VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä
Asiakastyytyväisyyskysely ja kehittämisraportti
Välkky logo
VÄLKKY

VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä

HANKETIEDOT

Tätä hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Hankkeen perustiedot

 • Toteutusaika: 01.05.2021-30.04.2023
 • Päärahoittaja: Uudenmaan liitto (REACT-EU+EAKR)
 • Kokonaisrahoitus: 199 357€
 • Kohderyhmä: Kanta-Hämeen kiertotalousalan pk-yritykset

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksien digitalisaatioon ja datan hyödyntämiseen liittyviä kehittämistarpeita:

 • Digitaalisten palvelujen kehittäminen
 • Jätekuljetusten ja logistiikan optimointi ja tehokkuuden parantaminen
 • Erilaisten datavirtojen hyödyntäminen niin liiketoiminnan kuin prosession kehittämisessä
 • Teollisten symbioosien kehittämiseen liittyvän dataosaamisen ja -menetelmien kehittäminen
 • Uuden tiedon levittäminen ja viestintä

VÄLKKY -lyhyesti

Hankkeen tavoitteena on kohdennetulla ja yritysten todellisista tarpeista lähtevillä toimilla tukea Hämeessä toimivien kiertotalousalan pk-yritysten toipumista COVID-19 aiheuttamasta taloudellisesta haasteesta sekä luoda edellytyksiä kiertotalouden pitkäjänteiselle kehittämiselle digitaalisuuden ja datan hyödyntämisen avulla. Hankkeessa kehitetään kiertotalousalueen digitalisaatioon liittyvää osaamista ja -liiketoimintaa pk-yrityksissä monialaisesti HAMKin, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Hankkeen asiantuntijat: 

 • Jari Jussila
 • Iivari Kunttu
 • Joni Kukkamäki
 • Olli Koskela
 • Olli Niemitalo
 • Genrikh Ekkerman
 • Jali Närhi
 • Markku Mikkonen

Tätä hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hanke toteutetaan HAMK Smart-tutkimusyksikön ja HAMK Design Factoryn (HAMK DF) yhteistyönä. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä ja yhteistä tiedon luomista yritysten ja HAMKin välisessä vuorovaikutuksessa.

Hankkeen toteutus jakautuu viiteen työpakettiin

TP1: Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Työpaketin keskeisenä tavoitteena on kehittää yritysten valmiuksia hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia asiakas- ja loppukäyttäjärajapinnoillaan. Palvelukokonaisuuksiin voivat kuulua erityisesti jäteasemien, kierrätyksen, jätteiden keruun ja asiakaspalvelun toimintojen digitalisointi.

Työpaketin tehtävät ovat seuraavat:

 • T1.1: HAMK DF:n ja Smartin fasilitoimat yrityksille suunnatut workshopit, joissa digitaalisten palveluiden teemaa lähestytään käytännön palvelukonseptoinnin ja -kehittämisen näkökulmasta HAMK DF:n ja Smartin asiantuntijoiden avulla
 • T1.2: Yhdessä konseptoitujen, yritysten tarpeiden lähtökohdista rakennettavien POC:ien rakentaminen DF:n ja Smartin asiantuntijoiden johdolla. Näissä aktiviteeteissa voidaan hyödyntää DF:n opintojaksoille (esimerkiksi PDPkurssi) osallistuvia opiskelijoita.
 • T1.3: Tehtävässä 2 toteutettujen POCien ja muiden alustavien aihioiden joukosta valittujen konseptien pohjalta rakennettavien ”high-fidelity prototyyppien” rakentaminen HAMK Smartin tutkimushenkilökunnan toimesta. Prototyypit voivat liittyä esimerkiksi siihen, miten loppukäyttäjille voidaan esittää jotain tai kerätä tietoa käyttäjiltä).

TP2: Jätekuljetukset ja logistiikan optimointi
Työpaketissa keskitytään hankkeen tavoitteeseen 2, eli kiertotalousalan yritysten tukemiseen jätekuljetusten ja logistiikan tehokkuuden parantamiseen erilaisten tietojenkäsittelyyn ja tekoälyyn pohjautuvien optimointimenetelmien avulla. Tällä tavoin edistetään kiertotalouden prosessien vähähiilisyyttä ja pienennetään kierrätystuotteiden hiilijalanjälkeä.

Työpaketti koostuu seuraavista tehtävistä:

 • T2.1: HAMK DF:n ja Smartin fasilitoimat yrityksille suunnatut workshopit, joissa jätekuljetusten ja kiertotalouden logistiikan optimoinnin teemaa käsitellään yritysten käytännön haasteiden näkökulmasta HAMK DF:n ja Smartin asiantuntijoiden avulla. Workshopit voidaan toteuttaa yhdessä TP1:n workshopien kanssa. Hankkeessa kehitetään sellaisia menetelmiä, joita mikä tahansa yritys voi käyttää. Hanke ei tee yksittäisiä sovelluksia yksittäisten yritysten tarpeisiin. Menetelmiä ja sovelluksia toteutettaessa saavutettavuus huomioidaan.
 • T2.2: Yritysten tarpeista lähtevien logistiikkatarkastelujen toteutus DF:n ja Smartin asiantuntijoiden johdolla. Tarkasteluissa voidaan hyödyntää jätepisteiden sijaintitietoon perustuvia simulaatioita ja mallintamista. Aktiviteeteissa voidaan hyödyntää DF:n opintojaksoille (esimerkiksi PDP-kurssi ja data-analytiikkakurssi sekä Forssan biotalousinsinöörikoulutuksen paikannustekniikkaan ja älykkääseen logistiikkaan liittyvä moduuli) osallistuvia opiskelijoita. Hankkeessa kehitetään sellaisia menetelmiä, joita mikä tahansa yritys voi käyttää. Hanke ei tee yksittäisiä sovelluksia yksittäisten yritysten tarpeisiin. Menetelmiä ja sovelluksia toteutettaessa saavutettavuus huomioidaan.
 • T2.3: Tehtävässä 2 toteutettujen logistiikkatarkastelujen pohjalta rakennettavien kehittyneempien simulaatioiden ja optimoinnin toteuttaminen HAMK Smartin tutkimushenkilökunnan toimesta. Simulaatioiden ja optimointien tavoitteena on luoda uutta tietoa jätekuljetusten reittien pituuden optimoimiseksi ja logistiikan hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Hankkeessa kehitetään sellaisia menetelmiä, joita mikä tahansa yritys voi käyttää. Hanke ei tee yksittäisiä sovelluksia yksittäisten yritysten tarpeisiin. Menetelmiä ja sovelluksia toteutettaessa saavutettavuus huomioidaan.

TP3: Liiketoimintadatan hyödyntäminen kiertotalouden pk-yrityksissä
Työpaketin tarkoituksena on parantaa yritysten kyvykkyyttä kerätä, tulkita ja hyödyntää dataa oman liiketoimintansa kehittämisessä, päätöksenteossa sekä tuote- ja palvelukehityksessä.

Työpaketissa hyödynnetään vuosina 2019-2020 toteutetussa TULEVA-hankkeessa kerättyä osaamista ja tietoa kiertotalouden pk-yritysten tarpeista ja kiinnostuksesta kehittää omaa päätöksentekoaan, suunnitteluaan, tuotteitaan ja palveluitaan sekä liiketoimintaansa yrityksen omasta toimintaympäristöstä kerätyn datan avulla (kuluttajat, kilpailijat, asiakkaat, viranomaiset jne).

Työpaketissa toteutetaan seuraavat tehtävät:

 • T3.1: HAMK DF:n ja Smartin fasilitoimat yrityksille suunnatut workshopit, joissa liiketoimintadatan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen teemaa käsitellään yritysten käytännön haasteiden näkökulmasta HAMK DF:n ja Smartin asiantuntijoiden avulla. Workshopien tavoitteena on jakaa tietoa ja lisätä yritysten osaamista näillä alueilla, ja käytännössä valmentaa yrityksiä käyttämään dataa oman liiketoimintansa suunnittelun ja kehittämisen tukena. Workshopit voidaan toteuttaa yhdessä TP1:n workshopien kanssa.
 • T3.2: HAMK DF:n ja HAMK Smartin asiantuntijoiden fasilitoima kansainvälinen data analytiikan-projekti, jossa opiskelijat tuottavat ratkaisuja yritysten liiketoimintadatan hyödyntämiseen ja analyysiin liittyviin toimeksiantoihin. Projektin ulostulot käydään läpi yritysten kanssa, ja niiden jatkosoveltamista yrityksissä viedään eteenpäin hankkeen asiantuntijoiden johdolla.
 • T3.3: HAMK DF:n ja HAMK Smartin asiantuntijoiden toteuttama verkkokurssi datan hyödyntämisestä kiertotalouden alan liiketoiminnassa ja siihen liittyvässä suunnittelussa. Koulutukseen liitetään osaamismerkki.

TP4: Teollisten symbioosien kehittymisen tukeminen
Työpaketti vastaa hankkeen tavoitetta 4, eli edistää teollisten symbioosien kehittymistä
kiertotalousalueen yrityksiin kehittämällä digitalisaatioon pohjautuvia toimintamalleja ja
käytäntöjä materiaalivirtojen optimoimiseksi ja yritysten välisen tiedon vaihdon parantamiseksi.

Motivan hallinnoima FISS-toimintamalli on yksi potentiaalinen tapa tukea tiedon vaihtoa kiertotalouden teollisissa symbiooseissa. Ymmärryksen kasvattamiseksi siitä, miten FISS voisi toimia Kanta-Hämeen alueella, kokeilemme työpaketissa Motivan Materiaalitori-palvelun soveltuvuutta pienimuotoisilla yrityspiloteilla. Työpaketti 4 tulee tekemään yhteistyötä BIO-OSAKE-hankkeen työpaketti 2:n kanssa soveltuvin osin yritysten tiedonvaihtoon ja kommunikaatioon liittyvien digitaalisten alustojen kehittämisessä ja pilotoinnissa.

Työpaketissa toteutetaan seuraavat tehtävät:

 • T4.1: Motivan Materiaalitori-palvelun (https://materiaalitori.fi/) testaus ja pilotointi valituissa kiertotalousalaan liittyvissä yritysyhteistyösuhteissa Kanta-Hämeessä
 • T4.2: Tunnistetaan yritysten jaettavia resursseja tai resurssitarpeita sekä testataan, miten symbioosit voisivat toimia Materiaalitori-palvelun avulla valituissa kiertotalouden yritysyhteistyösuhteissa. Tunnistetaan ja konseptoidaan valittuja, Materiaalitoriin integroitavia palveluita esim. logistiikan optimoinnin näkökulmasta. Samalla hankitaan yrityksille relevanttia tietoa ja esimerkkitoteutuksia FISS-toimintamallin mahdollisesta soveltamisesta Kanta-Hämeessä.

TP5: Viestintä
Viestintä-työpaketin tarkoituksena on huolehtia tiedon jakamisesta ja levittämisestä Kanta-Hämeen yrityskentässä ja muiden kiertotalouden alaan liittyvien toimijoiden keskuudessa (kaupungit, kunnat, viranomaiset, järjestöt, oppilaitokset jne). Työpaketti huolehtii yhteydenpidosta, viestinnästä ja tiedottamisesta hankkeen teemoista, tapahtumista sekä tuloksista.

Pyrkimyksenä on saattaa hankkeen aktiviteetit mahdollisimman laajan yleisön ulottuville ja toisaalta osallistaa hanketyöhön mahdollisimman monia maakunnan toimijoita, erityisesti kiertotalouden alaan liittyviä yrityksiä. Työpaketti 5 koordinoi ja tekee yhteistyötä BIO-OSAKE-hankkeen viestinnän kanssa mahdollisten yhteisten seminaarien, workshopien ja muiden viestintätoimien osalta.

Työpaketin konkreettiset tehtävät ovat seuraavat:

 • T5.1: Verkkosivujen, esitemateriaalien ja julkaisujen tuottaminen hankkeen teemoista ja tuloksista
 • T5.2: Hankkeen tuloksista viestiminen niin maakunnallisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla hankkeen sidosryhmiä hyvin tavoittavilla foorumeilla.
 • T5.3: Yrityksille ja muille sidosryhmille suunnattujen workshopien (Työpaketit 1-4) sekä yhteisen päätösseminaarin/webinaarin ja tapaamisten järjestäminen mahdollisimman laajan osallistujakunnan saavuttamiseksi

 

 

 

Tätä hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Aikataulutus (päivittyy)

Syys-lokakuu 2021: Hankkeen käynnistäminen

 • Tiedottaminen (TP5)
 • Yritysten kontaktointi ja kutsut 8.11 infotilaisuuteen

Marras-joulukuu 2021: Tiedottaminen

 • Infotilaisuus ja workshop 8.11.2021 HAMK Design Factoryllä Hämeenlinnassa. Esittelyssä hankkeen teemat ja yhteistyön muodot, toimii yritykselle “lähtölaukauksena” hankkeeseen osallistumiseen (T1.1, T2.1, T3.1, T4).  Keskustellaan yritysten yhteisistä kehittämistarpeista. Tapahtumasivulle pääset tästä.
 • Tapaamiset yritysten kanssa, sovitaan tarkemmin jatkotoimenpiteistä 
 • HAMK Design Factory Tuotekehitysprojekti alkaa  (T1.2): Jäteaseman käyttäjäkokemuksen kehittäminen.
 • Ohjausryhmän kokous 29.11.2021

Tammi-helmikuu 2022: Yritysten kehittämistarpeiden kartoittaminen

 • Tapaamiset yritysten kanssa, sovitaan tarkemmin jatkotoimenpiteistä 
 • HAMK Design Factory Tuotekehitysprojekti jatkuu  (T1.2): Jäteaseman käyttäjäkokemuksen kehittäminen.
 • Logistiikan optimointi: urakka-alueet. (T2.2)

Maalis-huhtikuu 2022: Ratkaisujen kehittäminen yritysten tarpeisiin

 • HAMK Design Factory Tuotekehitysprojekti päättyy (T1.2): Jäteaseman käyttäjäkokemuksen kehittäminen.
 • HAMK Design Factory Data-analytiikka -projektit (T3.2): Tulevien tilausten ennakointi dataan pohjautuen ja analyysi romutukseen päätyvistä ajoneuvoista. 
 • Palvelumuotoilun työpaja: SER  (T1.1)
 • Logistiikan optimointi: kauppamatkustajan variantit

Touko-kesäkuu 2022 

Syys-lokakuu 2022

Marras-joulukuu 2022

Tammi-helmikuu 2023

 • HAMK Design Factory Tuotekehitysprojekti, osa 2 (T1.2)

Maalis-huhtikuu 2023

 • HAMK Design Factory Data-analytiikka -projektit (T3.2)

 

Hankkeessa julkaistu:

Tulevia julkaisuja:

 • 1/2023 Barriers and practical challenges for data-driven decision-making in circular economy SMEs. Emerald Studies in Politics and Technology.
 • 1/2023 Data-driven management of material flows in circular economy by logistics optimization. Research and Innovation Forum 2022. 

 

Linkkejä muiden julkaisuihin: 

Mukana olevat yritykset 1.1.2022 mennessä (mukaan mahtuu vielä):

 • Envor Group Oy
 • Kierivä Oy
 • Kiertokapula Oy
 • Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
 • Uusioaines Oy
 • Motiva Oy
 • Forssan Yrityskehitys Oy
 • Linnan Kehitys Oy
 • Suomen Tietoturva Oy
 • Cool-Finland Oy

YHTEYSTIEDOT

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU