RAHI - Lietehiili - Hämeen ammattikorkeakoulu
RAHI – Lietehiili
Jätevesiallas
Ympäristöministeriön logo
Jätevesilietteen muodostuminen

RAHI – Lietehiili

Hanketiedot

Jäteveden ravinteiden ja hiilen kokonaisvaltainen talteenotto eli RAHI on HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) koordinoima ja pääosin toteuttama hankekokonaisuus, jossa HAMK on osatoteuttajana puhdistamolietteestä tuotetun lietehiilen hyödyntämiseen keskittyvässä tutkimusosiossa.

Hankkeen pääsivut ja lisätietoa hankkeesta voit lukea täältä.

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2022

Rahoitus: Ympäristöministeriön osarahoittama hanke ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi (RAKI).

HAMK -hankeosion toteutus

HAMK Bio osallistuu yhteistyössä HSY:n kanssa RAHI-hankkeen osatehtävään, jossa keskitytään puhdistamolietteen pyrolyysiin ja tuotetun hiilen käyttöön talteenotettujen ravinteiden, etenkin fosforin kierrättämiseksi. Tavoitteena on todentaa HSY:n pyrolyysilaitoksella tuotetun lietehiilen (sisältäen biohiiltä puusyötteestä) vaikutukset biokaasuprosessiin, ja tuotetun mädätteen lannoiteominaisuuksiin. Tässä taustalla on pelkän lietehiilen aiemmin laboratoriossa havaitut positiiviset vaikutukset biojätteen mädätysprosessiin ja syntyvän mädätteen lannoiteominaisuuksiin. Osatyössä myös simuloidaan RAVITA-prosessin vaikutusta lietehiilen laatuun ja  käyttömahdollisuuksiin pyrolysoimalla raudatonta, biologisen fosforinpoiston myötä syntynyttä lietettä ja vertaamalla sitä aiemmissa tutkimuksissa lietehiilestä opittuun. Raudattomuuden odotetaan vaikuttavan erityisesti lietehiilen sisältämän fosforin liukoisuuteen. Kasvualustakäytön lisäksi osatyössä arvioidaan myös muita lietehiilen käyttömahdollisuuksia, esim. ravinnepitoisten vesien suodatuksessa.

Käytännön kokeellista tutkimusta ja analysointia tehdään HAMKin laboratorioissa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa ja lannoite- ja kasvualustakäyttöön liittyvää tutkimusta HAMK Lepaan kampuksella.

Materiaalit

Blogikirjoitus NBC 2022 Konferenssikuulumiset Ruotsista: Biokaasu on monitahoinen kestävä ratkaisu Maritta Kymäläinen ja Satu Tiainen, HAMK Bio

Konferenssiposteri Nordic Biogas 2022 konferenssissa. (Lindköping, Ruotsi, 4.-5.10.2022): Satu Tiainen, Aino Kainulainen, Maritta Kymäläinen (2022), Sludge derived biochar in biogas production

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU