SYMBI

SYMBI logo
SYMBI -hankkeen kuva

SYMBI

hanketiedot

SYMBI-hanke edistää teollisia symbiooseja sekä kiertotaloutta aluekehittämisen ja kokemusten vaihdon avulla.

Hankkeet perustiedot

 • Toteutusaika:
  • I-vaihe: 1.4.2016 – 31.3.2019
  • II-vaihe: 1.4.2019 – 31.3.2021
 • Partnerit:
  • Pääpartneri: Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (ES)
  • Environment and Territory Regional Ministry of Andalusia (ES)
  • Malopolska Region (PL)
  • Chamber of Commerce of Molise Region (IT)
  • Slovenian Government Office for Development and European Cohesion Policy (SL)
  • Municipality of Kozani – Development and Planning Bureau (GR)
  • Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Nonprofit LTD (HU)
  • Hämeen liitto (FI)
  • Hämeen ammattikorkeakoulu (FI)
 • Rahoittaja: SYMBI-projekti rahoitetaan Interreg Europe–ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella
 • Kokonaisbudjetti: 1 599 357 €
  • suomalaisten kumppanien budjetit:
   • Hämeen liitto 114 225 €
   • Hämeen ammattikorkeakoulu 188 840 €

Tavoitteet

SYMBI keskittyy teollisten symbioosien ja kiertotalouden kehittämiseen. Hankkeen yleinen tavoite on vahvistaa alueiden kykyä kestävän talouden rakentamisessa sekä ympäristöön liittyvien haasteiden ja ilmastonmuutoksen hallinnassa.

Projekti tukee teollisten symbioosien syntymiseen liittyvien toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen täytäntöönpanoa. Tavoitteena on tuotannon lisäarvo, tuotantokulujen pienentäminen ja ympäristöön liittyvien haasteiden helpottaminen lisäämällä resurssitehokkuutta ja vähentämällä kasvihuonekaasujen syntymistä. Tämä tapahtuu vahvistamalla alueiden välisiä synergioita liittyen jäte- ja energiahuollon tehostamiseen ja sivutuotteiden käyttämiseen vaihtoehtoisina raaka-aineina.

Lisäksi SYMBI-projektin toimenpiteiden kautta:

 • Kannustetaan alueellisiin jätteiden hyödyntämisen toimenpiteisiin.
 • Edistetään vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöä ja niihin liittyvien alueellisten markkinoiden syntymistä.
 • Tuetaan ympäristöystävällisten hankintojen priorisointia julkistaloudessa.
 • Edesautetaan alueellisten ja paikallisten talous-toimijoiden investointien vilkastumista.
 • Selvitetään, arvioidaan ja hyödynnetään nykyisiä käytäntöjä niissä toimissa, jotka liittyvät teollisten innovaatioiden ekosysteemeihin.
 • Lisätään tietoisuutta teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen liittyvissä asioissa.

SYMBI Interreg Europe
Hankkeen kansainväliset verkkosivut

Ajankohtaisia asioita hankkeesta ja sen teemoista

Pysy ajantasalla hankkeesta seuraamalla SYMBI-projektia Facebookissa ja Twitterissä.

Hankkeen tapahtumat löytyvät täältä.

SYMBI:llä on myös blogi, jota pääsee seuraamaan täältä.

Tulevat tapahtumat

Puola, Krakova: opintomatka 30-31.1.2019
Slovenia: 6-7.3.2019, EU-alueiden konferenssi

Lisää tietoa tulevista tapahtumista tulossa lähiaikoina.

Opintomatkat

 • Video hankkeen opintomatkasta Suomeen 18-20.9.2018. 
 • Video hankkeen opintomatkasta Sloveniaan 21-22.10.2017

Uutiskirjeet

Hankkeen uutiskirjeet ilmestyvät muutaman kerran vuodessa ensin englanniksi ja myöhemmin projektipartnerien kielille käännettynä. Uutiskirjeet käsittelevät ajankohtaisia asioita hankkeesta ja sen teemoista. Englanninkieliset uutiskirjeet löytyvät hankkeen pääsivujen kirjastostaja postituslistalle voi liittyä tästä. Suomenkielisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen iida.holck@hamk.fi.

SYMBI Uutiskirje toukokuu 2018
SYMBI Uutiskirje marraskuu 2017
SYMBI Uutiskirje toukokuu 2017
SYMBI Uutiskirje joulukuu 2016

Hankkeen selvitykset

SYMBI hankkeessa on tehty neljä selvitystä liittyen hankkeen päätoimiin. Selvityksien ensimmäiset versiot ovat julkaistu, mutta niitä tullaan kehittämään hankkeen aikana. Vaikka selvitykset ovat vielä luonnosvaiheessa, voi alustavia tuloksia jo havaita.

Analysis of regional and national policies (A1.1)
Investment potential in industrial symbiosis (A1.2)
Good practices guide and collection (A1.3)
Guidelines on green procurement (A1.4)

Muut julkaisut

SYMBI Poster

Teollinen symbioosi

Teollisessa symbioosissa yritykset tai muut toimijat toimivat yhteistyössä tuottaen toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Aiemmin pelkkänä kustannuseränä pidetystä jätteestä tai sivuvirrasta voi parhaimmillaan tulla rahanarvoisia tuotantotekijöitä, ja yritysten välille syntyä uudenlaista liikevaihtoa. Teollisissa symbiooseissa keskeistä on toimijoiden sijaitseminen toistensa läheisyydessä, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Haitalliset ympäristövaikutukset alenevat, kun materiaaleja käytetään tehokkaammin, logistiset matkat pienenevät, päästöt vähenevät ja energiaa käytetään järkevästi.

Teollisia symbiooseja vauhdittamassa on yrityksiin ja muihin toimijoihin kohdistuva paine pienentää jätteistä aiheutuvia kuluja, parantaa resurssitehokkuutta ja vastata tiukentuviin ympäristösäädöksiin sekä laajentaa liiketoimintaa lisäarvon tavoittamiseksi. SYMBI projektin yleinen tavoite on tarjota työkalut teollisten symbioosien toimeenpanoon ja niihin liittyvien toimintaperiaatteiden käyttöönottoon. SYMBI-projektissa keskitytään eritoten vahvistamaan alueiden välisiä synergioita liittyen jäte- ja energiahuollon tehostamiseen ja sivutuotteiden käyttämiseen vaihtoehtoisina raaka-aineina.

TEOLLINEN SYMBIOOSI parantaa ympäristön, talouden ja teollisuuden välisiä vuorovaikutussuhteita. Se kannustaa resurssien jakamiseen samalla tavoin kuin tapahtuu luonnon omissa ekosysteemeissä, joissa kaikki materia kiertää. Näin pyritään minimoimaan jätteiden määrä.

Teollinen symbioosi vahvistaa alueiden kasvua ja kilpailukykyä mahdollistaen:

 • Materiaali- ja energiansäästön jäte- ja energiahuollon sivutuotteita hyödyntämällä teollisuuden prosesseissa.
 • Uusia liiketoimintamalleja, kuten uusiomateriaalien kauppa ja innovatiiviset jätehuollon palvelut.
 • Ulkopuolisiin epävakauksiin liittyviin riskeihin varautumisen vähentäessään riippuvuutta tuontimateriaaleista ja fossiilisesta energiasta.

Kiertotalous

Kiertotalous on talousmalli, joka perustuu resurssiviisauteen ja -tehokkuuteen. Resurssitehokkuudella tarkoitetaan suurempien hyötyjen saavuttamista vähemmällä materiaalimäärällä ja resurssiviisaudella puolestaan luonnonvarojen kestävää ja järkevää käyttöä. Pääperiaatteina kiertotaloudelle on jätteettömyys, päästöttömyys ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Keskeistä on myös uusiutuvien luonnonvarojen käyttö energiantuotannossa.

Kiertotalouden avulla luonnonvarojen käytön ja talouskasvun suora verrannollisuus puretaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että talous voi kasvaa, vaikka luonnonvarojen hyödyntäminen vähenisi. Resurssiviisaudella ja materiaalien ja niistä saadun arvon kierrolla talouskasvu saadaan kytkettyä irti neitseellisten luonnonvarojen hyödyntämisestä. Tuotetta ei kuluteta loppuun vaan sen arvo säilyy läpi koko elinkaaren. ”Tuota > käytä > hävitä” –kuluttamismalli korvaantuu kiertotalouden myötä ”tuota > käytä > palauta kiertoon” –mallilla.

Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden mukainen tuote on kestävä ja sellainen, johon ei ole lisätty kierrätystä tuotteen elinkaaren lopussa estävää ainetta tai tuote, joka on kehitelty niin, että eri materiaalit saadaan tehokkaasti eroteltua elinkaaren lopussa. Myös tuotantojen sivuvirrat hyödynnetään.

YHTEYSTIEDOT

SYMBI BLOGI

Projektin toimet

SYMBI-hanke edistää teollisia symbiooseja sekä kiertotaloutta aluekehittämisen ja kokemusten vaihdon avulla.

Projektissa keskeistä on mukana olevien alueiden viranomaisten ja tärkeimpien alueellisissa arvoketjuissa resursseja käyttävien eri sidosryhmien välinen kokemusten vaihto, jonka avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Projektin tulokset tullaan levittämään myös koko EU:n alueelle.

Olennaisimmat toimenpiteet ovat:

 • Vertaileva selvitys alueellisista ja kansallisista teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen liittyvistä ohjelmista ja toimista.
 • Analyysi potentiaalisista teollisiin symbiooseihin liittyvistä investoinneista.
 • Hyvien käytäntöjen identifiointi sekä onnistuneiden sivutuotteisiin ja energian tuotantoon liittyvien ekosysteemien vertailu ja analyysi.
 • Julkisten kestävän kehityksen mukaisten teollisia symbiooseja mahdollistavien hankintojen kuvaukset.

Ensimmäiset versiot projektin selvityksistä on luettavissa ”Julkaisut” osiossa sekä hankkeen kansainvälisillä verkkosivuilla.

 

SYMBI sosiaalisessa mediassa

SYMBI in the @resepteja #Bioeconomy event at @HAMK_UAS @HamkBiotalous #industrialsymbiosis

Want to become more circular?
Join the Boosting circularity event organised by the @EU_Commission on December 6th and 7th 2018 in Brussels, and learn about the opportunities for you of applying selected #circular solutions. https://t.co/KwUY0bstCJ

Gracias a @emasesa por apostar por la codigestion y difundirla. @symbiproject en las jornadas sobre codigestion, una buena práctica a incluir en nuestro plan de acción

Hoy @MedioAmbAND y @symbiproject buscan sinergias con Weee Life en la prevención y gestión de RAEE

After an exciting visit to #uusioaines glass #recycling premises in Forssa, we are ready for participating in @FRUSH2018!

Starting our #studyvisit second day, learning about #industrialsimbiosis. Thanks to #envorgroup for hosting us this morning and sharing so interesting examples

Our second #studyvisit in Finland is running. Thanks to @Fortum for the interesting session! #CircularEconomy #IndustrialSymbiosis @hameenliitto @HAMK_UAS

We are looking forward to discovering and learning from #goodpractices on #circulareconomy and #industrialsymbiosis from @hameenliitto and @HAMK_UAS during our second project #studyvisit in Finland. Join us! https://t.co/qUsDtEbZu6

. @RevistaRETEMA, national reference on #industry & #environment has just launch last newsletter, where you can find and interesting article about our project activities related to #circulareconomy and #industrialsymbiosis! Read it! https://t.co/839JMLenTT

.  @RevistaRETEMA, national reference on #industry & #environment has just launch last newsletter, where you can find and interesting article about our project activities related to #circulareconomy and #industrialsymbiosis! Read it! https://t.co/839JMLenTT
.  @RevistaRETEMA, national reference on #industry & #environment has just launch last newsletter, where you can find and interesting article about our project activities related to #circulareconomy and #industrialsymbiosis! Read it! https://t.co/839JMLenTT
.  @RevistaRETEMA, national reference on #industry & #environment has just launch last newsletter, where you can find and interesting article about our project activities related to #circulareconomy and #industrialsymbiosis! Read it! https://t.co/839JMLenTT
.  @RevistaRETEMA, national reference on #industry & #environment has just launch last newsletter, where you can find and interesting article about our project activities related to #circulareconomy and #industrialsymbiosis! Read it! https://t.co/839JMLenTT
Fundecyt-PCTEX@FundecytPCTEX

La @RevistaRETEMA, portal nacional de referencia de la #industria #medioambiental, recoge un amplio reportaje sobre el proyecto @symbiproject en el que trabajamos en el impulso de la #SimbiosisIndustrial y la #EconomíaCircular. Pág. 84 - 87: https://t.co/udzcsGXeFB

Consulta los resultados de un estudio de la CMAOT sobre la huella de carbono asociada al workshop celebrado en Sevilla y la manera de compensarla.https://t.co/npZUIcJQQW

Propuestas para el desarrollo de la simbiosis industrial y economía circular recopiladas en la 1ª Consulta Pública en Andalucía del proyecto SYMBI
https://t.co/Rou6wGConp

Yesterday Slovenian partner carried out the 5th stakeholder meeting, where participants discussed the role of #GreenPublicProcurement in #IndustrialSymbiosis processes and learned about practices of #CircularEconomy in Gorenjska region. #Symbiproject #interregEurope @SVRK_RS

It’s time to say goodbye... for the moment! Thanks to partners, stakeholders and speakers for 2 days full of amazing ideas on #industrialsymbiosis #cooperation and #circulareconomy see you soon in Finland.

What an interesting and illustrative #industrialsimbiosis site visit to know how olive industry waste becomes biomass.

From theory to practice, we start second part about #goodpractices on #industrialsymbiosis and #circulareconomy in Andalucia @emasesa is on the floor

Learning about Andalusian #circular bioeconomy strategy @symbiproject 4th #interregionalworkshop

Almost ready for our 4th #interregionalworkshop on how to launch #industrialsymbiosis demonstration project in #Seville

¡No te pierdas el taller sobre proyectos de simbiosis industrial la semana próxima en Sevilla!

3 months ago

SYMBI

PP Chamber of Commerce of Molise - PCM - V Stakeholder Meeting - 28/09/2018 Campobasso Italy 🇮🇹 ... Lue lisääNäytä vähemmän

PP Chamber of Commerce of Molise - PCM - V Stakeholder Meeting - 28/09/2018 Campobasso Italy 🇮🇹Image attachmentImage attachment

3 months ago

SYMBI

🇪🇺 🇫🇮 Hemos participado en proyecto europeo SYMBI de intercambio de experiencias en materia de economía circular en Finlandia, a invitación de Fundecyt-PCTEX. El objetivo es mejorar los sistemas de recogida y tratamiento de residuos ♻️ Destaca la apuesta de varias municipalidades finlandesas por el reciclaje y la incineración de residuos con bajas emisiones de dióxido de carbono, además de la generación de energía eléctrica a partir de biogás. 🔗 https://goo.gl/XqyfZq ... Lue lisääNäytä vähemmän

3 months ago

SYMBI

RETEMA, Revista Técnica de Medio Ambiente, national reference on #industry & #environment has just launch their last newsletter, where you can find an interesting article about our project activities related to #circulareconomy and #industrialsymbiosis! You can find it Pág. 84 - 87: bit.ly/2xbOXKWRETEMA, Revista Técnica de Medio Ambiente, portal nacional de referencia de la #industria #medioambiental, recoge un amplio reportaje sobre el proyecto SYMBI en el que trabajamos en el impulso de la #SimbiosisIndustrial y la #EconomíaCircular. Pág. 84 - 87: https://bit.ly/2xbOXKW ... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU