Hyppää sisältöön
Henkilö kirjastossa

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli tarkoittaa entistä kokonaisvaltaisempaa näkemystä organisaation tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.

Osaaminen on organisaatiossa suhteellisen hitaasti kehittyvä pääoma, joten sen ylläpitoon ja kehittämiseen tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Käytännössä tämä edellyttää kykyä entistä vuorovaikutteisempaan toimijuuteen, jossa päätökset syntyvät yhteisen keskustelun ja kehittelyn aikana rakentuvan uuden tiedon pohjalle.

Me Hämeen ammattikorkeakoulussa luomme uuden sukupolven ammatillisesti profiloitunutta korkeakoulua, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Hämeen ammattikorkeakoulu tullaan jatkossa tuntemaan koulutuksen, soveltavan tutkimuksen, osaamisen ja modernin oppimisen sekä johtamisen korkeakouluna. Hämeen ammattikorkeakoulu on tulevaisuudessa yhteiskunnalle entistä merkittävämpi korkeakoulu.

Osaamispohjainen strategia-ajattelu

Osaamispohjainen strategia-ajattelu yhdistää toisiinsa strategisen johtamisen sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen. Johdon ja esimiesten tehtävänä on käydä jatkuvaa dialogia sekä hahmottaa tulevaisuutta yhdessä organisaation toimijoiden kanssa, vahvistaa osaamisen kehittymistä tukevia olosuhteita sekä muuttaa strategiaa jatkuviksi uusiksi osaamistarpeiksi. Tämä puolestaan mahdollistaa organisaation arvonluontiprosessien kehittymisen, kun entistä paremman osaamispääoman turvin mahdollistetaan uusien, entistä kunnianhimoisempien strategioiden synty.

Johdon ja esimiesten tehtävänä on myös kiinnittää huomiota yhteisöllisen osaamisen rakentamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä strategioiden että tavoitteiden suuntaisesti. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli antaa paljon mahdollisuuksia niille henkilöille, jotka kykenevät näkemään laajoja kokonaisuuksia sekä kehittymään myös sivusuuntaisesti omalla työurallaan.

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli vaatii erityisen paljon johtajuudelta, koska se mahdollistaa tilanteen, jossa kukin työntekijä voi olla huippu omassa työssään ja omalla toiminta-alueellaan.

Kokonaisvaltainen ja yhteistoimintaan perustuva kehittämistyö luovat myös yhteistä arvopohjaa, jossa koko organisaation toiminta on suunnattu tukemaan tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä.

Kehityskeskustelu

Osaamisen johtamisen toimintamalli perustuu keskusteluille ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiselle. Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä rakentavat yhdessä työntekijälle sopivat, ja hänen tehtävänkuvaansa sekä kehittymistään tukevat, henkilökohtaiset tavoitteet. Henkilökohtaiset tavoitteet ovat osa yksiköiden tavoitteita ja vievät näin koko organisaation strategisia tavoitteita eteenpäin. Henkilökohtaisten tavoitteiden tarkoitus on siis edistää strategian toteutumista sekä lisätä työntekijän osaamista omassa tehtäväalueessaan. Sopivasti haastavat tavoitteet myös motivoivat kehittymään työssä, mahdollistavat onnistumisen tunteet sekä osoittavat työntekijän työn merkityksen osana organisaation strategista kokonaisuutta.

Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja niiden toteutuminen arvioidaan vuosittain. Tavoitteiden toteutumisen kautta arvioidaan myös henkilön osaamisen kehittymistä.

Kokonaisarviointi

Kokonaisarviointi perustuu Avaintyönantajien työehtosopimukseen, jossa henkilön peruspalkka määritellään työtehtävän, osaamisen sekä suorituksen mukaan kokonaisarviointina. Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Hämeen ammatti-instituutissa on käytössä arviointijärjestelmä, jolla pyritään toteuttamaan tasapuolinen, oikeudenmukainen sekä motivoiva kokonaisarviointi. Arviointijärjestelmä on kehitetty yhdessä eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Arvioinnissa pyritään varmistamaan, että työntekijän palkkaus on tehtävän, osaamisen sekä suorituksen mukainen. Kokonaisarviointiin liittyvillä ja sopivasti haasteellisilla tavoitteilla sekä niiden kautta osaamisen kehittymisellä, työntekijälle annetaan mahdollisuus vaikuttaa myös henkilökohtaisen palkkansa kehittymiseen.

Henkilöstövalmennus

HAMK100 on opetus- ja tutkimushenkilöstölle suunnattu valmennusohjelma vuosina 2017-2020. Keskeisinä kehittämisen kohteina ovat uudistuva korkeakoulupedagogiikka, digipedagoginen osaaminen sekä työelämä-, kansainvälisyys- ja tutkimusosaaminen. Osaamisalueet liittyvät ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin ja tukevat niiden saavuttamista.

Valmennusohjelma tukee sekä henkilökohtaisen että työyhteisön yhteisen osaamisen kehittymistä. Henkilö voi valita tarjolla olevista omaan kehittymiseensä liittyvät valmennukset. Koulutukset ja yksiköt voivat tilata räätälöityjä valmennuksia ja työpajoja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.

Työhyvinvointi

​Mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen, oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen, palkitseminen, vuorovaikutus, vaikutusmahdollisuudet sekä oppiminen vaikuttavat myös työhyvinvointiin. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Hämeen ammatti-instituutissa lisätään henkilöstön voimavaroja lakisääteistä laajemmilla työterveyshuoltopalveluilla, joustavilla työajoilla sekä hyvillä liikuntamahdollisuuksilla.

Sinisävyinen kuva järvimaisemasta, jossa etualalla vettä ja takana metsän horisontti. Keskellä kuvaa valkoinen HAMKin logosymboli.

Strategia

HAMKin strategia ulottuu vuoteen 2030. Se ohjaa koko organisaation toimintaa ja määrittelee keskeisimmät tavoitteet, joita kohti etenemme määrätietoisesti.

Opettaja ja kaksi opiskelijaa

Laatutyö HAMKissa

Laatujärjestelmä on osa johtamista ja toiminnanohjausta sekä ammattikorkeakoulun että yksiköiden tasolla. 

Töissä HAMKissa

Meitä yhdistää into tarttua toimeen ja rakentaa yhteistä tulevaisuutta oikeilla teoilla.