Hyppää sisältöön

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi

Hankkeen tiedot

HankeYAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi
Kesto2014-2015
RahoittajatOpetus- ja kulttuuriministeriö

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkostohanke, jota hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu.  

Tavoitteet

 • Uudistaa YAMK-toimintoja
 • Profiloida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa
 • Tukea verkostoitumista ja sen moninaisuuden hyödyntämistä
 • Vahvistaa, kehittää ja uudistaa tiedon ja osaamisen siirtoa korkeakoulujen ja työelämän välillä. 
 • Lisätä työelämäinnovaatioiden monialaisuutta, lähentää opetustyötä työelämään
 • Tukea yhteisöllisen tiedon kehittämistä. ​

Toiminta-alue

Suomi

Hankkeen toteuttajat

Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 
Centria 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Karelia-ammattikorkeakoulu 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Lapin ammattikorkeakoulu 
Lahden ammattikorkeakoulu 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Mikkelin ammattikorkeakoulu 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Savonia-ammattikorkeakoulu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Turun ammattikorkeakoulu 
Vaasan ammattikorkeakoulu 
Yrkeshögskola Novia

Työpaketit

Työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKI-toimintaa edistävät oppimisympäristöt

Kirjoittajat: HAMK (Birgitta Varjonen), LAMK (Päivi Huotari), TAMK (Marja Sutela)​

 • Kehittäminen ja innovointi muuttuneessa työelämässä edellyttävät uudenlaisia ihmisten kohtaamisympäristöjä.
 • AMK:t voidaan nähdä osaamisen ekosysteemin ydintoimijoina, joiden tehtäviin kuuluu järjestää eri alojen toimijoiden kohtaamisia, jotta hiljainen tieto mahdollistuisi innovaatioiksi ja kehittämistoiminnaksi.
 • Työpaketissa kehitetään TKI-toimintaa edistäviä uuden aikakauden oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristöjä sekä fyysiseen että digitaaliseen maailmaan. Niissä kehitetään yhteisöllistä tietoa hyödyntävää toimintakulttuuria.
 • Kokonaisuus selkeyttää YAMK:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan profiilia.​

Tiivis​telmä​

Kehittäminen ja innovointi muuttuneessa työelämässä edellyttävät uudenlaisia ihmisten kohtaamisympäristöjä. AMK:t voidaan nähdä osaamisen ekosysteemin ydintoimijoina, joiden tehtäviin kuuluu järjestää eri alojen toimijoiden kohtaamisia, jotta hiljainen tieto mahdollistuisi innovaatioiksi ja kehittämistoiminnaksi. Tässä työpaketissa kehitetään TKI-toimintaa edistäviä uuden aikaka​uden oppimis-, kehittämis- ja kohtaamisympäristöjä sekä fyysiseen että digitaaliseen maailmaan. Niissä kehitetään yhteisöllistä tietoa hyödyntävää toimintakulttuuria. Kokonaisuus selkeyttää YAMK:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan profiilia.​

Ta​​rve:

 • Yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa jo työelämässä olevat, asiantuntijatehtävissä toimivat YAMK-opiskelijat ovat keskeisessä asemassa työelämän kehittämisessä sekä tiedon siirtämisessä ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä.
 • YAMK-tutkintoa opiskelevien opiskelijoiden oppimisessa, osaamisen kehittymisessä ja siirtymisessä työelämään on eri toimialojen, organisaatioiden ja koulutusalojen rajapinnoilla syntyvillä verkostoilla entistä tärkeämpi rooli
 • Työelämän tarpeet ja oppimisen uudet muodot haastavat rakentamaan työelämän ja koulutuksen välille sellaisia TKI-toimintaa edistäviä kohtaamisympäristöjä, jotka edistävät monialaista tiedon tuottamista, verkostoitumista ja yhteisöllistä oppimista sekä lisäävät koulutuksen aluevaikuttavuutta

Tavoite:

Päätavoitteena on uusien kohtaamisympäristöjen rakentaminen ja verkostomaisten toiminta-mallien kehittäminen työelämän ja AMKien yhteiseen TKI-toimintaan.

 • Rakentaa uusia TKI-toimintaa edistäviä oppimisympäristöjä, joihin on integroitu digitaalisia ympäristöjä yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille, sekä YAMK-tutkintoa tuottaville ammattikorkeakouluille.
 • Verkostomaisten toimintamallien kehittäminen uusissa kohtaamisympäristöissä. YAMK-koulutuksella on mahdollisuus tulla osaksi yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin TKI-toimintaa. Samoin yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on mahdollisuus tulla osaksi YAMK:n koulutus ja TKI-toimintaa.
 • Tuottaa työelämää ja sen kehittämistä palveleva menetelmäopas ammatillisten toimintatapojen, työmenetelmien, palveluprosessien ja palvelukonseptien kehittä​misestä.

Päätulokset:

 • ​​​Pilotteina rakennettavat ja toimivat TKI-toimintaa ja aluevaikuttavuutta edistävät oppimisympäristöt, joihin on integroitu digitaaliset, työelämän kanssa yhteistyössä rakennetut kohtaamisympäristöt.
 • Työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen verkostomainen toimintamalli uusissa, hankkeessa pilotoitavissa oppimisympäristöissä, samalla toteutuu osaamisen siirtyminen ja jakaminen työelämän ja ammattikorkeakoulun välillä.
 • Virtuaaliseen kohtaamisympäristöön syntyy pilotointien kautta master-tason kehittämistoiminnan menetelmäopas, joka vahvistaa jo työelämässä olevien YAMK-opiskelijoiden, työelämän ja ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuoropuhelua.
 • Tulokset levitetään valtakunnallisesti laajan YAMK-verkoston välityksellä sekä järjestämällä ja osallistumalla niin kansallisiin kuin kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin. Lisäksi tulokset raportoidaan julkaisujen muodossa.​

Julkaisut, materiaalit:

www.centria.fi/yamkblogi

http://yle.fi/uutiset/simulointi_auttaa_koeajamaan_koneita_mutta_myos_palveluita/7962994

Loppujulkaisu

Tiivistelmä, TP1:

Kohti työelämää uudistavia ja TKI-toimintaa edistäviä oppimisympäristöjä.pdf

Artikkelit:

Abstraktit:

Erilaiset kohtaamiset ja oppimisympäristöt innovaatiotoimintaa edistämässä.pdf

GAFE – yhteisöllisen oppimisen kehittämistä yhdessä työelämän kanssa.pdf

Haasteita uusien verkostomaisten toimintamallien kehittämiseen YAMK:in ja työelämän yhteistyössä.pdf

Kansainvälisyyttä edistävät symposiumit osana FUAS Graduate Schoolia.pdf

TKI-orientoitunut alumni.pdf

Tutkimusryhmä YAMK-oppimisympäristönä.pdf

Vastuullisen kuluttamisen Lahti.pdf

Op​etuksesta osaamisen yhteisölliseen kehittämiseen.pdf

Ketterä korkeakouluoppiminen ylemmän korkeakouluopiskelun uudistajana.pdf

Työelämää uudistavia ja TKI-toimintaa edistäviä YAMK-oppimisympäristöjä.pdf

Yhteiskehittämistä ja nopeaa kokeilua palvelusimuloinnilla.pdf

Opettaja 26/2015

Opettajan uudet roolit (39)
Pirjo Vaittinen, kehityspäällikkö, Saimaan ammattikorkeakoulu, Pirjo Valokorpi, yliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, Eero Koljonen, koulutuspäällikkö, Poliisiammattikorkeakoulu

Työpaketti 2: Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella

Kir​joittajat: KYAMK (Ari Lindeman), DIAK (Elsa Keskitalo, Saimia (Pirjo Vaittinen), SeAMK (Anne-Maria Aho)​

 • Menestyksellinen työelämän kehittämistyö vaatii yhä useammin eri koulutusalojen rajapintaosaamista. Innovaatiopotentiaali piilee rajapinnoilla, samoin rajapintoihin kätkeytyy työelämän kriittisimmät ongelmat.
 • YAMK-ryhmien monialaisuutta ei ole täysipainoisesti hyödynnetty palveluinnovaatioiden kehittämisessä eikä TKI-työssä.
 • Monialaisuuden osaaminen tuottaa sekä palveluinnovaatioita että opiskelijoiden osaamista, joka siirtyy työelämän organisaatioihin uudistamisvoimaksi.

Työpaketissa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan uusia toimintamalleja sekä opinnäytetöihin että muuhun kehittämistyöhön​.

Tiivistelmä

Menestyksellinen työelämän kehittämistyö vaatii yhä useammin eri koulutusalojen rajapintaosaamista. Innovaatiopotentiaali piilee rajapinnoilla, samoin rajapintoihin kätkeytyy työelämän kriittisimmät ongelmat. YAMK-ryhmien monialaisuutta ei ole täysipainoisesti hyödynnetty palveluinnovaatioiden kehittämisessä eikä TKI-työssä. Monialaisuuden osaaminen tuottaa sekä palveluinnovaatioita että opiskelijoiden osaamista, joka siirtyy työelämän organisaatioihin uudistamisvoimaksi. Työpaketissa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan uusia toimintamalleja sekä opinnäytetöihin että muuhun kehittämistyöhön.

Tausta ja tarve:

 • ​Työelämässä tarvitaan uusia teknisiä ja sosiaalisia sekä liiketoiminnallisia innovaatioita kilpailukyvyn turvaamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi
 • Vaikka YAMK-tutkinnon opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä, ne eivät (useinkaan suoraan) palvele laajemmin työelämän kehittämistä
 • Kehittäminen on alan sisäistä, ja alojen välisten rajapintojen kriittiset kysymykset nousevat harvoin käsittelyyn, tästä johtuen myös innovaatiopotentiaalia jää hyödyntämättä
 • Tämä edellyttää tietoista toimintakäytäntöjen kehittämistä siten, että opinnäytetyöt tehdään tiiviissä verkostoyhteistyössä työpaikkojen ja yritysten kanssa, tarvitaan myös työelämän toimintaympäristössä (TOP) tehtävien opinnäytetöiden menetelmällisen prosessin kehittämistä tuotekehittelyn suuntaan
 • Työelämän ongelmien ratkaisuissa ja innovaatioiden synnyttämisessä tarvitaan eri tieteiden välistä yhteistyötä ja uudenlaista monialaista kehittämisosaamista. Hyvien käytäntöjen ja vaikuttavuuden arviointi sekä hyvien käytäntöjen jakaminen hyödyttäisivät niin työelämää kuin koulutustakin.

Tavoite:

Päätavoitteena on uusien kohtaamisympäristöjen rakentaminen ja verkostomaisten toiminta-mallien kehittäminen työelämän ja AMKien yhteiseen TKI-toimintaan.

 • Ensimmäisenä päätavoitteena on kehittää toimintamalli, joka edistää elinkeinoelämän (yritysten) ja julkisten palveluorganisaatioiden ja ylempien AMK-tutkintojen TKI-yhteistyökäytäntöjä ja työelämää palvelevien innovaatioiden kehittämistä.
 • Toisena päätavoitteena on arvioida monialaisen kehittämisosaamisen vaikuttavuutta YAMK-verkoston hankkeen puitteissa ja vertailla sitä kansainvälisesti.

Pää​tulokset:

 • Tuloksena syntyy eri alojen yhteistyönä työelämää kehittäviä palveluinnovaatioita. Pilotteina tuotetut kehittämisen palveluinnovaatiot ovat tuloksena eri alojen yhteisistä hankkeistetuista työelämässä toteutetuista opinnäytetyöprojekteista. Opinnäytteistä julkaistaan artikkeleita eri julkaisufoorumeilla.
 • Pilottihankkeiden tuloksena syntyy työelämää palvelevan monialaisen kehittämisosaamisen kuvaus ja hyvien käytäntöjen mallinnus. Tulosten levittämisessä hyödynnetään 1. työpaketissa kehitettyjä digitaalisia oppimisympäristöjä.
 • Työpaketin tuloksena tuotetaan vaikuttavuusarviointi siitä, miten ensimmäisen työpaketin oppimisympäristöjen kehittämistyö uudistaa työelämää. Vaikuttavuusarvioinnin tulokset ilmestyvät arviointiraporttina ja niitä käsitellään ensimmäisen ja toisen työpaketin yhteisessä avoimessa arviointifoorumissa.
 • Työpaketissa valmistuu kansainvälinen vertailu-/benchmarking raportti monialaisen kehittämisosaamisen soveltamisesta työelämän TKI-hankkeissa, joihin osallistuu ylemmän AMK-tutkinnon eri alojen opiskelijoita. Prosesseissa syntyy monialaisen kehittämisosaamisen kansainvälinen tutkimus- ja kehittämisverkosto ja tutkimusjulkaisu.

Julkaisut, materiaalit:

Kivelä, Marjaana, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015​
Ketterä ja kehittävä YAMK. Työelämän uudistamista monialaisella kehittämisosaamisella »

Arja Hemminki, lehtori, YTT, Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyöprosessin kehittäminen ylemmässä AMK-koulutuksessa  https://arkisto.uasjournal.fi/uasjournal_2014-4/hemminki.html

AMK-lehti // Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, No 2 (2015), Peter Sandell, lehtori, OTL, merivahingonlaskijan tutkinto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, peter.sandell@samk.fiOpettajuus ja asiantuntijuus ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa – merenkulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon näkökulma opettajuuden ja asiantuntijuuden yhdistämisestä https://arkisto.uasjournal.fi/uasjournal_2015-2/sandell.html

Loppujulkaisu

Tiivistelmä, TP2:

Työelämän monialainen uudistaminen.pdf

Abstraktit:

Artikkelit:

Työpaketti 3: Moninaisuusosaaminen tulevaisuuden työyhteisöjen johtamisen työkaluna

Kirjoittajat: KARELIA (Liisa Timonen), METROPOLIA (Erja Turunen), HUMAK (Eeva Salmi)​

 • Työyhteisöt ovat entistä moninaisempia mm. iän, kulttuuristen tekijöiden, kielen, osaamisperustan, terveyden, sosiaalisten taustojen ja toimintavalmiuksien suhteen. YAMK-tutkinto tähtää usein johtamisen tehtäviin ja tällöin koulutuksen on annettava osaamista uuteen johtajuuteen hyödynnettäväksi niin ihmisten kuin monialaisten projektien johtamisessa.
 • Uutta moninaisuusosaamista tarvitaan uusissa työelämän ja ammattikorkeakoulun kohtaamisympäristöissä, jotta erilaisuuden innovaatiopotentiaalin käyttö mahdollistuu.
 • Osahankkeen ytimenä on erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin tunnistaminen ja vahvistaminen, jotta kunkin oma asiantuntijuus tulisi yhteisölliseen käyttöön.
 • Tähän kehitetään moninaisuuden johtamisen toimintamalleja sekä oppimismateriaalina että dokumentteina hyödynnettäväksi niin koulutukseen kuin työelämän käyttöön.​

Tiivistelmä

YAMK-tutkinto johtaa usein johtamisen tehtäviin ja tällöin koulutuksen on annettava osaamista uuteen johtajuuteen hyödynnettäväksi niin ihmisten kuin monialaisten projektien johtamisessa. Uutta moninaisuusosaamista tarvitaan uusissa työelämän ja ammattikorkeakoulun kohtaamisympäristöissä, jotta mahdollistuu erilaisuuden innovaatiopotentiaalin käyttö. Työpaketin ytimenä on erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin tunnistaminen ja vahvistaminen, jotta kunkin oma asiantuntijuus tulisi yhteisölliseen käyttöön. Tähän kehitetään moninaisuuden johtamisen toimintamalleja sekä oppimismateriaalina että dokumentteina hyödynnettäväksi niin koulutuksen kuin työelämän käyttöön.​

Sisältökuvaus:

 • Moninaisuusosaaminen on yksi tulevaisuuden työelämän avaintaidoista. Työyhteisöjen ja toimintaympäristöjen nopea muutos ja uudet alueelliset haasteet edellyttävät entistä parempia taitoja vahvistaa ja hyödyntää erilaisten toimijoiden osaamista.
 • Moninaisuusosaaminen on käsitteenä monikulttuurisosaamista laajempi, moninaisuus koskee meitä kaikkia eikä sitä voi ulkoistaa toiseudeksi.
 • Moninaisuusosaamisen ytimessä on ymmärrys ihmisen osaamispotentiaalin  vahvistamisesta ja käyttöönotosta työelämän ja toimintaympäristön edellyttämällä tavalla.
 • Niukkenevat resurssit ja pula osaajista edellyttää moninaisuuden kääntämistä voimavaraksi, jolla voi vastata kehittämisen haasteisiin.

Tavoitteet:

 • Koota olemassa olevat hyvät käytänteet ja etsiä uusia malleja moninaisuuden johtamiseen yhteistyössä työelämän kumppaneiden kanssa.
 • Mukana olevat ammattikorkeakoulut toteuttavat moninaisuuden johtamista mallintavia työelämäcaseja yhteistyössä omien avainkumppaniensa kanssa. Mallia tarkastellaan opetuksen sisältöjen kehittämisen, työyhteisön kehittämisen ja johtamisen työkalujen näkökulmasta.
 • YAMK-opiskelijan osaamista ja omia työelämäyhteyksiä hyödynnetään verkostojen valinnassa ja tapausten suunnittelussa.
 • Toimintamalleja tutkitaan rinnakkaisin lähestymistavoin työpakettiin osallistuvissa ammattikorkeakouluissa, jolloin malleihin saadaan laajempi näkökulma. Samalla hyödynnetään monialaisen ja –alueisen lähestymistavan tuoma lisäarvo.

Tul​okset:

 • ​Tuloksen syntyy ymmärrys moninaisuusosaamisen ulottuvuuksista ja moninaisuuden johtamisen toimintamalleja työelämän ja ammattikorkeakoulujen käyttöön sekä yhteistä opetusmateriaalia.
 • Tulokset esitellään tutkimusartikkelissa, jonka teemana on työpaketissa tuotettujen mallien levittäminen kaikkien ammattikorkeakoulujen ja työelämän käyttöön. Lisäksi tulokset esitellään ammattikorkeakoulujen tutkimuspäivillä.​

Loppujulkaisu

Tiivistelmä, TP3:

Moninaisuuden johtaminen TKI-toiminnan työkaluna.pdf

Abstraktit:

Tieto ja taitoa – monianisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus!.pdf

Osaamisen johtaminen kartalle!.pdf

Artikkelit:

Osaamisen johtaminen kartalle – väline kuntoutusosaamisen yhteiseen suunnitteluun.pdf

Työpaketti 4: YAMK-opettajuus sillanrakentajana

Kirjoittajat: Turun amk (Pia Ahonen), Arkada (Camilla Wikström-Grotell), Savonia (Pirkko Kouri)​

 • Aluevaikuttavuus vaatii YAMK koulutukselta työelämään implementoituvia innovaatioita, mikä edellyttää sillanrakentajia.
 • YAMK-opettajan rooli sillanrakentajana on yhdistää TKI-kohtaamisympäristöissä opettajuus yhteisopettajuudeksi työelämän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa.
 • Työpaketissa kehitetään kokeilujen kautta uutta roolitusta toimijoiden kanssa, tiimiopettajuusmallia ja kolmikantamallia. Yhteistyön tiivistämisessä tärkeätä on uusien roolien selkeyttäminen. ​

Tiivistelmä

Aluevaikuttavuus vaatii YAMK-koulutukselta työelämään implementoituvia innovaatioita, mikä edellyttää sillanrakentajia. YAMK-opettajan rooli sillanrakentajana on yhdistää TKI-kohtaamisympäristöissä opettajuus yhteisöopettajuudeksi työelämän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Työpaketissa kehitetään kokeilujen kautta uutta roolitusta toimijoiden kanssa, tiimiopettajuusmallia ja kolmikantamallia. Yhteistyön tiivistämisessä tärkeätä on uusien roolien selkeyttäminen.

Tarve:

 • ​Innovatiivisessa pedagogiikassa yhdistyvät oppimisen uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Sillä tarkoitetaan lähestymistapaa oppimiseen ja opetukseen työelämälähtöisestä ja tutkimus- ja kehittämisosaamista (TKI) painottavasta näkökulmasta.
 • Uudella oppimisotteella pyritään synnyttämään YAMK-opintojen kautta työelämään implementoitavia innovaatioita ja siten yhteiskunnallista hyötyä. Tässä opettajuudelta edellytetään uudenlaista osaamista toimia koko koulutuksen yhdistäjänä, nk. sillanrakentajana, työelämän, opiskelijan ja koulutuksen välillä.
 • Opettajuus vaatii osaamista TKI-toiminnassa, jolloin TKI-toiminta kytkeytyy uudenlaiseksi opiskelijoiden oppimisympäristöksi koko koulutuksen ajaksi.
 • Opettaja sillanrakentajana ja opiskelija innovaattorina toimii erilaisissa rooleissa verkostoyhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa, ja näiden toimijoiden roolien vastuunjaon selkiyttäminen innovaatioprosessien eri vaiheissa on edellytys hyvien käytäntöjen kehittämiselle.

Tavoitteet:

 • Suunnitella, pilotoida ja evaluoida monialaisesti toteutettava team teaching –malli, jossa monialaiset yhteiset opinnot toteutuvat YAMK-opettajien ja työelämän edustajien yhteistyössä
 • Suunnitella, pilotoida ja evaluoida kaikkien YAMK-opintojen toteutuminen projektiopintoina, jolloin TKI-hanke toimii koko tutkinnon oppimisympäristönä
 • Laajentaa ja edelleen kehittää eri ammattikorkeakouluissa kehitettyjä ’kolmikantamallien’ käyttöä valtakunnallisesti ja evaluoida mallien toimivuutta yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Malleisa opinnäytetyö ja muita opintoja on kytketty TKI-oppimisympäristöön. Opiskelija toimii TKI-hankkeen oman osaprojektinsa projektipäällikkönä.​

Tulokset:

 • Toimiva tiimiopettajuusmalli, jossa mukana alumnitoimintaa. Mallissa opettajan rooli on yhdistää TKI-ympäristössä opettajuus yhteisopettajuudeksi työelämän asiantuntijoiden kanssa
 • Toimiva TKI-oppimisympäristönä toimiva YAMK-opintojen toteutusmalli, jossa opettajan rooli on muuttunut TKI-toiminnan ja opintojen yhdistäjäksi. YAMK-opiskelijat toimivat aktiivisesti ja tavoitteellisesti ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteisissä TKI-projekteissa koko opiskeluajan.
 • Toimiva mentorointi-kolmikantamalli, jossa opiskelija toimii projektipäällikkönä ja opettaja opintojen ja työelämämentorin välisenä sillanrakentajana toimien itse myös TKI-hankkeissa. TKI-osaamisen jalkauttaminen geneerisenä osaamisena YAMK-opiskelijan opintoihin.​

Julkaisut, materiaalit:

AMK-lehti // Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, No 2 (2015), Innovaatiokyvykkyys ja YAMK-opettajuus sillanrakentajana,
Kaisa Sorsa, yliopettaja, dosentti, KTT, OTT, Turun ammattikorkeakoulu, kaisa.sorsa@turkuamk.fi
Raija Nurminen, yliopettaja, TtT, Turun ammattikorkeakoulu, raija.nurminen@turkuamk.fi 
Ari Jolkkonen, yliopettaja, KLT, Turun ammattikorkeakoulu, ari.jolkkonen@turkuamk.fi 
Pia Ahonen, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Tt,T, Turun ammattikorkeakoulu, pia.ahonen@turkuamk.fi

http://uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1688/1610

Loppujulkaisu

​Tiivistelmä, TP4:

YAMK-opettajuus sillanrakentajana.pdf

Abstraktit:

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmä koostuu seuraavista toimijoista: 

 • Irene Isohanni, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
 • Lea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten Seurain Valtuuskunta
 • Harri Tuomi, Satakunnan Osuuskauppa
 • Marita Aho, Elinkeinoelämän keskusliitto​
 • Sirkka Hagman, Pihlajalinna Oy

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -loppuseminaari

YHDESSÄ HYVINVOINTIA – näkymiä SOTE integraatioon Kanta-Hämeessä 

Yhteystiedot