Hyppää sisältöön
Opettaja ja kaksi opiskelijaa
Home Koulutushaku

Ammatillinen opettajankoulutus

Koulutusalat

 • Ammatillinen opettajankoulutus
 • Opettajankoulutus

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • Ammatillisten opettajankoulutusten pätevyys

Opintojentaso

 • Opettajaksi pätevöittävät opinnot

Kampukset

 • Hämeenlinna
 • Muu sijainti
 • Online

Opetusmuodot

 • Monimuoto-opetus
 • Verkko-opetus

Sinä osaat, opeta se muille – Pätevöidy ammatilliseksi opettajaksi

HAMK tarjoaa sinulle innostavan, joustavan ja työelämälähtöisen oppimisympäristön, jossa innostut oppimisesta huippuasiantuntevien kouluttajien ohjauksessa. Meillä on vahva historia teknisen alan opettajien kouluttamisessa, mutta tarjoamme opettajankoulutusta myös kaikille muille ammattialoille.

Ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikovilla tai niissä toimiville. Koulutus antaa myös yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Valmistuttuasi olet AmO eli ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut opettaja.

Koulutuksessa opit oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Opit opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, opiskelijoiden kohtaamista, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä.

Opintojen kesto on 10 tai 13 kuukautta, kun opiskelet ryhmän ohjelman mukaan. Opinnot voi suorittaa työn ohessa opiskellen. Voit valita opiskelumuodoksi monimuoto- tai verkko-opiskelun. Monimuoto-opiskelua toteutetaan Hämeenlinnan lisäksi Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä englannin kielellä. Katso lisätietoja sivuiltamme kohdasta Opiskelutavat.

Opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen, jolloin olet itse aktiivinen toimija. Suunnittelet, toteutat ja arvioit omaa oppimistasi. Opintojen lähtökohtana kaikissa ryhmissä on osaamisen kartoitus ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jotka määrittävät opintojen tarkemman toteutumisen. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä, joka tarkoittaa, että itsenäisen opiskelun lisäksi opiskelet myös yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Kaikissa ryhmissä hyödynnetään monipuolisia pedagogisia ratkaisuja.

Seuraava hakuaika koulutukseen on 8.-22.1.2025.

Tavoitteet

Ammatillinen opettajankoulutus antaa sinulle valmiudet erilaisten opiskelijoiden oppimisen ohjaamiseen ja oman opetusalasi kehittämiseen niin, että työelämän ja ammattien muutokset tulevat huomioiduksi. 

Ammatillisen opettajan asiantuntijuudessa yhdistyvät ammattialakohtainen ja pedagoginen osaaminen teoreettiseksi ja käytännölliseksi opettajan osaamiseksi erilaisissa toimintaympäristöissä. Ammatillisen opettajan osaamisessa korostuvat suunnittelu, ohjaus, opetus ja arviointi. Opettajalla tulee olla riittävä teoreettinen tietämys oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä. Hänellä on taitoa kohdata erilaisia ihmisiä, digitaalisia valmiuksia, yhteistyö- ja verkosto-osaamista sekä kykyä ylläpitää ja tukea omaa ja yhteisön hyvinvointia. 

Koulutuksen antama pätevyys

Valmistuttuasi olet AmO eli ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut opettaja. Koulutus antaa sinulle opettajan pedagogisen kelpoisuuden oman alasi opettamiseen. Opinnot ovat opettajien kelpoisuusvaatimusten mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Koulutuksen suoritettuasi voit toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja mahdollisesti ammattikorkeakoulussa. Myös muissa oppilaitoksissa voit toimia opettajana tietyin edellytyksin.

Opintojen rakenne

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se koostuu kolmesta opettajuutta kuvaavasta moduulista. Katso lisätietoja sivuiltamme kohdasta Opetussuunnitelma.

Verkkosivuiltamme pääset myös katsomaan ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa. Huomaathan, että 13 kuukauden ryhmän opetussuunnitelman löydät edellisen vuoden kohdalta, sillä ryhmä aloittaa vielä kevään 2024 aikana.

Ura mahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle yleisen pedagogisen kelpoisuuden kaikkiin oppilaitosmuotoihin. Koulutus on kuitenkin suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville. Oma koulutus- ja työkokemustaustasi määrittää, missä opetustehtävissä ja oppilaitoksissa voit toimia opettajana koulutuksen suoritettuasi.

Koulutus antaa hyviä valmiuksia toimia myös mm. yritysten henkilöstön kehittäjänä, konsulttina ja koulutusyrittäjänä. Ammatilliset opettajat työllistyvät pääsääntöisesti hyvin, mutta ala- ja aluekohtaista vaihtelua voi esiintyä.

Haku koulutukseen

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen järjestetään valtakunnallisesti joka tammikuu.

Seuraava hakuaika koulutukseen on 8.-22. tammikuuta 2025.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku-palvelussa. Hakemuksen voi täyttää vain hakuaikana. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan ulkopuolella

Pikalinkit

Selaa sivuamme tai hyppää alla olevien linkkien kautta suoraan haluamaasi kohtaan.

Pääsyvaatimukset

Voimme ottaa ammatilliseen opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen (L 932/2014 § 25).

Hakukelpoisuus- eli pääsyvaatimukset ovat pääsääntöisesti:
 • korkeakoulututkinto ja
 • kolme tai viisi vuotta työkokemusta omalta ammattialalta. Työkokemusvaatimus koskee ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikovia. Työkokemusta ei vaadita yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta.

Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata sen tutkinnon alaa, jolla haet opettajankoulutukseen. Työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta (poikkeuksena kasvatustieteen kandidaatit ja maisterit) eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen.

Pääsyvaatimukset voivat olla erilaiset eri hakijoille, koska opettajille on asetettu erilaiset kelpoisuusvaatimukset riippuen siitä, opettavatko he ammatillisia vai yhteisiä tutkinnon osia. Hakijan hakututkinnon pääaine tai suuntautuminen määrittää, onko hän ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova. Pääsäännöstä poikkeavat sosiaali- ja terveysalan opettajat sekä tanssi- ja sirkusalan opettajat. Lisäksi joissakin tapauksissa myös sillä on merkitystä hakukelpoisuuteen, toimiiko hakija ammatillisena opettajana vai ei.

Katso alta tarkemmat tiedot eri opettajien hakukelpoisuusvaatimuksista, ja tarvittaessa ole yhteydessä meihin. Yhteystiedot löydät täältä.

 • soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, ylempi AMK, kandidaatti, maisteri, DI) ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla. Lisäksi niille ammatillisina opettajina toimiville, joilta puuttuu korkeakoulututkinto, on omat kelpoisuusehtonsa.

 • ammattikorkeakoulututkinto ja
 • vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä

TAI

 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

 • ylempi korkeakoulututkinto

Yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen (esim. tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto).

 • erikoisammattitutkinto tai muu koulutuksen järjestäjän päättämä tutkinto tai koulutus ja
 • vähintään viisi vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

Jotta tätä poikkeusmahdollisuutta voidaan soveltaa, hakijan tulee toimia hakuaikana ammatillisten tutkinnon osien opettajan työsuhteessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi edellytetään, että työnantaja (= ammatillinen oppilaitos) todentaa erillisellä lisäselvityksellä, että henkilö on palkattu opetustehtävään, johon ei ole olemassa soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai että opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa.

Sosiaali- ja terveysalan opettajaksi aikovilta edellytetään aina korkeakoulututkintoa, samoin yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta eli heihin ei voida tätä poikkeusmahdollisuutta soveltaa. Myös kaikilta hakijoilta, jotka eivät vielä toimi opettajina, edellytetään korkeakoulututkintoa.

 • korkeakoulututkinto tai vähintään kolmen vuoden laajuiset opinnot sekä
 • alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus. Opettajankoulutuksen haussa katsotaan vähintään kolmen vuoden ammattialan työkokemuksen vastaavan tätä vaatimusta.

 • Jos sinulla on hakututkintona AMK-tutkinto, kuulut ammatillisten tutkinnon osien opettajahakijaryhmään. Poikkeuksena on Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto, joka voidaan luokitella myös yhteisten tutkinnon osien puolelle.
 • Jos sinulla on yliopistotutkinto esim. äidinkielestä, vieraasta kielestä, filosofiasta, psykologiasta, teologiasta, kirjallisuudesta, kulttuurien tutkimuksesta, tilastotieteestä, matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, terveyskasvatuksesta, politiikka- tai oikeustieteestä, kuulut yhteisten tutkinnon osien hakijaryhmään.
 • Jos sinulla on yliopistotutkinto kasvatustieteen, kauppatieteen, maa- ja metsätaloustieteen tai tekniikan alalta, kuulut puolestaan ammatillisten tutkinnon osien hakijaryhmään.

Jos et löydä itseäsi näistä aloista etkä ole varma, kumpaan hakijaryhmään kuulut, kysy lisätietoja opettajakorkeakoululta.

Valintaperusteet

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinnat perustuvat ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisesti sopimiin valintaperusteisiin.

Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista valintatapajonoista. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Katso luokitus otsikon Koulutus- ja opintoalaluokitus alta.

Yleisestä valintamenettelystä poikkeaa englanninkielisen ryhmän, International Professional Teacher Education, valintamenettely. Tämä ryhmä muodostaa erillisvalintaryhmän ja opiskelijat valitaan ryhmään hakeneista hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä ilman hakututkintoon perustuvaa koulutusalajaottelua.

Vuoden 2024 aloituspaikat:

KoulutusalaAloituspaikkamäärä
Kasvatusalat13
Humanistiset alat15
Taidealat16
Yhteiskuntatieteet ja viestintä13
Kauppa- ja oikeustieteet45
Luonnontieteet7
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne15
Tekniikan alat90
Maa- ja metsätalousalat17
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat60
Palvelualat29
Turvallisuus- ja kuljetusala20
Erillisvalintaryhmä: International Professional Teacher Education programme20
Aloituspaikat yhteensä360

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Hakupisteytykseen vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Muut suoritetut tutkinnot

Hakututkinnon lisäksi suoritetut tutkinnot, enintään kaksi tutkintoa

Suoritettu tutkintoPisteet
Ei suoritettuja tutkintoja hakututkinnon lisäksi0 pistettä
1 suoritettu tutkinto4 pistettä
2 suoritettua tutkintoa8 pistettä

Kasvatustieteelliset perusopinnot

Kasvatustieteelliset perusopinnotPisteet
Ei suoritettu0 pistettä
Suoritettu10 pistettä

Täydennyskoulutus

1.1.2015 jälkeen suoritetut koulutukset ja opinnot, yhden koulutuksen laajuus vähintään 1 opintopiste, 1 osaamispiste tai 0,5 opintoviikkoa tai 27 tuntia

Koulutusten tai opintojen laajuus yhteensäPisteet
alle 1 opintopiste0 pistettä
1-3 opintopistettä0,5 pistettä
4-7 opintopistettä1 piste
8-11 opintopistettä1,5 pistettä
12-15 opintopistettä2 pistettä
16-19 opintopistettä2,5 pistettä
20-23 opintopistettä3 pistettä
24-27 opintopistettä3,5 pistettä
28 opintopistettä tai enemmän4 pistettä

Opetuskokemus oppilaitoksesta

Sivutoiminen opetuskokemus rinnastettavissa laskennallisesti päätoimiseksi

Kokemuksen kestoPisteet
alle 2 kuukautta0 pistettä
2-5 kuukautta1 piste
yli 5-10 kuukautta2 pistettä
yli 10-15 kuukautta3 pistettä
yli 15-20 kuukautta4 pistettä
yli 20 kuukautta5 pistettä

Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2022 jälkeen

Vähintään viiden kuukauden opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta

Kokemuksen kestoPisteet
Ei lainkaan tai alle viisi kuukautta opetuskokemusta
ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta
0 pistettä
Vähintään viisi kuukautta opetuskokemusta
ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta
10 pistettä

Koulutus- ja opintoalaluokitus perustuu mukaillen Tilastokeskuksen käyttämään kansalliseen koulutusluokitukseen 2016, joka puolestaan pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.

Kasvatusalat

Kasvatustieteet

Humanistiset alat

Uskonto ja teologia
Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus
Filosofia ja etiikka
Kielet, viittomakieli ja tulkkaus
Kirjallisuus ja kielitiede
Nuoriso- ja järjestötyö

Taidealat

Audiovisuaaliset tekniikat ja media
Muoti, sisustussuunnittelu ja teollinen muotoilu
Kuvataiteet
Käsityöalat
Musiikki ja esittävät taiteet
Muut taidealat

Yhteiskuntatieteet ja viestintä

Kansantaloustiede
Valtio- ja hallintotieteet
Psykologia
Sosiaalitieteet
Viestintätieteet
Kirjasto- ja informaatiotieteet

Kauppa- ja oikeustieteet

Liiketalous ja kauppatieteet
Oikeustieteet

Luonnontieteet

Biologia ja biotieteet
Ympäristötieteet
Elinympäristö ja luonto
Kemia
Geotieteet
Fysiikka
Matematiikka
Tilastotiede

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tietojenkäsittely
Tieto- ja viestintätekniikka

Tekniikan alat

Kemian tekniikka ja prosessit
Ympäristönsuojeluteknologia
Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka
Elektroniikka ja automatiikka
Mekaniikka ja metalliala
Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikka
Elintarvikeala
Materiaalitekniikka (lasi, paperi, muovi ja puu)
Tekstiilitekniikka (vaatteet, jalkineet, nahkatuotteet)
Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu
Rakentaminen, rakennussuunnittelu ja kiinteistöala
Tietojohtaminen ja tuotantotalous

Maa- ja metsätalousalat

Viljan- ja karjantuotanto ja eläintenhoito
Puutarhanhoito
Metsätalous
Kalatalous
Eläinlääketiede
Muut maa- ja metsätalousalat

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat

Vanhus- ja vammaistyö
Varhaiskasvatuksen ohjaustyö
Sosiaalityö ja -ohjaus
Suun terveydenhuolto
Lääketiede
Hoitotyö
Terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka
Kuntoutus
Farmasia
Terveystiede

Palvelualat

Kotitalous- ja puhdistuspalvelut
Hiusten ja kauneudenhoitopalvelut
Hotelli- ja ravintola-ala
Urheilu ja liikunta
Matkailu ja turismi
Muut palvelualat

Turvallisuus- ja kuljetusala

Sotilas- ja puolustusala
Palo-, pelastus- ja suojeluala
Kuljetuspalvelut

Tarkemmat tiedot valintaperusteista ja haun pisteytyksestä löytyy Opintopolusta

Lisätietoa hakemisesta

Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa. Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Opiskelijahaun ja -valinnan aikataulu:
 • Seuraava hakuaika on 8.-22. tammikuuta 2025.
 • Vuoden 2025 haun tulokset julkaistaan 27.3.2025.

 • Vuoden 2024 hakuaika oli 3.─18.1.2024.
 • Vuoden 2024 hakuun todistukset tulee liittää sähköiseen hakemukseen 25.1.2024 kello 15.00 mennessä.
 • Vuoden 2024 haun valinnan tulokset julkaistaan 27.3.2024 Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan 8.4.2024 kello 15.00 mennessä Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opinnot alkavat touko- tai elokuussa 2024 valitusta ryhmästä riippuen.

Ammatillisen opettajankoulutuksen haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Samalla hakemuksella voi hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun.

Koulutusalaluokitus muuttui vuoden 2021 hakuun, joten aiempien vuosien hakija- ja pistemäärät eivät ole enää vertailukelpoisia vuoden 2021 lukuihin.

Hakijat koulutusaloittain 2021-2024

KoulutusalaHakijamäärä vuonna 2021Hakijamäärä vuonna 2022Hakijamäärä vuonna 2023Hakijamäärä vuonna 2024
Kasvatusalat46583052
Humanistiset alat41725561
Taidealat75486257
​Yhteiskuntatieteet ja viestintä34324029
Kauppa- ja oikeustieteet123119123163
​Luonnontieteet12161518
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne15411930
Tekniikan alat126150161174
​Maa- ja metsätalousalat29312843
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat317352333402
Palvelualat94937991
Turvallisuus- ja kuljetusala29392128
International Professional Teacher Education (erillisvalintaryhmä)114114138181
Täydentävät Pedagogiset opinnot (Erillisvalintaryhmä)13
Yhteensä1055116511171329

Lähde: Opintopolku 2021-2024

Alimmat valintapisteet koulutusaloittain/erillisvalintaryhmittäin 2021-2024

​Koulutusala/erillisvalintaryhmäAlimmat pisteet vuonna 2021Alimmat pisteet vuonna 2022Alimmat pisteet vuonna 2023Alimmat pisteet vuonna 2024
​Kasvatusalat18221821
Humanistiset alat122018,520
Taidealat17,5171918
​Yhteiskuntatieteet ja viestintä13141716
Kauppa- ja oikeustieteet12,5131318
​Luonnontieteet112815,5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne091211
Tekniikan alat07,588
Maa- ja metsätalousalat1091019
​Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat15,5171818
Palvelualat9101012
​Turvallisuus- ja kuljetusala8,51988
​International Professional Teacher Education (erillisvalintaryhmä)12131815
Täydentävät pedagogiset opinnot (erillisvalintaryhmä)7

Lähde: Opintopolku 2021-2024

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma opintopolku -palvelussa. Jos Oma opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa menetät opiskelupaikan.

Yhden opiskelupaikan sääntö

Yhden korkeakoulupaikan sääntö ei koske ammatillisia opettajankoulutuksia, koska koulutukset eivät johda tutkintoon. Emme kuitenkaan suosittele kahden koulutuksen yhtäaikaista opiskelua.

Oletko suorittanut korkeakoulututkintosi ulkomailla? Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut hakija tarvitsee hakemuksensa liitteeksi Opetushallituksen päätöksen tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Tarkemmat ohjeet rinnastamispäätöksen hakemiseen Opetushallituksen sivuilta​. Ota huomioon, että Opetushallitus ilmoittaa hakemuksen keskimääräiseksi käsittelyajaksi 3 – 4 kuukautta.

 • Suomen kieli: Suomenkielisiin opiskeluryhmiin valittujen, joiden äidinkieli ei ole suomi, suomen kielen osaamisen tulee olla vähintään tasoa B2. Yleisiä kielitasokokeita järjestetään useilla paikkakunnilla. Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta​.
 • Englannin kieli: Englanninkielisen opiskeluryhmän (International Professional Teacher Education programme) valinneilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, vähintään tasoa B2 (CEFR)/6 (IELTS). Englannin kielen taitoa voi itsearvioida Europassin sivuilla olevan kuvauksen kautta the European Language Level – Self Assessment Grid tai Finnbritin sivuilla.

Saat muistutuksen hakuajan alkamisesta sähköpostiisi haun ensimmäisenä päivänä. Jätä yhteystiedot muistutusta varten oheisen lomakkeen kautta.

Katso myös meiltä useimmin kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset

Opetussuunnitelma

Ammatillinen opettajankoulutus, 60 op

Tässä moduulissa perehdyt oppimiseen ilmiönä, kasvatustieteen ja ammattipedagogiikan perusteisiin ja käsitteisiin. Saat pedagogisia valmiuksia suunnitella ja toteuttaa opetustasi. Perehdyt oppimisen peruslähtökohtiin kuten yhdessä ja toisilta oppimiseen. Kehität kohtaamisosaamistasi tukeaksesi erilaisten opiskelijoiden osaamisen kehittymistä. Tutustut teknologian ja digitaalisuuden mahdollisuuksiin opetuksen ja oppimisen tukena. Tämän moduulin tarkoituksena on toimia ammatillisen opettajan osaamisen peruspilarina.

 • Ihminen oppijana, 4 op (kasvatustieteellisiä perusopintoja)
 • Oppiminen ilmiönä, 4 op (kasvatustieteellisiä perusopintoja)
 • Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä, 5 op
 • Opetuksen suunnittelu, 5 op
 • Osaamisperustaisuus ja arviointi, 5 op
 • Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki, 5 op

Tämän moduulin tarkoituksena on vahvistaa ammatillista opettajaidentiteettiäsi ja oppilaitosyhteistyötäsi. Perehdyt itseesi oppijana ja opettajana sekä saat valmiuksia analysoida omaa opettajuuttasi yhdessä vertaistesi kanssa. Lisäksi syvennät osaamistasi valinnaisella opintojaksolla. Pääset soveltamaan pedagogista osaamistasi, toteutat sitä opettajana ja tutustut koulutusorganisaation käytännön toimintaan.

 • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus, 5 op
 • Opetusharjoittelu oppilaitoksessa, 10 op
 • Valinnaisia opintoja, 5 op/Opintojakso

  1. Tekoäly opetuksessa
  2. Oppilaitoshyvinvointi
  3. Oppimisen haasteet
  4. Tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminta osana opettajan työtä
  5. Yrittäjäkasvatus (suomi/eng)
  6. Kestävä kehitys
  7. Taidon oppiminen ja Skills-toiminta
  8. Ammatillisen opettajan kansainvälisyysosaaminen (suomi/eng)
  9. The art of teaching multicultural groups-co-creation of new concepts and practices

Tässä moduulissa perehdyt opettajan työn yhteiskunnalliseen viitekehykseen ja koulutusjärjestelmän kehittymiseen, ja saat käsityksen opettajan vaikutusmahdollisuuksista. Arvioit yhteiskunnan ja koulutuksen tulevaisuuden näkymiä ja -koulutustarpeita hyödyntämällä ennakointimenetelmiä ja -tietoja. Analysoit oman alasi työelämän kehittymistä-, verkostoyhteistyötä-, yrittäjyyttä- ja koulutuksen vaikuttavuutta.

 • Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä, 4 op (kasvatustieteellisiä perusopintoja)
 • Opettaja tulevaisuuden tekijänä, 5 op
 • Työelämä ja ammatillinen koulutus, 3 op

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan opintojen opetussuunnitelmia. Huomaathan, että 13 kuukauden ryhmän opetussuunnitelman näet aiemman vuoden kohdalta, sillä ryhmä aloittaa opiskelun vielä kevään 2024 aikana. Vuoden 2024-2025 moduulikartat julkaistaan maaliskuussa 2024.

Opiskelutavat

Voit valita ryhmäksesi sinulle mieluisimman ryhmän. Ryhmän valinta ei vaikuta opiskelijavalintaan kuin siinä tapauksessa, että haet englanninkieliseen ryhmään. Muita ryhmiä perustamme sen mukaan, mitä valitut opiskelijat ovat ryhmäkseen valinneet.

Tarkempia tietoja opiskelukäytänteistä ja lähipäivistä voit lukea opiskelijan sivuilta.

Monimuotoinen opiskelu Hämeenlinnassa (10-13 kk)

 • Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 päivää). Koulutuspäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00. Koulutuspäivät järjestetään lähitapaamisina Hämeenlinnassa ja osa tapaamisista on verkossa.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
 • Ryhmän opinnot alkavat:
  • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 2.–3.5.2024. Aloituspäivä 2.5. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 3.5. kello 9.00–16.00 Hämeenlinnassa. Opiskelijoilla on verkko-opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
  • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 12.–13.8.2024. Aloituspäivä 12.8. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 13.8. kello 9.00–16.00 Hämeenlinnassa. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
 • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

Monimuotoinen opiskelu Espoossa (10-13 kk)

 • Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 päivää). Koulutuspäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00. Koulutuspäivät järjestetään lähitapaamisina Espoossa Aalto-yliopiston tiloissa ja osa tapaamisista on verkossa.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
 • Ryhmän opinnot alkavat:
  • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 7.–8.5.2024. Aloituspäivä 7.5. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä 8.5. kello 9.00–16.00 pidetään Espoossa. Opiskelijoilla on verkko-opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
  • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 12.–13.8.2024. Aloituspäivä 12.8. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 13.8. kello 9.00–16.00 Espoossa. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
 • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

Monimuotoinen opiskelu Lahdessa (10-13 kk)

 • Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 päivää). Koulutuspäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00. Koulutuspäivät järjestetään lähitapaamisina Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa ja osa tapaamisista on verkossa.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
 • Ryhmän opinnot alkavat:
  • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 7.–8.5.2024. Aloituspäivä 7.5. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä 8.5. kello 9.00–16.00 pidetään Lahdessa. Opiskelijoilla on verkko-opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
  • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 12.–13.8.2024. Aloituspäivä 12.8. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 13.8. kello 9.00–16.00 Lahdessa. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
 • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

Monimuotoinen opiskelu Turussa (10-13 kk)

 • Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 päivää). Koulutuspäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00. Koulutuspäivät järjestetään lähitapaamisina Turussa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja osa tapaamisista on verkossa.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
 • Ryhmän opinnot alkavat:
  • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 7.–8.5.2024. Aloituspäivä 7.5. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä 8.5. kello 9.00–16.00 pidetään Turussa. Opiskelijoilla on verkko-opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
  • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 12.–13.8.2024. Aloituspäivä 12.8. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 13.8. kello 9.00–16.00 Turussa. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
 • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

Verkko-opiskelu

 • Opintoja rytmittävät verkkotapaamiset, joita on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 tapaamista). Reaaliaikaiset verkkotapaamiset Zoomissa toteutuvat arkipäivinä pääsääntöisesti kello 14.00 ja 18.00 välisenä aikana.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
 • Ryhmän opinnot alkavat:
  • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 6.–7.5.2024. Aloituspäivät toteutuvat verkossa kello 9.00–15.00. Opiskelijoilla on opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
  • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 13.–14.8.2024. Aloituspäivät toteutuvat verkossa kello 9.00–15.00. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
 • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

International Professional Teacher Education

 • The programme is recommended for individuals from Finland and abroad, who wish to complete their professional teacher education in English. The programme in English gives the same teacher qualification as the programme in Finnish.
 • Students will be ranked and selected based on their application scores regardless of their fields of education.
 • The aim of this programme is to provide the teacher students with the knowledge and competencies to teach and work in international learning environments. An additional goal is to develop teacher students’ capacity to guide culturally diverse student groups.
 • The teaching language of the programme is English. The applicant’s English language level must be IELTS 6/CEFR B2 plus.
 • Studying in an online programme requires an active internet connection, good IT skills and sufficient technical equipment.
 • The programme includes online meetings (approximately 16–20 days). Online meetings start at 9.00 am and end at 4.00 pm. (Finnish time).
 • The programme includes lectures, group work and independent study. It also includes practical teacher training. Learning together is an essential part of the studies.
 • The studies begin as follows:
  • For students who have not previously completed Basic Studies in Educational Sciences, the studies will start on May 2-3, 2024. The first meetings will be held online from 9:00 am to 3:00 pm (Finnish time). The duration of the studies is 13 months, and the scope is 60 ECTS credits. Students will have to study during the summer too.
  • For students who have previously completed Basic Studies in Educational Sciences, the studies will start on August 13, 2024. The first meeting will be held online from 9:00 am to 3:00 pm (Finnish time). The duration of the studies is 10 months, and the scope is 48 ECTS credits.
 • The programme ends on the 6th of June 2025.

Kolme syytä opiskella HAMKin ammatillisessa opettajankoulutuksessa!

Saat meiltä hyvät valmiudet ammatillisen opettajan työhön. Valmistuneet opiskelijat kokivat saaneensa erittäin hyvät valmiudet ammatillisen opettajan työhön HAMKin opettajaopinnoista. Valmistumispalautteiden keskiarvo valmiuksista on 4,4 (asteikko 1-5).

Meillä on positiivinen oppimisilmapiiri. Opiskelijat kokevat oppimisilmapiirin edistäneen yhteisöllisyyttä, ja meille hakeudutaan ensisijaisesti aiempien opiskelijoiden suosituksesta.

Ohjaus ja tuki. Ohjaamme ja tuemme opiskelijoita, jotta he saavuttavat tavoitteensa. Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen mukaan meillä on vuosina 2017-2022 olleet Suomen parhaimmat valmistumisluvut ammatillisesta opettajankoulutuksesta.

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ammatillisesta opettajankoulutuksesta!

Valitettavasti opistoasteen tutkinto ei tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Vain korkeakoulututkinnot eli ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistotutkinnot antavat suoran hakukelpoisuuden.

Vaatimuksesta voidaan poiketa vain siinä tapauksessa, että opettajankoulutukseen hakeva toimii jo ammatillisten opintojen opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Tällöin on mahdollista, että työnantaja käyttää nk. poikkeuspykälän mahdollisuutta ja katsoo opettajan kelpoiseksi opetustehtäväänsä ilman korkeakoulututkintoa. Näissä tapauksissa edellytetään aina erillinen lisäselvitys työnantajalta. Sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tätä poikkeusmahdollisuutta ei voida soveltaa.

Et valitettavasti ole. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta.

Vaadittava työkokemus riippuu siitä tutkinnosta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden opettajankoulutukseen.

Jos sinulla on hakututkintona AMK-tutkinto, kuulut pääsääntöisesti ammatillisten tutkinnon osien opettajahakijaryhmään, jolloin työkokemusvaatimus on kolme vuotta. Poikkeuksena on tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto, joka voidaan luokitella myös yhteisten tutkinnon osien puolelle.

Jos sinulla on yliopistotutkinto esimerkiksi kasvatustieteen, kauppatieteen, maa- ja metsätaloustieteen tai tekniikan alalta, kuulut ammatillisten tutkinnon osien hakijaryhmään, jolloin työkokemusvaatimus on kolme vuotta.

Myös sosiaali- ja terveysalan hakijat kuuluvat ammatillisten tutkinnon osien hakijaryhmään, mutta heiltä edellytetään ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi vähintään viisi vuotta työkokemusta ammattikorkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilta sosiaali- ja terveysalan hakijoilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta.

Viiden vuoden työkokemusta edellytetään myös niiltä hakijoilta, joilla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta jotka toimivat ammatillisten tutkinnon osien opettajana opettajankoulutuksen hakuaikana ja joihin työnantaja soveltaa nk. poikkeavan tutkinnon mahdollisuutta.

Jos sinulla on yliopistotutkinto esim. äidinkielestä, vieraasta kielestä, filosofiasta, psykologiasta, teologiasta, kirjallisuudesta, kulttuurien tutkimuksesta, tilastotieteestä, matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, terveyskasvatuksesta, politiikka- tai oikeustieteestä, kuulut yhteisten tutkinnon osien hakijaryhmään, jolloin työkokemusvaatimusta ei ole.

Tutustu hakukelpoisuusvaatimuksiin. Jos asia jää vielä epäselväksi, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun.

Työkokemuksen ei tarvitse olla tehtynä vasta tutkinnon valmistumisen jälkeen, eikä sen tarvitse olla yhtäjaksoista. Vaadittavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön ja työsuhteen keston mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia. Osa-aikaiset ja sivutoimiset työsuhteet muunnetaan kokopäivätyöksi laskukaavalla 150 tuntia on yksi kuukausi. Mikäli osa-aikaisen/sivutoimisen työsuhteen työtodistuksessa on tuntimäärän sijaan mainittu päivät, käytetään laskukaavaa 21 täyttä työpäivää on yksi kuukausi. Työtodistuksista on käytävä ilmi tuntimäärät ja ajanjaksot, jolloin työtä on tehty. Huomioithan, että hakututkintoon sisältyvää työharjoittelua ei oteta huomioon.

Hakulomakkeella tulee valita haluttu opiskeluryhmä valitsemastasi opettajakorkeakoulusta, mutta opiskeluryhmällä ei ole merkitystä valinnan kannalta. Opiskelijavalinta tehdään koulutusalakohtaisista valintatapajonoista, ja valintaan vaikuttaa vain sinun hakupisteytyksen tuoma sijoitus valintatapajonossasi. Poikkeuksena tähän on kuitenkin englanninkielinen erillisvalintaryhmä, jossa opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista eikä heidän koulutusalallaan ole merkitystä valinnan kannalta.

Voit. Opetuskokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä ja valinta perustuu kokonaispistemäärään. Valituista opiskelijoista keskimäärin noin puolella ei ole opetuskokemusta tai sitä on kertynyt alle kaksi kuukautta.

Hakijamäärät vaihtelevat vuosittain, joka vaikuttaa myös pisterajoihin. Kannattaa siten hakea koulutukseen, jolloin saat vahvistetun tiedon hakupisteistäsi. Jos et saa opiskelupaikkaa, pystyt sen jälkeen helpommin suunnittelemaan, mitä sinun tulee tehdä, jotta saisit opiskelupaikan seuraavana vuonna.

Vain ammatillisista tutkinnoista ja korkeakoulututkinnoista annetaan pisteitä, koska koulutamme opettajia nimenomaan ammatilliselle sektorille.

Sivutoiminen opetuskokemus rinnastetaan päätoimiseksi opetuskokemukseksi siten, että 64 tuntia on yksi kuukausi päätoimista opetuskokemusta.

Et valitettavasti voi. Varasijalle jäävät vain hakijat, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa.

Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

Yhteystiedot

Opintopalvelumme palvelee ensisijaisesti sähköpostitse vieressä olevien osoitteiden kautta.

Kysy hakemisesta

Jos haluat kysyä lisää ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemisesta, annamme yleistä hakuneuvontaa alla olevan osoitteen kautta.

opehaku@hamk.fi

Kysy koulutuksesta

Opintopalvelumme palvelee ServiceDesk-tikettijärjestelmän kautta (esim. valmistuminen tai opetusharjoitteluasiat).

aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Kampus

Ammatillisen opettajankoulutuksen lähiopetus järjestetään opiskeluryhmän mukaisesti Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, Espoossa Aalto-yliopiston tiloissa, Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksessa tai Turun ammattikorkeakoulussa. Muiden kampusten esittelyt tulossa myöhemmin keväällä 2024.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun kuin tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Vahvista osaamistasi ennakkoon ja nopeuta opintojasi

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa opintosi nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa opintojasi, tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Opettajankoulutuksen aikana voit suorittaa valinnaisen opintojakson joko syksyllä tai keväällä, jolloin vaikutat opintojesi suunnitelmaan. Työelämä ja ammatillinen koulutus sekä Opettaja tulevaisuuden tekijä -opintojaksot on myös mahdollista suorittaa jo syksyn aikana, jos haluat valmistua jo ryhmän ohjelmaa aiemmin. Jälkimmäistä opintojaksoa suositellaan kuitenkin ensisijaisesti suoritettavaksi vasta kevään aikana.

Voit nopeuttaa valmistumistasi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessien (AHOT) kautta. AHOT hyväksilukua ja osaamisen näyttöä haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan toiminnon kautta

Lue tarkemmat ohjeet AHOT-hakemuksen täyttämiseen Opiskelijan sivuilta. Huomaa, että ohjeet eroavat hieman siitä, oletko hakemassa hyväksilukemista vai osaamisen näyttöä.

Avoimen opinnot

Avoimen opintotarjonnasta löydät myös ammatillisen opettajankoulutuksen opintoja!

Avoimina opintoina voit suorittaa yksittäisiä ammatillisen opettajankoulutuksen opintoja urasi tueksi, tai valmistautua seuraavaan valtakunnalliseen ammatillisten opettajankoulutusten hakuun.

Tarjoamme esimerkiksi kasvatustieteellisiä perusopintoja opetussuunnitelmamme mukaan, jotka suorittamalla saat myös hakupisteitä ammatillisten opettajankoulutuksen haussa.

Tarjoamme opintojaksoja, syksyisin ja keväisin. Katso tarkemmat ilmoittautumisajat avoimen AMK:n sivuilta.

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta? Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Opettajankoulutuksen valinnaisen opintojakson voit myös suorittaa myös muualla ja sitten hyväksiluetuttaa opintojakson. Yksi hyvä vaihtoehto on HAMKin Jatkuvan oppimisen opetusalan täydennyskoulutustarjonta.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme: