Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

Ammattikorkeakoulut ovat perinteisesti tarjonneet tiettyyn ammattiin valmistavaa ja työelämälähtöistä tutkintokoulutusta. Mutta mitä tehdä niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei olekaan itsestään selvä tai ammatti, johon tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa katoaa.Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa Samalla selvitetään miten syntyy ns. loikkausosaaminen eli kyky ja uskallus loikata oman alansa traditioista muualle ja soveltaa osaamistaan yllättävissä konteksteissa.

Hankkeessa pureudutaan kolmeen pääongelmaan:

  1. Miten tukea opiskelijan mielekästä ja arvokasta urapolkua niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei ole itsestään selvä tai se ammatti, johon tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa katoamassa? Kuinka luoda oppimaan oppimisen taito ja valmiudet, jotta valmistunut opiskelija voi urapolunsa aikana muuttuvassa työelämässä profiloida ja fokusoida osaamistaan?
  2. Miten ohjata opiskelijat tunnistamaan oman osaamisensa soveltamismahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä?
  3. Miten jakaa ja hyötyä muiden korkeakoulujen tekemästä kehittämistyöstä?

Hankkeen tavoitteet:

  1. Hankkeen jälkeen on rakennettu ja otettu käyttöön konkreettisia ja testattuja työkaluja ja metodeja, joilla tukea opiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista sekä tunnistetun osaamispotentiaalin soveltamista emergentissä toimintaympäristössä ja verkostoissa.
  2. Hankkeen jälkeen on lisätty korkeakoulujen opinto-ohjaajien ja työelämätaitojen opettajien osaamista tukea oman alan traditiosta poikkeavia urapolkuja.
  3. Hankkeen jälkeen käytössä on korkeakoulujen yhteiskehittelyllä tuotettu vertais- ja itseohjaukseen soveltuva väline, esimerkiksi peli tai MOOC.

Hankkeen (1.4.2018–31.12.2020) päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, jossa vastuuyksikkönä toimii musiikin osaamisalue. Osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulun (Ympäristösuunnittelijat) lisäksi Turun ammattikorkeakoulu (teatteri-ilmaisun ohjaajat), , Lapin ammattikorkeakoulu (liikunnanohjaajat) sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu (kulttuuurituottajat).

Hämeen ammattikorkeakoulun pääasiallinen tavoite on kehittää oman osaamisen visualisointiin soveltuva työkalu, jonka avulla opiskelijat oppivat tunnistamaan ja sanoittamaan omaa työelämässä tarvittavaa osaamistaan.

Toteutus

Oiva-hanke rakentuu hankesuunnitelman mukaisesti seuraavista sisällöllisistä toimenpiteistä:

TP2: Loikkausosaamisen tunnistaminen eri aloilla ja case-esimerkkien valinta
Vastuutaho: Kaikki osatoteuttajat omalla alallaan

Tunnistetaan loikkausosaamisen ilmiö eri aloilla konkreettisilla case-esimerkeillä ja työllistymisen uudet muodot ansaintamalleineen.

TP3: Loikkausosaamisen toimintalogiikan mallintaminen
Vastuutaho: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuvaus: Tutkitaan emergentin loikkausosaamisen tunnuspiirteitä ja työllisyyden rakentumista projektipohjaisessa taloudessa stabiilin yhden tuotteen tai perinteisen ammattisidonnaisen osaamisen ympärille rakentuvan yrittäjyys/palkkatyön sijasta. Jokaisen alan case-esimerkkien pohjalta tunnistetaan loikkausosaamiseen vaikuttavat, alasidonnaiset ja geneeriset tekijät. Työssä käytetään monipuolisesti erilaisia havainnoinnin ja palvelumuotoilun menetelmiä, myös haastatteluja ja mentoriharjoittelua. Tunnistettu toimintalogiikka sanoitetaan ja mallinnetaan monialaisen asiantuntijaryhmän yhteistyöllä.

TP4: Oman osaamisen visualisointi: osaamisitsetunnon kehittäminen ja kehittyminen
Vastuutaho: HAMK

Kuvaus: Pilotoidaan työkalu, jolla visualisoidaan ja konkretisoidaan oma osaaminen. Työkalua käytetään koko opintojen ajan, ja siihen kerääntyy vaiheittaisesti osaaminen näkyviin. Mittaristot luodaan pedagogisten asiantuntijoiden avulla, konkretisoiden eri moduuleissa kerääntyvä osaaminen. Samaan mittaristoon kerätään myös valmistuneiden ja työllistyneiden alumnien näkemys tarvittavasta osaamisesta, ja huomioidaan myös työnantajien ja työvoimapalveluiden näkemys.

TP5: Mentoriharjoittelu ja “Henkilökohtainen työllistymisprofiili” – työkalu
Vastuutaho: Metropolia

Kuvaus: Työpaketin 2 loikkaajamentoriverkoston tuloksena kehitettävä “Mentoriharjoittelu”-toimintamalli, jossa opiskelija suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelun jossain oman alansa tradition ulkopuolisessa työpaikassa mentorin johdolla. Mentori on tältä samalta alalta aiemmin valmistunut, joka työskentelee omalle substanssialalleen epätyypillisessä työpaikassa. Mentoriharjoittelua täydentää Curtin Universityssä Australiassa kehitetyn “Henkilökohtainen työllistymisprofiili” -mallin pilotointi. Malli muokataan suomalaiseen korkeakoulutukseen soveltuvaksi ja käännetään suomeksi ja sovelletaan suomalaiseen työelämään. Kääntämistyöllä juurrutetaan projektitalouteen ja uuteen työelämään soveltuvaa kielenkäyttöä. Testaus Metropolian opiskelijoiden kanssa.

TP6: Loikkausosaamista tukevien osaamispolkujen ja opintojen kehittäminen
Vastuutaho: Lapin AMK ja TuAMK

Kuvaus: Tuodaan loikkausosaamista tutuksi yhteisessä seminaarissa työelämän toimijoille, ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja opiskelijoille. Työelämälle toteutettavan osaamiskartoituksen ja työpajatyöskentelyjen pohjalta pyritään löytämään opiskelijan osaamispolku, joka vastaa tunnistettuun ammatilliseen tai geneeriseen osaamistarpeeseen. Työharjoittelu mentoriverkostossa. Mentoriharjoittelun jälkeen innovaatio-opintoihin sisällytetään oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen osio. Tavoitteena taito nähdä asioita toisin. Tällä työskentelyllä vahvistetaan mahdollisuutta omaan osaamisprofiiliin perustuvien, henkilökohtaisten opintopolkujen toteuttamiseen. Esimerkiksi liikunta-alan opiskelija voi valita konserni- tai muista tarjolla olevista opinnoista oman opintopolkunsa ja sitä kautta jo opintojen aikana erikoistua osaamiskentässä, mikä parantaisi työllistymisen mahdollisuutta.

TuAMK tuo tähän lisäksi osion “Oman osaamisen tarinallistaminen”. Tässä tuotetaan ammatillisen kasvun sähköinen portfolio, jossa opiskelija sanallistaa lyhyesti ja konkreettisesti omat mielenkiinnon, uteliaisuuden ja osaamisensa aiheet ja teemat. Lapin Amk vastaa tässä osiossa kehittämistyöpajojen mallin luomisesta. Kehittämistyöpajat ovat opiskelijoiden ja alueen eri toimijoiden yhteistyöskentelyä, jonka tähtäimenä on tunnistaa tulevaisuusverstas-ajattelulla uusia palvelu- ja osaamistarpeita. Työskentelyn pohjalta konseptoidaan käytänteitä ja malleja, joilla eri alojen työelämätarve täytetään koulutuksessa ketterästi ja opiskelijat työllistäen. Uutta tietoa siirretään koulutukseen = Oiva-oppimispolku (a) yksinkertaisimmillaan työelämän mahdollisuuksien näkeminen ja tuominen opiskelijoiden ulottuville (b) loikkausosaajan mindsetin opinnollistaminen (c) yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

TP7: Uraohjaus työelämän emergentissä ympäristössä ja peli/työväline harjoittelun ohjaukseen
Vastuutaho: SeAMK

Kuvaus: Uraohjauksen opinnoissa otetaan käyttöön tehtäviä ja välineitä emergentin ympäristön tutkimiseen ja ennakointityökaluja. Tehtävien tuloksena kehitetään brändiportfolion malli (hyödynnetään valmiita, erilaisille alustoille soveltuvia ja skaalatutuvia alustoja).

Turun AMK vastaa tässä työpaketissa osiosta ”Urapolut tutuiksi”, jossa alumniseminaarien avulla tutkitaan, miten opinnoissa kehitetyn osaamisen voi tunnistaa ja käyttää hyvinkin erilaisissa ja varioiduissa työnkuvissa. Työpaketissa luodaan osio vertais- ja itseohjaukseen soveltuvaan välineeseen, esim. peliin.

TP8: Lehtoreiden, työelämävalmentajien ja opinto-ohjaajien täydennyskoulutus
Vastuutaho: SeAMK

Kuvaus: Opinto-ohjaajien ja työelämävalmiuksien ohjaajien koulutus valtakunnallisesti. Opoille ja työelämävalmiuksia ohjaaville opettajille toteutetaan koulutuspaketti, jolla täydennetään heidän osaamistaan opiskelijan oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa sekä erilaisille urapoluille ohjaamisessa. Kehitetään ja kokeillaan toimintamalleja, joilla uusi tietotaito tuodaan osaksi ohjausosaamista. Ohjausosaamista ja loikkausosaamisen konseptia levitetään korkeakouluissa laajasti ja kehitetään ammattiaineiden lehtoreiden työelämävalmentajan roolia kohti mentorin ja sparraajan työnkuvaa.

Ajankohtaista

Yhteystiedot