Hyppää sisältöön
Home Puurakentamisen strategia rakentumassa Kanta-Hämeeseen

Puurakentamisen strategia rakentumassa Kanta-Hämeeseen

Puurakentaminen on tunnistettu kunnissa tehokkaaksi keinoksi vähentää rakentamisen ilmastokuormitusta ja edistää vähähiilisyyttä. Kanta-Hämeessä laaditaan yhteistyössä koko maakunnan kattavaa strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan puurakentamisen osaamista, yhteistyötä ja kilpailukykyä.

Kanta-Hämeeseen laaditaan tämän vuoden aikana julkiset toimijat ja yritykset huomioiva puurakentamisen visio ja strategia vuosille 2021–2030 sekä käynnistetään sen toimeenpano. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) koordinoimassa strategiatyössä päätavoitteena on edistää vähähiilisyyttä ja ympäristöä huomioivaa puurakentamista Kanta-Hämeessä sekä välillisesti Suomen muissa maakunnissa.

Taustalla vaikuttavat kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteet. Kansallisten tavoitteiden mukaan vuonna 2022 kaikesta julkisesta rakentamisesta puurakentamisen osuus on 31 prosenttia ja vuonna 2025 45 prosenttia. Tiedossa on, että rakennukset ja rakentaminen tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Puurakentamisella edistetään sekä ympäristötavoitteiden saavuttamista että kotimaista taloutta ja liiketoimintaa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja resursointia sekä lisätä teollisen valmistuksen yritystoimintaa Kanta-Hämeessä. Samalla halutaan lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä puurakentamisen arvoketjusta, johon kuuluvat ilmastoviisas maankäyttö, tehokas suunnittelu, automatisoitu tuotanto sekä hankkeiden yhteistoiminnallinen läpivienti.

Nykytila-analyysin pohjalta strategiatyöhön

Työ on aloitettu kevään 2021 aikana selvittämällä eri sidosryhmien näkemyksiä Kanta-Hämeen puurakentamisen nykytilasta. Kyselyihin ja haastatteluihin vastasi yhteensä 40 henkilöä. Aineiston pohjalta eriteltiin Kanta-Hämeen puurakentamisen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Vahvuudeksi nousi maakunnan keskeinen sijainti kasvukäytävän varrella. Maakunnassa on merkittäviä puurakentamisen toimijoita, joilla on potentiaalia kasvaa. Hiilineutraaleille vaihtoehdoille on koko ajan enemmän kysyntää, kun ymmärrys hiiliviisaasta rakentamisesta ja ekologisista materiaaleista lisääntyy.

Kanta-Hämeen asuntorakentamisessa puun käyttö on jo vallitseva materiaali, mutta julkisessa palvelurakentamisessa käyttö on ollut toistaiseksi vähäistä. Syynä voi olla kokemuksen ja osaamisen puute sekä epäily mm. puurakennusten paloturvallisuudesta tai kokonaisinvestoinnin korkeasta hinnasta. Tämä saattaa johtaa riskittömäksi koettujen vaihtoehtojen valitsemiseen. Heikkoutena on myös pula vaativien puurakenteiden ja rakennusten suunnittelijoista, julkisen puurakentamisen osaamisesta sekä kokonaisprosessin ymmärryksestä.

SWOT-analyysi toimi aineistona kesäkuussa 2021 järjestetyssä visiotyöpajassa, johon osallistui yhteensä 17 henkilöä kunnista, oppilaitoksista, yrityksistä ja muista sidosryhmistä. Esiin nousseita ideoita yhdistelemällä saatiin tulokseksi kolme visioaihiota. Työ jatkuu sidosryhmiä laajasti osallistavissa työpajoissa syys-lokakuussa 2021, jossa käsitellään Kanta-Hämeen puurakentamisen nykytila-analyysiä sekä työstetään strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia -hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen liitto.

Lisätiedot:

Marja Savolainen
projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
marja.savolainen@hamk.fi
puh. 040 749 3818