Avoimuuden edistäminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoimuuden edistäminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Avoimuuden edistäminen

Avoimuus Hämeen ammattikorkeakoulussa

HAMK on soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu. HAMK on sitoutunut edistämään avoimuutta monipuolisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan sekä opetuksessaan. Tammikuussa 2019 julkaistussa HAMKin strategiassa avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen kietoutuvat yhteen osaamisen, tiedon, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden kanssa luoden merkittävää ja vaikuttavaa korkeakoulua. HAMKin strategisessa visiossa avoimuus on vuoteen 2020 mennessä edennyt HAMKissa tasolle 3 ja vuoteen 2030 mennessä tasolle 4. Strategiaa tukevat HAMKin avoimuuden periaatteet, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti sekä HAMKin oma tutkimusdatan hallintapolitiikka, Hyvä aineistonhallintatapa HAMKissa.

Jotta HAMK saavuttaa avoimuutta koskevat tavoitteensa, avoimuuden ja avointen toimintatapojen edistäminen huomioidaan myös HAMKin laatujärjestelmässä. HAMKin strategian mukaisesti laatujärjestelmä tukee avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) periaatteiden edistämistä. Avoimen tieteen kokonaisarkkitehtuurityö on käynnistynyt HAMKissa ja osana sitä huomioidaan avoimen tieteen viitearkkitehtuuri.

Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ovat kulmakiviä HAMKin strategiassa vuoteen 2030. Hamkilainen tutkimus ei tähtää ainoastaan alueellisen ja kansallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman lisäämiseen, vaan HAMKin tutkimustoiminnan ytimessä ovat lisäksi maailman kestävän kasvun haasteet, niitä ratkovat verkostot sekä kansainväliset innovaatioekosysteemit. HAMK edistää ja tukee avoimia toimintamalleja TKI-toiminnassaan ja opetuksessaan varmistaakseen korkealaatuisen tutkimustoiminnan.

Mikä avoimuus?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, joka tähtää tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen, toistettavuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) toimintatavat edistävät ja lisäävät tutkimuksen läpinäkyvyyttä, toistettavuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Avoin tiede ja tutkimus voidaan nähdä jatkumona, joka kattaa koko tutkimusprosessin ja tutkimuksen tekemisen toimintakulttuurin. Avoimen tieteen ja tutkimuksen myötä tutkimustulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla, jolloin niiden hyödyntäminen monipuolistuu ja tehostuu.

HAMKissa avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta käytetään nimitystä avoin TKI-toiminta, joka tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä HAMKin tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetuksessa. HAMKin avoin TKI-toiminta perustuu ATT-hankkeessa luotuun avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekarttaan, avoimen tieteen viitearkkitehtuuriin sekä FAIR-periatteisiin TKI-aineistojen elinkaaren hallinnassa.

HAMKin avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan (mm. luottamuksellisuus, liikesalaisuudet, salassa pidettävä ja tekijänoikeuksin suojattu materiaali) asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. HAMKin avoimen TKI-toiminnan käytännöt mahdollistavat yritysten, päätöstentekijöiden ja kansalaisten osallistumisen tutkimukseen. Käytäntöihin kuuluvat julkaisujen avoin saatavuus (open access), tutkimusprosessin avaaminen, aineistojen hallinnan suunnittelu ja datan jatkokäytön varmistaminen.

HAMK suosittelee ja tukee kansallisia Fairdata-palveluja tutkimusaineistojen elinkaaren hallinnassa. Yhteishankkeissa tutkimusaineistojen säilytys, käyttö, jakaminen ja omistajuus sovitaan ennen aineistojen keräämistä siten, että yhteistyö eri toimijoiden välillä on mahdollisimman saumatonta. Tutkimustulosten avaaminen on keskeisessä roolissa edistämässä HAMKin tutkimushankkeiden kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta ja vastaamassa HAMKin strategisiin tavoitteisiin. HAMK suosittelee tutkimustulosten avaamista aina, kun se on tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa mahdollista.

HAMKin avoimen TKI-toiminnan prosessimalli

HAMKin avoin TKI-toiminta voidaan kuvata kehämäisenä jatkumona (Kuva 1.), joka koostuu viidestä päävaiheesta: 1. TKI-hankkeen valmistelu, 2. TKI-hankkeen toteutus, 3. TKI-hankkeen tulosten hallinta, 4. TKI-hankkeen tulosten avaaminen ja julkaiseminen sekä 5. TKI:sta liiketoimintaa.

Kaikissa prosessin vaiheissa toimitaan avoimuutta edistävästi (Päällysaho & Latvanen 2017).

 1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, HAMKin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.
 2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja analysointi sekä tietoturva ja tietosuoja.
 3. Tulosten hallinta: aineistonhallinta hankkeen päätyttyä kuten säilyttäminen, meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.
 4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: datan avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.
 5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen.

Kuva 1: Avoimen TKI-toiminnan prosessi ammattikorkeakouluissa (Päällysaho & Latvanen 2017).

HAMKissa avoimuus liittyy myös opetukseen ja oppimiseen. Avoimuus osana opetusta tarkoittaa ennen kaikkea avointa oppimateriaalien luomista ja jakamista kaikkien saataville sekä aineistonhallinnan suunnittelua ja datan elinkaaren hallintaa osana opinnäytetyöprosessia.

Lähde:Päällysaho, S. & Latvanen, J. 2017. Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK 8.3.2017, E-artikkeli.

Ketä avoimuus HAMKissa koskettaa?

Jokaista hamkilaista. Tutkijaa. Hanketoimijaa. Opettajaa. Opiskelijaa. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivia.

HAMK on toiminnassaan sitoutunut avoimuuden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tahtotilana vuoteen 2030 mennessä on avoimuus HAMKin yhteisenä, kaikkien toimijoiden läpi heijastuvana toimintamallina. Jotta HAMK saavuttaa avoimuutta koskevat tavoitteensa, HAMK huolehtii siitä, että avoimen TKI-toiminnan periaatteet toteutuvat luontevasti ammattikorkeakoulun prosesseissa ja hamkilaisten arkisessa työssä.

Hämeen ammattikorkeakoulussa avoimuus tarkoittaa:

Avoimuus HAMKissa
Kuva 2. Avointen toimintamallien kokonaisuus osana TKI-toimintaa, opetusta ja oppimista.

HAMK haluaa tarjota tutkijoille, henkilöstölle ja opiskelijoille hyvät edellytykset avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattamiseksi, jotta  HAMK omalla toiminnallaan edistäisi avoimuuteen liittyyvää tietoisuutta ja avoimen toimintakulttuurin vahvistumista. HAMK tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille aktiivisesti opastusta avoimuuteen liittyvissä asioissa koulutusten, tapahtumien ja bloggausten muodossa. HAMKin henkilökunnan avoimuuden osaamista vahvistetaan myös TKI-osaajan osaamismerkkikokonaisuuden avulla. Kevään 2019 aikana valmistuva osaamismerkkikokonaisuus sisältää osaamismerkkejä avoimesta julkaisemisesta, aineistonhallinnasta, tietosuojasta TKI-toiminnassa, hankeviestinnästä sekä tutkimusetiikasta ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Avoimuuteen liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi Avoin TKI-toiminta ja opetus -sivusto tarjoaa keskeistä avoimuuteen liittyvää tietoa niin hanketoimijan, tutkijan, opettajan kuin opiskelijankin tueksi tutkimus- ja julkaisuprosessin kaikissa vaiheissa. Lisäksi HAMKin TKI-tuen tiimi opastaa ja ohjaa hamkilaisia avoimuuteen liittyvissä asioissa.

Varmistaakseen riittävän osaamisen avoimuuden edistämisessä, HAMK osallistuu aktiivisesti kansalliseen asiantuntijayhteistyöhön avoimuuden edistämisen eri osa-alueilla. HAMKin TKI-tuen tiimistä on edustus kaikissa TSV:n koordinoimissa Avoimen tieteen asiantuntijaryhmissä: julkaisemisen avoimuus, oppimisen avoimuus, tiedeyhteisön avoimuus, datan avoimuus. Kukin tiimin jäsen tuo oman asiantuntijaryhmänsä työn tuloksia tietoon sekä muille tiimiläisille että koko organisaatiolle. Näin avoimuuden osaamiskompetenssi kasvaa ja kehittyy jatkuvasti HAMKissa.

Lisäksi HAMKin TKI-tuen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa avoimen TKI-toiminnan edistämisessä (esimerkiksi SeAMKin koordinoima Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke).

Miksi avoimuutta edistetään HAMKissa?

Jotta…

 • TKI-toiminnan laatu, luotettavuus ja näkyvyys kasvavat
 • hankkeiden yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus lisääntyy
 • uusien innovaatioiden syntyminen nopeutuu
 • yhteistyömahdollisuudet ja verkostoituminen ammattikorkeakoulujen henkilöstön välillä lisääntyvät
 • yhteiskunnallisesti vaikuttavat TKI-toiminnan tulokset saadaan tehokkaasti sekä tutkimusyhteisön että laajan yleisön tietoisuuteen
 • tutkimusideoiden synty nopeutuu ja täsmentyy
 • tutkijan ja tutkimustulosten näkyvyys, vaikuttavuus ja meriitti kasvavat
 • aikaa säästyy tutkimustyöhön yhteisillä toimintatavoilla
 • arvokkaat tutkimusaineistot pystytään hyödyntämään monipuolisesti.

Avoimet toimintamallit edistävät hanketoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä, tutkimuksen laatua, tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön ammatillista verkostoitumista ja osaamista. Avoimessa TKI-toiminnassa syntyneiden aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistua tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Miten avoimuutta HAMKissa edistetään?

HAMKin TKI-toiminnassa edistetään, kannustetaan ja edellytetään avoimuutta

 1. strategiatasolla ja periaattein,
 2. toimivalla hallinto- ja tukirakenteella,
 3. ajantasaisella datapolitiikalla,
 4. toimivalla ja ajantasaisella TKI-toimijoille suunnatulla ohjeistuksella,
 5. TKI-toimijoiden kanssa käydyllä aktiivisella vuoropuhelulla,
 6. HAMKin avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistamisella koulutuksin ja osaamismerkein sekä
 7. kansallisen ja kansainvälisen kehityksen aktiivisella seuraamisella.

Helmikuussa 2017 julkaistut Hämeen ammattikorkeakoulun avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet ohjaavat Hämeen ammattikorkeakoulun toimintaa sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi, että laajemmin opetuksen ja muun toiminnan avoimuuden kehittämiseksi. Periaatteiden noudattamista seurataan aktiivisesti ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ohjaamaan ja seuraamaan on asetettu pysyvä avoimen TKI-tuen koordinaatioryhmä, joka koostuu TKI-tuen tiimistä sekä tiimin toimintaa ohjaavasta ohjausryhmästä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii HAMKin tutkimustoiminnasta vastaava vararehtori. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat HAMKin tietohallintopäällikkö, tietopalvelupäällikkö, strategisen viestinnän päällikkö sekä johtava hankeasiantuntija. 

HAMKin TKI-tuen tiimi tarjoaa kaikille hamkilaisille tukea avoimuuteen liittyvissä asioissa. TKI-tuen tiimissä kohtaavat asiantuntijat kirjasto- ja tietopalveluista, strategisesta viestinnästä, hankepalveluista sekä tietohallinnosta. Yhdessä toimijat tarjoavat asiantuntemuksensa niin TKI-toimijoiden, opettajien kuin opiskelijoidenkin käyttöön.

HAMKin TKI-tuen tiimi kouluttaa tutkijoita ja TKI-toimijoita monipuolisesti avoimen tieteen asioissa. Tutkijoita ja TKI-toimijoita tuetaan koko tutkimusprosessin ajan avoimen tieteen periaatteiden soveltamiseksi.
Tavoitteena on laajentaa TKI-tuen tiimin tarjoama koulutus (etenkin aineistonhallinnan suunnittelun osalta) kattamaan myös HAMKin opinnäytetöiden ohjaajat ja opiskelijat lukuvuoden 2019-2020 aikana.

TKI-toimijoille suunnattujen tukipalveluiden kehittämisen ja tarjoamisen lisäksi TKI-tuen tiimin tavoitteena on varmistaa avoimuuden periaatteiden toteutuminen HAMKissa. Tiimin toimintaa ohjaavat TKI-tuen tiimin työsuunnitelma vuosille 2017-2020 sekä TKI-tuen tiimin toimintasuunnitelma kuluvalle lukuvuodelle. Työsuunnitelmassa ja toimintasuunnitelmassa on määritelty osatavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut avoimuuden periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

TKI-tuen tiimin toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Avoimen TKI-tuen tiimin työsuunnitelma vuosille 2017-2020

TKI-tuen tiimi paitsi kehittää HAMKin avoimen tieteen kulttuuria ja käytäntöjä, myös osallistuu aktiivisena ja näkyvänä toimijana kansalliseen ja kansainväliseen kehitystyöhön. Tiimin jäsenet kouluttautuvat aktiivisesti avoimen tieteen asioissa.

HAMKin avoimuuden periaatteet

HAMKin avoimuuden periaatteet on hyväksytty käyttöön 13.2.2017. Ne on käsitelty Avoin TKI ‑ryhmässä 30.11.2016, laadun ja riskienhallinnan ryhmässä 19.1.2017, toimituskunnassa 20.1.2017, tutkimusyksiköiden johtajien kokouksessa 20.1.2017, johtoryhmässä 8.2.2017 ja yhteistyöryhmässä 13.2.2017.

HAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden edistämiseen ja tekee sitä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 1. HAMKissa tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.
 2. Tutkimushankkeilta edellytetään aineistonhallintasuunnitelmaa, joka sisältää datan avaamisen perusteet ja ottaa huomioon luottamuksellisten tietojen suojaamisen, tietoturvan, tietosuojan ja asianmukaisen hävittämisen lainsäädännön ja ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti.
 3. HAMK tarjoaa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa organisaation toiminnassa syntyneiden tutkimusaineistojen hallinnan infrastruktuurin, joka käsittää datan hakua, käyttöä, jakamista ja kuvailua tukevia välineitä ja palveluita.
 4. Hamkilaisilta edellytetään avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista. Julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-tietokantaan.
 5. Opiskelijoita kehotetaan tallentamaan opinnäytetyönsä Theseus-tietokantaan.
 6. Opettajia kannustetaan jakamaan opetusmateriaalejaan avoimesti.
 7. Avoimen tki-toiminnan tukipalvelut opastavat HAMKin toimijoita tutkimusprosessin eri vaiheissa ja järjestävät tarvittaessa kansallista avoimen tieteen koulutustarjontaa täydentävää koulutusta.
 8. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön jalostetuista datakokonaisuuksista voidaan periä korvaus.

Jokainen ammattikorkeakouluyhteisön jäsen on vastuussa hyvän tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön (TENK), lain, sopimusten ja ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden noudattamisesta.

 1. Jokainen hamkilainen vastaa tuottamansa materiaalin laillisuudesta ja eettisyydestä.
 2. Opinnäytetöissä ja muissa opintoihin liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa ohjaaja varmistaa, että opiskelija on perehtynyt hyvään tutkimuseettiseen toimintatapaan.
 3. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja / projektipäällikkö vastaa hyvästä tutkimuseettisestä toiminnasta koko prosessin ajan.
 4. Vastuu sovittujen toimintakäytäntöjen toteutumisesta on yksiköillä.

TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan tai palvelujen ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Arenen sivuilta löytyvään Excel-taulukkoon on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Ulkopuoliset käyttäjät voivat hyödyntää ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjä esimerkiksi yhteistyöprojekteissa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU