HAMK Edu – uutta luovaa osaamista - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Edu – uutta luovaa osaamista
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetustilanne

HAMK Edu – uutta luovaa osaamista

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Ammatillinen osaaminen ja koulutus, korkeakoulutus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen ovat kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin kivijalka. Tutkimusyksikkö tuottaa työelämälähtöisiä tutkimus-, kehittämis-, arviointi- ja ennakointihankkeita.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyhteistyötä tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on osa tutkimusyksikön toimintaa.


Tietoa tutkimusyksiköstä

HAMK Edu -tutkimusyksikössä tutkitaan, tuetaan ja kehitetään mm. ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, opettajankoulutusta, työyhteisöjä ja organisaatioita. Opettajien rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä on keskeinen ja siksi se on tutkimusyksikön toimintojen integroinnin kannalta olennainen. Tutkimusyhteistyötä tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on osa tutkimusyksikön toimintaa.  HAMK Edu -tutkimusyksikkö sijaitsee korkeakoulukeskuksessa Hämeenlinnan Visamäessä.

HAMK Edu Stage Lounge »  -sivustolla voit jatkossa tutustua tarkemmin asiantuntijoidemme ajankohtaisiin puheenvuoroihin ja näkökulmiin yksikössämme tehtävästä tutkimuksesta, mm. ammatillisesta kehittymisestä, työn murroksesta ja tulevaisuuden osaamisista.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat (ESR) kehittämishankkeet:

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluille yhteinen uraseurannan toteutus sekä tiedon keräämisen, käsittelyn, analysoinnin ja raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettavuutta sekä kyseisen tiedon hyödyntämistä ammattikorkeakoulutuksen työelämävastaavuuden kehittämisessä, koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistyössä sekä opetuksessa ja ohjauksessa.

Hanke koostuu kuudesta eri työpaketista:
1. Valtakunnallisen kyselyn toteutus
2. YAMK-kyselyn pilotointi
3. Uraseurantakyselyn tulosten digitalisointi
4. Tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset ja työpajat
5. Alumnien tavoittamisen tehostaminen
6. Valtakunnallinen verkosto uraseurantatiedon levittämiseen

Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat HAMK, Laurea-ammattikorkeakoulu, OAMK, TAMK ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018 – 28.2.2021 ja osarahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja: 
Projektivastaava Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)40 587 8201
S-posti jaana.kullaslahti@hamk.fi

CREVE 2.0 – luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli

Humak-ammattikorkeakoulun koordinoimassa luovan alan yrittäjyyden kehittämishankkeessa Creve 2.0:ssa rakennetaan valtakunnallista luovien alojen palveluverkostoa, digitaalisia neuvontapalveluja sekä työkaluja yrittäjyyden ja liiketoimintapotentiaalin arviointiin. Lisäksi koulutetaan yrittäjyyden opettajia ja yritysneuvojia luovien alojen lähitulevaisuuden liiketoiminnan ja osaamisen tarpeisiin. Luovien alojen yrittäjiä törmäytetään eri alojen yritysten kanssa uuden, luovan osaamisen hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2018-31.12.2020 ja hanke on saanut rahoitusta ESR-rahoitusta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Mukana ovat Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Muotoilukeskus MUOVA ja Österbottens Hantverk.

Hankkeen verkkosivut: http://www.creve.fi/hankkeet/creve-2-0/

Lisätietoja:
Projektivastaava Henry Paananen
Puh. 050 320 7950; etunimi.sukunimi@hamk.fi

International Talents in Kanta-Häme

International talents in Kanta-Häme –hankkeen tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan, Riihimäen sekä Forssan alueella asuvien

 • korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien,
 • kantasuomalaisten paluumuuttajien ja
 • ulkosuomalaisten työllisyystilannetta

palkkatyön tai yrittäjyyden kautta.

Hanketta koordinoi Hämeenlinnan kaupunki ja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana vahvalla asiantuntijapanoksella järjestämässä mm. kielikoulutusta ja mentorointia.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018-30.6.2020 ja hanketta osarahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Anita Eskola-Kronqvist
Puhelin +358 (0) 40 801 4620
Sposti anita.eskola-kronqvist(at)hamk.fi

Projektikoordinaattori Antti Viiman
Sposti: antti.viiman(at)hamk.fi
Puhelin +358 (0)50 521 6368

Ohjaus tulevaisuuden työhön

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen tavoitteena on:

 1. Kehittää ja mallintaa korkeakouluyhteistyönä korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa vahvistamaan amk- ja yamk-opiskelijoiden urasuunnittelua ja integroitumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin
 2. Vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia
 3. Edistää ohjauskulttuurin vahvistumista koko korkeakoulukentällä
 4. Vahvistaa tulevaisuusorientoinutta uraohjausta korkeakoulujen rakenteissa alueellisesti ja valtakunnallisesti
 5. Selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja tuottaa tästä tietoa. Hyödyntää tietoa uraohjauksen kehittämis- ja mallintamistyössä sekä jatkokehittämisessä
 6. Lisätä valtakunnallisesti tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeen hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta
 7. Käynnistää valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivä uraohjausosaamista sekä ja ammattikorkeakoulujen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi

Hankkeen tuloksena mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjauksen mallia ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa. Opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunut uraohjaus on vakiintunut laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot ovat vahvistuneet. Kaikista tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden toimijuus on vahvistunut ja tämä edesauttaa heitä kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen.

Hanketta toteuttavat kuusi ammattikorkeakoulua, jotka muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Koordinaattorina toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajat ovat Centria ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2019-31.8.2021.

Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen verkkosivut

Lisätietoja:

Projektivastaava Leena Nikander
Puh. 040 587 7028
Sposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Projektikoordinaattori Antti Viiman
Puh. 050 521 6368
Sposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Osuvat taidot

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään osaamismerkkijärjestelmä varmistamaan tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja. Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima -hanke kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävää open badge -osaamismerkkijärjestelmää opettajille ja opiskelijoille. Järjestelmä mahdollistaa aikuisten tiedon ja tiedonhallinnan perustaitojen sekä tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamisen.

Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä 16–65-vuotiaat ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opiskelijat.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Hankkeen yhteenlaskettu kokonaisbudjetti on liki 1,2 miljoonaa euroa. Hanke on käynnistynyt 1.8.2019 ja se jatkuu 31.12.2021 saakka.

Osatoteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Suomen eOppimiskeskus ry, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kiipulasäätiö, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Opintotoiminnan Keskusliitto.

Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Osuvat taidot -hankkeen verkkosivut

Lisätietoja:

Projektivastaava Henry Paananen
Puh. 050 320 7950
Sposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Projektikoordinaattori Antti Viiman
Puh. 050 521 6368
Sposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

UOMA - Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

UOMA – uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -hankkeen focuksena on, että hankkeella pyritään pilotoimaan ja kehittämään malleja, joiden katsotaan edistävän mahdollisimman nopeaa korkeasti koulutetun maahanmuuttajan tarvittavan lisäkoulutuksen hankkimista sekä työllistymistä ja näin integroitumista yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajilla on todettu olevan sellaisia ammatillisen, kielellisen ja työkulttuurisen osaamisen puutteita, jotka vaikuttavat heidän työllistymiseensä. Näiden haasteiden vuoksi UOMA-hankkeessa pyritään edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien siirtymistä työelämään parantamalla heidän mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillista osaamistaan täydentäviä lisäopintoja hyödyntäen Urareitti-hankkeessa (2015-2018) kehitetyn Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomimallin mukaisia ideoita. Mallin lähtökohtana on, että koulutuksen tulee lisätä ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta ja ammattiosaamista, vahvistaa hänen ammatillista suomen tai ruotsin kielen taitoaan ja parantaa hänen ammattialansa työkulttuurin tuntemusta.

UOMA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop -lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Lisäkoulutusmalliin kehitetään erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien alakohtaisen asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen. Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään edelleen jo Urareitti-hankkeessa suunniteltua Suomalaisen työelämän osaaja- korkeakouludiplomia sosiaalialan ja liiketalouden aloilla. Samalla kehitetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitsemia ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja, joilla päästään suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 tasolle. Pilotoitu malli on jatkossa siirrettävissä kaikille aloille huomioiden kunkin toimialan työtehtävissä tarvittavat ammatillisen osaamisen erityispiirteet.

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Centria-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu. Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2019-31.12.2020.

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti jatkaa OSMO-projektissa hyväksi havaittuja monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. OSMO2:ssa toteutetaan Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti – myös verkossa. Tavoitteena on varmistaa ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus myös monikulttuurisesta näkökulmasta sekä lisätä Ohjaamoissa toimivien kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

OSMO2-projektissa syvennetään monikulttuurista osaamista siten, että Ohjaamoille määritellyt toimintaperusteet (Ohjaamotoiminnan perusteet 2018) – erityisesti osallisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus — otetaan huomioon myös maahanmuuttajien näkökulmasta. Projektissa pyritään lisäksi systematisoimaan osaamisen kehittämisen johtamista sekä kehittämään Ohjaamojen toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä niin, että saavutettavuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus aidosti toteutuisivat myös maahanmuuttajien näkökulmasta. OSMO2:ssa levitetään OSMOssa kehitetyn monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia ja jatketaan monikulttuurisen osaamisen kehittämistä (osaamisen kehittämisen näkökulma), kehitetään Ohjaamoiden toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä (systemaattinen ja rakenteellinen kehittäminen) sekä kehitetään monikulttuurisen ohjauksen käsikirjaa (ohjauksen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulma). Käsikirjan toimintamallien levittämisestä sovitaan yhdessä KOHTAAMO-projektin sekä tarvittaessa Ohjaamoita ohjaavien ministeriöiden (STM, TEM, OKM) kanssa.

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin ja URAA!-, ONNI-sekä KOHTAAMO-projektien ja mahdollisten muiden käynnistyvien Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa.

Projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.8.2021.

PONNU- perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU-hankkeen asiakaskohderyhmään kuuluvat aikuiset, joiden tavoitteena on ammatilliset opinnot tai työelämä. Osallistujat ovat pääsääntöisesti hankeorganisaatioiden sekä työllisyyspalveluiden asiakkaita. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen kannalta keskeinen perustaitojen (luku-, kirjoitus- ja numerotaidot sekä tietotekniset valmiudet) osaaminen ja kehittää tarvittavan osaamisen hankkimisen valmennusmalli osaksi kuntouttavia ja työllistymiseen tähtääviä palveluita. Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä siirtyä kuntouttavista palveluista uraohjauksen tukemana suoraan koulutukseen tai työelämään.

Hankkeen oppimisympäristöinä toimivat työpajat, oppilaitokset, digitaaliset oppimisympäristöt ja työelämä. Toiminnassa kiinnitetään huomiota osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitykseen turvallisen oppimisympäristön luomisessa. Hankkeessa kehitetään erilaisten toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä oppimisen esteiden madaltamisessa.

Malli tarjoaa erilaisissa oppimis- ja valmennusympäristöissä työskenteleville verkoston ja välineitä asiakkaan perustaitojen harjaannuttamisen tueksi.

Tätä ESR-rahoitteisen hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja hanke saa rahoitusta toimintalinja: 4sta: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

PONNU-hanketta Valo-Valmennusyhdistys ja osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys, Invalidisäätiö ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen verkkosivut: http://ponnu.valo-valmennus.fi/

Lisätietoja:
Projektivastaava Päivi Pynnönen
Puh. 040 835 9911, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Hankkeen kohderyhmänä on sekä ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta että yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat. Yläkoulujen opinto-ohjaajien kautta hanke tavoittaa myös oppilaiden vanhempia, joiden asenteilla on merkittävä vaikutus nuorten koulutusvalintoihin. Hankkeessa pyritään lisäämään opetus- ja ohjaustyötä tekevien aikuisten tietoa ja osaamista liittyen sukupuolen ja muiden erojen merkityksestä ohjauksessa ja vaikuttamaan sitä kautta segregaatioon. Hankkeessa edistetään myös opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä, osaamisen kuvaamista ja uskallusta nähdä ja kokeilla erilaisia urapolkuja. Segregaatiota purkavan toimintakulttuurin edistämisellä voidaan vaikuttaa myös ns. kohtaanto-ongelmaan.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina toimivat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu Oy/Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Nuorisotutkimusseura Ry.

Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.12.2021.

TEFORMI – Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan 1.1.2018 ja varsinkin tekniikan aloilla on tarvetta uusille toimintatavoille ja -malleille, jotta reformin haasteisiin pystytään vastaamaan. TEFORMI:n tavoitteena on
muodostaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaava ja ammatillisen koulutuksen reformia toteuttava kehittämiskumppanuus ammatillisen peruskoulutuksen, yritysten sekä ammattikorkeakoulun kesken seuraavilla tekniikan ja liikenteen aloilla, joista kukin muodostaa oman kehittämispilotin:

– kone-ja tuotantotekniikka (Ammattiopisto Tavastia)
– autoala (Ammattiopisto Tavastia)
– sähkö- ja automaatiotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)
– talotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)

Kunkin alakohtaisen pilotin moottorina toimii TEFORMI-tiimi, jossa on jäseninä projektipäällikkö, hankevastaava, alakohtaiset projektissa toimivat asiantuntijat, oma opettajankouluttaja, yritysten edustajat sekä
tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Hankkeessa rakennetaan tekniikan aloille hybridejä oppimisympäristöjä. Opettajat valmennetaan toisaalta alueellisten osaamistarpeiden ennakoijiksi toisaalta opiskelijoiden uravalmentajiksi.
Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjaamiseksi kehitetään uudenlaista ja innovatiivista työpajatoimintaa, jossa sovelletaan joustavasti erilaisia pedagogisia ratkaisuja. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee pedagogista kehittämistä nimeämällä kunkin TEFORMI-tiimin jäseneksi oma
opettajankouluttajan. Hankkeessa vastataan myös Itämeri-strategiaan etsimällä hybridien oppimisympäristöjen kehittämiseen kansainvälisiä kumppaneita.

Hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu ja
osatoteuttajina Ammattiopisto Tavastia sekä Kouvolan seudun ammattiopisto.
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018 – 31.08.2020.

Projektipäällikkö, yliopettaja Tuomas Eerola
Puhelin +358 40 587 8188
Sposti tuomas.eerola(at)hamk.fi

Projektikoordinaattori Antti Viiman
Puhelin +358 50 521 6368
Sposti antti.viiman(at)hamk.fi

TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti auttaa Ohjaamoja kehittämään toimintojaan siten, että monialaisesta yhteistyöstä syntyy sisäänrakennettu toimintatapa ja –kulttuuri niin Ohjaamoissa kuin niiden verkostoissa. Tällöin Ohjaamojen monialaisesti toteutettujen palvelujen saatavuus ja palvelukyky paranevat entisestään.

TESSU2-projektin valmennusprosessit tukevat Ohjaamojen henkilöstön aidon monialaisen yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittymisessä ja juurtumisessa sekä monialaisen yhteisen osaamispääoman syntymisessä. Projekti auttaa Ohjaamoa toimimaan monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvana tiiminä, jossa ohjaamohenkilöstö kehittää ja arvioi yhdessä aktiivisesti omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien. Samalla projekti auttaa Ohjaamoa näkemään, millaista yhteistä osaamista ja osaamispääomaa Ohjaamolla tulee olla, ja kuinka osaamista hankitaan.

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti on Jyväskylän (JAMK) ja Hämeen (HAMK) ammattikorkeakoulujen ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Åbo Akademin (ÅA) yhteishanke. Projektin yhteistyökumppaneita ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), URAA!-projekti (ESR) ja muut vuonna 2019 rahoituspäätöksen saaneet Ohjaamojen tukihankkeet (esim. OSMO2). Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä Ohjaamoverkostossa olevien nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten (erityisesti Koordinaatti ja nuorisotutkimus) sekä ONNI Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki –hankkeen (STM, TEM) kanssa. Projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.12.2021.

Lue lisää Tessu-projektista

TUURA – tukea urapolulle

TUURA – tukea urapolulle -hankkeen tavoitteena on kehittää tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauspalveluja ammattikorkeakouluissa.

Hankkeen aikana:

 • kartoitetaan ja kehitetään uraohjauksen palveluja tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi
 • luodaan tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi uraohjausta
 • vahvistetaan ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä
 • lisätään ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen liittyen

TUURA-hanke saa ESR-rahoitusta toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika 01.04.2018 – 31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Irmeli Lignell
Puh. 050 574 5016,
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Työuralle!

Työuralle-hankkeen kohderyhmään kuuluvat opiskelijat, jotka ovat joko vasta valmistuneet tai valmistumassa ammatillisesta koulutuksesta. Opiskelijoiden uraohjauksesta vastaavat ammatilliset opettajat, ohjaajat ja muu oppilaitoshenkilöstö sekä yritysten työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa työllistymiseen johtavalla polulla.

Hankkeessa selvitetään, tarkastellaan ja luodaan erilaisia uraohjauksen keinoja, joilla opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden nuorten siirtyminen työelämään olisi mahdollisimman helppoa ja luontevaa. Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy tehokkaasti oppilaitosten sisällä ja yhteistyöverkostoissa toimiva uraohjausjärjestelmä, joka edesauttaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään.

Kiipulasäätiön koordinoimassa hankkeessa ovat mukana keskeiset Kanta-Hämeen ammatillisen toisen asteen oppilaitokset. Tavoitteena on kehittää maakunnan alueelle kattava ja opiskelijoiden tarpeista lähtevä uraohjauksen ja työllistymisen tukijärjestelmä. Yhteistyöllä varmistetaan, että kunkin oppilaitoksen opiskelija saa yhdenvertaista laadukasta tukea opiskelun aikana ja että palvelujärjestelmä toimii kunkin oppilaitoksen alueella hyvin. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii hankkeessa uraohjauksen asiantuntijana.

Työuralle-hanke toteutetaan ajalla 01.02.2018 – 31.07.2020. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus ja hanke saa ESR-rahoitusta toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Lisätietoja:
Projektivastaava Anu Raudasoja
050 576 3581, etunimi.sukunimi@hamk.fi

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa

Ohjaamoja toimii Suomessa jo 50 paikkakunnalla, jokaisen maakunnan alueella. Näissä monialaisissa alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ohjauspalveluissa tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta arjenhallintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Tuloksellinen, etenkin koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävä, asiakastyö vaatii ohjaajilta uraohjauksellista osaamista. Ohjaamoissa se tarkoittaa myös ohjaajien yhteistä käsitystä uraohjauksesta monialaisena yhteistyönä.

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen yhdyspinnoilla työskentelyä ja yhdessä tekemistä Ohjaamon asiakkaiden elinaikaisen ja pitkäjänteisen urasuunnittelutaitojen kehittymiseksi.

Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Ohjaamoissa työskenteleville sekä Ohjaamojen verkostojen edustajille. Lisäksi projektissa mallinnetaan Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Perimmäisenä tavoitteena on luoda valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.

URAA! -hanketta toteuttavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projekti tekee toimenpiteissään tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se kuuluu OKM:n Osuvaa osaamista -teeman Osuva ohjaus -toimenpidekokonaisuuteen. Toteutusaika on 1.4.2018-31.8.2020.

Hankkeen verkkosivut: https://www.hamk.fi/projektit/uraa/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sanna Heino
Puh. 050 477 9911
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Älykäs ohjaus

Älykäs ohjaus -hankkeen tavoitteena on kehittää opinto- ja uraohjauksen malleja ja prosesseja vastaamaan tunnistettuihin haasteisiin ja kohderyhmien erilaisiin tarpeisiin. Opinto- ja uraohjausta tarjoavia organisaatioita ovat mm. toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä TE-asiakaspalvelu ja TE-toimistot.

Tunnistetut tarpeet voidaan tiivistää kolmeen kategoriaan:

 1. tarve kehittää opinto- ja uraohjauksen prosesseja ja malleja tukemaan erilaisia elämänvaiheita, siirtymävaiheita, opiskeluasteita sekä jatkuvaa oppimista;
 2. tarve käyttäjälähtöisyyttä ja osallisuutta lisäävälle, saavutettavalle ja monikanavaiselle ohjaukselle;
 3. tarve tukea ohjausprosesseja ja ohjaustyötä digitaalisen teknologian avulla.

Hankkeen tuloksena syntyy paremmin tarpeeseen vastaavia ja joustavampia opinto- ja uraohjauksen prosesseja sekä niitä tukevia digitaalisia työkaluja ja menetelmiä. Ratkaisuja kehitetään ketterän kehittämisen ja osallistavan suunnittelun menetelmillä. Kohderyhmiä ovat ohjauksen asiakkaat sekä sitä tarjoavat ammattilaiset. Toimenpiteinä tehdään opinto- ja uraohjauksen tarvekartoitus, prosessimallinnus ja niihin pohjautuva teknologiaselvitys. Tulosten perusteella kilpailutetaan teknologiakumppanuudet sekä luodaan yhteiskehittämisen mallit ja indikaattorit tuloksille. Ratkaisuja kokeillaan ja pilotoidaan käytännössä ja laaditaan jalkauttamissuunnitelma.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Savon Koulutus Oy. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2019-31.8.2021.

Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Älykäs ohjaus -hankkeen verkkosivut

Lisätietoja:

Projektivastaava Niilo Korhonen
Puh. 050 436 9930
Sposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Projektikoordinaattori Antti Viiman
Puh. 050 521 6368
Sposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat korkeakoulutuksen kehittämishankkeet:

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK-hankkeen tavoitteena on avata ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lue lisää http://www.eamk.fi/fi/etusivu/

Lisätietoja:
Projektivastaava, teemakoordinaattori Jaana Kullaslahti
Puhelin +358 (0)40 587 8201
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KiVAKO-hankeen tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa vieraiden kielten tarjontaa korkeakouluissa. Englannin lisäksi tarvitaan työelämässä myös muiden vieraiden kielten taitoa ja kulttuurin tuntemusta edistyneellä tasolla. Hankkeessa luodaan opintoja seuraaviin kieliin: espanja, italia, kiina, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä sekä viittomakieleen ja tandem-opintoihin.

Korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa kehitetään yhdistelemällä ja uutta luomalla valtakunnallisena ja alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle. Osassa kieliä tuotetaan myös työelämän alakohtaisia ja kulttuurienvälisen viestinnän opintoja. Lisäksi kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu ja verkostoja yhteistyölle tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

KIVAKO on OKM:n rahoittama kärkihanke vuosille 2018-2020. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja mukana on 19 ammattikorkeakoulua sekä 7 yliopistoa.

http://www.kivako.fi/

Lisätietoja:
Kirsi Korkealehto
Puh. +358 504779400
kirsi.korkealehto@hamk.fi

Jaana Kullaslahti
Puh. +358 40 587 8201
jaana.kullaslahti@hamk.fi

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Hankkeen tavoitteena on selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeet datan keräämiselle, pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta sekä  pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesesseja sekä -ratkaisuja eri ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa laaditaan suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen käyttämiseen ammattikorkeakouluissa sekä lisätään ylipäätään ammattikorkeakoulujen osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä.

Tätä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja kehittämistyössä ovat mukana on  Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2018 – 31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Henry Paananen
Puh. 050 320 7950;
etunimi.sukunimi@hamk.fi

KOPE – ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke

KOPE-hanke (korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä) edistää pedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden, opettajien, johdon ja muiden toimijoiden kesken. Tavoitteena on rakentaa pysyviä toimintarakenteita, joiden avulla oppimisen, ohjauksen ja opetuksen laatu paranevat. Toimintaa organisoivat ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Oulun yliopisto. KOPE järjestää tapahtumia yhdessä muiden kehittämishankkeiden kanssa.

KOPEn kotisivut
Facebook – Korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä
KOPEn laatimat Sinivalkoiset korkeakouluoppimisen laadun linjaukset
KOPEn oppimisen huipulle teemat
Twitter – KOPE-hankkeen Twitter-sivu

Lisätietoja:
Projektivastaava Mervi Friman
Puhelin +358 (0)40 585 8203 
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

DIGI-JOUJOU

Hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla tavoitteena on kehittää määrätietoisesti kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luoda joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen. Näissä toteutuksissa hyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan opiskelijan yksilöllistä oppimista.

Tavoitteena on lisäksi osallistaa kaikkia korkeakoulujen kotimaisten kielten opettajia hankkeen alusta asti uuden pedagogisen lähestymistavan kehittämiseen. Tavoitteena on myös luoda yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa DIGIJOUJOU-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Aalto yliopisto. HAMK toimii hankkeen ammattikorkeakoulutoimintojen koordinaattorina.

DIGI-JOUJOU:n verkkosivut

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Hankkeen tavoitteena on

 1. korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistaminen siten, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita
 2. tutkimus- kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen
 3. pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös teknologisia välineitä ja digitalisaatiota
 4. opiskelijoiden asiantuntijuuden, toimijuuden ja työelämätaitojen sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen
 5. korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –pedagogiikassa
 6. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen tulee parantamaan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttamaan heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu parantuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan 10 yliopiston ja 6 ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Jyväskylän yliopisto toimii koordinaattorina. Työelämäpedagogiikka-hanke toteutetaan ajalla 1.2.2018-31.12.2020.

Lisätietoja:
Projektivastaava Leena Nikander
Puh. 040 587 7028;
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet:

DivEd- Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus

sisältö tähän

FINNISH ACADEMY FOR SKILLS EXCELLENCE (FASE)

Ammatillisen koulutuksen ja opetuksen kehittäminen kilpailutoiminnan kautta alkoi teknillisellä opettajaopistolla vuonna 1988. Hämeenlinnassa järjestettiin tuolloin ensimmäiset valtakunnalliset ammattitaitokilpailut. ​​​​​

Lue lisää »​​​​

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Valtakunnallinen OPEKE-hanke sai miltei 2,2 miljoonan euron rahoituksen ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Hanketta koordinoi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja kehittämistyötä tekevät yhteistyössä kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua sekä Taideyliopisto.

Verkostohankkeen tavoiteena on varmistaa opettajankouluttajien osaaminen jatkossakin ammatillisen koulutuksen suuren muutoksen myötä ja uudistaa ammatillisen opettajankoulutuksen jatkumoa valintaprosessien, oppimisen ja ohjauksen ja työelämäyhteyksien osalta. Kehittämisen kohteena on myös opetusharjoittelu ja ohjauksen käytänteet opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden kanssa sekä opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017-31.12.2019. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Lue lisää www.hamk.fi/opeke

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anu Raudasoja
050 576 3581,
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Oppijan oikeus - opettajan taito

Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena.

Ammatillisen koulutuksen reformissa ja uudessa lukiolainsäädännössä korostuu yksittäisen opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta. Monialaisen ohjauksen tarjoaminen vaatii myös opettajilta uudenlaista osaamista.

Syksyllä 2018 käynnistynyt Oppijan oikeus – opettajan taito -hankekokoaa yhteen yhdeksän opettajankoulutusyksikköä ympäri Suomea. Yksiköt kokoavat tutkimusperustaisesti tietoaopettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella. HAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoiman hankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat, opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat sekä oppilaitosjohdot.

Vuoden 2021 syksyyn kestävä hanke on saanut rahoituksensa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja kehittämiskohteina ovat muun muassa opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Lisäksi tavoitteina on kehittää monialaista ohjausta ja opettajien arviointiosaamista toisella asteella sekä rakentaa kumppanuuksia kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Hankkeen verkkosivut: https://www.hamk.fi/oppijanoikeus/

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Simo Uusinoka
puh. 050 568 7027, etunimi.sukunimi@hamk.fi

TAITEET TULEVAISUUDEN OPPIMISTA RAKENTAMASSA – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke

Hankkeessa nähdään sekä peruskoulutuksen kehittäminen, että opettajan uranaikaisen osaamisen kehittäminen laaja-alaisena kokonaisuutena, jossa opettaja ei kehitä vain omaa erikoisalaansa vaan pystyy alaansa kehittävänä asiantuntijana yhä moninaisempaan ja joustavampaan yhteistyöhön muiden opettajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tässä hankkeessa kehittämiskohteena on erityisesti taidealojen opetuksen kehittäminen, taidelähtöisen työskentelyn uudet mahdollisuudet opetuksen kehittämisessä sekä taiteiden ja eri alojen välisen yhteistyön kehittäminen.

Hanketta koordinoi Taideyliopisto ja yliopistoverkoston lisäksi HAMK on mukana ammattikorkeakouluista. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Toimintaa ja kohtaamisia – osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Hankkeessa kehitetään toimijuutta ja osallistumista edistävää ja syrjintää ehkäisevää toimintakulttuuria, opetusta ja ohjausta ammatillisessa opettajankoulutuksessa niin, että tulevat ammatilliset opettajat osaavat tukea opiskelijoidensa toimijuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia opiskeluun ja työhön.

Hanke on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke, jota koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Kohderyhminä ovat opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Verme 2 -Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja yhteisöllisyyden tukena

Tavoiteena on uudistaa opettajien  perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen käytänteitä. Erityisesti tavoitteena on tukea työhön siirtymässä olevia opettajia työelämään siirtymisen vaiheessa.

Hankkeessa koulutetaan mentoreita ja kehitetään tutkimukseen perustuvia käytänteitä vertaisryhmämentoroinnin (verme) edistämiseksi pilotoiden opettajaksi opiskelevien ja opettajien verme-ryhmiä sekä vertaisoppimista oppilaitosjohdon tueksi, yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön välille ja osaamisen kehittämistä vapaassa sivistystyössä. Lisäksi edistetään monikulttuurisen kasvatuksen verme-mallia ja korkeakouluopettajien toimijuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa verme-mallia.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja mukana on yliopistoverkoston lisäksi myös kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se edistää hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman (2016) osalta.

Lisätietoja:
Projektivastaava Mervi Friman
Puhelin +358 (0)40 585 8203 
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet:

Open merkit 2017-2020

Open merkit -hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen ammatillisen opettajan uran ja opettajaopintojen aikaisen osaamisen tunnistamisen sekä tunnustamisen digitaalinen osaamismerkistö opettajan työn kehittämisen tueksi.

Osaamismerkkijärjestelmä tekee näkyväksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämän opettajan osaamisen sekä tekee mahdolliseksi näyttöön perustuvan tavan osoittaa opettajuuteen liittyvää osaamista ja sen kehittymistä.​

Open merkit -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan ajalla 27.12.2017 – 31.3.2020. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi hanketta, jossa ovat mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkesakademin i Österbotten.

Hankkeen verkkosivut: https://www.hamk.fi/projektit/open-merkit/

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sanna Ruhalahti
puh. 050 568 5782, etunimi.sukunimi@hamk.fi

EMVITET – Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 (2019-2022)
Häme University of Applied Sciences (HAMK) is partnering with European universities and Vietnamese vocational and higher education institutions to bring together educational experts and contextual understanding for developing vocational and higher education in Vietnam.

EMVITET aims to create new learning ecosystem for education in Vietnam, based on student-centered learning, competence-based education, collaboration and networking in digital environments as well as sharing knowledge through communities of practice.

EMVITET project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. For more details, please go to https://www.hamk.fi/projects/emvitet/?lang=en

Global Competence in Teacher Education (2019 – 2020)

In Global Competence in Teacher Education project teacher educators and trainee teachers across the EU work together to achieve a key objective of the project: to develop future cohorts of teachers who are both Globally Competent themselves but also have the skills to develop Global Competence in their students. The project will establish an international Global Competence Network of Educators to help the project consortium analyse and develop global competence curricula, materials and trainings within national teacher education programs. This project will also foster better intercultural education practices, including through teacher and student mobility and the use of virtual reality technology to enable non-mobility based experiences and sharing.

Project is coordinated by the University of Hull and partners HAMK (Finland), The University of Genoa (Italy), UC Leuven (Belgium), European Federation for Intercultural Learning (Belgium), AFS Intercultural Programs (United States), Hellenic Open University (Greece). Funding: Erasmus+.

For more details, please go to https://www.globalcompetence4educators.org/

HAMK contact: Irma Kunnari

STRengthen socio-Emotional competeNce to Guidance pracTitioners (2019-2022)
The STRENGTh project focuses on increasing Social and Emotional competence of career counsellors. The aim of the project is to propose concrete solutions to train a new generation of socially aware career guidance professionals, able to develop and use interpersonal and social intelligence skills, in order to successfully build professional relationships and navigate diverse social environments.

Project is coordinated by Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (Romania). The partners are: HAMK (Finland), Etaireia Proigmenon Efarmogon Sistimaton Dioikisis-Monoprosopi Etareia Periopismensis Eythinis (Greece), Hochschule der Bunderagentur Für Arbeit (Germany), studio risorse s.r.l. (Italy), Stichting Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE Foundation) (Netherlands), Uniao das Freguesias de Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim (Portugal), Institutul de Stiinte Ale Educatiei (Romania). Funding: Erasmus+.

HAMK contact: Soili Rinne

Network ITTVET (2019-2020)
In ITTVET project HAMK (coordinator), University of Stockholm and University of Tallinn will look for new possibilities to network and cooperate in the field of teacher education. The network will conduct a study on VET student teachers’ interest, willingness and possibilities to participate in student exchange programmes. In this starting phase of the collaboration the partners need to form a common understanding for the needs for cooperation, the forms of activities, and the partnership. ITTVET is funded by Nordplus.

HAMK contact: Katja Rönkkönen

SOSTRA – Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educators (2018 – 2020)
Responding to the new EU Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning (2018), the SOSTRA project is seeking an innovative way to intertwine digital badge-driven learning approaches and competence-based education into soft skills development in the field of European adult education.

The project partners include six organizations from Finland, Italy, Poland, Romania and Spain. HAMK School of Professional Teacher Education is the project coordinator of the SOSTRA project.

By joint actions the partners aim to support adult educators, training companies, school-based training centres, training consultants and HR staff in achieving a better understanding of the needs and importance of soft skills in their daily activities and of their further development.

For more details, please go to https://www.hamk.fi/projects/soft-skills-training-and-recruitment-of-adult-educators-sostra/?lang=en

BIOECONOMY 4.0 (2019-2021) & CARBON 4.0 (2019-2022)
Please click here for more information

New Skills for VET Teachers (2019-2021)
The result of the project will be that the participants gain new ideas to ensure and improve teacher professional learning. VET providers will have found ways to ensure that the skills of teachers meet the needs of the working life now and in the future. VET providers have also found ways to improve teacher professional learning.

The project partners include five organizations from Finland, United Kingdom and Netherlands. Coordinator: Salpaus Further Education Regional Consortium, Funding: Erasmus+.

HAMK contact: Soili Rinne

DC4WORK (2017-2019)
Please click here for more information

TTP NEPAL – Teacher Preparation Program through ODL Mode for Enhancing Qualification in Education 2017-2020
Developing Teacher Education and Open and Distance Learning Solution in co-operation with Nepalese partner network and Jyväskylä University of Applied Sciences (JAMK). The project is funded by the Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI) from National Board of Education, Finland.

Please click here for more information.

HAMK Contact: Tauno Tertsunen and Marko Susimetsä

KA2 The X-factors; practical use of Skills Competition’s methods and instruments in vocational education and the development of excellence (2017-2020)
The project aims to strengthen VET-systems by using Skills Competitions from the perspective of Pedagogy of Vocational Top Expertise and therefore contribute to the achievement of high quality skills and compentences. The outcomes of the project will support teachers in using methods and instruments within the curriculum and examination based on techniques in and facilities from Skills Competitions. This will support the development of excellence and will help students in vet to develop their skills and talents.

The project partners include four organizations from Netherlands, Finland and United Kingdom. Coordinator: Stichting Skills Netherlands, Funding: Erasmus+.

HAMK Contact: Tuomas Eerola

Cobots Transforming Work and Learning (Collaborative Y-robots in Steel and Metal Industries) 2018-2019
The research and development -project of HAMK Tech (School of Technology) and HAMK Edu examines the implementation and development of cobots (co-robots or collaborative robots, Y-generation of the industrial robots) intended to physically interact with humans in a shared workspace. The goal is to find effective practices for production and work quality in cobot-human work processes and to create web-based solutions for work-based learning of on-demand skills of robotization in companies and engineering education. The long-term goal of the project is to promote partner companies’ competitiveness and strengthen regional and national innovation and learning ecosystem of Industry 4.0.

Partners: Regional Council of Häme, European Regional Development Fund, Network of large companies and small and medium-sized enterprises in steel and construction industry.

HAMK Edu Contact: Essi Ryymin

Work-based Learning in the Digital Age (2017-2019)
The project “Work-based Learning in the Digital Age – Promoting Digital Competences for Employability and Innovations” is an European union funded (ERASMUS + KA2 Strategic Partnerships) development project in the frame of the European Digital Competence Framework “DigComp 2.0”.

The project will research the supply and demand of digital competences in SMEs (small and medium-sized enterprises) and document our findings in a recommendation for competence development and training actions for SMEs and training providers. The specific interest is on teaching and learning directly at the work place supported by digital means, learning 4.0. We will produce scalable and open training modules, toolbox 4.0 and handbook for trainers, educators and business developers. Partners:  IHK-Projektgesellschaft mbH (Germany)

Mentoritec – Business Consultant and VET Provider (PT), BFI Tirol – VET Provider, European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET), Belgium

HAMK Contact: Essi Ryymin

EEP Empowering ePortfolio Process (2016-2018)
​The ritical points of quality learning in competence-based education are assessment practices that are aligned with desired competences in Higher Education. EEP has identified a need to develop assessment of competences towards stu­dent centeredness by ensuring empowerment of students in their learning pro­cess and developing digital competences of students, teachers and HE institutes. There is a common need to strengthen the use of digital tools in assessment and to develop the participation of work life representatives in learning processes.

The object of the project is to to develop student centered education by enhancing transparen­cy of assessment practices and developing empowering, dynamic approach to eportfolio process, which increases students’ motiva­tion in their learning and career management, and fosters their employability (incl. social participation and digital competence).

Read more from: https://drive.google.com/file/d/0B9GlBbwiyzflZTI0RGlIZ29kaFU/view?usp=sharing

https://eepeu.wordpress.com/tietoja/

HAMK Contact: Irma Kunnari

See the Goal (2016-2018)
Project See the Goal was a EU-funded transnational project in the Erasmus KA2 programme. It supports vocational students, training companies, school-based training centers, training consultants and VET teachers in achieving better understanding of the learning outcomes in workplaces, as well as adapting learning outcomes more transparently and consistently to practice. For this purpose the project aims following outcomes: film production of exemplarily learning outcomes, script guidelines for amateur film recordings of learning outcomes and pedagogical practices of training, students’ self-assessment and technical and ethical handling of film.

Read more from: http://moeve.dk/blog/see-the-goal-new-eu-project

HAMK Contact: Anne-Maria Korhonen

 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat (ESR) kehittämishankkeet:

Toteemi - Työstä oppimassa, työhön 2017-2019

Toteemi-hankkeessa luodaan rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat ”Joustavasti työssä”, ”Osaamista työstä ja työhön”, ja ”Hyvinvointi työssä oppimisessa”.

Hankkeen tuloksena on
•    luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja
•    joustaviin opintopolkuihin
•    työssä oppimiseen
•    ympärivuotiseen opiskeluun ja
•    korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Toteemi-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Projektivastaava Leena Nikander
Puhelin +358 (0)40 5877028 
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa - OHO! -hanke 2017-2019

Hankkeella tuetaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä edistetään esteettömyyttä ja opiskelijoiden hyvinvointia lisäämällä henkilöstön saavutettavuustietämystä ja -osaamista. HAMK on mukana hankkeessa osana ESOK-verkostoa (Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa -verkosto).

Hankkeen alussa ESOK-verkosto toteuttaa tiiviin, kansallisen selvityksen korkeakoulujen tämän hetken saavutettavuustilanteesta sekä korkeakoulujen kehittämistoiveista ja -tarpeista saavutettavuuden edistämiseksi. Aikaisempien selvitysten perusteella varaudutaan tukemaan henkilöstön saavutettavuusosaamista mm. tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä, mutta hankkeen painopistealueet tarkennetaan selvityksen tulosten mukaan.

Hanke tuottaa korkeakouluille saavutettavuuden pedagogiset työvälineet, jotka tukevat opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä henkilöstön työtä opintopolun eri vaiheissa. Kokonaistavoitteena on luoda korkeakouluille saavutettavuuskriteeristön ja -ohjelman pohja osaksi korkeakoulujen laatu-, yhdenvertaisuus- ja hyvinvointityötä. Lisäksi ESOK-verkosto on aktiivisesti mukana OHO! -hankkeen eri osahankkeiden toiminnassa saavutettavuuden edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa OHO!-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2019. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja:
Projektivastaava Päivi Pynnönen
Puhelin +358 (0)40 835 9911
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

OSATA – osaamispolkuja tulevaisuuteen 2016-2019

Ammatillisen peruskoulutuksen reformi tukee tutkintojen osaamisperusteisuutta sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samalla edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tulevaisuuden työelämässä uudenlaiset osaamisyhdistelmät korostuvat eikä työ sitoudu enää välttämättä tiettyyn ammattiin. Tällöin korostuu yksilön kyky tunnistaa oma osaamisensa ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja.

Osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuminen oppilaitoksissa edellyttää sekä ajatuksellista että toiminnallista muutosta. Taitoja ja osaamista kerrytetään sekä opintojen aikana että työelämässä. Ohjauksen ja opetuksen rooli tuleekin muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä reittejä tulevaisuuteen.

OSATA-hankkeessa syntyy:
OPPILAITOKSILLE: toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien aina jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka
OPISKELIJALLE: aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen ja osaamisidentiteetin rakentamiseen
OPETTAJILLE JA OHJAAJILLE: testatut ja arvioidut työkalut ja toimintamallit kansalliseen käyttöön sekä koulutusta toimintakulttuurin muuttamiseen.

Hanketta koordinoi Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina HAMK/AOKKn lisäksi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, OAMK/AOKK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2016 – 31.8.2019.

Lisätietoja:

Projektivastaava, koulutuspäällikkö Anu Raudasoja
Sposti: anu.raudasoja(at)hamk.fi
Puhelin: +358 (0)50 576 3581

Projektikoordinaattori Elisa Tuominen
Sposti: elisa.tuominen(at)hamk.fi
Puhelin +358 (0)40 846 262

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään 2016-2019

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään –hanke (ESR) on HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka päätavoitteena on ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen ja työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen.  Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Porvoon ammattiopisto Amisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Turun kaupungin sivistystoimiala.  Hankkeessa muodostetaan ja syvennetään alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) sekä muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.

NOPSA-hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka perustuvat KARVI:n 2016 julkistaman Liikettä niveliin –arviointiselvityksen esiin nostamiin sekä toteuttajaverkostossa ilmeneviin kehittämistarpeisiin:
Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä.  Lisäksi syntyy ammattikorkeakoulu-ammattiopisto –yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimisiin uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti.

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat ammattiin opiskelevat niin ammattikorkeakouluissa kuin ammattiopistoissakin, ammatilliset opettajat ja ohjaajat. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.7.2019 ja hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen verkkosivut.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, yliopettaja Tuomas Eerola
S-posti: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Puhelin:  +358405878188

Projektikoordinaattori Elina Rantala
S-posti: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Puhelin: +358505985999

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin 2016-2018

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti (ESR) on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta ja KOHTAAMO -projektien (ESR) kanssa. Projekti on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.8.2016-30.9.2018.

Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti. Koulutukset ja valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön myös projektin päättymisen jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle.

Lisätietoja:
Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
Puhelin +358 (0)40 574 5253
S-posti paivi.pukkila(at)hamk.fi

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena 2016-2019

Tarinoista voimaa -hankkeen tavoitteena on parantaa vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Tavoitellaan tilannetta, jossa vammaiset korkeakouluopiskelijat ja heidän kanssaan toimivat saavat vammaisten henkilöiden työhön siirtymistä tukevaa tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti. Hankkeessa syntyy voimaannuttava verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi.

Tavoitteena on

– luoda vammaisten työllistymistä tukevan tiedon uusi esitystapa ja
uudenlainen verkkopalvelu
– nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen
vaikuttavia avainkohtia
– laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
– parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja
korkeakoulujen opinto-ohjausta
– rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
– tuoda vammainen ihminen esiin toimijana eikä kohteena
– osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä

Tavoitteisiin pyritään

– tuottamalla vertaistarinoita ja helposti ymmärrettävää asiatietoa työhön siirtymisen avainkohtiin
– suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjausalan voimaannuttavia valmennuksia
– tekemällä esiselvitykset opiskelijoiden, ohjaajien ja työelämän kannalta
– verkkopalvelun yhteissuunnittelulla ja tuotannolla hanketoteuttajien kesken
– työllistämällä ja osallistamalla vammaisia opiskelijoita
– hyödyntämällä kehittämisryhmää arvioijana, kommentoijana, testaajana ja
eri näkökulmien tuojana
– hanketoimijoiden selkeällä työnjaolla ja tehokkaalla viestinnällä hankkeen eri vaiheissa

Hankkeen hallinnoija on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.
Osatoteuttajina ovat HAMK/AOKK, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry.
Hankeyhteistyössä ovat vahvalla asiantuntijuudella mukana Turun yliopisto sekä
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas.

Hanke toteutetaan 1.8.2016 – 28.2.2019.

Lisätietoja:
Projektivastaava, lehtori Anna Alftan
Puhelin +358 (0)40 7225430
S-posti anna.alftan(at)hamk.fi

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta 2015-2018

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta -projektissa (ESR)
– vahvistetaan paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen palvelukykyä
– tarjotaan Ohjaamoille monialaista yhteistyöosaamista syventävää tukea
– toteutetaan kunkin Ohjaamon tarpeista lähtevää valmennusta ja koulutusta.

Projektissa osallistetaan Ohjaamojen henkilöstöä ja asiakkaita valmennusten ja koulutusten suunnitteluun ja toteutuksen arviointiin. Valmennukset ja koulutukset toteutetaan uusina ja innovatiivisina malleina, jotka dokumentoidaan ja levitetään valtakunnallisesti.

Tessu – Tehdään yhdessä ohjausta on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), OHTO-Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi -palvelua hyödyntämällä -projekti (ESR) sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2015-30.9.2018.

Lue lisää Tessu-projektista: http://kohtaamo.info/tessu

Lisätietoja:

Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
Puhelin +358 (0)40 574 5253
S-posti paivi.pukkila(at)hamk.fi

URAREITTI – Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys 2015-2018

Urareitti (ESR)-hanke kuuluu ”Kotona Suomessa” -toimenpidekokonaisuuteen. Kansallinen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 30.9.2018.

Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden siirtymiä urareiteille, työhön ja koulutukseen vaikeuttaa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, urapolkuun sekä tutkintojen rinnastamiseen liittyvät haasteet. Tällä hetkellä ei ole systemaattista kuvausta tai yhteisiä toimintaperiaatteita koskien korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareiteille siirtymisistä.

Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä valtakunnallisia käytäntöjä luomalla.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen kontekstiin korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys, jota voidaan hyödyntää sekä osaamisen arvioinnin prosesseissa, että lisä- ja täydennyskoulutusten moduulisuunnittelussa. Viitekehyksessä huomioidaan ammatillisen osaamisen ja kielitaidon lisäksi myös kulttuuri ja ammatti-identiteetin kehittyminen vieraassa työkulttuurissa, niin arvioinnin kuin lisä- ja täydennyskoulutusten osalta.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteis- työssä kymmenen muun organisaation kanssa: Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän kristillinen opisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sedu aikuiskoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tutustu hankkeen kotisivuihin täältä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, lehtori Anita Eskola-Kronqvist
Puhelin +358 (0) 40 801 4620
Sposti anita.eskola-kronqvist(at)hamk.fi

Projektiassistentti ElisaTuominen
Puhelin +358 (0)40 846 2626
Sposti elisa.tuominen(at)hamk.fi

Opetushallituksen rahoittamat kehittämishankkeet:

Parasta osaamista

Verkostohankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudisumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. Hankkeessa kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä.

Lisäksi hankkeen avulla tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa.

Hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeella varmistetaan työelämän osallistumista ammatillisen koulutuksen reformin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Laajaa verkostohanketta rahoittaa Opetushallitus ja sitä koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen verkkosivut.

Lisätietoja:
Projektivastaava Soili Rinne
Puhelin +358 (0)50 466 5539
S-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi

Twitter

Mainio, yleistajuinen Tieteessä tapahtuu -lehti 4/2020 on julkaistu. @tsv_media https://journal.fi/tt/issue/view/6783

Oppijan oikeus - opettajan taito tarjoaa tuoretta tietoa erityisestä tuesta ja opinto-ohjauksesta. Käy tutustumassa @oppijanoikeus materiaaleihin! https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/#.X2G2MU0sU5E.twitter

Haemme konetekniikan lehtoria monipuolisiin koulutus- ja kehittämistehtäviin! Tule jakamaan osaamistasi ja hae tehtävään viimeistään 27.9. osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lehtori-konetekniikka-hamk-01-88-20/ #myhamk #avoimettyöpaikat #työpaikat #rekrytointi #rekry #riihimäki #hae

Tänään yhteissuunnittelua #osaamismatkalla tiimoilta @HAMK_Edu ja @OamkAmok välillä. Mukavaa pöhinää ja uusia ideoita. #uraohjaus

Vielä ehtii hakea! Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku päättyy keskiviikkona 16.9. klo 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa http://Opintopolku.fi. https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/korkeakoulujen-syksyn-yhteishaku-alkaa-tarjolla-lahes-8-000-opiskelupaikkaa

We warmly welcome you to submit abstracts for @KTHY20201 to our joint thematic group The Future of Work, Climate Change, and Continuous Learning for Sustainable Development with @HAMK_Edu @EssiRyy
https://www.helsinki.fi/en/news/education-news/the-future-of-work-climate-change-and-continuous-learning-for-sustainable-development

Kiintoisa katsaus suomalaisen työelämän tulevaisuuteen: etätyön lisääntyminen vaatii uudenlaista yrityskulttuuria — An interesting overview of the future of Finnish working life: increased remote work requires a new kind of corporate culture #futureofwork
https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/442/2020/09/7-oppia-ty%C3%B6n-tulevaisuudesta.pdf

"Työyhteisö toimii hyvin, kun siellä voi turvallisesti ja rauhallisesti keskittyä työn tekemiseen ja työn tavoitteiden edistämiseen", sanoo @ElisaValtanen @tyoterveys.

#johtaminen #työyhteisö #työhyvinvointi https://www.ttl.fi/tyopiste/tavoitteena-toimiva-tyoyhteiso-mita-esihenkilo-voi-tehda/

Jatkuvan oppimisen uudistusta valmisteleva parlamentaarinen ryhmä pohtii, kuinka koulutukseen vähemmän osallistuvat saataisiin mukaan ja kuinka koulutus- ja työllisyystarpeiden ennakointia tulisi kehittää.

Lue lisää ➡️ http://bit.ly/uutinenOKM

#jatkuvaoppiminen

Lähde: @okmfi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU