Hyppää sisältöön

Laatutyö HAMKissa

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmämme ohjaa HAMKin henkilöstöä ja opiskelijoita

  • tuntemaan työnsä tavoitteet
  • toimimaan sovituilla tavoilla
  • keräämään ja käyttämään tulos-, palaute- ja arviointitietoa
  • kehittämään työtään.

Laatujärjestelmä yhtenäistää ja tehostaa toimintaa ja varmistaa sen vaikuttavuutta.

Auditointi 2022

Karvi auditoitu

Toimintamme ja laatujärjestelmämme auditoitiin kevään 2022 aikana.

HAMK menestyi auditoinnissa erittäin hyvin: Koulutus ja laatujärjestelmä saivat kumpikin arvioksi ”erinomainen taso”. TKI-toiminnasta ja vuorovaikutuksesta HAMK sai arvion ”hyvä”.

Laatupolitiikka

Laatujärjestelmä kattaa kaikki roolit, toiminnot ja organisaatiotasot. Kokonaisvastuu HAMKin laatujärjestelmästä on rehtorilla. Jokainen yksikkö vastaa laatujärjestelmän toteuttamisesta omassa toiminnassaan. Jokaisella hamkilaisella on vastuu oman työnsä laadusta.

HAMKin laatutyö perustuu kehittämisen kehän periaatteelle eli PDCA-sykliin: suunnittelu (Plan), toteutus (Do), arviointi (Check) ja kehittäminen (Act). Kaikki toiminta strategiatyöstä aina jokaisen omiin työtehtäviin asti sisältää nämä vaiheet.

Toiminnan suunnittelu perustuu strategiaan ja analysoituun palautetietoon sekä toimintaympäristöä koskevaan nykytila- ja ennakointitietoon. Laadunhallintaa toteutetaan toimimalla vakiintuneiden, yhteisesti käytössä olevien toimintatapojen mukaisesti. Arviointi- ja tulostietoa kerätään järjestelmällisesti. Kaikkea toimintaa kehitetään analysoimalla arviointi- ja tulostietoa ja jalostamalla sen pohjalta uusia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja.

HAMKilla on käytössään vakiintuneet menettelytavat, joilla kehittämisen kehän perusmallia toteutetaan. Toiminnan taustalla on ulkoisia lähtökohtia, omia tavoitteita ja omasta toiminnasta saatua, kehittämistä ohjaavaa tietoa.

Johtamisjärjestelmä

HAMK on osakeyhtiö, jonka organisoinnista ja johtamisesta sekä vastuista ja päätösvallasta määrätään johtosäännöllä.

HAMKin johtamista tukee matala linjaorganisaatio. Perinteisestä linjaorganisaatiosta poiketen yksilövastuun sijasta korostuu kaikissa johtamistehtävissä ja toiminnan linjauksissa yhteiskehittelytyö.  Yhteiskehittelytyö perustuu uudistavaan oppimiseen, jolloin oppiminen tapahtuu suunnittelun, mallintamisen, sanoittamisen, käsitteellistämisen sekä asioiden näkyväksi tekemisen kautta. Yhteiskehittelytyö hyödyntää myös uusia teknologioita ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Toinen ominainen ilmiö on strategisen ja henkilöstöjohtamisen kytkeminen toisiinsa selkeäksi osaamisen johtamiseksi.

HAMKin organisoinnista ja johtamisesta sekä vastuista ja päätösvallasta määrätään johtosäännöllä. Ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus, jossa on edustettuina omistajat sekä työelämä, opiskelijat ja henkilöstö. Ammattikorkeakoulua johtaa rehtori-toimitusjohtaja. Toiminta- ja talousvastuu on yksiköillä. Rehtorin tukena toimii johtoryhmä sekä laadun- ja riskienhallinnan ryhmä. Kaikilla yksiköillä on oma johtoryhmänsä.​

Laatujärjestelmä kytkeytyy johtamiseen ja toiminnanohjaukseen

Laatujärjestelmä on osa johtamista ja toiminnanohjausta. Laatukulttuuriin kuuluu rohkeus kerätä palautetta ja kyky reagoida saatuun palautteeseen.

Laatujärjestelmä on osa johtamista ja toiminnanohjausta sekä ammattikorkeakoulun että yksiköiden tasolla. Toiminnanohjauksen rungon muodostavat johtosäännöllä määritelty johtaminen sekä vuosittaiset, kehittämisen kehän mukaiset tavoitesopimus- ja toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessit. Kattava toimintaohjeisto ja määrämuotoinen kokouskäytäntö täydentävät toiminnanohjauksen ja laatujärjestelmän yhteyttä.

Laatukulttuuriin kuuluu rohkeus kerätä palautetta ja kyky reagoida ja käsitellä saatu palaute. Tämän pohjalta voidaan tehdä rohkeita uudistuksia. Uudistusten etenemistä seurataan järjestelmällisesti.

Toiminnanohjauksen tueksi on rakennettu kattava tietopohja sekä menettelyt tiedon käyttöön toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä arjen toiminnan ohjaamiseen.​

Sinisävyinen kuva järvimaisemasta, jossa etualalla vettä ja takana metsän horisontti. Keskellä kuvaa valkoinen HAMKin logosymboli.

Strategia

HAMKin strategia ulottuu vuoteen 2030. Se ohjaa koko organisaation toimintaa ja määrittelee keskeisimmät tavoitteet, joita kohti etenemme määrätietoisesti.

Henkilö kirjastossa

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamallimme tarkoittaa entistä kokonaisvaltaisempaa näkemystä organisaation tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.

Opiskelija pöydän ääressä

Opiskelijapalautteet

Kehitämme toimintaa keräämällä opiskelijoilta palautetta opinnoista, opinnäytetyöstä, oppimiskokemuksista ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.