OPTIMA: Kiertotalouden materiaalivirtojen logistiikan optimointi - Hämeen ammattikorkeakoulu
OPTIMA: Kiertotalouden materiaalivirtojen logistiikan optimointi
Maapallon ympärillä digilaitteita, digitaalista infraa, tuulivoimaloita, sähköautoja, tehtaita ym., joita yhdistää verkko.
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Hämeen liiton logo.
Maapallon ympärillä digilaitteita, digitaalista infraa, tuulivoimaloita, sähköautoja, tehtaita ym., joita yhdistää verkko.

OPTIMA: Kiertotalouden materiaalivirtojen logistiikan optimointi

Hanketiedot

Materiaalivirtojen hallinta on kannattavan kiertotalouden arvoketjujen perusta. Kiertotalousyritysten hyödyntämien jäte- ja sivuvirtojen lähteet ovat maantieteellisesti hajallaan, ja erilaisilla materiaaleilla on erilaisia vaatimuksia esimerkiksi keruun, kuljetusten, varastoinnin ja käytön suhteen. Mitä tehokkaammin erilaisten kierrätysmateriaalien ja sivuvirtojen kuljetus pystytään hoitamaan, sitä korkeampi käyttö- ja jalostusaste niille saadaan.

Kiertotalousyrityksille on näin tärkeää pystyä kustannustehokkaasti, oikea-aikaisesti sekä ilmastoviisaasti hallitsemaan tulevia ja lähteviä materiaalivirtojaan. OPTIMA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida ratkaisuja kiertotalouden materiaalivirtojen laskennalliseen hallintaan ja optimointiin kiertotalousalan yrityksissä. Hankkeessa yritysten tarpeisiin kehitettävät optimointiratkaisut ja -työkalut perustuvat logistiikan kustannusten ja ympäristövaikutusten dataan pohjautuvaan minimointiin. Nämä toteutetaan yritysten käytännön tarpeista lähtevinä pilotteina yhdessä yritysten edustajien kanssa. Tämän ohella hankkeessa voidaan optimoida myös materiaalien keräykseen tai kiertotalouden prosesseihin liittyvien aktiviteettien alueellista sijoittelua yritysten tarpeiden mukaisesti.

Optimointiin liittyvien tehtävien lisäksi hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden suunnitella ja pohjustaa teollisten symbioosien rakentumista materiaalivirtojen suunnittelun alueella FlSS-periaatteiden mukaisesti. Hankkeen tuloksena yrityksille syntyy parempi kyvykkyys optimoida materiaalien hallintaa ja kuljetuksia ilmastoviisaasti ja taloudellisesti kannattavasti sekä hyödyntää dataa ja paikkatietoa omien toimintojensa, logistiikan ja materiaalivirtojen hallinnan alueella.

Tavoitteet

1) Tukea Kanta-Hämeen alueella toimivia kiertotalousalan yrityksiä (erityisesti pk-sektorilla) hyödyntämään kehittyneitä laskennallisia menetelmiä materiaalivirtojen logistiikan optimoinnissa

2) Tukea Kanta-Hämeen alueella toimivia kiertotalouden (erityisesti jätehuollon ja kierrätyksen) alueella toimivia yrityksiä jätteiden ja muun kierrätysmateriaalin keräämisen paikkatietoon perustuvassa optimoinnissa.

3) Toteuttaa yrityskohtaisia, räätälöityjä pilottiratkaisuja dataan perustuvaan materiaalivirtojen suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen, erityisesti optimoinnin näkökulmasta

4) Parantaa materiaalivirtojen hallintaan ja logistiikan laskennalliseen suunnitteluun liittyvää tietoisuutta kiertotalousalueen yrityksissä, koulutuksessa, tukitoiminnoissa, viranomaistyössä ja muissa kohderyhmissä.

5) Edistää teollisten symbioosien syntymistä Kanta-Hämeen yrityksissä hyödyntäen Motivan FlSS-toimintamallia (Finnish lndustrial Symbiosis System)

6) Kehittää HAMKin osaamista ja kyvykkyyksiä laskennallisten menetelmien kehittämisessä kiertotalouden materiaalivirtojen datapohjaisessa mallintamisessa, suunnittelussa ja optimoinnissa

Hankkeen nimi: Kiertotalouden materiaalivirtojen logistiikan optimointi – OPTlMA
Hankeaika: 1.5.2023-30.4.2025
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto
Toimintalinja: 2 – Hiilineutraali Suomi
Erityistavoite: 2.3 – Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
Kohdealue: Kanta-Häme

Kustannusarvio: 298 605 €, josta EU-tukea 209 016 €. 

Hanke toteutetaan HAMK Smart-tutkimusyksikön ja HAMK Design Factoryn (HAMK DF) yhteistyönä. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä ja yhteistä tiedon luomista yritysten ja HAMKin välisessä vuorovaikutuksessa. Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin (TP)

TP1: Laskennallisten menetelmien kehittäminen materiaalivirtojen ja logistiikan hallintaan ja optimointiin.

Työpaketin keskeisenä tavoitteena on tutkia ja kehittää yritysten lähtökohdista ja kehittämistarpeista lähteviä menetelmiä, joilla yritykset voivat hallita ja optimoida kiertotalousprosesseihin liittyviä materiaalivirtoja. Tyypillisiä materiaalivirtoja voivat olla esimerkiksi erilaiset kierrätykseen ja uusiokäyttöön tulevat sivuvirrat (paperi, pahvi, muovi, biojäte, lasi, metalli jne) tai biokaasun raaka-aineeksi kerättävät ja kuljetettavat sivuvirrat (esim. biojäte, lanta, liete, puhdistamojätteet jne). Menetelmien kehittämistä varten HAMK Smart ja HAMK DF toteuttavat seuraavat tehtävät:

 • T1.1. Laskennallisten menetelmien kehitystyö ajoreittien ja aikataulutuksen optimoimiseksi 
 • T1.2. Laskennallisten menetelmien kehittäminen keräyspisteiden alueellisten sijaintipaikkojen optimoimiseksi
 • T1.3. Kehitystyön tulosten testaus ja validointi yritysten kehittämistarpeissa

TP2: Yrityskohtaiset materiaalivirtojen hallinnan kehittämishaasteet

Työpaketissa tullaan toteuttamaan hankkeeseen osallistuville yrityksille räätälöityjä, yritysten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisia pienimuotoisia pilottitoteutuksia. Pilotit voivat liittyä esimerkiksi kuljetusten suunnitteluun ja optimointiin, materiaalivirtojen alueelliseen hallintaan tai toimintojen alueellisen sijoittelun suunnitteluun. Yrityslähtöisistä toteutuksista voidaan yrityksiltä pienimuotoinen maksu, jonka HAMK käyttää hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.
Tehtävät ovat seuraavat:

 • T2.1. Yrityksen materiaalivirtojen hallinnan alkukartoitus (toteutetaan yrityskohtaisesti) 
 • T2.2. HAMK Smartin ja/tai HAMK DF:n tutkijoiden yhdessä yritysten kanssa toteuttamat yrityslähtöiset toteutukset
 • T2.3. HAMK Smartin ja/tai HAMK DF:n tutkijoiden vetämät, yritysten lähtökohdista toteutetut opiskelijaprojektit

TP3: Yrityksille ja muille kiertotalousalan toimijoille suunnattu tiedon jakaminen ja viestintä

Työpaketin tarkoituksena on jakaa tietoa hankkeen aktiviteeteista ja tuloksista hankkeen sidosryhmille ja muille kiinnostuneille tahoille. Hanke järjestää työpajoja, joissa yritykset ja muut hankkeeseen liittyvät organisaatiot kokoontuvat keskustelemaan ja vaihtamaan tietoa hankkeen aihepiirin teemoista sekä synergioiden ja teollisten symbioosien mahdollisuuksista. Työpajoissa erityinen painopistealue on yritysten materiaalivirtojen hallintaan liittyvien tarpeiden kartoittaminen ja ratkaisukonseptien kehittäminen yhteistyössä yritysten edustajien, HAMKin tutkijoiden ja muiden toimijoiden välillä. Yrityskohtaista tekemistä viedään konseptitasolta eteenpäin työpaketin 2 toteutuksissa. Työpakettiin 3 kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • T3.1. Kiertotalouden materiaalivirtojen hallintaan ja optimointiin liittyvä, yrityksille suunnattu työpajatyöskentely. Työpajat ovat HAMKin toteuttamia, ja niiden tarkoituksena on jakaa tietoa yrityksille sekä lisätä vuorovaikutteista yhteistyötä yritysten, tutkijoiden ja muiden organisaatioiden välillä hankkeen aihepiirissä. Hanke toteuttaa 3 kpl työpajaa.
 • T3.2. Materiaalikatselmusten toteutus sivuvirtojen tunnistamiseksi sekä teollisten symbioosien FlSS -työpajojen toteutus (2 kpl)
 • T3.3. Sisäinen viestintä: hankkeen aihepiiriin liittyvän tiedon, tulosten ja toimenpiteiden viestiminen hankkeen kohderyhmälle
 • T3.4. Ulkoinen viestintä: hankkeen tulosten ja aktiviteettien viestiminen alueellisissa, ammatillisissa sekä tutkimuksellisissa kanavissa. Hyödynnetään FRUSH-tapahtumaa hankkeen tulosten levittämisessä. Osallistutaan Hämeen liiton Fast Expert Teams ja ekosysteemikehitystyöhön logistiikan optimoinnin edistämisen osalta.

Yrityskohtaisista materiaalivirtojen hallinnan kehittämishaasteista (TP2) kiinnostuneita yrityksiä haetaan syksyllä 2023. Yrityskohtaiset materiaalivirtojen hallinnan alkukartoitukset (T2.1) tehdään marras-joulukuussa. Varsinaiset pilotit (T2.2) ja opiskelijaprojektit (T2.3) toteutetaan vuoden 2024 aikana. 

Teollisten symbioosien FISS-pajat (T3.2) toteutetaan vuonna 2024. Tietoisku teollisista symbiooseista 8.12.2023 yhteistyössä KIITO-hankkeen kanssa: https://teollisetsymbioosit.fi/tapahtuma/kiito-tietoisku-6-teollisuuden-symbioosit/. Lue myös maakuntien esimerkkejä teollisista symbioosesita: https://teollisetsymbioosit.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2023/11/20/yritysten-valisia-symbiooseja-edistetaan-maakunnissa/ .

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Anne-Mari Järvenpää, 0400 534 131, anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi.

 

Ohjausryhmä

 • Cool-Finland Oy
 • Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
 • Envor Group Oy
 • Forssan Yrityskehitys Oy
 • Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy
 • Motiva Oy
 • Hämeen liitto
 • HAMK Smart
 • HAMK Design Factory

 

Material Flow Management is the foundation of profitable circular economy value chains. The sources of waste and by-product streams utilized by circular economy businesses are geographically dispersed, and different materials have various requirements for collection, transportation, storage, and use. The more efficiently the transportation of different recycling materials and by-product streams can be managed, the higher their utilization and processing rates can be achieved.

For circular economy companies, it is crucial to cost-effectively, timely, and environmentally wisely manage their incoming and outgoing material flows. The goal of the OPTIMA project is to develop and pilot solutions for the computational management and optimization of material flows in circular economy companies. The optimization solutions and tools developed in the project are based on the minimization of logistics costs and environmental impacts data. These will be implemented as practical pilots tailored to the needs of companies, in collaboration with company representatives. In addition, the project may optimize the regional placement of activities related to material collection or circular economy processes according to the needs of the companies.

In addition to optimization tasks, the project provides companies with the opportunity to plan and initiate the development of industrial symbiosis in the field of material flow planning, following the principles of FISS (Finnish Industrial Symbiosis System). As a result of the project, companies will have improved capabilities to optimize material management and transportation in an environmentally sustainable and economically profitable manner, as well as leverage data and spatial information in their operations, logistics, and material flow management.

Objectives:

 1. Support circular economy companies operating in the Tavastia Proper region (especially in the SME sector) in utilizing advanced computational methods for optimizing material flow logistics.

 2. Support companies in the Tavastia Proper region operating in the field of circular economy (especially waste management and recycling) in location-based optimization of waste and other recycling material collection.

 3. Implement company-specific, tailored pilot solutions for data-based material flow planning, management, and leadership, with a particular focus on optimization.

 4. Raise awareness of material flow management and computational logistics planning in companies in the circular economy sector, in education, support functions, government work, and other target groups.

 5. Promote the development of industrial symbiosis in Tavastia Proper companies using Motiva’s FISS operating model (Finnish Industrial Symbiosis System).

 6. Develop the expertise and capabilities of HAMK (Häme University of Applied Sciences) in the development of computational methods for data-based modeling, planning, and optimization of material flows in circular economy.

Project Name: Optimization of Circular Economy Material Flow Logistics – OPTIMA
Project Duration: May 1, 2023 – April 30, 2025
Funding: European Regional Development Fund Action Line: 2 – Carbon Neutral Finland Specific Objective: 2.3 – Promoting the Transition to Circular Economy
Target Area: Tavastia Proper

YHTEYSTIEDOT