Hyppää sisältöön
Kaksi henkilöä opiskelee.
Home Tutkimus Tietosuoja ja TKI-etiikka

Tietosuoja tutkimuksessa ja TKI-etiikka

Tietosuoja ja TKI-etiikka HAMKissa

Tietosuojaan liittyvät käytänteet ja eettiset periaatteet ovat laadukkaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme ytimessä.

Olemme koonneet tälle sivustolle tietoa tietosuojasta tutkimuksessa ja TKI-etiikasta HAMKissa.

Tietosuoja

Noudatamme hankkeissa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta, Suomen tietosuojalakia ja muiden henkilötietojen käsittelyä säätelevien lakeja ja asetuksia. Kansainvälisissä hankkeissa noudatamme myös paikallista lainsäädäntöä.  

HAMKin yleiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet löydät digipedaohjeista Henkilötietojen käsittelyn muistilista.  

Muita, erityisesti tutkimuksiimme liittyviä henkilötietojen käsittelyn periaatteitamme ovat: 

  • Keräämme vain tutkimuksen näkökulmasta olennaisia henkilötietoja 
  • Anonymisoimme tai pseudonymisoimme tutkimusaineiston aina, kun mahdollista.  

Tarkemmat ohjeemme tutkimuksen tietosuojasta löydät digipedaohjeista Tietosuoja tutkimuksessa.  

Tarjoamme hamkilaisille tukea tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Tukitoimista vastaa pääsääntöisesti HAMKin tki-tuen tiimi ja tietosuojavastaava.. 

Aineistonhallintasuunnitelma

Laadimme tutkimuksesta aina aineistonhallintasuunnitelman. Voit tutustua HAMKin aineistonhallinnan käytänteisiin verkkosivuillamme.

Informointi

Informoimme henkilötietojen käsittelystä henkilötietoja kerättäessä rekisteröidylle tarkoitetulla lyhyellä ja selkokielisellä tietosuojailmoituksella. Lisätietoja informoinnista löydät digipedaohjeista rekisteröidyn informointi.

Henkilötietojen käsittelyn sopimukset 

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä vain sellaisia alihankkijoita tai kumppaneita, joiden kanssa olemme tehneet asianmukaiset henkilötietojen käsittelyn sopimukset. Tarkempia ohjeita löydät digipedaohjeista henkilötietojen käsittelyn sopimukset.

Vaikutustenarviointi 

Ennen tutkimuksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyn aloitusta arvioimme tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemisen tarpeen. Teemme vaikutustenarvioinnin silloin, kun suunnittelemastamme henkilötietojen käsittelystä todennäköisesti aiheutuisi korkea riskin henkilötiedoille. Vaikutustenarvioinnin avulla varmistamme, että jäljelle jäänyt henkilötietojen käsittelyn riski on hyväksyttävällä tasolla.  

Lisätietoja vaikutustenarvioinnista: 

Rekisterinpitäjä tutkimuksessa

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjä määrittelee “henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot”. Tilanteesta riippuen tutkimuksissamme rekisterinpitäjänä on HAMK Oy, HAMI Oy, HAMK Akatemia Oy tai tutkija itse. Joissain tutkimuksissamme kyseessä voi olla myös yhteisrekisterinpitäjyys, jolloin laadimme yhteisrekisterinpitäjyydestä sopimuksen. Rekisterinpitäjyys on olennainen osan tietosuojailmoitusta.   

Opinnäytetöissämme rekisterinpitäjä on tyypillisesti opiskelija itse. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien käytänteiden huolehtiminen on pääsääntöisesti hankkeen projektipäällikön ja opinnäytetöissä opiskelijan vastuulla. HAMKin tki-tuen tiimi ja tietosuojavastaava tarjoaa tukea henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä. 

TKI-Etiikka

Ammattikorkeakouluympäristössä eettiset seikat huomioidaan kaikessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, minkä vuoksi ammattikorkeakouluympäristössä tutkimusetiikasta käytetään myös nimitystä TKI-etiikka.

Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edellyttämällä tavalla. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkimuksessa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja että tutkimuksessa syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Avointa TKI-toimintaa edistäessään HAMK muistaa, että aineistojen avaaminen tapahtuu tutkimuseettisten ja juridisten periaatteiden sallimissa rajoissa. HAMKin TKI-aineistot ovat aineistosta riippuen niin avoimia kuin mahdollista, mutta niin suljettuja kuin tarpeen.

HAMK on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaa ohjeistusta “Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”. Sen pohjalta laadittu HAMKin menettelyohje hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelemiseksi Hämeen ammattikorkeakoulussa on vahvistettu 28.3.2023.

TENK on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten.  Strukturoitu lomakemalli ohjaa ilmoituksen tekijää antamaan HTK-prosessin kannalta keskeisimmät tiedot ja perustelemaan epäilynsä HTK-ohjeessa annettujen kriteerien pohjalta.

HTK-loukkausepailyn_ilmoituslomake

Lääketieteellistä ja muuta ihmisiin kohdistuvaa tutkimusta säädellään ja ohjeistetaan tarkemmin. Tyypillisesti tarvitaan tutkittavalta suostumus tutkimukseen osallistumisesta ja organisaatiolta erikseen tutkimuslupa, jos tutkittavana on organisaation jäseniä.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on vuonna 2019 uudistanut ja ajanmukaistanut kansallisen ohjeistuksensa Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Jos tutkimushankkeessa täyttyy yksikin TENKin ohjeistuksen eettisen ennakkoarvioinnin kriteereistä, niin hamkilaisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta.

HAMK kuuluu pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan yhdessä Metropolian, Arcadan, Laurean, Diakin ja Humakin kanssa. HAMKin edustaja toimikunnassa on Raija Koskinen ja varajäsenenä toimii Telle Hailikari.

Lisätietoa eettisen toimikunnan tehtävistä ja toiminnasta löydät toimikunnan verkkosivuilta.

HAMKin tutkimusetiikan tukihenkilöinä toimivat Janne Salminen ja Sajal Kabiraj. Tutkimusetiikan tukihenkilön tehtäviin kuuluvat:

  • tutkimusetiikan (research integrity) ja hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistäminen
  • säännöllinen tiedottaminen omasta toiminnastaan organisaation sisällä
  • osallistuminen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin
  • HTK-loukkausten erottaminen muunlaisista eettisistä ongelmista ja tieteellisistä kiistoista
  • toimiminen luottamuksellisena keskustelukumppanina HTK-asioissa
  • HTK-loukkausta epäiltäessä opastaminen HTK-prosessin kulusta, neuvominen kirjallisen HTK-ilmoituksen laatimisessa ja osapuolten tukeminen HTK-prosessin aikana.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositukset tutkimusetiikan tukihenkilöille ja heidän taustaorganisaatioilleen.

TENKin suositukset tukihenkilöille 2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) verkkosivusto tarjoaa yksityiskohtaista tietoa tutkimuseettisistä seikoista.