Avoimuuden edistäminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoimuuden edistäminen
miehet pöydän ääressä
-

Avoimuuden edistäminen

Avoimuus Hämeen ammattikorkeakoulussa

HAMK on soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu. HAMK on sitoutunut edistämään avoimuutta monipuolisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan sekä opetuksessaan. HAMKin strategiassa avoimuuden edistäminen nähdään tärkeänä tavoitteena. Strategiaa tukevat HAMKin avoimuuden periaatteet, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti sekä HAMKin oma tutkimusdatan hallintapolitiikka, Hyvä aineistonhallintatapa HAMKissa.

Jotta HAMK saavuttaa avoimuutta koskevat tavoitteensa, avoimuuden ja avointen toimintatapojen edistäminen huomioidaan myös HAMKin laatujärjestelmässä. HAMKin strategian mukaisesti laatujärjestelmä tukee avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) periaatteiden edistämistä. Avoimen tieteen kokonaisarkkitehtuurityö on käynnistynyt HAMKissa ja osana sitä huomioidaan avoimen tieteen viitearkkitehtuuri.

Mikä avoimuus?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, joka tähtää tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen, toistettavuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Avoin tiede ja tutkimus voidaan nähdä jatkumona, joka kattaa koko tutkimusprosessin ja tutkimuksen tekemisen toimintakulttuurin. Avoimen tieteen ja tutkimuksen myötä tutkimustulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla, jolloin niiden hyödyntäminen monipuolistuu ja tehostuu.

HAMKissa avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta käytetään nimitystä avoin TKI-toiminta, joka tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä HAMKin tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetuksessa. HAMKin avoin TKI-toiminta perustuu avoimen tieteen viitearkkitehtuuriin sekä FAIR-periatteisiin TKI-aineistojen elinkaaren hallinnassa.

HAMKin avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan (mm. luottamuksellisuus, liikesalaisuudet, salassa pidettävä ja tekijänoikeuksin suojattu materiaali) asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. HAMKin avoimen TKI-toiminnan käytännöt mahdollistavat yritysten, päätöstentekijöiden ja kansalaisten osallistumisen tutkimukseen. Käytäntöihin kuuluvat julkaisujen avoin saatavuus (open access), tutkimusprosessin avaaminen, aineistojen hallinnan suunnittelu ja datan jatkokäytön varmistaminen.

 

Ketä avoimuus HAMKissa koskettaa?

Jokaista hamkilaista. Tutkijaa. Hanketoimijaa. Opettajaa. Opiskelijaa. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivia.

HAMK on toiminnassaan sitoutunut avoimuuden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tahtotilana vuoteen 2030 mennessä on avoimuus HAMKin yhteisenä, kaikkien toimijoiden läpi heijastuvana toimintamallina. Jotta HAMK saavuttaa avoimuutta koskevat tavoitteensa, HAMK huolehtii siitä, että avoimen TKI-toiminnan periaatteet toteutuvat luontevasti ammattikorkeakoulun prosesseissa ja hamkilaisten arkisessa työssä.

HAMK haluaa tarjota tutkijoille, henkilöstölle ja opiskelijoille hyvät edellytykset avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattamiseen. HAMK tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille aktiivisesti opastusta avoimuuteen liittyvissä asioissa järjetämällä monipuolisesti koulutuksia ja tapahtumia.

Varmistaakseen riittävän osaamisen avoimuuden edistämisessä, HAMK osallistuu aktiivisesti kansalliseen asiantuntijayhteistyöhön avoimuuden edistämisen eri osa-alueilla. HAMKin TKI-tuen tiimistä on edustus kaikissa TSV:n koordinoimissa Avoimen tieteen asiantuntijaryhmissä: julkaisemisen avoimuus, oppimisen avoimuus, toimintakulttuurin avoimuus, datan avoimuus.

Lisäksi HAMKin TKI-tuen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa avoimen TKI-toiminnan edistämisessä (esimerkiksi SeAMKin koordinoima Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke).

Miten avoimuutta HAMKissa edistetään?

HAMKin TKI-toiminnassa edistetään, kannustetaan ja edellytetään avoimuutta

 1. strategiatasolla ja periaattein,
 2. toimivalla hallinto- ja tukirakenteella,
 3. ajantasaisella datapolitiikalla,
 4. toimivalla ja ajantasaisella TKI-toimijoille suunnatulla ohjeistuksella,
 5. TKI-toimijoiden kanssa käydyllä aktiivisella vuoropuhelulla,
 6. monipuolisilla koulutuksilla sekä
 7. kansallisen ja kansainvälisen kehityksen aktiivisella seuraamisella.

HAMKin TKI-tuen tiimi tarjoaa kaikille hamkilaisille tukea avoimuuteen liittyvissä asioissa. TKI-tuen tiimissä kohtaavat asiantuntijat kirjasto- ja tietopalveluista, strategisesta viestinnästä, hankepalveluista sekä tietohallinnosta.

HAMKin avoimuuden periaatteet

HAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 1. HAMKissa tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.
 2. Tutkimushankkeilta edellytetään aineistonhallintasuunnitelmaa, joka sisältää datan avaamisen perusteet ja ottaa huomioon luottamuksellisten tietojen suojaamisen, tietoturvan, tietosuojan ja asianmukaisen hävittämisen lainsäädännön ja ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.
 3. HAMK tarjoaa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa organisaation toiminnassa syntyneiden tutkimusaineistojen hallinnan infrastruktuurin, joka käsittää datan hakua, käyttöä, jakamista ja kuvailua tukevia välineitä ja palveluita.
 4. Hamkilaisilta edellytetään avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista. Julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-tietokantaan.
 5. Opiskelijoita kehotetaan tallentamaan opinnäytetyönsä Theseus-tietokantaan.
 6. Opettajia kannustetaan jakamaan opetusmateriaalejaan avoimesti.
 7. Avoimen tki-toiminnan tukipalvelut opastavat HAMKin toimijoita tutkimusprosessin eri vaiheissa ja järjestävät tarvittaessa kansallista avoimen tieteen koulutustarjontaa täydentävää koulutusta.
 8. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön jalostetuista datakokonaisuuksista voidaan periä korvaus.

Jokainen ammattikorkeakouluyhteisön jäsen on vastuussa hyvän tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön (TENK), lain, sopimusten ja ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden noudattamisesta.

 1. Jokainen hamkilainen vastaa tuottamansa materiaalin laillisuudesta ja eettisyydestä.
 2. Opinnäytetöissä ja muissa opintoihin liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa ohjaaja varmistaa, että opiskelija on perehtynyt hyvään tutkimuseettiseen toimintatapaan.
 3. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai projektipäällikkö vastaa hyvästä tutkimuseettisestä toiminnasta koko prosessin ajan.
 4. Vastuu sovittujen toimintakäytäntöjen toteutumisesta on yksiköillä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU