VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet - Hämeen ammattikorkeakoulu
VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet
VR-laseja tutkimassa.
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
VR-laseja tutkimassa.

VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet

VATTU - Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet

Hankkeen perustiedot

Projektin kesto: 1.6.2019 – 31.12.2020
Toiminta-ala:
Kanta-Häme, Valkeakoski ja Hyvinkää
Kohderyhmä:
Valmistavan teollisuuden yritykset.
Päärahoittaja: Hämeen liitto/ Uudenmaanliitto (EAKR)
Kokonaisrahoitus: 149 000 €

Seuraa hanketta

VATTU -hankkeen pääkommunikointi kanava on HAMK Smart -tutkimusyksikön pelimoottorien hyötykäyttöön keskittynyt gamEngine blogi. Sitä voi kokonaisuudessaan seurata täältä.

Arto Saunalammi
Kone Corporation

Tommi Huuskonen
Patria Land Systems Oy

Jussi Tolvanen
Rayworks Oy

Santeri Saarinen
Helsinki XR Center

Arto Saarinen
Hämeen liitto

Vesa Salminen
Hämeen ammattikorkeakoulu OY

Juha-Matti Torkkel
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

VATTU
Ohjausryhmä

BLOGI

vieraskielinen haku

YHTEYSTIEDOT

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tutkimuksen, selvitysten ja kokeiluiden avulla tuottaa ja jalkauttaa uutta tietoa yritysten
hyödynnettäväksi koskien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää pelimoottoriteknologiaa tuotannossaan ja
toiminnassaan.

Etenkin tutkimuksen kohteena on suunnittelumallien, eli 3D CAD-mallien kääntäminen
kustannustehokkaasti, mahdollisimman automatisoiduin prosessein soveltuvaksi pelimoottorialustoille, sillä tämä on
perinteisin menetelmin tehtynä kallein ja työläin vaihe.Esimerkiksi osallistettaessa käyttäjiä suunnittelu- ja prototyyppivaiheessa, markkinoitaessa ei-valmiita tuotteita tai
koulutettaessa käyttäjiä tuotteeseen, 3D CAD-mallit eivät toimi eri laitteilla tai esitysmuodoilla, kuten mobiililaitteilla tai
AR/VR alustoilla eivätkä ne ole edellä mainittuihin käyttötarpeisiin visuaalisesti riittävän todenmukaisia. Pelimoottorien
isoimmat vahvuudet ovatkin toiminallisuuden lisääminen, realistisempi visuaalinen ilme sekä monipuolinen kehitys eri
alustoille. Näitä ei kokonaisuutena tarjoa mikään muu ratkaisu.

Hankkeen tavoitteena on myös:
– Tuottaa tietoa aihepiiristä koulutukselle, jotta ne voivat uudistaa koulutusohjelmiaan tulevaisuuden tarpeet
huomioiden. Lisäksi osallistua opetussuunnitelmien uudistamistyöhön tähän teemaan liittyen.
– Kasvattaa alueen yritysten hankintaosaamista hankkeen teemojen mukaisten ratkaisuiden hankkimiseksi sekä
madaltaa yritysten kynnystä tehdä nopeita kokeiluita ja tarjota siihen tukea.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat seuraaviin työpaketteihin:
TP1: Uusimman tiedon tuottaminen tutkimuksen, selvitysten ja kokeiluiden kautta
TP2: Tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen
TP3: Pilottien toteuttaminen
TP4: Tulosten levittäminen ja sidosryhmäyhteistyö
TP5: Hankkeen johtaminen
Hankkeen tuloksena syntyy 2 konkreettista pilottia, selvityksiä, raportteja ja julkaisuita, opinnäytetöitä sekä alueelle
uutta tietoa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää toimijoiden verkostossa.