Hyppää sisältöön

Opinnäytetyön viimeistely

Opinnäytetyöprosessin viimeisessä vaiheessa keskityt raportin kirjoittamiseen ja tutkimustulosten viimeistelyyn sekä kirjoittamaan johtopäätökset, pohdinnan ja tiivistelmän suomeksi ja englanniksi. Työskentelyssä huomioi ohjaajalta, väliseminaarin opponentilta sekä tilaajalta saatu palaute. Tässä vaiheessa myös englannin opettaja kommentoi abstraktia. YAMK-tutkinnossa abstraktiin ei tehdä kieliasuntarkastusta.

Kun työ on kokonaisuudessaan valmis, lähetä työ plagioinnin tarkastukseen Wihin kautta. Pyydä ohjaajalta lupa esittää opinnäytetyö loppuseminaarissa ja julkaista työ. Tallenna opinnäytetyö joko ammattikorkeakoulujen opinnäytetietokantaan Theseukseen (suositus) tai HAMKin omaan sähköiseen arkistoon.

Viimeistelyvaiheen lopuksi ohjaaja arvioi opinnäytetyön Wihissä. Kun julkaistun opinnäytetyön linkki on hyväksytty Wihissä, siirtyy viimeinen 5 op (AMK) tai 10 op (YAMK) Pakkiin. Opinnäytetyön numeerinen arvosana tulee näkyviin Pakkiin ja arviointilausunto Wihiin tarkasteltavaksi ja ladattavaksi. 

Kun opinnäytetyö on valmis, saat sähköpostitse linkin opinnäytetyön palautekyselyyn.

Opinnäytetyölle tehdään plagioinnintarkastus Wihi-järjestelmän kautta. Opiskelija lataa pdf-tiedoston Wihiin ja lähettää sen plagioinnin tarkastukseen. Tarkemmat ohjeet Opiskelijan Wihi-ohjeissa. Ohjaaja tarkastaa analyysin ja tarvittaessa pyytää opiskelijaa tekemään korjaukset opinnäytetyöhönsä.

Lue lisää hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkauksista esimerkiksi plagionnista Ennen opinnäytetyö aloittamista -sivulta, kohdasta Eettiset periaatteet.

Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin opinnäytetyönsä. Loppuseminaari on julkinen tilaisuus, jonne voi kutsua mukaan esimerkiksi työn tilaajan. Seminaarin voi järjestää myös tilaajan toivomassa paikassa. Seminaarit on mahdollista videoida ja esittää kiinnostuneille. Esityksen painopiste on tuloksissa ja johtopäätöksissä. Loppuseminaariesitys arvioidaan. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Loppuseminaarissa opiskelija arvioi lyhyesti myös omaa oppimisprosessiaan.

AMK-opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Asetuksen ammattikorkeakouluista (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 2014/1129., 2020) 8.§:n mukaan ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita ammattikorkeakouluasetuksen (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 2014/1129., 2020) 7. §:n 1. momentissa tarkoitettua kielitaitoa. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, hän kirjoittaa kypsyysnäytteensä koulusivistyskielellään. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, hän kirjoittaa kypsyysnäytteensä englannin kielellä. Lisätietoja opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen kielestä löytyy HAMKin voimassa olevasta tutkintosäännöstä.

AMK-tutkinnossa kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tilanteessa tai Exam-tenttiakvaariossa. Opiskelija voi ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyö on viimeistelyvaiheessa ja ohjaava opettaja on antanut siihen luvan. Kypsyysnäytteessä opiskelija kirjoittaa esseen ohjaajan laatimasta otsikosta. Esseen tarkastaa opinnäytetyön ohjaaja ja kieliasun viestinnän opettaja. Ruotsiksi kirjoitetun kypsyysnäytteen tarkistaa ruotsinopettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan arvosanoilla hyväksytty tai hylätty. Kypsyysnäytteen hyväksynnän jälkeen ohjaaja kirjaa Wihiin kypsyysnäytteen suoritetuksi valitsemalla kypsyysnäytteen kielen lopullisen arvioinnin hyväksymisen yhteydessä.

YAMK-opiskelijoilla kypsyysnäytteen korvaa tiedote, joka tehdään tiedotteen mallipohjan mukaisesti. Opiskelija tallentaa tiedotteen Wihiin, josta viestinnän opettaja tarkastaa sen. AMK-opiskelijat laativat tiedotteen ohjaajan pyytäessä.

Viestinnän opettaja tai ohjaaja voi oman harkintansa mukaan toimittaa tiedotteen eteenpäin HAMKin viestintään ([email protected]). Näitä tiedotteita voidaan käyttää HAMKin ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Laadukkaimmat ja kiinnostavimmat opinnäytetiedotteet voidaan lähettää myös medialle, mikäli strateginen viestintä arvioi uutiskynnyksen ylittyvän.

Opinnäytetyöt arkistoidaan HAMKissa sähköisesti. Julkaisuluvan saatuaan opiskelija tallentaa työnsä PDF/A-muotoon, joka on tarkoitettu sähköisten asiakirjojen pitkäaikaista säilyttämistä varten. Tämän jälkeen opinnäytetyötiedosto tallennetaan joko Theseukseen (suositus) tai HAMKin sisäiseen opinnäytetyöarkistoon. Kannattaa tutustua ohjeeseen, jossa opastetaan tiedostomuodon muuttaminen sekä Theseukseen tallentaminen ja sisäiseen arkistoon lähettäminen. Katso alla oleva linkki.

Opinnäytetyöt ovat aina julkisia. Theseuksessa opinnäytetyöt ovat avoimesti verkossa kenen tahansa luettavissa. HAMKin sisäisessä opinnäytetyöarkistossa olevia töitä pääsee lukemaan HAMKin kampuksilla. Jos joku haluaa luettavaksi sisäisessä opinnäytetyöarkistossa olevan opinnäytetyön, lähetään se hänelle sähköpostitse tietopyynnön perusteella.

Kirjastosta ilmoitetaan opiskelijalle ja opinnäytetyössä mainitulle ohjaajalle, kun työ on arkistoitu. Opiskelija laittaa kirjastolta saamansa linkin Wihiin. Theseuksessa julkaistuilla opinnäytetöillä lisättävä linkki on työn pysyvä osoite eli URN-tunnus. HAMKin sisäiseen opinnäytetyöarkistoon tallennetuilla opinnäytetöillä käytetään Finna-linkkiä, jonka saat kirjastosta, kun työ on tallennettu opinnäytetyöarkistoon. Ohjaaja tarkastaa linkin ja tallennetun työn Theseuksesta tai HAMKin sisäisestä arkistosta ja hyväksyy sen.

Opiskelija toimittaa opinnäytetyön tilaajalle lataamalla tiedoston Wihiin ja lähettämällä sen ulkopuoliselle kommentoitavaksi. Tilaaja saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän voi ladata tiedoston ja antaa oman palautteensa työstä.

Viestinnän opettaja merkitsee arvioinnin AMK-opinnäytetyön raportista kielen ja viestinnän näkökulmasta. Toinen tarkastaja merkitsee omat arviointinsa ja vastuuarvioijaksi merkitty henkilö, yleensä pääasiallinen ohjaaja, kirjaa lopullisen numeerisen arvioinnin sekä sanallisen lausunnon Wihiin. Vastuuarvioijan antamien arvosanojen keskiarvo on opinnäytetyön lopullinen arvosana.

Kun ohjaaja hyväksyy julkaistun opinnäytetyön linkin Wihissä, arvosana siirtyy opintosuoritusrekisteriin ja aiempien vaiheiden hyväksytty -arvioinnit muuttuvat opinnäytetyön arvosanan mukaisiksi numeerisiksi arvioinneiksi. Kypsyysnäyte näkyy HYV-merkinnällä nollan opintopisteen laajuudella. Opiskelija näkee arvioinnin Pakissa ja voi ladata arviointilausunnon itselleen Wihissä.

Lue lisää arvioinnin perusteista opinnäytetyön pääsivulta

Opiskelija voi halutessaan kansittaa opinnäytetyönsä, ohjeet kansituksen tilaukseen löytyvät FAMKOn sivuilta.