Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Hämeen ammattikorkeakoulu

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Digitaaliset ratkaisut ja alustat (Digital Solutions & Platforms – DISP) Tutkimusryhmä tutkii ja kehittää digitalisaatioon liittyviä teknologisia ratkaisuita Älykkäät palvelut –tutkimusyksikön, HAMKin muiden tutkimusyksiköiden sekä elinkeinoelämän tarpeisiin. Tutkimusryhmän ydinfokuksena on Internet of Things (IoT) sekä sen eri toiminnot ja komponentit erityisesti pilvipohjaisiin alustoihin liittyen, mutta ryhmä tuottaa ratkaisuita myös muihin teknologisiin tarpeisiin. Mikäli tarvitset konsultaatiota tai apua teknologiaratkaisuiden toteuttamiseen, autamme mielellämme!

Tutkimusryhmä myös kehittää tutkimuksen ja koulutuksen integraatiota HAMKin eri koulutusohjelmien kanssa. Tutkimusryhmä on aktiivinen opinnäyte- ja projektitöiden tilaaja ja tutkimusryhmässä työskenteleekin jatkuvasti eri alojen opiskelijoita HAMKista sekä muista kansainvälisistä korkeakouluista. Tutkimusryhmän henkilöstö osallistuu myös eri tavoin opetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tarjoamme eri alojen opiskelijoille hienoja mahdollisuuksia olla osana erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, kerryttäen samalla opintopisteitä ja omaa osaamista. Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

Sivuvalikon kautta pääset tutustumaan tutkimusryhmässä tehtyihin projekteihin ja tutkimuksiin sekä ryhmän henkilöstöön.

Tutkimusryhmä

 • Joni Kukkamäki, tutkimuspäällikkö
 • Iivari Kunttu, tutkijayliopettaja
 • Juha-Matti Torkkel, projektikoordinaattori
 • Antti Juntunen, sovelluskehittäjä
 • Juuso Saarinen, sovelluskehittäjä
 • Jerry Lehtisyrjä, sovelluskehittäjä
 • Toni Lavonen, sovelluskehittäjä
 • Pentti Ojaniemi, tuntiopettaja
 • Juuso Vakli, harjoittelija
 • Petri Pakkanen, harjoittelija
 • Will Anjos, trainee
 • Eduardo Bitencourt, trainee

tutkimusryhman jasenten henkilokuvat ja yhteystiedot

Tutkimukset

Tällä sivulla julkaistaan tutkimusryhmässä tehtyjä opinnäytetöitä, raportteja, tutkimuksia ja artikkeleita.

Opinnäytetyöt

Saarikko, Petteri: REST-rajapinnan suunnittelu ja toteutus OpenAPI specification (OAS 2.0) avulla (2017)

Opinnäytetyössä tarkastellaan REST-rajapintojen suunnittelua ja toteutusta OpenAPI specification-version 2.0 avulla. Opinnäytetyön toteutuksessa hyödynnettiin Trafin tarjoamaa avointa ajoneuvodataa.

Koskela, Janina: Leväreaktorin pH-antureiden kalibrointiominaisuuden toteuttaminen työpöytäsovellukseen (2017)

Opinnäytetyössä toteutettiin Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden tutkimusyksikössä käytössä olevan levänkasvatusreaktorin pH-antureiden kalibrointiominaisuus jo olemassa olevaan työpöytäsovellukseen.

Jänisvaara, Tero: IoT – haavoittuvuudet ja tietoturva (2017)

Opinnäytetyössä selvitettiin tunnettuja tietoturvauhkia sekä ohjelmallisia ja laitteistopohjaisia ratkaisuita niiden estämiseksi. Opinnäytetyö myös esittää parhaita käytäntöjä uhkien torjumiseksi ja tarkastelee Thingworx-alustan tietoturva-asetuksia.

Korpela, Laura: IBM Bluemix IoT-Prototyyppien kehittämisalustana (2017)

Opinnäytetyössä selvitettiin IBM Bluemixin soveltuvuutta IoT prototyyppien kehittämisalustaksi ja mitä pohjatietoa sen käyttäminen vaatii.

Lehtinen, Riku: IoT-laitteen data yhdyskäytävän kautta pilvipalveluun (2017)

Opinnäytetyössä selvitettiin miten Raspberry Pi:tä yhdyskäytävänä käyttämällä voidaan kerätä tietoa Bluetooth LE laitteilta ja lähettää ne eteenpäin Microsoftin Azure-pilvipalveluun.

Anttila, Joni:  Eri palveluntarjoajien IoT-alustojen vertailu : IBM Watson IoT & Bluemix, Microsoft Azure IoT Hub ja PTC Thingworx (2017)

Opinnäytetyössä vertaillaan kolmen eri palveluntarjoajan IoT-alustoja niiden eri toimintojen kautta. Tulosten pohjalta luotiin matriisi, jota voidaan käyttää eri alustojen vertailussa.

Arat, Atso: Datavisualisoinnit Tableau ohjelmistolla (2016)

Opinnäytetyössä esitellään datan visualisointia jaTableau ohjelmiston käyttöä verkkopohjaisten datavisualisointien luomisessa.

Saarinen, Juuso: Mobiilisovellus jääkiekon pelivirran seurantaan (2016)

Opinnäytetyönä kehitettiin Android käyttöjärjestelmälle mobiilisovellus ja sen käyttöliittymä jääkiekon pelivirran nopeaan ja helppoon seurantaan korvaamaan aiemmin käytössä ollut Excel pohjainen raportointi.

Joni Kukkamäki: Avoimen datan mahdollisuudet matkailuyritysten liiketoiminnalle (2015)

Opinnäytetyössä selvitetään avoimen datan mahdollisuuksia matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyö toteutettiin myös niin, että se voisi toimia oppaana yrityksille, jotka haluavat tutustua laajemmin avoimen dataan.

Projektiraportit

Johan Asala, Jussi Porrassalmi, Marika Nokso Thomsen: Open Data and Geographic Information Systems (2018)

Pauli, Guilherme: IoT Devices Applied to Monitoring Algae Growth by Mean of Light, PAR, pH and Temperature (2017)

Drews Montibeller, Leonardo: From Edge to Cloud: the issues with connectivity related to Internet of Things (2017)

Renan Zini da Silva, Henrique: Visual recognition and IBM Watson (2017)

Anttila, Joni: Internet of Thingsin tarjoamat mahdollisuudet valmistavan teollisuuden yritysten liiketoiminnalle, mini-thesis (2016)

Lahtinen, Antti: Arduino Uno R3, ICT-projektin loppuraportti (2016)

Tutkimukset ja artikkelit

Kukkamäki, Joni (2018): Microsoft Teams tutkimusryhmän työskentelyn alustana (2018)

Kukkamäki, Joni (2017): Avoimen datan tila Kanta-Hämeessä

Meriläinen K., Kukkamäki J. (2016) Concept of Digital Capability in Businesses: Demonstration by a Case Study on Finnish Online Tools. In: Inversini A., Schegg R. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism 2016. Springer, Cham

Projektit ja hankkeet

AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa

Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä on tarkoituksena lisätä avoimen datan tietoisuutta ja osaamista Kanta-Hämeen yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa ja täten luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle näiden toiminnassa.

Yhtenä edellytyksenä avoimen datan hyödyntämiselle on aktiivinen yhteistyöverkosto. Hankkeessa aktivoidaan alueen toimijoita Kanta-Hämeessä sekä luodaan yhteydet muihin kansallisiin ja alueellisiin toimijoihin.

Hyötyjä ja mahdollisuuksia esitellään ja testataan esimerkkien, pilottien ja erilaisten kokeiluiden avulla. Lisäksi avoimesta datasta tuotetaan uutta tietoa, joka tulee olemaan kaikkien saatavilla. Tavoitteena on myös, että hankkeen avulla Kanta-Hämeen avoimen datan tarjontaa saadaan lisättyä.

Lisätietoja löytyy hankkeen kotisivuilta.

Terveellinen digitalo

DISP tutkimusryhmä on mukana toteuttamassa Terveellinen digitalo -hanketta, jonka tavoitteena on tutkia laajasti digitalisaation hyödyntämistä kiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjauksen, turvallisuuden ja mukavuuden näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan tiedonkeräämiseen liittyviä parhaita käytänteitä (esim. mittauspiteiden sijainti, sensorit, mittaustarkkuudet ja taajuudet), datan visualisointia ja siirtämistä avoimeksi dataksi. Lisäksi pyritään antamaan suosituksia kiinteistön mittauksiin (kohteet, mittausvälit, mittaustarkkuudet, sääolosuhteiden vaikutus jne.).

HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

DISP-tutkimusryhmä on ollut mukana kehittämässä HAMK:in Biotalouden tutkimusyksikön Bioprosessit tutkimusryhmän mikrolevänkasvatusteknologiaa. Bioprosessit ryhmässä tutkitaan mm. erilaisia menetelmiä ravinnekierron tehostamiseksi kestävällä ympäristöä vähän kuormittavilla tavoilla. Yksi tällainen menetelmä on levänkasvatus erilaisissa teollisuuden ja yhdyskuntien sivuvirroissa.

Valkeakosken automaatiotekniikan opiskelijat rakensivat Visamäen Bioprosessit ryhmän ohjeilla tilavuudeltaan 30 l:n leväreaktorin. Kyseisen reaktorin automaatio käsitti kasvatusliuoksen pH-arvon mukaan ohjatun CO2-syötön sekä lämpötilan ja sähkönjohtavuuden mittauksen. Tutkimusryhmämme loi sitten PC-ohjelmiston, joka toimi käyttöliittymänä järjestelmälle, jonka kautta oli mahdollista esittää tiedot selkeässä muodossa, tallettaa tiedot, säätää raja-arvoja ja kalibroida järjestelmä. Lisäksi järjestelmää varten rakennettiin pilvipohjainen tietojen tallennus sekä visualisointi.

Vuoden 2015 lopusta HAMK:in bioprosessit-ryhmä on ollut mukana Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehitysryhmässä. Kehitysryhmässä on tehty yhteistyötä mm. TTY:n biotekniikan osaston kanssa levänkasvatustekniikan osalta. Tässä ryhmämme on ollut mukana toteuttamassa TTY:n leväaltaaseen mittaus- ja tiedonkeruutekniikkaa.

Lisäksi TTY, HAMK, HY, SYKE ja Vanajavesiyhdistys aloittivat 2018 LeväRaki-hankkeen, jossa tekniikkaa otetaan käyttöön myös HAMK:in levänkasvattamolla, joka tulee sijaitsemaan Hämeenlinnassa Kiertokapula Oy:n jätteenkäsittelyalueella.

Toteutuksia projekteja varten on tehty niin henkilöstön kuin opiskelijoiden toimesta. Projekteihin liittyvät raportit ja opinnäytetyöt löydät tutkimukset-välilehdeltä.

Lue lisää: LevarBio-hanke

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU