi (Päällysaho & Latvanen 2017.)

Avoin TKI-toiminta
Kuva 1: Avoimen TKI-toiminnan prosessi ammattikorkeakouluissa (Päällysaho & Latvanen 2017).

HAMKissa avoimuus liittyy myös opetukseen ja oppimiseen. Avoimuus osana opetusta tarkoittaa ennen kaikkea avointa oppimateriaalien luomista ja jakamista kaikkien saataville sekä aineistonhallinnan suunnittelua ja datan elinkaaren hallintaa osana opinnäytetyöprosessia.

Lähde:
Päällysaho, S. & Latvanen, J. 2017. Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK Maaliskuu 2017, E-artikkeli.

Kenelle?

Jokaiselle hamkilaiselle. Tutkijalle. Hanketoimijalle. Opettajalle. Opiskelijalle. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimiville.

HAMK on toiminnassaan sitoutunut avoimuuden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tahtotilana vuoteen 2030 mennessä on avoimuus Hämeen ammattikorkeakoulun yhteisenä, kaikkien toimijoiden läpi heijastuvana toimintamallina.

Hämeen ammattikorkeakoulussa avoimuus tarkoittaa:

Avoimuus HAMKissa
Kuva 2. Avointen toimintamallien kokonaisuus osana TKI-toimintaa, opetusta ja oppimista.

HAMK haluaa tarjota tutkijoille, henkilöstölle ja opiskelijoille hyvät edellytykset avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattamiseksi, jotta  HAMK omalla toiminnallaan edistäisi avoimuuteen liittyyvää tietoisuutta ja avoimen toimintakulttuurin vahvistumista. HAMK tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille aktiivisesti opastusta avoimuuteen liittyvissä asioissa koulutusten, tapahtumien ja bloggausten muodossa.

Avoimuuteen liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi Avoin TKI-toiminta ja opetus -sivusto tarjoaa keskeistä avoimuuteen liittyvää tietoa niin hanketoimijan, tutkijan, opettajan kuin opiskelijankin tueksi tutkimus- ja julkaisuprosessin kaikissa vaiheissa. Lisäksi HAMKin TKI-tuen tiimi opastaa ja ohjaa hamkilaisia avoimuuteen liittyvissä asioissa.

Varmistaakseen riittävän osaamisen avoimuuden edistämisessä, HAMK osallistuu aktiivisesti kansalliseen asiantuntijayhteistyöhön avoimuuden edistämisen eri osa-alueilla. HAMKin TKI-tuen tiimistä on edustus kaikissa TSV:n koordinoimissa Avoimen tieteen asiantuntijaryhmissä: julkaisemisen avoimuus, oppmisen avoimuus, tiedeyhteisön avoimuus, datan avoimuus. Kukin tiimin jäsen tuo oman asiantuntijaryhmänsä työn tuloksia tietoon sekä muille tiimiläisille että koko organisaatiolle. Näin avoimuuden osaamiskompetenssi kasvaa ja kehittyy jatkuvasti HAMKissa. 

Miksi?

Jotta…

 • TKI-toiminnan laatu, luotettavuus ja näkyvyys kasvavat
 • hankkeiden yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus lisääntyy
 • uusien innovaatioiden syntyminen nopeutuu
 • yhteistyömahdollisuudet ja verkostoituminen ammattikorkeakoulujen henkilöstön välillä lisääntyvät
 • yhteiskunnallisesti vaikuttavat TKI-toiminnan tulokset saadaan tehokkaasti sekä tutkimusyhteisön että laajan yleisön tietoisuuteen
 • tutkimusideoiden synty nopeutuu ja täsmentyy
 • tutkijan ja tutkimustulosten näkyvyys, vaikuttavuus ja meriitti kasvavat
 • aikaa säästyy tutkimustyöhön yhteisillä toimintatavoilla
 • arvokkaat tutkimusaineistot pystytään hyödyntämään monipuolisesti.

Avoimet toimintamallit edistävät hanketoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä, tutkimuksen laatua, tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön ammatillista verkostoitumista ja osaamista. Avoimessa TKI-toiminnassa syntyneiden aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistua tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Miten?

Helmikuussa 2017 julkaistut Hämeen ammattikorkeakoulun avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet ohjaavat Hämeen ammattikorkeakoulun toimintaa sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi, että laajemmin opetuksen ja muun toiminnan avoimuuden kehittämiseksi. Periaatteiden noudattamista seurataan aktiivisesti ja niitä päivitetään tarvittaessa.

HAMKin TKI-tuen tiimi tarjoaa hamkilaisille TKI-toimijoille tuke avoimuuteen liittyvissä asioissa. TKI-tuen tiimissä kohtaavat asiantuntijat kirjasto- ja tietopalveluista, strategisesta viestinnästä, hankepalveluista sekä tietohallinnosta. Yhdessä toimijat tarjoavat asiantuntemuksensa HAMKin TKI-toimijoiden käyttöön.

