Hyppää sisältöön
Nainen katsoo ylöspäin ulkona ja varjostaa auringon heistumista silmiin kädellään. Takana keltaseinäinen ja punakattoinen vanha rakennus.
Home Tutkimus Tietosuoja ja TKI-etiikka

Tietosuoja tutkimuksessa ja TKI-etiikka

Tietosuoja ja TKI-etiikka HAMKissa

Tietosuojaan liittyvät käytänteet ja eettiset periaatteet ovat laadukkaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme ytimessä.

Olemme koonneet tälle sivustolle tietoa tietosuojasta tutkimuksessa ja TKI-etiikasta HAMKissa.

Tietosuoja

Myös hankkeissa tulee ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö. Yleisinä henkilötietojen käsittelyyn liittyvinä periaatteina ovat:

 • Huolellisuus
 • Turvallisten välineiden ja menettelyiden käyttäminen
 • Kerätään tutkimuksen näkökulmasta olennaista henkilötietoa
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus
 • Aina, kun mahdollista, tutkimusaineistoa käsitellään anonymisoituna tai pseudonymisoituna. Pseudonymisoitu aineisto on kuitenkin edelleen henkilötietoa. Lisätietoa tästä löytyy esimerkiksi tietoarkiston sivuilta. Kansainvälisissä tutkimushankkeissa on erityisen tärkeää anonymisoida aineisto, mikäli aineistoa käsitellään EU / ETA -alueen ulkopuolella.

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset valmistelevät yhteistyössä tutkimuksen käytännesääntöjä. Tämä sivu ja tähän liittyvät ohjeet päivittyvät sitä mukaa, kun uusia linjauksia saadaan.

Aineistonhallintasuunnitelma

Henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa liittyy läheisesti aineistonhallintasuunnitelma. Tutustu HAMKin aineistonhallinnan käytänteihin verkkosivullamme.

Henkilötietojen käsi​​ttelyn sopimukset

Mikäli rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä esimerkiksi alihankkijoita tai kumppaneita, tulee tarvittavat sopimukset olla tehtynä. Tästä tarkempi kuvaus löytyy digipedaohjeista.

Vaikutustenarviointi​

Myös tutkimustoiminnassa saatetaan joutua tekemään vaikutustenarviointi. Aina, jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tulee digipedaohjeen mukaisesti arvioida, onko tarvetta vaikutustenarvioinnin tekemiselle.

Rekisterinpitäjä tutkimuksessa

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjänä toimii se taho, joka tosiasiallisesti määrittelee ”henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot”. Tutkimuksessa tyypillisesti henkilötietojen käsittelyn määrittelee tyypillisesti tutkija (vrt. AMK-lain 9 § Opetuksen ja tutkimuksen vapaus”). Tällöin rekisterinpitäjänä on siis tutkija. On mahdollista, että jossain tilanteissa rekisterinpitäjänä on HAMK Oy tai HAMI Oy. Kyse on siitä, mikä taho määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Opinnäytetyössä tehtävän henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä on tyypillisesti opiskelija itse.

TKI-Etiikka

Ammattikorkeakouluympäristössä eettiset seikat huomioidaan kaikessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, minkä vuoksi ammattikorkeakouluympäristössä tutkimusetiikasta käytetään myös nimitystä TKI-etiikka.

Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edellyttämällä tavalla. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkimuksessa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja että tutkimuksessa syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Avointa TKI-toimintaa edistäessään HAMK muistaa, että aineistojen avaaminen tapahtuu tutkimuseettisten ja juridisten periaatteiden sallimissa rajoissa. HAMKin TKI-aineistot ovat aineistosta riippuen niin avoimia kuin mahdollista, mutta niin suljettuja kuin tarpeen.

HAMK on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaa ohjeistusta “Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”. Sen pohjalta laadittu HAMKin menettelyohje hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelemiseksi Hämeen ammattikorkeakoulussa on vahvistettu 28.3.2023.

TENK on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten.  Strukturoitu lomakemalli ohjaa ilmoituksen tekijää antamaan HTK-prosessin kannalta keskeisimmät tiedot ja perustelemaan epäilynsä HTK-ohjeessa annettujen kriteerien pohjalta.

HTK-loukkausepailyn_ilmoituslomake

HAMK kuuluu pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan yhdessä Metropolian, Arcadan, Laurean, Diakin ja Humakin kanssa. HAMKin edustaja toimikunnassa on Raija Koskinen ja varajäsenenä toimii Telle Hailikari.

Lisätietoa eettisen toimikunnan tehtävistä ja toiminnasta löydät toimikunnan www-sivuilta.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut ja ajanmukaistanut kansallisen ohjeistuksensa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista.

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019

HAMKin tutkimusetiikan tukihenkilöinä toimivat Janne Salminen ja Sajal Kabiraj. Tutkimusetiikan tukihenkilön tehtäviin kuuluvat:

 • tutkimusetiikan (research integrity) ja hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistäminen
 • säännöllinen tiedottaminen omasta toiminnastaan organisaation sisällä
 • osallistuminen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin
 • HTK-loukkausten erottaminen muunlaisista eettisistä ongelmista ja tieteellisistä kiistoista
 • toimiminen luottamuksellisena keskustelukumppanina HTK-asioissa
 • HTK-loukkausta epäiltäessä opastaminen HTK-prosessin kulusta, neuvominen kirjallisen HTK-ilmoituksen laatimisessa ja osapuolten tukeminen HTK-prosessin aikana.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositukset tutkimusetiikan tukihenkilöille ja heidän taustaorganisaatioilleen.

TENKin suositukset tukihenkilöille 2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) verkkosivusto tarjoaa yksityiskohtaista tietoa tutkimuseettisistä seikoista.