Vähähiiliset rakentamisen hybridiratkaisut (HYBRITUT) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vähähiiliset rakentamisen hybridiratkaisut (HYBRITUT)
Kaksi miesta huomioliiveissa
Euroopan unionin rahoittama -logo.
Kaksi miestä huomioliiveissä tutkivat toisen miehen kädessä olevaa paperia.

Vähähiiliset rakentamisen hybridiratkaisut (HYBRITUT)

  • Toteuttaja: HAMK 
  • Toteutusaika: 1.3.2023-31.12.2025
  • Rahoitus: Business Finland

HYBRITUT eli ”Vähähiiliset rakentamisen hybridiratkaisut” -hanke on rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistävä tutkimushanke, jossa tutkitaan hybridirakentamisen ratkaisuja ja niiden ympäristövaikutuksia. Hybridirakentamisella tarkoitetaan sitä, kun yhdistetään puusta, betonista ja teräksestä valmistettuja komponentteja liitosratkaisujen avulla, jolloin kunkin materiaalien parhaita ominaisuuksia voidaan hyödyntää. Hybridirakentaminen on kehittyvä ala, mutta tutkimusta liitosten rakenteellisista ominaisuuksista ja hybridirakentamisen vaikutuksesta hiilipäästöihin tarvitaan vielä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea vähähiilistä rakennusteollisuutta tuottamalla tietoa hybridirakentamisesta ja sen ekologisuudesta. Hankkeessa tehtävällä tutkimuksella halutaan vastata yritysten tarpeisiin alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä uusilla rakentamisen ratkaisuilla, kuten purettavilla ja uudelleenkäytettävillä liittämisratkaisuilla, jotka ovat myös kestäviä ja paloturvallisia.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä kahdeksasta yrityksestä ja yhdestä tutkimusorganisaatiosta muodostuvassa konsortiossa. Lisäksi tutkimusyhteistyötä tehdään portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.3.2023-31.12.2025.

Hankkeessa tehtäviä tutkimustoimenpiteitä ovat:

– Hybridiliitosratkaisujen ympäristövaikutusten tutkiminen tarkastelemalla rakennusten elinkaarta. Olennaista on mm. purettavien liitosten avulla saavutettavan rakennusten purettavuuden ja muunneltavuuden tarkastelu sekä myrkyttömien liimojen vaikutukset liimattujen puutuotteiden elinkaareen.

– Ekologisten ligniiniin pohjautuvien liimojen ja pinnoitteiden toiminnallisuuden ja käytettävyyden tutkiminen liimapuun ja ristiin liimattujen puutuotteiden valmistuksessa. Lisäksi tutkitaan uusien liimojen hyödynnettävyyttä teräskiinnittimien ja puun rajapinnalla.

– Hybridiliitosten rakenteellisten ominaisuuksien tutkiminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen niin liimapuulle kuin ristiin liimatuille puutuotteillekin.

– Paloturvallisten hybridiliitosten ja -ratkaisuiden suunnittelu ja kehittäminen.

– Hybridiliitoksiin liittyvään arvoketjuun kuuluvien yritysten ja tutkimuslaitosten muodostaman ekosysteemin kehittäminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

  • Project implementor: HAMK 
  • Implementation period: 1.3.2023-31.12.2025 
  • Funding: Business Finland

HYBRITUT, or the “Low-carbon hybrid solutions for construction” project, is a research project promoting low-carbon solutions in the built environment by investigating hybrid building solutions and their environmental impact. Hybrid construction combines wood, concrete, and steel components using joining solutions to benefit from the best properties of each material. Hybrid construction is an emerging field, but more research is needed on the structural properties of the joints and hybrid constructions’ impact on carbon emissions.

The key objective of the project is to support the low-carbon construction industry by providing knowledge on hybrid construction and its ecological benefits. The research carried out in the project aims to meet the needs of companies to reduce the carbon footprint of construction through new building solutions, such as demountable and reusable connection solutions, which are also sustainable and fire-safe.

The collaboration in the project will be done in a consortium of eight companies and one research organisation. There will also be research collaboration with the University of Coimbra in Portugal.

The project will be implemented between 1.3.2023-31.12.2025.

The research measures carried out in the project are:

– Investigating the environmental effects of hybrid connection solutions by assessing the life cycle of buildings. It is essential, e.g. to examine design for disassembly for modifiable buildings achieved by means of demountable joints, and the effects of non-toxic glues on the life cycle of glued wood products.

– Studying the functionality and usability of ecological lignin-based adhesives and coatings in the production of glulam and cross-laminated wood products. In addition, the applicability of new adhesives at the interface between steel fasteners and wood is investigated.

– Studying the structural properties of hybrid connections and developing new solutions for both glulam and cross-laminated wood products.

– Design and development of fire-safe hybrid connections and building solutions.

– Developing the ecosystem of companies and research institutes belonging to the hybrid construction value chain and planning further measures aiming at innovations.

YHTEYSTIEDOT