TKI-toimijoille suunnattujen tukipalveluiden kehittämisen ja tarjoamisen lisäksi TKI-tuen tiimin tavoitteena on varmistaa avoimuuden periaatteiden toteutuminen Hamkissa. Tiimin toimintaa ohjaavat TKI-tuen tiimin työsuunnitelma vuosille 2017-2020 sekä TKI-tuen tiimin toimintasuunnitelma kuluvalle lukuvuodelle. Työsuunnitelmassa ja toimintasuunnitelmassa on määritelty osatavoitteet ja toimenpiteet avoimuuden periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

TKI-tuen tiimin toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019

TKI-tuen tiimin työsuunnitelma vuosille 2017-2020

HAMKin avoimuuden periaatteet

HAMKin avoimuuden periaatteet on hyväksytty käyttöön 13.2.2017. Ne on käsitelty Avoin TKI ‑ryhmässä 30.11.2016, laadun ja riskienhallinnan ryhmässä 19.1.2017, toimituskunnassa 20.1.2017, tutkimusyksiköiden johtajien kokouksessa 20.1.2017, johtoryhmässä 8.2.2017 ja yhteistyöryhmässä 13.2.2017.

HAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 1. HAMKissa tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.
 2. Tutkimushankkeilta edellytetään aineistonhallintasuunnitelmaa, joka sisältää datan avaamisen perusteet ja ottaa huomioon luottamuksellisten tietojen suojaamisen, tietoturvan, tietosuojan ja asianmukaisen hävittämisen lainsäädännön ja ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.
 3. HAMK tarjoaa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa organisaation toiminnassa syntyneiden tutkimusaineistojen hallinnan infrastruktuurin, joka käsittää datan hakua, käyttöä, jakamista ja kuvailua tukevia välineitä ja palveluita.
 4. Hamkilaisia kehotetaan julkaisemaan ensisijaisesti avoimissa julkaisukanavissa. Julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-tietokantaan.
 5. Opiskelijoita kehotetaan tallentamaan opinnäytetyönsä Theseus-tietokantaan.
 6. Opettajia kannustetaan jakamaan opetusmateriaalejaan avoimesti.
 7. Avoimen tki-toiminnan tukipalvelut opastavat HAMKin toimijoita tutkimusprosessin eri vaiheissa ja järjestävät tarvittaessa kansallista avoimen tieteen koulutustarjontaa täydentävää koulutusta.
 8. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön jalostetuista datakokonaisuuksista voidaan periä korvaus.

Jokainen ammattikorkeakouluyhteisön jäsen on vastuussa hyvän tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön (TENK), lain, sopimusten ja ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden noudattamisesta.

 1. Jokainen hamkilainen vastaa tuottamansa materiaalin laillisuudesta ja eettisyydestä.
 2. Opinnäytetöissä ja muissa opintoihin liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa ohjaaja varmistaa, että opiskelija on perehtynyt hyvään tutkimuseettiseen toimintatapaan.
 3. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja / projektipäällikkö vastaa hyvästä tutkimuseettisestä toiminnasta koko prosessin ajan.
 4. Vastuu sovittujen toimintakäytäntöjen toteutumisesta on yksiköillä.

Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edellyttämällä tavalla. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkimuksessa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja että tutkimuksessa syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla.

HAMK on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaa ohjeistusta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”. Sen pohjalta laadittu HAMKin menettelyohje hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelemiseksi Hämeen ammattikorkeakoulussa on vahvistettu 14.4.2016.

HAMK on liittynyt syyskuussa 2018 osaksi pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettistä toimikuntaa yhdessä Metropolian, Arcadan, Diakin ja Humakin kanssa. Metropolia-ammattikorkeakoulu tarjoaa kattavan ohjeistuksen tutkimusetiikasta ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä ammattikorkeakoulujen tki-toiminnassa. 

HAMKin tutkimuseettisenä tukihenkilönä ja TENKin yhteyshenkilönä toimii strategiapäällikkö Mervi Friman (varahenkilönä Anna Mikkonen). Tutkimuseettisen tukihenkilön tehtäviin kuuluvat:

 • tutkimusetiikan (research integrity) ja hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistäminen
 • säännöllinen tiedottaminen omasta toiminnastaan organisaation sisällä
 • osallistuminen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin
 • HTK-loukkausten erottaminen muunlaisista eettisistä ongelmista ja tieteellisistä kiistoista
 • toimiminen luottamuksellisena keskustelukumppanina HTK-asioissa
 • HTK-loukkausta epäiltäessä opastaminen HTK-prosessin kulusta, neuvominen kirjallisen HTK-ilmoituksen laatimisessa ja osapuolten tukeminen HTK-prosessin aikana.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositukset tutkimusetiikan tukihenkilöille ja heidän taustaorganisaatioilleen.

TENKin_suositukset_tukihenkilöille_2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) verkkosivusto tarjoaa yksityiskohtaista tietoa tutkimuseettisistä seikoista.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen opinnäytetöiden eettiset suositukset tarjoavat kattavan ohjeistuksen eettisestä ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta opinnäytetyöprosessista sekä aineistonhallinnasta opinnäytetöissä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU