Hyppää sisältöön

Senior Design Engineer

Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Hankkeen tiedot

HankeSenior Design Engineer
Kesto1.3.2023 – 30.11.2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto
RahoittajatESR
Budjetti110 493 €

Senior Design Engineer -hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan uusi tulevaisuuden osaamistarpeisiin pohjautuva, 15 opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus digitaalisten tekniikoiden erityishaasteisiin ja mahdollisuuksiin tuotesuunnittelussa.

Koulutuksen kautta tavoitteena on saattaa uuden teknologian mahdollisuudet pk-yritysten työssä olevan henkilöstön, työttömien tai työttömyysuhan alaisten ja erityisesti iäkkäämpien alan asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.

Koulutuksella tuetaan vähintään 28 koulutukseen osallistuvan henkilön aiheeseen liittyvää osaamisen kehittymistä, verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä sitä kautta työhyvinvointia. Hankkeessa yhdistetään pitkän työkokemuksen omaavat koneensuunnittelun ammattilaiset ja valmistumisvaiheessa olevat konetekniikan tutkinto-opiskelijat samaan opiskeluryhmään, jossa hyödynnetään avoimen asiantuntijuuden, projektinhallinnan ja yhteisöllisyyden menetelmiä.

Hankkeessa keskitytään osallistujien osaamislähtöiseen uudistumiseen ja osallistujien elinikäisen oppimisen tukemiseen. Hankkeen aikana pilotoitavan täydennyskoulutuksen avulla syvennetään alan asiantuntijoiden erityisosaamista moderneista 3D-teknologioista sekä oman työn organisointia ja tuottavuutta suunnittelumetodologian avulla.

Hankkeen aikana ohjataan koulutuksen sisältöjä soveltavia tuotesuunnittelu tai -kehitysprojekteja, ja tuotetaan digitaalinen opetusmateriaalipaketti käänteisen suunnitteluun. Hankkeen tuloksena syntyy dynaaminen ja yhteisöllisesti kehittyvä koulutuspalvelu ja -malli, jota hyödynnetään jatkossa osana HAMKin 3D-akatemiatoimintaa ja täydennyskoulutusta.

Koulutus

Senior Design Engineer 15 op 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopisto LUT:n yhteistyössä järjestämässä, 15 opintopisteen laajuisessa Senior Design Engineer -opintokokonaisuudessa käydään läpi käänteisen suunnittelun prosessi ja syvennetään osaamista moderneista 3D-teknologioista, metallien 3D-tulostamisesta ja kappaleiden optimoinnista. 3D-teknologioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä digitaalisessa suunnitteluympäristössä käytettäviä menetelmiä kuten lisäävä valmistusta eli ns. 3D-tulostusta, 3D-skannausta sekä 3D-lujuussimulointia.

Koulutus sisältää myös 3D-mallintamista, rakenteiden lujuusopillista tarkastelua ja koulutuksen sisältöjä soveltavan harjoitustyön. Tässä tuotekehitystyössä yhdistyy ketterän kehityksen, tuote- ja palvelumuotoilun prosessimallin (Double Diamond) sekä siihen liittyvien menetelmien hyödyntäminen.  

Osaamistavoitteet  

 • Osaa käänteisen suunnittelun prosessin ja periaatteet
 • Osaa digitaalisen kaksosen rakentamisen 3D-skannauksen avulla
 • Osaa muokata skannattuja 3D-kappaleita lujuussimulointiin sopiviksi hyödyntäen mm. CAD-mallinnusta 
 • Osaa arvioida rakenteiden optimoinnin mahdollisuuksia osana lujuussimulointia  
 • Osaa arvioida 3D-tulostuksen tekniikoita ja erityisvaatimuksia tuotesuunnittelussa 
 • Osaa hyödyntää tuote- ja palvelumuotoilun prosessimallia ja menetelmiä osana tuotekehitystä 

Kohderyhmä  

Uusi koulutus palvelee erityisesti alan ammattilaisia, joilla on tekninen koulutustausta ja tarvetta erityisosaamiselle pystyäkseen toimimaan nykyaikaista digitaalista osaamista vaativissa ympäristöissä. Koulutus on suunnattu erityisesti: 

 • Työssä olevien, erityisesti pk-yritysten henkilöstön, teknisten asiantuntijoiden osaamisen päivittämiseen. 
 • Työttömien ja työttömyysuhan alaisien henkilöiden uusien urapolkujen tukemiseen. 
 • Teknisen koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen. 
 • Valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työelämään siirtymisvaiheen edistämiseen. 

