Laatujärjestelmä

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Laatujärjestelmä

HAMKin laatujärjestelmä

HAMKin laatujärjestelmä tukee ammattikorkeakoulun strategisten tavoitteiden saavuttamista.

​Laadukas ja vaikuttava toiminta edellyttää ammattikorkeakoululta jatkuvaa kehittämistä ja toiminnan parantamista. Hämeen ammattikorkeakoulun eli HAMKin laatujärjestelmä tukee ammattikorkeakoulun strategisten tavoitteiden ja siten vision saavuttamista ja toiminnan vaikuttavuutta ja jatkuvaa parantamista.

HAMKin laatujärjestelmä ja FUAS-liittouman laadunhallinta muodostavat yhdessä kehittyvän kokonaisuuden. FUAS-tasolla kuvataan liittouman yhteistoiminnan, liittoumahallinnon sekä yhteisesti sovittujen toimintojen toiminnanohjaus, laadunhallinnan menettelyt ja kehittävän arvioinnin käytänteet.

HAMKin laatujärjestelmän kuvaus

Laatujärjestelmä ohjaa hamkilaisia tekemään työnsä yhdessä hyväksyttyjen tavoitteiden ja tapojen mukaisesti.

HAMKin laatujärjestelmällä ymmärretään laajasti laadunhallintaa tukevien prosessien, menettelyjen ja järjestelmien kokonaisuutta, joka ohjaa ammattikorkeakoulun toimijoita tekemään työnsä yhdessä hyväksyttyjen strategioiden, tavoitteiden ja annettujen lupausten mukaisesti.

Ammattikorkeakoululla on jatkuvaan parantamiseen perustuva laatujärjestelmä, joka kattaa kaikki toiminnot ja organisaatiotasot, opiskelijat mukaan lukien.

Laatujärjestelmän tavoite ja rakenne

HAMKin laatujärjestelmän tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) toiminta ja toiminnanohjaus perustuvat kehittämisen kehän periaatteelle. Laadukas ja vaikuttava toiminta edellyttää ammattikorkeakoululta jatkuvaa kehittämistä ja toiminnan parantamista. HAMKin laatujärjestelmä tukee ammattikorkeakoulun strategisten tavoitteiden ja siten vision saavuttamista.

HAMKin laatujärjestelmä ja FUAS-liittouman laadunhallinnan työkalupakki muodostavat yhdessä kehittyvän kokonaisuuden. HAMKin toiminnassa huomioidaan FUAS-liittoumassa sovitut linjaukset ja m​enettelyt.​

Laatujärjestelmän tavoite

HAMK haluaa tuottaa innostavaa korkeakoulutusta ja työelämälähtöistä tutkimusta. Tämän vision saavuttaakseen HAMK toteuttaa yhteisesti rakennettua strategiaansa.

Laatujärjestelmän tavoitteena on tukea strategian toteutumista ylläpitämällä toiminnan jatkuvaa ja tavoitteellista kehittämistä sekä uudistamista. Näin HAMK menestyy ja täyttää yhteiskunnan sille asettamat tehtävät ja vaatimukset tehokkaasti. Käytännössä laatujärjestelmä yhtenäistää ammattikorkeakoulun toiminnan ja varmistaa vaikuttavuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen. HAMK kytkeytyy oman laatujärjestelmänsä kautta FUAS-jäsenammattikorkeakoulujen kesken sovittuihin yhteisiin laadunhallinnan menettelyihin ja pystyy näin toimimaan sovituilla alueilla yhtenäisen FUAS-liittouman jäsenenä.​

Laatujärjestelmän rakenne

HAMKin laatujärjestelmä on laadunhallintaa tukevien prosessien, menettelyjen ja järjestelmien kokonaisuus, joka ohjaa ammattikorkeakoulun toimijoita tekemään työnsä yhdessä hyväksyttyjen strategioiden, tavoitteiden ja annettujen lupausten mukaisesti.

HAMKin laatujärjestelmä on kuvattu kokonaisuudessa (kuva 1.), joka sisältää laadunhallinnan kokonaiskuvauksen ja mm. prosesseja koskevat yksityiskohtaiset toimintaohjeet.

Se perustuu jatkuvaan parantamiseen, joka kattaa kaikki toiminnot ja organisaatiotasot, opiskelijat mukaan lukien. Laatujärjestelmän sähköinen dokumentaatio on henkilöstön käytössä HAMKin Intranetissä. ​

laatujarjestelman rakenne

 

Vastuunjako

Laatutyötä tehdään HAMKin kaikilla organisaatiotasoilla ja kaikissa toiminnoissa. Jokaisella HAMKilaisella on vastuu oman työnsä laadusta ja mahdollisuus osallistua laatujärjestelmän kehittämiseen.

Kokonaisvastuu HAMKin laatujärjestelmästä on rehtorilla. Vararehtori johtaa strategian mukaisesti laadunhallinnan kehittämistä. Jokainen yksikkö- ja toiminto vastaa laatujärjestelmän toteuttamisesta omassa toiminnassaan. Yksikkö- ja toimintokohtainen päävastuu laadunvarmistuksesta on yksikön johtajalla tai esimiehellä.

Yksiköihin on nimetty laatutyön tuki- ja yhteyshenkilöt. He osallistuvat Laadun ja riskienhallinnan johtoryhmän työskentelyyn.​

Laatujärjestelmän menettelyt ovat suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen.

kuvaus laadunhallinnasta
Kuva1. Laatujärjestelmän keskeiset menettelyt ja dokumentit

HAMKin laadunhallinta toteutuu kehittämisen kehä – periaatteen mukaisesti. Kaikki toiminta strategiatyöstä aina jokaisen omiin työtehtäviin asti sisältää vaiheet, joissa toiminta suunnitellaan, toteutetaan, toteutunutta arvioidaan ja kehitetään. Suppeimmillaan kehittämisen kehä on arjen työskentelyä ohjaava ajattelutapa.

Kehittämisen kehän keskeinen piirre on jatkuva, vähittäinen kehittyminen; arjen työskentelyssä tavoitellaan tilannekohtaisesti parhaita tuloksia tai ratkaisuja, joita järjestelmällisesti kehitetään toiminnan edetessä. Näin kehittämisen kehä voidaan ymmärtää jatkuvaan uudistumiseen, kasvuun ja kehittymiseen johtavana toimintamallina, jolla toteutetaan strategian mukaista toimintatapaa tarttua mahdollisuuksiin, arvioida toimintaa, ratkaista ongelmia ja korjata virheet viivyttelemättä.

HAMKilla on käytössään joukko vakiintuneita laadunhallinnan menettelytapoja, joilla jatkuvan kehittämisen kehän perusmallia käytännössä toteutetaan.

Kaiken toiminnan taustalla on sekä HAMKia ympäröivän yhteiskunnan ja asiakkaiden / hyödynsaajien  asettamat, ulkoiset lähtökohdat ja tavoitteet että omasta toiminnasta saatu, kehittämistä ohjaava tieto.

Suunnittelu

Toiminnan suunnittelu perustuu strategiaan ja analysoituun palautetietoon sekä toimintaympäristöä koskevaan nykytila- ja ennakointitietoon.

Suunnittelussa käytetään sekä olemassa olevaa tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa että toimintaympäristöstä saatavaa tietopohjaa.​

Toteuttaminen

Laadunhallintaa toteutetaan toimimalla vakiintuneiden, yhteisesti käytössä olevien toimintatapojen mukaisesti: noudattamalla voimassaolevia toimintaohjeita ja sovittuja johtamiskäytäntöjä sekä kokousten ja muun toiminnan dokumentointia. Toteuttaminen rakentuu siten tavoitteiden, suunnittelun ja toimintaohjeiden pohjalle.

Tieto- ja johtamisjärjestelmät tukevat systemaattista ja laadukasta työtä.​

Arviointi

Arviointitietoa kerätään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Keskeistä arviointitietoa ovat opiskelija- ja asiakaspalautteet, sidosryhmäkyselyt, ohjaus- ja asiantuntijaryhmät ja neuvottelukunnat.

Laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta seurataan reaaliaikaisesti, jotta havaittuihin mahdollisuuksiin ja ongelmiin voidaan reagoida viivyttelemättä. ​

Kehittäminen

HAMKin toimintaa kehitetään analysoimalla arvioinnista saatua tietoa ja jalostamalla sen pohjalta ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja toiminnan uudistamiseksi ja parantamiseksi.

Näillä tavoitellaan toiminnan kehittymistä vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU