Uraohjaus

Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä tietokoneen ääressä kuuntelemassa toisiaan.

Uraohjaus

Elinikäinen uraohjaus

Ihmisten elämänpolut ovat muuttuneet moninaisemmiksi ja elämän suunnitelmallisuus lisääntynyt. HAMK Edu -tutkimusyksikön Elinikäisen ohjauksen tutkimusalueella paneudumme erityisesti elinikäisen ohjauksen moninaisiin tarpeisiin.

Aikaisemmin uraohjaus konkretisoitui erityisesti elämän taitekohtiin. Elämänkulku ja urapolut ovat moninaistuneet ja epävarmuutta kuuluu elämäämme aikaisempaa useammin. Elämän suunnitelmallisuus ja tietoisten valintojen tekeminen on lisääntynyt varhaisesta lapsuudesta lähtien läpi elämän. Kaikenikäiset opiskelijat ja työntekijät tarvitsevat elämänsä ja uransa eri vaiheissa ohjausta ja neuvontaa. Tarvitaan kykyä nähdä ja tunnistaa vahvuuksia, osaamista, onnistumisia ja lahjakkuutta.

Yksin puurtamiseen sijaan ohjauksessa on siirrytty yhä enemmän monialaiseen ohjaukseen.

Useiden kansallisten ohjaushankkeiden lisäksi olemme mukana myös kansainvälisissä hankkeissa.

Tutkimus- ja kehitystyössä keskeisiä teemoja ovat

 • Yksilölliset ja joustavat opinto- ja työpolut
 • Uran, opintojen ja elämänsuunnittelun ohjaus
 • Monialainen ohjausyhteistyö
 • Monikulttuurinen ohjaus

Uusinta uraohjauksesta: URAA! -hanke Ohjaamoille

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Lisätietoa HAMK Ammatillisen opettajakoulun ja JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamsta hankkeesta tiedotteessamme.

 

Käynnissä olevat kehittämis- ja tutkimushankkeet

OSATA – osaamispolkuja tulevaisuuteen

Ammatillisen peruskoulutuksen reformi tukee tutkintojen osaamisperusteisuutta sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samalla edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tulevaisuuden työelämässä uudenlaiset osaamisyhdistelmät korostuvat eikä työ sitoudu enää välttämättä tiettyyn ammattiin. Tällöin korostuu yksilön kyky tunnistaa oma osaamisensa ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja.
Osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuminen oppilaitoksissa edellyttää sekä ajatuksellista että toiminnallista muutosta. Taitoja ja osaamista kerrytetään sekä opintojen aikana että työelämässä. Ohjauksen ja opetuksen rooli tuleekin muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä reittejä tulevaisuuteen.

OSATA-hankkeessa syntyy:
OPPILAITOKSILLE: toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien aina jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka
OPISKELIJALLE: aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen ja osaamisidentiteetin rakentamiseen
OPETTAJILLE JA OHJAAJILLE: testatut ja arvioidut työkalut ja toimintamallit kansalliseen käyttöön sekä koulutusta toimintakulttuurin muuttamiseen.

Hanketta koordinoi Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina HAMK/AOKKn lisäksi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, OAMK/AOKK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2016 – 31.8.2019.

Lisätietoja:

Projektivastaava, koulutuspäällikkö Anu Raudasoja
Sposti: anu.raudasoja@hamk.fi
Puhelin: +358 (0)50 576 3581

Projektikoordinaattori Elisa Tuominen
Sposti: elisa.tuominen@hamk.fi
Puhelin +358 (0)40 846 262

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti (ESR) on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta ja KOHTAAMO -projektien (ESR) kanssa. Projekti on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.8.2016-30.9.2018.

Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti. Koulutukset ja valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön myös projektin päättymisen  jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle.

Lisätietoja:
Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
Puhelin +358 (0)40 574 5253
S-posti paivi.pukkila@hamk.fi

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Tarinoista voimaa -hankkeen tavoitteena on parantaa vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Tavoitellaan tilannetta, jossa vammaiset korkeakouluopiskelijat ja heidän kanssaan toimivat saavat vammaisten henkilöiden työhön siirtymistä tukevaa tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti. Hankkeessa syntyy voimaannuttava verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi.

Tavoitteena on

 • luoda vammaisten työllistymistä tukevan tiedon uusi esitystapa ja uudenlainen verkkopalvelu
 • nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia avainkohtia
 • laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
 • parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta
 • rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
 • tuoda vammainen ihminen esiin toimijana eikä kohteena
 • osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä

Tavoitteisiin pyritään

 • tuottamalla vertaistarinoita ja helposti ymmärrettävää asiatietoa työhön siirtymisen avainkohtiin
 • suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjausalan voimaannuttavia valmennuksia
 • tekemällä esiselvitykset opiskelijoiden, ohjaajien ja työelämän kannalta
 • verkkopalvelun yhteissuunnittelulla ja tuotannolla hanketoteuttajien kesken
 • työllistämällä ja osallistamalla vammaisia opiskelijoita
 • hyödyntämällä kehittämisryhmää arvioijana, kommentoijana, testaajana ja eri näkökulmien tuojana
 • hanketoimijoiden selkeällä työnjaolla ja tehokkaalla viestinnällä hankkeen eri vaiheissa

Hankkeen hallinnoija on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.
Osatoteuttajina ovat HAMK/AOKK, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry.
Hankeyhteistyössä ovat vahvalla asiantuntijuudella mukana Turun yliopisto sekä
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas.

Hanke toteutetaan 1.8.2016 – 28.2.2019.

Lisätietoja:
Projektivastaava, lehtori Anna Alftan
Puhelin +358 (0)40 7225430
S-posti anna.alftan@hamk.fi

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta -projektissa (ESR)

 • vahvistetaan paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen palvelukykyä
 • tarjotaan Ohjaamoille monialaista yhteistyöosaamista syventävää tukea
 • toteutetaan kunkin Ohjaamon tarpeista lähtevää valmennusta ja koulutusta.

Projektissa osallistetaan Ohjaamojen henkilöstöä ja asiakkaita valmennusten ja koulutusten suunnitteluun ja toteutuksen arviointiin. Valmennukset ja koulutukset toteutetaan uusina ja innovatiivisina malleina, jotka dokumentoidaan ja levitetään valtakunnallisesti.

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), OHTO-Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi -palvelua hyödyntämällä -projekti (ESR) sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2015-30.9.2018.

Tessu-projektin internetsivut ovat työn alla. Kohtaamon ja Ohjaamojen väliaikaiset sivut: http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/ohjaamot.

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
Puhelin +358 (0)40 574 5253
S-posti paivi.pukkila@hamk.fi

URAREITTI – Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

Urareitti (ESR)-hanke kuuluu ”Kotona Suomessa” -toimenpidekokonaisuuteen. Kansallinen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 30.9.2018.

Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen vaikeuttaa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät haasteet. Tällä hetkellä ei ole systemaattista kuvausta tai yhteisiä toimintaperiaatteita koskien korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareiteille siirtymisistä.

Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä valtakunnallisia käytäntöjä luomalla.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen kontekstiin korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys, jota voidaan hyödyntää sekä osaamisen arvioinnin prosesseissa, että lisä- ja täydennyskoulutusten moduulisuunnittelussa. Viitekehyksessä huomioidaan ammatillisen osaamisen ja kielitaidon lisäksi myös kulttuuri ja ammatti-identiteetin kehittyminen vieraassa työkulttuurissa, niin arvioinnin kuin lisä- ja täydennyskoulutusten osalta.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteis- työssä kymmenen muun organisaation kanssa: Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sedu aikuiskoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, lehtori Anita Eskola-Kronqvist
Puhelin +358 (0) 40 801 4620
Sposti anita.eskola-kronqvist(at)hamk.fi

Projektiassistentti ElisaTuominen
Puhelin +358 (0)40 846 2626
Sposti elisa.tuominen(at)hamk.fi

TUURA – tukea urapolulle

TUURA – tukea urapolulle -hankkeen tavoitteena on kehittää tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauspalveluja ammattikorkeakouluissa.

Hankkeen aikana: kartoitetaan ja kehitetään uraohjauksen palveluja tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi
luodaan tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi uraohjausta
vahvistetaan ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä
lisätään ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen liittyen

TUURA-hanke saa ESR-rahoitusta toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika 01.04.2018 – 31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Irmeli Lignell
Puh. 050 574 5016,
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Aikaisemmin toteutetut hankkeet

AMKista uralle!

AMKista uralle! -projektissa (ESR) kehitettiin uraseurantaa ja työelämätiedon hyödyntämistä. Projektissa luotiin toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle. AMK-koulutettujen työllistymisestä levitettiin tietoa opiskelijoille, korkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Projektin tulokset:

 • selvitys uraseurannasta ammattikorkeakouluissa
 • kysely ja mittaristo työkaluna AMK-kentälle korkeakouluhallinnolle
 • vertailukelpoinen, yliopistojen uraseurannan kanssa osin yhteneväinen tiedonkeruutapa koulutuksen ja ennakoinnin ja kehittämisen tueksi
 • parantuneet uraohjauksen käytänteet sekä uraohjauksen kiinteä sisältyminen opettajien ja opinto ohjaajien koulutukseen ja
 • Hyvät käytännöt –ohjeisto; toimintamallit uraseurantutkimustiedon integroimiseen koulutukseen, opetussuunnitelmiin ja johtamiseen.

Uraseurantoja ja uratiedon hyödyntämisen malleja kehitettiin yhdessä yliopistojen LATUA ja Töissä -hankkeiden (ESR) kanssa.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu oli mukana projektissa ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevien toimintatapojen kehittämisessä, uraseurantatietoa koskevan mittariston kehittämisessä ja pilotoinnissa sekä tulosten levittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä erityisesti ammattikorkeakoulun pedagogisessa kehittämisessä ja johtamisessa.

AMKista uralle! –projektin (ESR) hallinnoijana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu. Projekti oli Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutus ajalla 1.5.2015-31.12.2107.

Projektin kotisivut: http://uraseurannat.fi.

Lisätietoja:

Projektivastaava, tutkijayliopettaja Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)3 6464 702
S-posti jaana.kullaslahti@hamk.fi

LIAANI – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa

 • työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä ESR-kehittämishanke
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteistyössä kuuden muun organisaation kanssa: HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kalliolan nuoret ry/ Poikien talo, Kiipulasäätiö/Kiipulan ammattiopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Turun yliopisto/Brahea-keskus ja Vantaan Nicehearts ry.
 • kansallinen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
 • hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 31.10.2017.

Hankkeen tavoitteet:

 • vahvistaa peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa olevien nuorten sitoutumista opintoihin  järjestö- ja oppilaitostoimijoiden sekä nuorten yhteistyönä
 • lisätä nuorten osallisuuta ja vähentää eri taustoista johtuvaa eriytymistä luomalla ja kehittämällä palvelutuotteita (nuorille suunnattuja palveluja/menetelmiä) harrastejärjestöjen ja ammattioppilaitosten rajapintaan yhdessä nuorten kanssa.
 • systematisoida ja hyödyntää tietoa nuorten harrastustoiminnassa saavutettavista opiskelu- ja työelämätaidoista sekä osallisuudesta luomalla nuorisoalan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä arviointikehikko, joka mahdollistaa toimivien palvelutuotteiden identifioinnin ja siirtämisen toimintaympäristöstä toiseen.
 • painopisteenä on kautta linjan yhdenvertaisuus: niin kulttuurisensitiivinen työote ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kuin erityisen tuen tarpeessa olevat ammatilliset opiskelijat.

Hankkeen tuotokset levitettiin kouluttamalla nuorten parissa toimivia ohjaajia ja opettajia sekä järjestämällä harrastejärjestöjä ja ammattioppilaitoksia verkottavia verstaita valtakunnallisesti.

AOKK:n toiminta hankkeessa kohdentui erityisesti ammatillisiin opinto-ohjaajiin, kuraattoreihin, kouluterveydenhoitajiin ja opettajiin yhteistyössä mm. Kiipulan ammattiopiston kanssa.

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Pirjo Tuominen
Puhelin +358 (0)50 576 3872
Sposti pirjo.tuominen@hamk.fi

Projektiassistentti Elisa Tuominen
Puhelin +358 (0)40 846 2626
Sposti elisa.tuominen@hamk.fi

Osaaminen ratkaisee

 • työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä ESR-kehittämishanke. Kansallinen rahoittaja oli Hämeen ELY-keskus.
 • HAMK koordinoi  hanketta  ja toteutettiin yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) kanssa.
 • HAMK-toteuttajayksiköt olivat Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hyvinvointiosaaminen ja Teknologiaosaaminen
 • hankkeen toteutusaika oli 1.8.2015 – 30.9.2017.

Hankkeen tuloksena luotiin ammattikorkeakouluun uusi ohjausmalli vammaisten ja erityistarpeisten nuorten työllistymisen parempaan tukemiseen. Muina tavoitteina luoda toimintamalli monimuotoista rekrytointia edistävään työelämäyhteistyöhön ja työelämäfoorumeiden järjestämiseen; perustetaan tiedonkulkua lisäävä yhteistyöverkosto vammaisjärjestöjen, korkeakoulun ja työnantajien välille sekä avustavan teknologian tietopankki ja asiantuntijaverkosto ja lopputuloksena ammattikorkeakoulusta valmistuvien nuorten työllistyminen paraneminen.

Hankkeen kotisivut

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, lehtori Irmeli Lignell,
Puhelin +358 (0)50 5745 016
S-posti irmeli.lignell@hamk.fi

Projektiassistentti Elisa Tuominen,
Puhelin +358 (0)40 8462 626
S-posti elisa.tuominen@hamk.fi

Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta-hankkeen (ESR) tavoitteena oli mm.

 • tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen
 • levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa
 • edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa työn opinnollistamisen mahdollistamiseksi.

Samalla hanke kehitti uudenlaisia työtä ja opiskelua yhdistäviä muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle ja parantaa koulutuksen ja työn siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita syventäen ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yritysten välistä kumppanuutta.

HAMK Ammatillisen korkeakoulun tavoitteena oli tuottaa hankkeessa yhteistyössä HAMKin tekniikan ja liikenteen alojen kanssa erityisesti tekniikan aloille soveltuvia työn opinnollistamisen malleja, jotka liittyvät työelämän prosesseissa hankitun osaamisen arviointiin.

Lisätietoja:

Projektivastaava, yliopettaja Irma Kunnari
Puhelin +358 (0)40 830 7431
S-posti irma.kunnari@hamk.fi

Hankkeen kotisivut http://www.amkverkkovirta.fi

Koordinaatio: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä -hanke oli Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutus ajalla 1.5.2015-31.12.2017.

Lahjakkuus – Potentiaalista voimaksi -video
HUIPUT KEHIIN, K​ILTA ja YHDESSÄ -projektien tuottama dokument​ti-ohjelma​​​ vuodelta 2014

Onnistuneen ohjauskeskustelun rakentaminen -video
Niina Mero, Jaakko Helander, Päivi Pukkila, HAMK:n julkaisuja 2015

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU