KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön - Hämeen ammattikorkeakoulu
KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön
Ihmisiä robotiikkalaboratoriossa
Ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä.

KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön

  • Toteuttaja: HAMK
  • Toteutusaika: 1.5.2022 — 31.8.2023
  • Projektipäällikkö: Kalle Lintinen
  • Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.

KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön -hankkeen tavoitteena on tukea Pirkanmaan alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uutta teknologiaa edustavan yhteistyö- ja mobiilirobotiikan, dynaamisen ja oppivan automaation sekä näihin liittyvien mittausratkaisujen, IoT:n ja massadata-analytiikan käyttöönottoa, tuotantomenetelmien kehittämistä yrityksissä sekä lisätä yritysten systeemistä kokeilu- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on tukea yrityksiä myös uuden teknologian käyttöönoton kannalta tärkeän strategisen osaamisen kehittämisessä, ja auttaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen pääkohteena on valmistava teollisuus ja sen tuotannolliset yksiköt. Myös luonnonvara-alalle suuntautuvia toimia kartoitetaan.

Hankkeen toimenpiteillä löydetään uutta liiketoimintaa edistäviä mahdollisuuksia, ja lisätään yritysten innovaatio- ja kokeilutoimintaa ja vauhditetaan uudenlaisten robotiikkaa hyödyntävien työskentelykäytänteiden ja tuotantoprosessien oppimista. Lisäksi kehitetään yritysten TKI-toimintaa ja uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Hanke tukee pk-yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa yhdistämällä eri osaamisalueita uudella tavalla, luoden maakuntaan älykkään erikoistumisen ja innovatiivisen liiketoimintaekosysteemin mahdollisuuksia.

Toteutus

Hankkeessa kartoitetaan ja jaetaan kohteena oleville pk-yrityksille tietoa uusista mittaus-, automaatio- ja analytiikkaratkaisusta sekä robotiikasta, sekä tuotetaan tietoa, työvälineitä ja menetelmiä yritysten osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Hankkeessa tehdään kumppaniyritysten kanssa esimerkiksi simulointiympäristössä toteutettavia analyysejä sekä yritysympäristöissä toteutettavia käytännön kokeiluja. HAMKin tiloihin toteutettavassa robotiikan kokeiluympäristössä toteutetaan sekä yleisiä että yrityskohtaisia demonstraatioita. Lisäksi järjestetään yrityksille suunnattuja verkostoitumistapahtumia osaamisen uudistamiseksi ja perusosaamisen vahvistamiseksi.

Hankkeen rinnalla on KESYtek-investointihanke, jossa toteutetaan hankekokonaisuuden investoinnit.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018 – 2021, älykkään erikoistumisen strategiaa ja Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaa.

YHTEYSTIEDOT