Elinikäinen uraohjaus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Elinikäinen uraohjaus
Ihmisia tietokoneen aaressa kuuntelemassa toisiaan
Ihmisiä tietokoneen ääressä kuuntelemassa toisiaan.

Elinikäinen uraohjaus

Elinikäisen uraohjauksen tutkimusalue

HAMK Edu -tutkimusyksikön Elinikäisen ohjauksen tutkimusalueella paneudumme erityisesti elinikäisen ohjauksen moninaisiin tarpeisiin.

Ohjauksen tarve on elinikäistä. Tavoitteena pitäisikin olla uraohjauksen jatkumo, jossa ohjausta on tarjolla kaikille sitä tarvitseville riippumatta siitä, ovatko he koulutuksen piirissä, työelämässä tai työelämän ulkopuolella. Uraohjauksen kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Elinikäisen uraohjauksen tutkimusalueella käsitellään uraohjauksen ajankohtaisimpia kysymyksiä ja teemoja sekä sitä, mihin uraohjauksessa tulisi keskittyä ja mitä kehittää lähitulevaisuudessa.

Uraohjaukseen (career guidance, career counselling) kohdistuu runsaasti yhteiskunnallisia, koulutus- ja työllisyyspoliittisia sekä yksilön tarpeista juontuvia odotuksia. Ura-, ammatinvalinnan- ja opinto-ohjauksen odotetaan auttavan yksilöä tekemään mielekkäitä ja onnistuneita valintoja, päätöksiä ja ratkaisuja urallaan sekä koulutusvalinnoissaan.

Uraohjaus – ja ohjaus laajemminkin – eivät ole määriteltävissä selvärajaisesti. Monesti on helpompaa tehdä poissulkevia rajauksia siitä, mitä uraohjaus ei ole. Laajimmillaan uraohjaus on nähty kokonaisvaltaisena itsetuntemuksen ja toimijuuden kehittymisen sekä elämänsuunnittelun tilana. Tässä näkökulmassa korostuvat ohjauksen yksilö- ja asiakaslähtöisyys sekä riippumattomuus toimintaympäristöstä tai kontekstista.

Yksi tapa tarkastella uraohjausta on tarkastella sitä akselilla kontekstisidonnaisesta kontekstivapaaseen. Ensimmäisellä voidaan viitata tietyssä toimintaympäristössä, esimerkiksi oppilaitoksessa tai TE-toimistossa tehtävään uraohjaukseen. Sitä kehystävät tietyt institutionalisoituneet tavoitteet, tulosodotukset ja toimintatavat. Ne määrittävät, suuntaavat tai rajaavat uraohjauksen näkökulmaa. Kontekstivapaampaa toiminta on silloin, kun se lähtee puhtaasti ohjattavan asettamista tavoitteista ja tunnistamista tarpeista esimerkiksi yksityisen palveluntuottajan tai hankkeen tuottamana.
Toinen mahdollinen tarkastelu-ulottuvuus on uraohjauksen aikajänne: tavoitellaanko asiakkaan kanssa pitkän aikavälin mahdollisten ja vaihtoehtoisten urapolkujen tutkimista vai pyritäänkö löytämään seuraava siirtymä elämänkulussa. Näiden väliin sijoittuu runsaasti variaatioita.

Tutkimus- ja kehitystyömme keskeisiä teemoja ovat

• Uran, opintojen ja elämänsuunnittelun ohjaus
• Monialainen ohjausyhteistyö
• Osallisuus ja toimijuus
• Kulttuurisensitiivinen ohjaus
• Ohjaus eri koulutusmuodoissa
• Työllisyyspalvelujen kehittäminen
• Siirtymävaiheet yksilön elämänkulussa

Käynnissä olevat ja päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet

Oppilaan- ja opinto-ohjaus perusopetuksessa ja siirtymävaiheessa toiselle asteelle

NOPO-projekti (OKM)

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen ja mallintaminen skaalattavaksi ja valtakunnalliseksi toiminnaksi.

Projektin tavoitteena on Oulun seudun NOPO-opinto-ohjauksen mallintaminen valtakunnallisesti skaalautuvaksi toiminnaksi ja vastaaminen oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin sekä erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden huomiointi.

Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on myöntänyt projektille erityisavustuksen edistämään perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämistä ja Opinto-ohjauksen kehittämisohjelman tavoitteiden toimeenpanoa ja oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa.

HAMK yhteyshenkilö: Tutkijayliopettaja Jaakko Helander, HAMK Edu

Lisätiedot: NOPO-projekti

Ura- ja opinto-ohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Älykäs ohjaus (ESR) (Päättynyt)

Älykäs ohjaus -hankkeen tavoitteena on kehittää opinto- ja uraohjauksen malleja ja prosesseja vastaamaan tunnistettuihin haasteisiin ja kohderyhmien erilaisiin tarpeisiin. Opinto- ja uraohjausta tarjoavia organisaatioita ovat mm. toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä TE-asiakaspalvelu ja TE-toimistot.

Tunnistetut tarpeet voidaan tiivistää kolmeen kategoriaan:

 1. tarve kehittää opinto- ja uraohjauksen prosesseja ja malleja tukemaan erilaisia elämänvaiheita, siirtymävaiheita, opiskeluasteita sekä jatkuvaa oppimista;
 2. tarve käyttäjälähtöisyyttä ja osallisuutta lisäävälle, saavutettavalle ja monikanavaiselle ohjaukselle;
 3. tarve tukea ohjausprosesseja ja ohjaustyötä digitaalisen teknologian avulla.

Hankkeen tuloksena syntyy paremmin tarpeeseen vastaavia ja joustavampia opinto- ja uraohjauksen prosesseja sekä niitä tukevia digitaalisia työkaluja ja menetelmiä. Ratkaisuja kehitetään ketterän kehittämisen ja osallistavan suunnittelun menetelmillä. Kohderyhmiä ovat ohjauksen asiakkaat sekä sitä tarjoavat ammattilaiset. Toimenpiteinä tehdään opinto- ja uraohjauksen tarvekartoitus, prosessimallinnus ja niihin pohjautuva teknologiaselvitys. Tulosten perusteella kilpailutetaan teknologiakumppanuudet sekä luodaan yhteiskehittämisen mallit ja indikaattorit tuloksille. Ratkaisuja kokeillaan ja pilotoidaan käytännössä ja laaditaan jalkauttamissuunnitelma.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Savon Koulutus Oy. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2019-31.8.2021.

Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Älykäs ohjaus -hankkeen verkkosivut

 

Lisätietoja:

Projektivastaava Niilo Korhonen
Puh. 050 436 9930; etunimi.sukunimi@hamk.fi

Projektikoordinaattori Antti Viiman
Puh. 050 521 6368; etunimi.sukunimi@hamk.fi

OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen (ESR) (päättynyt)

Ammatillisen peruskoulutuksen reformi tukee tutkintojen osaamisperusteisuutta sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samalla edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tulevaisuuden työelämässä uudenlaiset osaamisyhdistelmät korostuvat eikä työ sitoudu enää välttämättä tiettyyn ammattiin. Tällöin korostuu yksilön kyky tunnistaa oma osaamisensa ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja.

Osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuminen oppilaitoksissa edellyttää sekä ajatuksellista että toiminnallista muutosta. Taitoja ja osaamista kerrytetään sekä opintojen aikana että työelämässä. Ohjauksen ja opetuksen rooli tuleekin muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä reittejä tulevaisuuteen.

OSATA-hankkeessa syntyy:
OPPILAITOKSILLE: toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien aina jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka
OPISKELIJALLE: aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen ja osaamisidentiteetin rakentamiseen
OPETTAJILLE JA OHJAAJILLE: testatut ja arvioidut työkalut ja toimintamallit kansalliseen käyttöön sekä koulutusta toimintakulttuurin muuttamiseen.

Hanketta koordinoi Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina HAMK/AOKKn lisäksi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, OAMK/AOKK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2016 – 31.8.2019.

Lisätietoja:
Projektivastaava, koulutuspäällikkö Anu Raudasoja
Puh. 050 576 3581
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Projektikoordinaattori Elisa Tuominen
Puh. 040 8462 626
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Ura- ja opinto-ohjaus korkeakoulutuksessa

Ohjaus tulevaisuuden työhön (ESR) (Päättynyt)

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen tavoitteena on:

 1. Kehittää ja mallintaa korkeakouluyhteistyönä korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa vahvistamaan amk- ja yamk-opiskelijoiden urasuunnittelua ja integroitumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin
 2. Vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia
 3. Edistää ohjauskulttuurin vahvistumista koko korkeakoulukentällä
 4. Vahvistaa tulevaisuusorientoinutta uraohjausta korkeakoulujen rakenteissa alueellisesti ja valtakunnallisesti
 5. Selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja tuottaa tästä tietoa. Hyödyntää tietoa uraohjauksen kehittämis- ja mallintamistyössä sekä jatkokehittämisessä
 6. Lisätä valtakunnallisesti tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeen hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta
 7. Käynnistää valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivä uraohjausosaamista sekä ja ammattikorkeakoulujen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi

Hankkeen tuloksena mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjauksen mallia ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa. Opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunut uraohjaus on vakiintunut laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot ovat vahvistuneet. Kaikista tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden toimijuus on vahvistunut ja tämä edesauttaa heitä kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen.

Hanketta toteuttavat kuusi ammattikorkeakoulua, jotka muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Koordinaattorina toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajat ovat Centria ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2019-31.8.2021.

Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen verkkosivut: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjaus-tulevaisuuden-tyohon-the-student-s-counseling-for-the-work-of-the-future/

Lisätietoja:

Projektivastaava Leena Nikander
Puh. 040 587 7028; etunimi.sukunimi@hamk.fi

Projektikoordinaattori Antti Viiman
Puh. 050 521 6368; etunimi.sukunimi@hamk.fi

TUURA - tukea urapolulle (ESR) (päättynyt)

TUURA – tukea urapolulle -hankkeen tavoitteena on kehittää tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauspalveluja ammattikorkeakouluissa.

Hankkeen aikana:

 • kartoitetaan ja kehitetään uraohjauksen palveluja tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi
 • luodaan tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi uraohjausta
 • vahvistetaan ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä
 • lisätään ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen liittyen

TUURA-hanke saa ESR-rahoitusta toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika 01.04.2018 – 31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Irmeli Lignell
Puh. 050 574 5016
etunimi.sukunimi@hamk.fi

UOMA - uraa ja osaamista maahanmuuttajille (ESR) (päättynyt)

UOMA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop -lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Lisäkoulutusmalliin kehitetään erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien alakohtaisen asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen. Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään edelleen jo Urareitti-hankkeessa suunniteltua Suomalaisen työelämän osaaja- korkeakouludiplomia sosiaalialan ja liiketalouden aloilla. Samalla kehitetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitsemia ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja, joilla päästään suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 tasolle. Pilotoitu malli on jatkossa siirrettävissä kaikille aloille huomioiden kunkin toimialan työtehtävissä tarvittavat ammatillisen osaamisen erityispiirteet.

UOMA-hanke saa ESR-rahoitusta toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika 01.01.2019 – 31.12.2020. Hanketta koordinoi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö, lehtori Anita Eskola-Kronqvist
Puh. 040 801 4620
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Projektikoordinaattori Elisa Tuominen
Puh. 040 8462 626
etunimi.sukunimi@hamk.fi

International talents in Kanta-Häme (ESR) (päättynyt)

International talents in Kanta-Häme –hankkeen tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan, Riihimäen sekä Forssan alueella asuvien

 • korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien,
 • kantasuomalaisten paluumuuttajien ja
 • ulkosuomalaisten työllisyystilannetta

palkkatyön tai yrittäjyyden kautta.

Hanketta koordinoi Hämeenlinnan kaupunki ja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana vahvalla asiantuntijapanoksella järjestämässä mm. kielikoulutusta ja mentorointia.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018-30.6.2020 ja hanketta osarahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Monialainen ohjausosaaminen

Elinikäisen ohjauksen tila -arviointitutkimus

Elinikäinen ohjaus koostuu erilaisista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista, joita tarjotaan koulutussektorilla, työllisyyspalveluissa ja osana nuorisotoimen ohjauspalveluita yksilön eri elämänvaiheissa. Palveluntuottajina on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.

Elontila-arviointitutkimuksen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta eli saatavuutta, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta.

Osana arviointitutkimushanketta laaditaan elinikäisen ohjauksen laatukehikko, joka sisältää ehdotukset sektorirajat ylittävistä yhteisistä kansallisista elinikäisen ohjauksen seurantakohteista ja arviointivälineistä paikallisen ja kansallisen tiedolla johtamisen sekä elinikäisen ohjaustyön tueksi.

Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2024. Tutkijaryhmä viestii tutkimuksen etenemisestä ja välituloksista organisaatioiden verkkosivuilla, Twitterissä ja tiedottein.

Tutkimuksen tilaajana on työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2023 – 31.9.2024

Lisätietoja: www.hamk.fi/elontila

Kasvatus- ja opetusalojen monialaisen yhteistyön toimivuuden tutkimus Tampereen kaupunkiseudulla (Päättynyt)

Arvioinnin kohderyhmänä olivat Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) koko varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilashuollon työntekijät. Tutkimus tuotti seudullisen tiedon lisäksi valtakunnallisestikin sovellettavaa tietoa monialaisen yhteistyön tilanteesta kasvatus- ja opetusalalla.

Monialaisuus tarkoittaa eri ammattiryhmien ja hallinnonalojen yhteistyötä, jossa palvelujen käyttäjä on keskiössä ja vahvasti osallisena oman asiansa käsittelyssä. Tyypillisiä monialaista yhteistyötä vaativia tilanteita ovat erilaiset siirtymävaiheet esimerkiksi varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä oppilashuollolliset tilanteet.

Arvioinnissa mitattiin ja arvioitiin monialaista yhteistyötä kolmella osa-alueella
1) Työntekijöiden välinen vuorovaikutus
2) Monialaisen yhteistyön organisoituminen
3) Työntekijää tukeva työyhteisö

Arviointi koostui kahdesta osasta
1) Tilannekuvaa selvitettiin toimivan monialaisen yhteistyön mittarilla syksyn 2022 aikana
2) Ilmiöpöytä-prosessissa toteutettiin tietoa syventävät ryhmäkeskustelut kevään 2023 aikana

Arviointiraportin kehittämissuositusten pohjalta tehtiin kevään 2023 aikana suunnitelma Tampereen kaupunkiseudun kuntien seudullisessa yhteistyössä tehtävistä toimenpiteistä.

Arviointitutkimuksen toteuttivat Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake ja Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikkö.

Tutkimuksen toteutusaika oli 10/2022 – 6/2023.

Lisätietoja projektisivulta.

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin (ESR) (Päättynyt)

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti jatkaa OSMO-projektissa hyväksi havaittuja monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. OSMO2:ssa toteutetaan Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti – myös verkossa. Tavoitteena on varmistaa ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus myös monikulttuurisesta näkökulmasta sekä lisätä Ohjaamoissa toimivien kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

OSMO2-projektissa syvennetään monikulttuurista osaamista siten, että Ohjaamoille määritellyt toimintaperusteet (Ohjaamotoiminnan perusteet 2018) – erityisesti osallisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus — otetaan huomioon myös maahanmuuttajien näkökulmasta. Projektissa pyritään lisäksi systematisoimaan osaamisen kehittämisen johtamista sekä kehittämään Ohjaamojen toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä niin, että saavutettavuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus aidosti toteutuisivat myös maahanmuuttajien näkökulmasta. OSMO2:ssa levitetään OSMOssa kehitetyn monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia ja jatketaan monikulttuurisen osaamisen kehittämistä (osaamisen kehittämisen näkökulma), kehitetään Ohjaamoiden toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä (systemaattinen ja rakenteellinen kehittäminen) sekä kehitetään monikulttuurisen ohjauksen käsikirjaa (ohjauksen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulma). Käsikirjan toimintamallien levittämisestä sovitaan yhdessä KOHTAAMO-projektin sekä tarvittaessa Ohjaamoita ohjaavien ministeriöiden (STM, TEM, OKM) kanssa.

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin ja URAA!-, ONNI-sekä KOHTAAMO-projektien ja mahdollisten muiden käynnistyvien Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa.

Projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.8.2021.

Lisätietoja:

Projektivastaava Soili Rinne
Puh. 050 466 5539; etunimi.sukunimi@hamk.fi

 

TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa (ESR) (Päättynyt)

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti auttaa Ohjaamoja kehittämään toimintojaan siten, että monialaisesta yhteistyöstä syntyy sisäänrakennettu toimintatapa ja –kulttuuri niin Ohjaamoissa kuin niiden verkostoissa. Tällöin Ohjaamojen monialaisesti toteutettujen palvelujen saatavuus ja palvelukyky paranevat entisestään.

TESSU2-projektin valmennusprosessit tukevat Ohjaamojen henkilöstön aidon monialaisen yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittymisessä ja juurtumisessa sekä monialaisen yhteisen osaamispääoman syntymisessä. Projekti auttaa Ohjaamoa toimimaan monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvana tiiminä, jossa ohjaamohenkilöstö kehittää ja arvioi yhdessä aktiivisesti omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien. Samalla projekti auttaa Ohjaamoa näkemään, millaista yhteistä osaamista ja osaamispääomaa Ohjaamolla tulee olla, ja kuinka osaamista hankitaan.

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti on Jyväskylän (JAMK) ja Hämeen (HAMK) ammattikorkeakoulujen ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Åbo Akademin (ÅA) yhteishanke. Projektin yhteistyökumppaneita ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), URAA!-projekti (ESR) ja muut vuonna 2019 rahoituspäätöksen saaneet Ohjaamojen tukihankkeet (esim. OSMO2). Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä Ohjaamoverkostossa olevien nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten (erityisesti Koordinaatti ja nuorisotutkimus) sekä ONNI Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki –hankkeen (STM, TEM) kanssa. Projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.12.2021.

Lue lisää Tessu-projektista

Lisätietoja:

Projektivastaava Jaakko Helander
Puh. 040 737 2588
etunimi.sukunimi@hamk.fi

TYÖNVÄLITYSPISTE: Julkisen ja yksityisen toimijan monialaisen työnvälityspalvelun arviointi- ja kehittämistutkimus (Päättynyt)

Työnvälityspiste on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Työelämän Infopiste Oy:n yhteinen hanke, jossa pilotoidaan, miten yksityinen yritys hoitaa työnvälitystä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida ja kehittää Työnvälityspisteen
– ohjaustyön monialaisuutta ja sen laatua
– yhdessätekemisen kulttuuria sekä
– toimintamallien yhteistä perustaa ja kestävää arvopohjaa.

Tutkimusotteena on toimintatutkimus, johon sisältyy sekä tiedonhankintaa että yhteistä kehittämistyötä. Tutkimuksen toteutusaika on 2.5.–29.11.2019. Tutkimusraportti ja erillisartikkeleja julkaistaan syksyn 2019 aikana. Tutkimuksen tilaajana on Työelämän Infopiste Oy.

Tutustu Työnvälityspisteen arviointi- ja kehittämistutkimusraporttiin osoitteessa www.hamk.fi/tvp .

Vastaavina tutkijoina toimivat yliopettaja Jaakko Helander ja projektitutkija Taru Lilja.

 

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa (ESR) (Päättynyt)

Ohjaamoja toimii Suomessa jo 50 paikkakunnalla, jokaisen maakunnan alueella. Näissä monialaisissa alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ohjauspalveluissa tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta arjenhallintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Tuloksellinen, etenkin koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävä, asiakastyö vaatii ohjaajilta uraohjauksellista osaamista. Ohjaamoissa se tarkoittaa myös ohjaajien yhteistä käsitystä uraohjauksesta monialaisena yhteistyönä.

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen yhdyspinnoilla työskentelyä ja yhdessä tekemistä Ohjaamon asiakkaiden elinaikaisen ja pitkäjänteisen urasuunnittelutaitojen kehittymiseksi.

Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Ohjaamoissa työskenteleville sekä Ohjaamojen verkostojen edustajille. Lisäksi projektissa mallinnetaan Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Perimmäisenä tavoitteena on luoda valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.

URAA! -hanketta toteuttavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projekti tekee toimenpiteissään tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se kuuluu OKM:n Osuvaa osaamista -teeman Osuva ohjaus -toimenpidekokonaisuuteen. Toteutusaika on 1.4.2018-31.8.2020.

Hankkeen verkkosivut: https://www.hamk.fi/projektit/uraa/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sanna Heino
Puh. 050 477 9911
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Lahjakkuus – Potentiaalista voimaksi -video
HUIPUT KEHIIN, K​ILTA ja YHDESSÄ -projektien tuottama dokument​ti-ohjelma​​​ vuodelta 2014

Onnistuneen ohjauskeskustelun rakentaminen -video
Niina Mero, Jaakko Helander, Päivi Pukkila, HAMK:n julkaisuja 2015

Monialainen ohjaus – nuoren arvostava kohtaaminen -video

Video on toteutettu HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja HAMK Edu -tutkimusyksikön yhteistyönä osana TESSU2- ja URAA!-projekteja. 2020.