Kanta-Hämeen rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutokseen (ILMARA) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kanta-Hämeen rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutokseen (ILMARA)
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
-

Kanta-Hämeen rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutokseen (ILMARA)

 • Toteuttaja: Päätoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), osatoteuttajana Suomen ympäristöopisto Sykli 
 • Toteutusaika: 1.4.2023-30.9.2025
 • Rahoitus: EAKR

Ilmastonmuutos ja sen eteneminen vaikuttaa ilmastoomme ja aiheuttaa muutoksia sääilmiöissä – esimerkiksi talvien leudontumista, rankkasateita ja lämpötilan nopeita vaihteluita – jotka aiheuttavat lisääntynyttä säärasitusta rakennuksille ja haasteita lämmityksen ja viilennyksen energiatehokkaaseen toteuttamiseen. Kanta-Hämeen rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hanke eli ILMARA-hanke tarkastelee ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja riskejä Kanta-Hämeen alueen rakennettuun ympäristöön ja kehittää niitä ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, kuten toimenpide-ehdotuksia rakennus-, energia- ja kaupunkirakentamisen aloille. 

Hankkeen päätavoitteena on löytää kantahämäläisen rakennetun ympäristön ilmastoresilienssiä vahvistavia ratkaisuja. Tätä tuetaan todentamalla rakennettuun ympäristöön kohdistuvia, sääoloissa tapahtuvien muutosten aiheuttamia riskejä ja luomalla niitä torjuvia ratkaisuja yhdessä yritysten, kiinteistönomistajien, kiinteistöjen käyttäjien sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Erityisesti tarkastellaan energiaan, rakentamiseen ja kaupunkirakentamiseen liittyviä ratkaisuja.

Lyhyellä aikavälillä ILMARA-hankkeen vaikutuksia ovat muun muassa lisääntynyt yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitosten välillä sekä hankkeen tuottamat ilmaston muutokseen sopeutumista edistävät, riskejä ehkäisevät toimintamallit. Pitkällä aikavälillä hanke edistää alueellisten ja paikallisten ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioita.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.4.2023-30.9.2025.

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet:

TP1: Muuttuva ilmasto Kanta-Hämeessä

 • Säädatan analysointi (säärasitus ja lämpösaarekeilmiö) Hämeenlinnan kaupungin alueella ja Riihimäen ja Forssan kaupunkiseuduilta
 • Säämittauksia Hämeenlinnan kaupunkikeskustan alueella 1-2 sääasemalla
 • Alueen rakennettuun ympäristöön liittyvien riskien arviointi

TP2: Rakennuksen energiakäyttäytyminen

 • Eri-ikäisten ja erityyppisten rakennusten energiasimuloinnit ja -mitoituslaskelmat 20 vuoden päähän
 • Arvioiden, tarkistuslistan ja toimenpide-ehdotusten tekeminen niistä vihreän siirtymän energiaratkaisuista, jotka soveltuvat tyyppirakennuksiin muuttuneessa ilmastossa

TP3: Rakennetun ympäristön energiajärjestelmät muuttuneessa ilmastossa

 • Energiajärjestelmien simulointi- ja mitoituslaskelmat
 • Arvioiden, tarkistuslistan ja toimenpide-ehdotusten tekeminen

TP 4: Rakentamisen materiaalit ja ratkaisut muuttuvassa ilmastossa

 • Käytännön säärasituskokeita vähähiilisille rakennusmateriaaleille 

TP5: Kaupunkisuunnittelun ratkaisut

 • Kaupunginosan 3D mallinnusta avoimella datalla ja edullisilla ohjelmistoilla
 • Keskeisten riskialueiden tunnistaminen säärasitusdatan perusteella
 • Riskialueiden yksityiskohtaisen datan tuottaminen dronella ja laserkeilauksella
 • Vaihtoehtotarkastelu luontopohjaisten ratkaisujen mahdollisuuksista parantaa riskialueiden rakennusten ja/tai rakennusmateriaalien säänkestoa
 • Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvän lainsäädäntötyön tarkastelu

TP6: Hankkeen koordinointi ja viestintä

 • Hallinnolliset toimet, kuten henkilöstöön ja talouteen liittyvät tehtävät sekä raportointi ja muut hankkeen viestintätoimet.
 • Project implementer: Main implementer Häme University of Applied Sciences (HAMK), partial implementer Finnish Environmental University Sykli
 • Implementation period: 1.4.2023-30.9.2025
 • Funding: ERDF

Climate change and its progression affect our climate and cause changes in weather phenomena – such as milder winters,  heavy rainfall and rapid temperature fluctuations – which cause increased weather stress on buildings and challenges to the energy-efficient implementation of heating and cooling. The ILMARA project examines the impacts and risks caused by climate change on the built environment of the Kanta-Häme region and develops preventive practices, such as proposals for measures in the fields of construction, energy and urban planning.

The main goal of the project is to find solutions that strengthen the climate resilience of the built environment in Kanta-Häme. This will be supported by verifying the risks posed by changes in weather conditions to the built environment and creating countervailing solutions together with companies, property owners, property users and research organizations. In particular, solutions related to energy, construction and urban development will be examined.

Measures to be implemented in the project:

TP1: Changing climate in Kanta-Häme

 • Climate change in the Changing Environment of Hämeenlinna and the urban areas of Riihimäki and Forssa.
 • Weather measurements in the Hämeenlinna city centre area at 1-2 weather stations (12 month time series)
 • Risk assessment of the built environment in the area – Meetings with researchers and operators from the rest of Finland and the Baltic Sea region

WP2: Energy behaviour of buildings

 • Energy simulations and sizing calculations for buildings of different ages and types for 20 years
 • Assessments, checklist and proposed measures for green transition energy solutions suitable for typical buildings in a changing climate

WP3: Energy systems in the built environment in a changing climate

 • Energy systems simulation and sizing calculations
 • Assessments, checklist and proposed measures

WP 4: Materials and solutions for construction in a changing climate

 • Practical weathering tests on low-carbon building materials (2-4)
 • The experimental design will use the precision weather data generated in WP 1.

WP5: Urban design solutions

 • 3D modelling of urban areas using open data and low-cost software
  Identification of key risk areas based on leg strain data
 • Generation of detailed data on risk areas using drones and laser scanning
 • Alternative analysis of the potential of nature-based solutions to improve the weathering resistance of buildings and/or building materials in risk areas
 • Review of climate change adaptation legislation from the perspectives of urban and building design and energy use
 • Using the WP1/climate data as a baseline, co-develop with WP4 the siting of nature-based solutions at district scale (e.g. vegetation shading aspects of solar collectors and cooling needs of dwellings) and use the results of WP2 and WP4 for the siting of nature-based solutions.

WP6: Project coordination and communication

 • Administrative activities, including human and financial resources, reporting and other project communication activities.

YHTEYSTIEDOT