Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet TUURA – tukea urapolulle

TUURA – tukea urapolulle

Hankkeessa kartoitettiin tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden erityistarpeita sekä työelämätahojen näkökulmia uraohjauksessa ja työllistymisen tukemisessa sekä luotiin tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet

Euroopan sosiaalirahaston logo

TUURA

TUURA-hanke toteutettiin 1.4.2018 – 31.12.2020. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) toimi rahoittajana ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kansallisena koordinoijana.

Hankkeen hallinnoijana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK).

Neljän ammattikorkeakoulun  yhteinen hanke syntyi tarpeesta kehittää tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjauspalveluita ja edistää tällä tavoin koulutuksellista tasa-arvoa ja saavutettavuutta. Tasa-arvoinen kohtaaminen ja saavutettavuus on taattava kaikille opiskelijoille tulevaisuudessa niin koulutuksessa kuin työelämässäkin.
Jotta tavoitteista tulee arkea, tarvitaan ajattelun, toimintatapojen ja ehkä myös toimintakulttuurin muutoksia monella tasolla. Yksittäisen opiskelijan tulee tunnistaa vahvuutensa ja rajoitteensa, ohjausta tekevän henkilöstön tulee tuntea laajasti koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksia, koulutuksen tuottajan toiminnan ja rakenteiden tulee mahdollistaa tasa-arvoinen ja saavutettava koulutus, ja työelämätoimijoidenkin on syytä pohtia työvoiman diversiteettiä. 

Tukea AMK-opiskelijoiden uraohjaukseen

Hankkeessa tukea tarvitsevilla ammattikorkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan varsin laajaa ja moniulotteista ryhmää. Opiskelijalla saattaa olla elämäntilanteeseen tai -hallintaan liittyviä pulmia, hänellä voi olla mielenterveyden haasteita, hän voi kärsiä päihteiden käytöstä aiheutuvista ongelmista, hänellä voi olla oppimisvaikeuksia tai hän on vammainen. Lisäksi opiskelijalla voi olla kieli- tai kulttuurieroavaisuuksista nousevaa tuen tarvetta. 

Vaikka tukea tarvitsevia opiskelijoita voidaan luonnehtia edellä kuvatulla tavalla, tulee jokainen opiskelija kohdata ja huomioida yksilönä.

Hankkeessa luotiin tukea tarvitseville amk-opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi urasuunnittelutaitoja ja kehitettiin uraohjausta osana ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluja.

Hankkeessa kehitettiin 2 op:een laajuinen verkko-opintojakso “Askeleita urapolulla” sekä vastaava englanninkielinen versio “Steps in My Career Path”. Opintojakson suunnittelussa otettiin huomioon aiemmin suoritetuissa kartoituksissa saatuja tuloksia. Yhtenä johtotähtenä oli saavutettavuuden ja esteettömyyden huomiointi. Sisällöllisenä tavoitteena oli, että opintojakson aikana opiskelijalle muodostuu käsitys omista vahvuuksista ja tulevaisuuden osaamisvaatimuksista. Opintoihin on sisällytetty myös yksilöllistä ohjausta ja tukea.
Verkko-opintojaksot Digma-oppimisalustalla

Urasuunnittellu

HAMKin verkkosivuilla: Opiskelijalle/Urasuunnittelu 
Millaista työuraa suunnittelet?

Sivuston sisältö lyhyesti:

OSAAMINEN – omien vahvuuksien, tietojen ja taitojen sekä ominaisuuksien tunnistaminen ja niiden esiintuomisen taito
TYÖNHAKUTAIDOT – työn hakeminen on taitolaji, jota voit kehittää; hio taitojasi!
TÖIHIN – millaisia työpaikkoja on tarjolla, mihin muut valmistuneet ovat sijoittuneet, miten työuraa voi rakentaa
URAPROJEKTI – tee urasuunnittelusta projektikokonaisuus suunnittelusta toteutukseen asti; muuta projekti halutessasi myös opinnoksi

TUURA – opiskelijaa tukemassa

Hankkeessa kartoitettiin tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden erityistarpeita sekä työelämätahojen näkökulmia uraohjauksessa ja työllistymisen tukemisessa sekä luotiin tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet. Lisäksi kehitettiin tarvittavia tukitoimia ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen prosesseihin.

Hankkeessa vahvistettiin ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä sekä lisättiin ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa.

Tukea urapolulle -animaatio

Tukea urapolulle -julkaisu

Edellä mainituista lähtökohdista ja tarpeista olemme kirjoittaneet Tukea urapolulle -artikkelikokoelman. Toivomme, että julkaisumme antaa konkreettisia työvälineitä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen ja herättää pohtimaan yksilöllisiä tarpeita ja tilannetta omassa oppilaitoksessa tai työelämässä.
Tukea urapolulle -artikkelikokoelma

Yhteystiedot