Hyppää sisältöön
Home TEFORMI tuki ammatillisen koulutuksen uudistamista tekniikan aloilla

TEFORMI tuki ammatillisen koulutuksen uudistamista tekniikan aloilla

Teformi-hankkeen (1.3.2018-28.2.2021) tekniikan alojen piloteissa kehitettiin ja testattiin hyviä käytänteitä, jotka toteuttavat ammatillisen koulutuksen reformia ja uudistavat ammatillista koulutusta. Kehittäminen perustui pilottikohtaisiin kehittämissuunnitelmiin, joissa korostuu sujuva työelämäyhteistyö, digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä opettajien ja ohjaajien uraohjausvalmiudet.

Monet pilotoiduista käytänteistä ovat juurtumassa oppilaitosten arkeen. Syksyn 2020 kuluessa pilotit valitsivat ne hyvät käytänteet, jotka halutaan mallintaa ja jakaa kaikkien hyödynnettäviksi. Syntyi kahdeksan erilaista Teformi-mallia, jotka on julkaistu Arjen arkki -menetelmäpankissa:

Euroopan sosiaalirahaston ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta toteutti Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikkö ja ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian ja Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa, valituilla tekniikan aloilla. Kohderyhmiltä kerätyt palautteet osoittavat, että Teformilla on ollut vaikutusta. Yritysten tarpeisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin reagoidaan aiempaa joustavammin. Opetushenkilöstön työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvä osaaminen on testien mukaan hankkeen toteutusaikana parantunut. Niin ikään opiskelijoiden ohjauskokemukset ovat haastattelujen perusteella parantuneet. Myös horisontaaliset periaatteet, kestävä kehitys ja sukupuolten tasa-arvo, huomioidaan kaikessa kehittämisessä.

Teformi-hankkeen tulokset julkaistiin hankkeen järjestämässä Työelämän tulevaisuusfoorumissa 28.1.2021. Hankkeen sisäisessä arviointityöpajassa 11.2.2021 koottiin yhteen kaikki hankkeessa kerätty palaute, vertaisarvioitiin kehitettyjen mallien innovatiivisuutta sekä kerättiin hanketoimijoiden jatkokehittämisajatukset. Hanketulosten levitysmateriaali, kuten Tulevaisuusfoorumin tallenne, yllä oleva loppuraporttivideo, sekä loppujulkaisu Teformi-opas, on julkaistu hankkeen kotisivulla.

Kehitystyö jatkuu kansainvälisellä tasolla

Teformi-hanke päättyy, mutta tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen uudistaminen jatkuu. Se jatkuu hyvien käytänteiden juurruttamisena ja edelleen kehittämisenä sekä mallien levittämisenä. Kehittäminen jatkuu myös hankkeen myötä syntyneenä kansainvälisenä yhteistyönä. Luotuun verkostoon kuuluu Teformi-toimijoiden lisäksi yrityksiä, sekä oppilaitokset Virosta, Latviasta ja Hollannista. Työtä jatketaan nyt NextSteps@TechVET -hankkeessa.

Teformin tuotoksiin ja materiaaleihin voi tutustua mm. seuraavissa osoitteissa:

Hankesivut: https://www.hamk.fi/projektit/teformi/
Facebook: https://www.facebook.com/teformi
Blogi: https://blog.hamk.fi/teformi/
Artikkelit: https://unlimited.hamk.fi/?s=teformi

Lisätietoja:

Tuomas Eerola
yliopettaja, projektipäällikkö
Puh. +358 40 587 8188
tuomas.eerola@hamk.fi