Laatujärjestelmä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Laatujärjestelmä
Resurssi- ja energiakartoitukset
-

Laatujärjestelmä

HAMKin laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä ohjaa HAMKin henkilöstöä ja opiskelijoita

 • tuntemaan työnsä tavoitteet
 • toimimaan sovituilla tavoilla
 • keräämään ja käyttämään tulos-, palaute- ja arviointitietoa
 • kehittämään työtään.

Laatujärjestelmä yhtenäistää ja tehostaa toimintaa ja varmistaa sen vaikuttavuutta.

Laatujärjestelmä kattaa kaikki roolit, toiminnot ja organisaatiotasot. Kokonaisvastuu HAMKin laatujärjestelmästä on rehtorilla. Jokainen yksikkö vastaa laatujärjestelmän toteuttamisesta omassa toiminnassaan. Jokaisella hamkilaisella on vastuu oman työnsä laadusta.

HAMKin laatutyö perustuu kehittämisen kehän periaatteelle eli PDCA-sykliin: suunnittelu (Plan), toteutus (Do), arviointi (Check) ja kehittäminen (Act). Kaikki toiminta strategiatyöstä aina jokaisen omiin työtehtäviin asti sisältää nämä vaiheet.

Toiminnan suunnittelu perustuu strategiaan ja analysoituun palautetietoon sekä toimintaympäristöä koskevaan nykytila- ja ennakointitietoon. Laadunhallintaa toteutetaan toimimalla vakiintuneiden, yhteisesti käytössä olevien toimintatapojen mukaisesti. Arviointi- ja tulostietoa kerätään järjestelmällisesti. Kaikkea toimintaa kehitetään analysoimalla arviointi- ja tulostietoa ja jalostamalla sen pohjalta uusia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja.

HAMKilla on käytössään vakiintuneet menettelytavat, joilla kehittämisen kehän perusmallia toteutetaan. Toiminnan taustalla on ulkoisia lähtökohtia, omia tavoitteita ja omasta toiminnasta saatua, kehittämistä ohjaavaa tietoa.

Kaaviokuva laatujärjestelmän menettelyistä. Sisällöt avattu välilehdellä Menettelyt.
HAMKin laatujärjestelmän menettelyt
Kaaviokuva laatujärjestelmän tietopohjasta. Sisällöt avattu välilehdellä Tietopohja.
Laatujärjestelmän tuottama tietopohja

Laatujärjestelmän menettelyt

Strategiatyö:

 • visiotyö ja strategiaprosessi
 • strateginen suunnittelu
 • toimintaympäristön analyysi

Strateginen johtaminen:

 • tavoitesopimukset
 • strategia- ja kuulemiskeskustelut
 • budjetointi
 • profilointi
 • kehittämispäätökset
 • digitalisaatio

Työn suunnittelu ja johtaminen:

 • koulutusvastuiden suunnittelutyö
 • tutkimusohjelmatyö
 • taloussuunnittelu
 • kehityskeskustelut
 • osaamisvalmennukset
 • kokonaisarkkitehtuurityö

Koulutus, TKI-toiminta ja tukipalvelut:

 • ohjeet
 • tulos- ja taloustiedon keruu
 • opiskelija-, sidosryhmä- ja henkilöstöpalaute
 • arvoinnit
 • toiminnan seuranta
 • korjaavat toimenpiteet
 • kehitysprojektit
 • osaamisen kehittäminen
 • digitaalinen työskentely-ympäristö

Tulokset:

 • tutkinnot
 • pätevyydet
 • työvoima
 • innovaatiot
 • avoin data
 • julkaisut
 • startupit

Vaikuttavuus:

 • osaaminen ja tieto
 • yrittäjyys
 • hyvinvointi
 • kilpailukyky
 • kestävä kehitys
 • kansainvälisyys

Laatujärjestelmän tuottama tietopohja

 

Strategiatyö:

 • strategia ja sen välitavoitteet
 • kehittämisohjelmat
 • tilannekuvat

Strateginen johtaminen:

 • tavoiteasetanta
 • hiljainen tieto
 • budjetti
 • yksiköiden profiilikartat
 • osaamispääoman kuvaus
 • asiakirjat
 • pöytäkirjat ja muistiot
 • riskiarviot
 • muutosvaikutusten arviointi

Työn suunnittelu ja johtaminen:

 • opetussuunnitelmat
 • tutkimusohjelmat
 • tavoite-tulostaulukot
 • yksikköbudjetit
 • talousseuranta
 • tilinpäätös ja toimintakertomus
 • henkilöiden osaamisarviot
 • koulutuspalautteet
 • toiminnan kokonaiskuvaus

Koulutus, TKI-toiminta ja tukipalvelut:

 • BI-raportit
 • opiskelijapalaute
 • hankepalaute
 • sidosryhmäpalaute
 • arviointiaineistot ja -raportit
 • asiakastyytyväisyystulokset
 • projektinhallinnan aineisto
 • käyttödata tiloista, palveluista ja järjestelmistä

Tulokset:

 • tutkinnot
 • pätevyydet
 • työvoima
 • innovaatiot
 • avoin data
 • julkaisut
 • startupit

Vaikuttavuus:

 • osaaminen ja tieto
 • yrittäjyys
 • hyvinvointi
 • kilpailukyky
 • kestävä kehitys
 • kansainvälisyys
Ihmiset istumassa nojatuoleissa