Vähähiilistä energiatehokkuutta mikro-CHP -tekniikalla (VEneCT) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vähähiilistä energiatehokkuutta mikro-CHP -tekniikalla (VEneCT)
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Kontti ja Venect-tiimiä

Vähähiilistä energiatehokkuutta mikro-CHP -tekniikalla (VEneCT)

Perustiedot

Toteuttaja: HAMK
Rahoittaja: Pirkanmaan liitto
Projektipäällikkö: Susan Heikkilä
Toteutusaika: 1.9.2018 — 30.9.2021 

Taustaa

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutoksen hillintä edellyttävät uudenlaista ajattelutapaa, jossa lisäarvo ja hyvinvointi saavutetaan luonnonvarojen käyttöä vähentämällä ja hiilijalanjälkeä pienentämällä. Muutos edellyttää resurssitehokasta ja hiilineutraalia kiertotaloutta. Energiasektorilla tämä tarkoittaa uusiutuvien raaka-aineiden käyttöönottoa, prosessien optimointia, energiavirtojen mahdollisimman tarkkaa hyötykäyttöä ja logistiikkakustannusten minimointia.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja uusiutuvan energian käyttö ovat keskeisiä tekijöitä niin kansallisen, kuin globaalin ilmastostrategian toteuttamiseksi. Suomen hallituksen hyväksymässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa painotetaan uusiutuvan energian hyödyntämistä, sähkön ja lämmön hajautetun pientuotannon tukemista sekä energiamarkkinoiden avaamista kaksisuuntaiseksi.

Hajautettu energian tuotanto mahdollistaa useiden energialähteiden käyttämisen siten, että vallitsevissa olosuhteissa käytetään resurssiviisaasti ja kustannustehokkaasti edullisinta ratkaisua. Paikallinen pientuotanto mahdollistaa omavaraisuuden myös haja-asutusalueilla, sekä tilanteissa, joissa energian tarve on tilapäisesti kasvanut esimerkiksi lisärakentamisen tai väistötilojen vuoksi. Ilmastoriskien seuraukset voidaan hallita tehokkaammin ja taloudellisemmin paikallisella, siirrettävissä olevalla lämpö- ja sähköenergian vähähiilisellä pientuotantomoduulilla.

Tavoitteet

Hankkeessa laajennetaan ja jalostetaan energian pientuotantoon suunniteltua hybridimoduulia. Siihen integroidaan sähköntuotanto hyödyntäen polttoprosessin hukkalämpöä (CHP, combined heat and power), ORC-tekniikkaa (organic rankine cycle) ja mikroturbiinia.

Hankkeen toinen tavoite keskittyy hybridimoduulin polttoprosessin optimointiin ja hyötysuhteen parantamiseen. Polttoprosessin optimoinnilla saavutetaan sekä kustannustehokkuutta että vähemmän haitallisia palokaasuja. Optimointiparametreja ovat polttolämpötila, poltettavan materiaalin massa ja suhteellinen kosteus, sekä polttoprosessin päästöt. Polttoprosessin optimointi toteutetaan hyödyntäen matemaattisia malleja, jotka todennetaan käytännön koejärjestelyin.

Lisäksi tavoitteena on kehittää sähköenergian varastointimenetelmiä. Hankkeen aikana valitaan tutkittavat varastointimenetelmät, joiden kelpoisuus todennetaan vuoden mittaisella ajanjaksolla. Tavoitteena on selvittää laajasti eri energian varastointiin liittyviä parhaita käytänteitä ja pyrkiä antamaan suosituksia mm. varastointiajoista ja energianvarastointikapasiteetista.

Lisäksi selvitetään, onko prosessissa mahdollista polttaa vähäisissä määrin kotitalouden biojätettä.

Hanke perustuu ”Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta” (ToE) –EAKR-hankkeessa tehtyyn kehitystyöhön.

 

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU