Älykkäät ratkaisut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Älykkäät ratkaisut
Kaksi naista toimistossa
Mies ja nainen toimistossa

Älykkäät ratkaisut

Älykkäät ratkaisut

Tutkimusalueemme fokus on kehittää ja hyödyntää viimeisimpiä digitaalisia teknologioita hankkeissamme sekä rakentaa kansainvälisiä sekä kansallisia verkostoja tutkimusteemojemme ympärille. Toimimme verkottuen ja yhteistyössä, yritysten, yliopistojen, kuntien ja muiden yhteisöjen kanssa, Suomessa ja kansainvälisesti. Tavoitteenamme on pitkäjänteinen soveltavan tutkimustoiminnan ja tuotekehityksen strateginen ja operatiivinen kehittäminen yhdessä tukien kumppaniemme tavoitteita ja päämääriä. Hyviä esimerkkejä tästä toiminnastamme ovat Seniortek Oy:n kanssa tehtävät hankkeet, joissa olemme yhdessä uudistaneet heidän tuoteperhettä ja avustaneet liiketoiminnan uudistamista vastaamaan Covid-19 epidemian haasteisiin sen jälkeiseen toimintaympäristöön. Hämeenlinnan kaupungin kanssa kehittämämme MOREENIn alueen digitaalista infrastruktuuria ja älykkäitä palveluita yritysten tulevaisuuden tarpeisiin.

Tutkimusteemojamme ovat Älykäs liikenne ja logistiikka, Teollisuuden älykkäät ratkaisut ja Tiedolla johtaminen. Esittelemme tutkimusteemamme tarkemmin niiden omilla välilehdillään, joilta löytyy myös konkreettisia esimerkkejä toiminnastamme.

 

Julkaisut

Kuokkanen, A., Sihvonen, M., Uusitalo, V., Huttunen, A., Ronkainen. T., Kahiluoto. H. A proposal for a novel urban mobility policy: Personal carbon trade experiment in Lahti city. Utilities Policy Volume 62 Feb 2020, 100997.

Ruohomaa, H. (2020) Ecosystem-based development in the transition of fourth industrial revolution. Väitöskirja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-931-0

Sihvonen. M., (2020, April 27-30). Towards CO2 free mobility. Transport Research Arena, Helsinki, Finland. (Conference cancelled due to covid-19)

Weck, M., Lemola, L. & Alves Dos Santos, G. (2020), Supporting Successful Ageing with Assistive Technology: Barriers and Opportunities in the Baltic Sea Region.

Weck, M., Tamminen, P., Ferreira, F. & Humala, I.(2020), Knowledge management in an open innovation ecosystem: Building an age-friendly smart living environment.

Weck, M. (2020). Creating an Audio-Visual Restorative Environment to Decrease Work-Related Stress: The Pilot Project with the VGoray System, HAMK Unlimited Scientific

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää älykkään liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen tulokset tukevat arjen sujuvuutta, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja monialaisten innovaatioiden syntymistä. Tutkimus- ja oppimisympäristöinä Suomen kasvukäytävä sekä Kanta-Hämeen seutukunnat. Olemme mukana kehittämässä MOREENIn alueen tulevaisuuden logistiikka- ja HCT ajoneuvojen palveluita.

Tutkimusaiheet

 • Älykkäät, kestävät ja tehokkaat matka- ja kuljetusketjut
 • Älykkäät liikkumisen palvelut ja liikennemuotojen yhdistäminen
 • Älykkäät logistiikkapalvelut ja -keskukset
 • Esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys
 • Haja-asutusalueiden ja maaseudun liikkuminen

Hankkeet

LIIKENNE 4.0

https://www.hamk.fi/projektit/liikenne-4-0/

Tavoitteet

 • Tukea Häme -ohjelman tavoittelemaa kestävää kasvua, arjen toimivuutta ja turvallisuutta sekä maakunnan hyvää saavutettavuutta liikenteen, liikkuvuuden ja logistiikkaratkaisujen kehittämisen kautta

Digitalisaatioon ja lainsäädäntöön liittyvät muutokset avaavat mahdollisuuksia liikenteen ja liikenteen palveluiden kehittämiselle. Hankkeessa rakennetaan liikenteen dataa ja digitaalista osaamista kehittäviä ja hyödyntäviä kokeiluympäristöjä, joissa toteutetaan alustatalouden kokeiluja. Samalla muodostuu elinkeinoelämää ja yrityksiä tukeva yhteistyöverkosto sekä lisätään alueen toimijoiden valmiuksia alustatalouden teknologioiden käyttöönottoon sekä alustatalouden liiketoimintaosaamiseen ja alustojen käytännön rakentamiseen.

 • Käynnissä: 1.9.2018 – 30.6.2021
 • Rahoittajat: Uudenmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto), Hämeen liitto
 • Kokonaisrahoitus: 257 760 €

INTELTRANS – Intelligent Transport and Traffic Management study module

https://www.hamk.fi/projects/intelligent-transport-and-traffic-management-study-module/?lang=en#perustiedot

 • Tavoitteena on kehittää älykkään liikenteen koulutusmoduuli (15op) sekä pilotoida se monikansallisten opiskelijaryhmien kanssa.
 • Kesto 04/2020-09/2022
 • Rahoitus: ERDF
 • Hanketta koordinoi Tallinna Tehnikakõrgkool. HAMK ja Transport and Telecommunication Institute (Latvia) osatoteuttajina.

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET

PYÖRÄ – Kaupunki- ja yhteiskäyttöpyörät

https://www.hamk.fi/projektit/pyora-kaupunki-ja-yhteiskayttopyorat/

Facebookissa Tavast Freebike 

Tavoitteet

 • Mahdollistaa kaupunki- ja yhteiskäyttöpyöräpalveluita Suomen kasvukäytävällä sijaitseville alueille (Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna-Akaa-Valkeakoski).

Pyöräjärjestelmien hankinnan kriittisten kohtien tunnistamisella ja järjestelmien yhteensopivuuden varmistamisella uskotaan tuovan merkittäviä säästöjä ja joustavuutta, sekä mahdollistavan liikennejärjestelmien tarkastelun dataan perustuen koko Suomen kasvukäytävällä.

Hankkeessa selvitetään eri alueiden kaupunkipyöräjärjestelmien integrointiin liittyviä etuja ja säästöjä sekä matkaketjujen tehostamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten mahdollisuudet liittää kaupunki- ja yhteiskäyttöpyörät joukkoliikennelippujärjestelmien osaksi.

 • Käynnissä: 7.11.2019 – 30.9.2020
 • Rahoittajat: Uudenmaan liitto (AIKO), Hämeenlinnan kaupunki
 • Rahoitus: 60 000€

Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma

https://www.hamk.fi/projektit/kanta-hameen-pyorailyohjelma/

Tavoitteet

 • Tukea Hämeen liikennejärjestelmänsuunnitelman 2017-2021 kokonaisuutta
 • Osallistua uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun sekä tuottaa tietoa

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteiden painopistealueet ovat liikenteen päästöjen vähentämisessä sekä Suomen kasvukäytävällä nauhakaupunkien vetovoimaisuuden parantamisessa työssäkäynti- ja asuinalueina. Tavoitteena on edistää pyöräilyä osana liikkumista, pyöräilyyn liittyvän ekosysteemiä ja datan systemaattista keräämistä.

 • Käynnissä: 1.2.2020 – 30.12.2020
 • Rahoittaja: Traficom
 • Rahoitus: 55 000€

 

Teollisuus ja rakentaminen ovat fokusalueitamme digitaalisuuden ja sen mahdollistamien palveluiden hyödyntämisessä. Tehtävänämme on soveltava tutkimus yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa eli kehittyneen digitaalisen teknologian ja sen avulla luotavien palveluiden hyödyntäminen käytännössä oikeissa sovelluskohteissa.

Sovellettava teknologia kuten esimerkiksi anturitekniikka, tiedonsiirtoverkot ja data-analytiikka kehittyvät valtavalla nopeudella. Anturitekniikka pienenee, sen kustannukset laskevat ja lisäksi se hyödyntää langatonta tiedonsiirtoa; tiedonsiirtoverkot soveltuvat aikaisempaa paremmin esineiden internetiin ja mahdollistavat suurien datamäärien keräämisen; data-analytiikka on kehittynyt aivan uudelle tasolle hyödyntämällä nykyisten tietokoneiden ja pilvipalveluiden suurempaa laskentakapasiteettia. Nämä mahdollistavat teollisuuden, rakentamisen ja näihin liittyvien elinkaaren hallinnan prosessien tehostamisen ja jopa uudenlaisten palveluiden ja liiketoimintamallien syntymisen. Tämä kaikki on fokusalueenamme soveltavassa tutkimuksessa.

Teemme soveltavan tutkimuksen projekteja suoraan yritysten kanssa ja sen lisäksi olemme mukana EU:n rahoittamissa kehityshankkeissa. Tutkimusprojektien kokoonpano vaihtelee tarvittavan osaamisen mukaan hyödyntäen koko HAMKin osaamista. Tutkimusprojekteissa hyödynnetään tutkijoiden lisäksi myös opiskelijoita ja tehdään opinnäytetöitä. Tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa viimeisimmän digitaalisen teknologian hyödyntämisen yrityksissä, varmistaa yrityksille digitaalista teknologiaa osaava henkilökunta ja kehittää opetuksen sisältöä yritysten tuleviin käytännön tarpeisiin.

Hankkeet

5G START – Valmistautuminen 5G Hämeeseen

https://www.hamk.fi/projektit/5g-start-valmistautuminen-5g-hameeseen/

Tavoitteet

 • Keskeisimpänä tavoitteena varmistaa Hämeeseen riittävän laaja valokuituinfra, joka luo vahvan perustan 5G:n ja siihen tukeutuvien teknologioiden hyödyntämiselle koko Hämeessä

5G -innovaatioiden uskotaan tuovan paljon uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja palveluille sekä kaupunkirakenteiden ja toimintaympäristön suunnitteluun.  Hankkeella pyritään varautumaan 5G -teknologian tuomaan muutokseen lisäämällä osaamista ja tietoa sen tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista sekä soveltamisesta yritysten, oppilaitosten, asukkaiden ja kaupungin keskuudessa. Keskeinen osa hankkeessa liittyy uuden, lähellä rautatieasemaa sijaitsevan asuinalueen (Asemanranta), kehittämiseen Hämeenlinnassa.

 • Käynnissä: 1.9.2019 – 31.5.2022
 • Rahoittajat: Hämeen liitto (Euroopan aluekehitysrahasto), Hämeenlinnan kaupunki
 • Kokonaisrahoitus: 225 000 €

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET

KONE-projekti

https://www.hamk.fi/2020/hamk-kehitti-koneelle-ratkaisun-tuotantolinjan-toiminnan-tehostamiseksi/ 

Kehitimme kesän 2020 aikana hissiyhtiö KONEelle tilaustyönä ohjelmiston, joka järjestelee uudelleen tuotantolinjalle saapuvia tilauksia. Ohjelmiston tarkoitus on tehostaa tuotantoa.

Terveellinen digitalo

https://www.hamk.fi/projektit/terveellinen-digitalo/

Terveellinen rakentaminen ja rakennusten ylläpito ovat tärkeitä rakennusten ylläpidolle ja kustannustehokkuudelle. Projektissa pilotoidaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja rakennusten terveelliseen ja kustannustehokkaaseen ylläpitoon.

 • Rahoitus: EAKR 70%, Palmia 20%, Ruukki, Hämeenlinnan kaupunki ja HAMK 10%
 • Aikataulu: 1.3.2017 – 28.2.2020
 • Tulokset: Sisäilmaolosuhteiden älykäs seuranta ja energiatehokas ilmastointi. Koneoppimisen hyödyntäminen rakennusten tehokkaaseen ylläpitoon. Pelimoottorin hyödyntäminen asiakaskäyttöliittymänä.

 

Tiedolla johtamisella tarkoitamme merkitsevään tietoon perustuvaa päätöksentekoa, jota saadaan keräämällä useista lähteistä mm. digitaalisia teknologioita hyödyntäen. Ennen tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa se analysoidaan tekoälyratkaisuita ja selkoälyä (explainable-AI) soveltaen. Selkoälyratkaisu myös selventää tiedon analyysiprosessin vaiheita tiedon hyödyntäjälle.  Tekoälyratkaisut pystyvät tukemaan strategista, taktista tai operatiivista päätöksentekoa.  Operatiivinen päätöksenteko voi olla myös pitkälle automatioistua, mistä hyvä esimerkki on, kun keinoäly itsenäisesti suorittaa osakkeiden myynti- ja ostotoimenpiteitä etukäteen määriteltyjen reunaehtojen puitteissa, tai se ohjaa liikennettä suurkaupungin vilkkaassa risteyksessä.

Hankkeet

OSIRIS

https://www.hamk.fi/projects/osiris-bsr/?lang=en 

 • Tavoitteena edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella
 • Kesto: 01/2109-12/2021
 • Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region
 • Hanketta koordinoi HAMK. Mukana useita kumppaneita Baltiasta, Venäjältä, Tanskasta ja Suomesta.

Älykaupunki

https://www.hamk.fi/projektit/alykaupunki/

ÄlyKaupunki-hankkeessa edistetään vähähiilisyyttä tekoälyä hyödyntämällä. Vähähiilisyyttä edistetään pk-yritysten kehittämillä uusilla kaupallisilla tekoälysovelluksilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaalaiset pk-yritykset sekä Tampereen kaupunki ja Valkeakosken kaupunki, joiden liiketoimintaan kuuluvat rakennusten, kiinteistöjen ja älykkään kaupunkiympäristön (Smart City) tekoälysovellukset. Pilottiympäristöinä toimivat rakennukset ja kiinteistöt tekoälysovellusten kehittämiseen.  PK-yritysten omat resurssit ovat rajalliset ja sopivien pilottikohteiden saaminen vaikeaa, johon hankkeessa luodaan ratkaisu. Loppukäyttäjien aktiivinen osallistuminen hyvässä yhteistyössä HAMKin tutkijoiden ja pk-yritysten kanssa varmistaa realistiset ja todelliset sovelluskohteet uusien tai merkittävästi olemassa olevia ratkaisujaparantavien tuotteiden kehittämiseen vähähiilisyyden edistämiseksi.

Toteutusaika: 1.1.2020 – 31.10.2022

Rahoittajat: Pirkanmaan liitto, Valkeakosken kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut Oy