Lähtötaso 

Koulutus soveltuu erinomaisesti konetekniikan ammattitutkinnon, opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan käänteisen suunnittelun periaatteista, 3D-skannauksesta, rakenteiden analysoinnista, optimoinnista ja simuloinnista sekä lisäävän valmistuksen mahdollisuuksista tuotesuunnittelussa.  

Suositeltavaa on, että osallistujalla on perusosaamista CAD-suunnittelusta. 

Koulutuksen sisällöt 

Koulutus sisältää neljä opintojaksoa:  

 • Käänteisen suunnittelun perusteet (2 op) 
 • Digitaaliset koneensuunnittelun menetelmät (5 op) 
 • Rakenteiden optimointi (5 op) 
 • 3D-tulostus ja testaus (3 op) 

Koko koulutuksen ajan etenee pienryhmätyönä toteuttava tuotekehitysprojekti. Harjoitustyössä opiskelija tekee rakenteiden optimoinnin valitulle kohteelle, joka lopuksi 3D-tulostetaan ja testataan. Kehitysprojekti etenee Double Diamond -tuotekehitysprosessimallin mukaisesti, jonka aikana tuotetta tarkastellaan käytettävyyden, toiminnallisuuden, lujuusopillisen sekä 3D-valmistettavuuden näkökulmasta. 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan siten, että sen on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa järjestetään noin kerran kuukaudessa pidettäviä hybridiopetuspäiviä. Osallistuja voi valita osallistuuko tilaisuuteen HAMKissa Riihimäellä vai etäyhteyden kautta.  

Ajankohta 

Koulutus toteutetaan ajalla 6.10.2023-3.5.2024. 

 • Kick Off -etätilaisuus pe 6.10.2023 klo 14–16. 
 • Opetustilaisuus pe 3.11.2023 klo 13–16 hybridiopetuksena. 
 • Opetustilaisuus pe 1.12.2023 klo 9–16 hybridiopetuksena. 
 • Opetustilaisuus pe 12.1.2024 klo 9–16 hybridiopetuksena. 
 • Pienryhmäohjaukset 1 ja 2. etänä pe 26.1. ja 16.2. tai sopimuksen mukaan 
 • Opetustilaisuus pe 3.5.2024 klo 9–16 hybridiopetuksena. 

Opetuskieli 

Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia. 

Koulutuksen hinta 

Koulutus on Euroopan unionin osarahoittama ja osallistujalle maksuton.  

Haku opintoihin 

Opintoihin on yhteensä 28 opiskelupaikkaa, joista osa on varattu HAMKin tutkinto-opiskelijoille. Haku opintoihin tapahtuu hakulomakkeen kautta, ja valinnat tehdään hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella kohderyhmä huomioiden. HAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin erillisellä sisäisellä haulla ja lomakkeella.

Hakulomakkeeseen pääset tästä.

HAMKin tutkinto-opiskelijoiden hakulomakkeeseen pääset tästä.

Opiskelijaksi hyväksyminen 

Hakuajan 15.9.2023 päättymisen jälkeen opiskelija saa sähköpostiviestin valintapäätöksestä sekä tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Opiskelupaikka tulee perua aina kirjallisesti sähköpostitse Anna Shemeikalle (anna.shemeikka@hamk.fi).  

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittely: https://www.hamk.fi/tietosuoja/ 

Lisätietoja 

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta antaa projektipäällikkö Janne Sundelin. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yhteystiedot

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: