Hyppää sisältöön

SYMBI

SYMBI keskittyy teollisten symbioosien ja kiertotalouden kehittämiseen.

Perustiedot

SYMBI-hanke edistää teollisia symbiooseja sekä kiertotaloutta aluekehittämisen ja kokemusten vaihdon avulla.

Hankkeet perustiedot

 • Toteutusaika:
  • Jatkoaika: 1.10.2021 – 31.9.2022
  • II-vaihe: 1.4.2019 – 31.3.2021
  • I-vaihe: 1.4.2016 – 31.3.2019
 • Partnerit:
  • Pääpartneri: Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (ES)
  • Environment and Territory Regional Ministry of Andalusia (ES) (vaiheet I & II)
  • Malopolska Region (PL)
  • Chamber of Commerce of Molise Region (IT)
  • Slovenian Government Office for Development and European Cohesion Policy (SL)
  • Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (SL) (vain jatkoajalla)
  • Municipality of Kozani – Development and Planning Bureau (GR)
  • Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Nonprofit LTD (HU)
  • Hämeen liitto (FI)
  • Hämeen ammattikorkeakoulu (FI)
 • Rahoittaja: SYMBI-projekti rahoitetaan Interreg Europe–ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella
 • Kokonaisbudjetti: 1 599 357 €
  • suomalaisten kumppanien budjetit (vaiheet I & II):
   • Hämeen liitto 114 225 €
   • Hämeen ammattikorkeakoulu 188 840 €

Tavoitteet

SYMBI keskittyy teollisten symbioosien ja kiertotalouden kehittämiseen. Hankkeen yleinen tavoite on vahvistaa alueiden kykyä kestävän talouden rakentamisessa sekä ympäristöön liittyvien haasteiden ja ilmastonmuutoksen hallinnassa.

Projekti tukee teollisten symbioosien syntymiseen liittyvien toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen täytäntöönpanoa. Tavoitteena on tuotannon lisäarvo, tuotantokulujen pienentäminen ja ympäristöön liittyvien haasteiden helpottaminen lisäämällä resurssitehokkuutta ja vähentämällä kasvihuonekaasujen syntymistä. Tämä tapahtuu vahvistamalla alueiden välisiä synergioita liittyen jäte- ja energiahuollon tehostamiseen ja sivutuotteiden käyttämiseen vaihtoehtoisina raaka-aineina.

Lisäksi SYMBI-projektin toimenpiteiden kautta:

 • Kannustetaan alueellisiin jätteiden hyödyntämisen toimenpiteisiin.
 • Edistetään vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöä ja niihin liittyvien alueellisten markkinoiden syntymistä.
 • Tuetaan ympäristöystävällisten hankintojen priorisointia julkistaloudessa.
 • Edesautetaan alueellisten ja paikallisten talous-toimijoiden investointien vilkastumista.
 • Selvitetään, arvioidaan ja hyödynnetään nykyisiä käytäntöjä niissä toimissa, jotka liittyvät teollisten innovaatioiden ekosysteemeihin.
 • Lisätään tietoisuutta teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen liittyvissä asioissa.

SYMBI Interreg Europe
Hankkeen kansainväliset verkkosivut

Projektin toimet

SYMBI-hanke edistää teollisia symbiooseja sekä kiertotaloutta aluekehittämisen ja kokemusten vaihdon avulla.

Projektissa keskeistä on mukana olevien alueiden viranomaisten ja tärkeimpien alueellisissa arvoketjuissa resursseja käyttävien eri sidosryhmien välinen kokemusten vaihto, jonka avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Projektin tulokset tullaan levittämään myös koko EU:n alueelle.

Olennaisimmat toimenpiteet ovat:

 • Vertaileva selvitys alueellisista ja kansallisista teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen liittyvistä ohjelmista ja toimista.
 • Analyysi potentiaalisista teollisiin symbiooseihin liittyvistä investoinneista.
 • Hyvien käytäntöjen identifiointi sekä onnistuneiden sivutuotteisiin ja energian tuotantoon liittyvien ekosysteemien vertailu ja analyysi.
 • Julkisten kestävän kehityksen mukaisten teollisia symbiooseja mahdollistavien hankintojen kuvaukset.

Ensimmäiset versiot projektin selvityksistä on luettavissa “Julkaisut” osiossa sekä hankkeen kansainvälisillä verkkosivuilla.

Ajankohtaista

Ajankohtaisia asioita hankkeesta ja sen teemoista

SYMBI on mukana Välkky-hankkeen Materiaalikatselmus, Materiaalitori ja teollisten symbioosien kehittäminen -tapahtumassa 12.09.2022 klo: 13.00 – 15.00
Lisätietoa tapahtumasta:
www.hamk.fi/tapahtuma/materiaalikatselmus-materiaalitori-ja-teollisten-symbioosien-kehittaminen

Pysy ajantasalla hankkeesta seuraamalla SYMBI-projektia Facebookissa ja Twitterissä.

SYMBI-hankkeen uutiset löytyvät SYMBI Interreg Europe pääverkkosivuilta “News” -välilehdeltä.

Hankkeen tapahtumat löytyvät täältä.

SYMBI:llä on myös blogi, jota pääsee seuraamaan täältä.

Julkaisut

Häme Action Plan

SYMBI-hankkeen keskeisin julkaisu on Häme Action Plan. Julkaisu kokoaa yhteen projektin kokemuksien vaihdon kautta opitut hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet juuri Kanta-Hämeen alueella teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen liittyen. 

Uutiskirjeet

Hankkeen uutiskirjeet ilmestyvät muutaman kerran vuodessa ensin englanniksi ja myöhemmin projektipartnerien kielille käännettynä. Uutiskirjeet käsittelevät ajankohtaisia asioita hankkeesta ja sen teemoista. Englanninkieliset uutiskirjeet löytyvät hankkeen pääsivujen kirjastostaja postituslistalle voi liittyä tästä. Suomenkielisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen iida.holck@hamk.fi.

SYMBI Uutiskirje kevät 2019
SYMBI Uutiskirje syksy 2018
SYMBI Uutiskirje toukokuu 2018
SYMBI Uutiskirje marraskuu 2017
SYMBI Uutiskirje toukokuu 2017
SYMBI Uutiskirje joulukuu 2016

SYMBI uutiskirjeet kuudella eri kielellä luettavissa hankkeen pääverkkosivujen kirjastosta “Newsletters” -osuudesta.

Hankkeen selvitykset

SYMBI hankkeessa on tehty neljä selvitystä liittyen hankkeen päätoimiin. Selvityksien ensimmäiset versiot ovat julkaistu, mutta niitä tullaan kehittämään hankkeen aikana. Vaikka selvitykset ovat vielä luonnosvaiheessa, voi alustavia tuloksia jo havaita.

Analysis of regional and national policies (A1.1)
Investment potential in industrial symbiosis (A1.2)
Good practices guide and collection (A1.3)
Guidelines on green procurement (A1.4)

Opintomatkat

Muut julkaisut

SYMBI Poster

Taustaa

Teollinen symbioosi

Teollisessa symbioosissa yritykset tai muut toimijat toimivat yhteistyössä tuottaen toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Aiemmin pelkkänä kustannuseränä pidetystä jätteestä tai sivuvirrasta voi parhaimmillaan tulla rahanarvoisia tuotantotekijöitä, ja yritysten välille syntyä uudenlaista liikevaihtoa. Teollisissa symbiooseissa keskeistä on toimijoiden sijaitseminen toistensa läheisyydessä, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Haitalliset ympäristövaikutukset alenevat, kun materiaaleja käytetään tehokkaammin, logistiset matkat pienenevät, päästöt vähenevät ja energiaa käytetään järkevästi.

Teollisia symbiooseja vauhdittamassa on yrityksiin ja muihin toimijoihin kohdistuva paine pienentää jätteistä aiheutuvia kuluja, parantaa resurssitehokkuutta ja vastata tiukentuviin ympäristösäädöksiin sekä laajentaa liiketoimintaa lisäarvon tavoittamiseksi. SYMBI projektin yleinen tavoite on tarjota työkalut teollisten symbioosien toimeenpanoon ja niihin liittyvien toimintaperiaatteiden käyttöönottoon. SYMBI-projektissa keskitytään eritoten vahvistamaan alueiden välisiä synergioita liittyen jäte- ja energiahuollon tehostamiseen ja sivutuotteiden käyttämiseen vaihtoehtoisina raaka-aineina.

TEOLLINEN SYMBIOOSI parantaa ympäristön, talouden ja teollisuuden välisiä vuorovaikutussuhteita. Se kannustaa resurssien jakamiseen samalla tavoin kuin tapahtuu luonnon omissa ekosysteemeissä, joissa kaikki materia kiertää. Näin pyritään minimoimaan jätteiden määrä.

Teollinen symbioosi vahvistaa alueiden kasvua ja kilpailukykyä mahdollistaen:

 • Materiaali- ja energiansäästön jäte- ja energiahuollon sivutuotteita hyödyntämällä teollisuuden prosesseissa.
 • Uusia liiketoimintamalleja, kuten uusiomateriaalien kauppa ja innovatiiviset jätehuollon palvelut.
 • Ulkopuolisiin epävakauksiin liittyviin riskeihin varautumisen vähentäessään riippuvuutta tuontimateriaaleista ja fossiilisesta energiasta.

Kiertotalous

Kiertotalous on talousmalli, joka perustuu resurssiviisauteen ja -tehokkuuteen. Resurssitehokkuudella tarkoitetaan suurempien hyötyjen saavuttamista vähemmällä materiaalimäärällä ja resurssiviisaudella puolestaan luonnonvarojen kestävää ja järkevää käyttöä. Pääperiaatteina kiertotaloudelle on jätteettömyys, päästöttömyys ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Keskeistä on myös uusiutuvien luonnonvarojen käyttö energiantuotannossa.

Kiertotalouden avulla luonnonvarojen käytön ja talouskasvun suora verrannollisuus puretaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että talous voi kasvaa, vaikka luonnonvarojen hyödyntäminen vähenisi. Resurssiviisaudella ja materiaalien ja niistä saadun arvon kierrolla talouskasvu saadaan kytkettyä irti neitseellisten luonnonvarojen hyödyntämisestä. Tuotetta ei kuluteta loppuun vaan sen arvo säilyy läpi koko elinkaaren. ”Tuota > käytä > hävitä” –kuluttamismalli korvaantuu kiertotalouden myötä ”tuota > käytä > palauta kiertoon” –mallilla.

Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden mukainen tuote on kestävä ja sellainen, johon ei ole lisätty kierrätystä tuotteen elinkaaren lopussa estävää ainetta tai tuote, joka on kehitelty niin, että eri materiaalit saadaan tehokkaasti eroteltua elinkaaren lopussa. Myös tuotantojen sivuvirrat hyödynnetään.

Yhteystiedot

Iida Holck

 • Projektipäällikkö