TKI-etiikka - Hämeen ammattikorkeakoulu
TKI-etiikka

TKI-etiikka

TKI-etiikka

Ammattikorkeakouluympäristössä eettiset seikat huomioidaan kaikessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, minkä vuoksi ammattikorkeakouluympäristössä tutkimusetiikasta käytetään myös nimitystä TKI-etiikka.

Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edellyttämällä tavalla. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkimuksessa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja että tutkimuksessa syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Avointa TKI-toimintaa edistäessään HAMK muistaa, että aineistojen avaaminen tapahtuu tutkimuseettisten ja juridisten periaatteiden sallimissa rajoissa. HAMKin TKI-aineistot ovat aineistosta riippuen niin avoimia kuin mahdollista, mutta niin suljettuja kuin tarpeen.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt

HAMK on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaa ohjeistusta “Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”. Sen pohjalta laadittu HAMKin menettelyohje hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelemiseksi Hämeen ammattikorkeakoulussa on vahvistettu 28.3.2023.

TENK on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten.  Strukturoitu lomakemalli ohjaa ilmoituksen tekijää antamaan HTK-prosessin kannalta keskeisimmät tiedot ja perustelemaan epäilynsä HTK-ohjeessa annettujen kriteerien pohjalta.

HTK-loukkausepailyn_ilmoituslomake

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

HAMK kuuluu pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan yhdessä Metropolian, Arcadan, Laurean, Diakin ja Humakin kanssa. HAMKin edustaja toimikunnassa on Raija Koskinen ja varajäsenenä toimii Telle Hailikari.

Lisätietoa eettisen toimikunnan tehtävistä ja toiminnasta löydät toimikunnan www-sivuilta.

 

HAMKin tutkimusetiikan tukihenkilöt

HAMKin tutkimusetiikan tukihenkilöinä toimivat Janne Salminen ja Sajal Kabiraj. Tutkimusetiikan tukihenkilön tehtäviin kuuluvat:

  • tutkimusetiikan (research integrity) ja hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistäminen
  • säännöllinen tiedottaminen omasta toiminnastaan organisaation sisällä
  • osallistuminen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin
  • HTK-loukkausten erottaminen muunlaisista eettisistä ongelmista ja tieteellisistä kiistoista
  • toimiminen luottamuksellisena keskustelukumppanina HTK-asioissa
  • HTK-loukkausta epäiltäessä opastaminen HTK-prosessin kulusta, neuvominen kirjallisen HTK-ilmoituksen laatimisessa ja osapuolten tukeminen HTK-prosessin aikana.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositukset tutkimusetiikan tukihenkilöille ja heidän taustaorganisaatioilleen.

TENKin suositukset tukihenkilöille 2018

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) verkkosivusto tarjoaa yksityiskohtaista tietoa tutkimuseettisistä seikoista.