Hyppää sisältöön
Home Maanviljelyn koulutusta kehitetään – tavoitteena ruoan alkutuotannon vähähiilisyys 

Maanviljelyn koulutusta kehitetään – tavoitteena ruoan alkutuotannon vähähiilisyys 

Maataloudessa tarvitaan perusteellisia muutoksia viljelijöiden toiminnoissa ja ajattelutavoissa. HAMK vetää maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa UuviTila-hanketta, jossa luodaan suunnitelma uudistavan viljelyn opetusmateriaalien, työkalujen ja -tapojen kehittämiseksi. 

UuviTila-hanke käynnistyi syksyllä 2023 osana maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, joka tähtää maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen sekä varastojen vahvistamiseen. Kokonaisuudessa yksi keskeinen tavoite on edistää hiilen sidontaa maaperään, mikä on tärkeä osa pyrkimyksiä parantaa maaperän hiilivarastoja ja vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksia. 

UuviTila-hankkeessa ytimessä on regeneratiivinen ajattelu ja toiminta, joka tarkoittaa perusteellisia muutoksia viljelijöiden toiminnoissa ja ajattelutavoissa. Siksi uudistavan viljelyn koulutusta tulee kehittää, jotta voidaan edistää erityisesti ruoan alkutuotannon vähähiilisyyttä. Tähän mennessä on suoritettu sidosryhmähaastatteluja, joilla on pyritty tunnistamaan tämänhetkiset tarpeet ja jo toimivat oppimisen välineet, työkalut ja materiaalit. Lisäksi hankkeessa on kartoitettu eurooppalaisia viljelyn koulutuksia sekä kartoitettu regeneratiivisten periaatteiden osuutta koulutuksissa. Kaikkiaan hankkeessa on analysoitu yli kuudenkymmenen eurooppalaisen koulutuksen sisällöt.  

Maanviljelyä ei tarkastella vain teknisen kehityksen näkökulmasta, vaan osallisuuden ja toimijuuden merkitystä regeneratiivisessa viljelyssä korostetaan. Tämä lähestymistapa kutsuu kaikki ruokajärjestelmän toimijat – viljelijät, elintarviketeollisuuden ammattilaiset ja kuluttajat – miettimään omaa rooliaan ja osallistumaan aktiivisesti ruoantuotannon uudistamiseen. 

Lisäksi UuviTila-hanke tukee teknologian ja digitaalisten oppimisalustojen käyttöä koulutuksessa, mikä mahdollistaa osallistavan ja tehokkaan opetuksen toteuttamisen myös syrjäisemmillä alueilla. Tähän liittyen suunnitellaan yhteiskehittämisen työpajoja, joissa osallistetaan viljelijät, maatalousneuvojat sekä ruokatuotannon yritykset oppimisympäristöjen kehitykseen. Hankkeessa on kehitetty prototyyppejä erilaisista digitaalisista sovelluksista, mukaan lukien virtuaalitodellisuuden sovellukset ja mobiilisovellukset. Näiden alustojen avulla pyritään parantamaan viljelijöiden tietämystä ja taitoja, jotka ovat avainasemassa kestävämmän ja tuottavamman maatalouden saavuttamisessa. 

Hankkeen kautta pyritään paitsi vastaamaan nykyisiin ympäristöhaasteisiin, myös rakentamaan perustaa kestävälle ruoantuotantojärjestelmälle tulevaisuutta ajatellen. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen kiihtyvä tahti ja sen vaikutukset maatalouteen ja ruoantuotantoon globaalisti. 

UuviTila-hanke on esimerkki siitä, miten tiedon, teknologian ja yhteisöllisen toiminnan yhdistäminen voi johtaa todelliseen ja kestävään muutokseen maataloudessa. 

Lisätietoja:

UuviTila

Hanketta toteuttaa HAMK, yhteistyökumppaneina Valio, Baltic Sea Action Group ja AgriHub. Rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

UuviTila – Uudistavan viljelyn Tietämyksen laajentaminen -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Logo: Nappaa hiilestä kiinni
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli