Hyppää sisältöön
Home Opiskelijan sivut Opintojen suunnittelu Opinnäytetyö Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus

Opinnäytetyöprosessi alkaa aihekeskustelulla ja neuvottelulla tilaajan ja opiskelijan välillä. Laadi sen jälkeen aihe-ehdotus Wihiin, koordinaattorin nimeämä ohjaaja jatkaa kanssasi aihe-ehdotuksen työstämistä ja on yhteydessä tilaajaan.

Opinnäytetyöstä laaditaan opinnäytetyösopimus, jonka allekirjoittavat tilaajan edustaja, opiskelija ja koulutuksen edustaja.

Ennen opinnäytetyön aloittamista tai viimeistään suunnitteluvaiheessa suorita Opinnäytetyön osaaja -osaamismerkki.

Suunnitteluvaiheessa perehdy tiedonkeruumenetelmiin ja työstä opinnäytetyön tietoperustaa. Kirjaston opettavat tietoasiantuntijat ohjaavat ja auttavat sinua tiedonhankinnassa ja tiedonlähteiden etsimisessä opinnäytetyön teon kaikissa vaiheissa. Lisätietoja tiedonhaun ohjauksesta ja tietoaineistoista saat kirjastosta. HAMKissa noudatetaan yhtenäisesti APA-lähdeviitestandardia. Lähdeviitteiden merkitsemiseen ja kuvioiden sekä taulukkojen nimeämiseen käytetään Lähdeviiteopasta, joka jakautuu kahteen osaan Lähdeviiteopas osa 1: Perusteet ja Lähdeviiteopas osa 2: Esimerkit.

Opinnäytetyöprosessi alkaa aihekeskustelulla ja neuvottelulla tilaajan ja opiskelijan välillä. Opiskelija laatii Wihiin aihe-ehdotuksen, jonka koulutuksen opinnäytetyökoordinaattori hyväksyy, tai johon hän pyytää täydennystä. Opinnäytetyökoordinaattori ehdottaa työtä ohjaajalle tai nimeää suoraan työlle ohjaajan, mahdolliset lisäohjaajat ja tarkastajat. Ohjaaja jatkaa opiskelijan kanssa aihe-ehdotuksen työstämistä ja on yhteydessä tilaajaan.

Aihe-ehdotukseen kirjataan opinnäytetyön nimi, suunniteltu aloitus- ja lopetuspäivämäärä. opinnäytetyön tyyppi (toteuttamistapa) sekä työn sisällön, tavoitteen ja tuloksen kuvaus. Toimeksiantajan tiedot on hyvä kirjata myös Wihiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valmiuksiin kirjataan tieto suoritetusta Opinnäytetyön osaaja -osaamismerkistä. Sitoutuminen hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen on pakollista. Aihe-ehdotuksen voi tallentaa luonnoksena ja sitä pääsee muokkaaman Wihin etusivun kautta, myös sen lähettämisen ja hyväksymisenkin jälkeen. Tarkempia ohjeita aihe-ehdotuksen luomiseen löytyy Opiskelijan Wihi-ohjeesta.

Opinnäytetyöstä laaditaan opinnäytetyösopimus, jonka allekirjoittavat tilaajan edustaja, opiskelija ja koulutuksen edustaja. Löydät opinnäytetyösopimuspohjan alla olevista linkeistä. Tallenna pohja itsellesi ja täytä tiedot. Tee allekirjoituspyyntö AtomiSignilla ja valitse allekirjoitusjärjestykseksi ”Peräkkäinen”.

Allekirjoitusjärjestys on seuraava:

  1. allekirjoittaja on opinnäytetyön ohjaaja, joka tarkistaa/allekirjoittaa sopimuksen
  2. allekirjoittaja on opiskelija itse
  3. allekirjoittaja on toimeksiantaja

Kun kaikki määritellyt henkilöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen, lataa allekirjoitettu sopimus AtomiSignista ja tallenna se Wihiin.

Sähköisen allekirjoituksen tekniset käyttöohjeet löydät HAMKin Digipedaohjeista.

Ennen opinnäytetyön aloittamista tai viimeistään suunnitteluvaiheessa opiskelija suorittaa Opinnäytetyön osaaja -osaamismerkin. Osaamismerkin suorittanut tuntee opinnäytetyöprosessin kulun, hyvän tieteellisen käytännön sekä kestävän kehityksen periaatteet HAMKin opinnäytetyöohjeistuksen edellyttämällä tasolla. Opinnäytetyön tutkimusaineistoa ei saa lähteä keräämään ennen osaamismerkin suorittamista hyväksytysti.

Osaamismerkkiin liittyvä automaattitarkisteinen tentti suoritetaan Moodlessa, jossa on ohjeistus/linkit tukimateriaaleihin. Tentti löytyy Moodlesta nimellä Opinnäytetyön osaaja. Opiskelija tallentaa tiedon hyväksytystä osaamismerkistä Wihiin, aihe-ehdotusta tehdessään ’Valmiudet’ -kenttään tai myöhemmin muokkaamalla tätä kenttää opinnäytetyön tiedoista.

Opiskelija työstää opinnäytetyösuunnitelman, joka on valitun toteuttamistavan mukainen. Suunnitelmaan tulee kirjata tietoperustaa, kuvata työn kokonaisuutta, laatia alustava sisällysluettelo sekä kuvata käytettävä tutkimusmenetelmä/-menetelmät ja toiminnallisessa työssä myös toimintaprosessin toteutus.

Opinnäytetyönraportti ja myös opinnäytetyösuunnitelma laaditaan käyttämällä HAMKin virallista, saavutettavaa opinnäytetyön asiakirjamallia.

Mikäli opinnäytetyössä kerätään tutkimusaineistoa, tulee opinnäytetyösuunnitelman yhteydessä laatia aineistonhallintasuunnitelma, joka on kuvaus tutkimusaineiston käsittelystä opinnäytetyöprosessin aikana. Aineistonhallintasuunnitelmalla varmistetaan, että aineistojen kerääminen, käsittely, säilyttäminen ja tuhoaminen on suunniteltu ja toteutettu huolellisesti. Aineistonhallintasuunnitelma tulee olla laadittuna ennen aineistonkeruun aloittamista ja tallennettuna Wihiin.

Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan valmiin opinnäytetyön liitteeksi. Mikäli aineistonkeruussa tai käsittelyssä tapahtuu muutoksia opinnäytetyöprosessin aikana, tulee aineistonhallintasuunnitelma päivittää. Sunnittelman tarkempi sisältö löytyy aineistohallintasuunnitelman ohjeesta.

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu myös tutkimusluvista huolehtiminen. Tämä tulee tehdä suunnitelmavaiheessa ennen tutkimusaineiston keruun aloittamista. Lisää tietoa tutkimusluvista löydät Ennen opinnäytetyön aloittamista -sivulta, kohdasta Eettiset periaatteet.

Suunnitelmaseminaariin opiskelija osallistuu siinä vaiheessa, kun hän on kirjoittanut tietoperustaa, hahmottanut ja kuvannut työn kokonaisuutta, laatinut alustavan sisällysluettelon ja suunnitellut käytettävän tutkimusmenetelmän/-menetelmät ja toiminnallisessa työssä myös toimintaprosessin toteutuksen. Nämä opiskelija esittelee suunnitelmaseminaarissa ja niistä käydään keskustelua, jonka perusteella opiskelija tarvittaessa täydentää opinnäytetyösuunnitelmaa ja lataa sen Wihiin.

Toteutusvaihe ja väliseminaari

Opinnäytetyön ydinsisältö eli aineiston keruu ja analysointi tapahtuvat toteutusvaiheessa. Toteutusvaiheen kesto vaihtelee hyvinkin paljon ja siihen vaikuttavat opinnäytetyön toteutustapa, tilaaja ja valittu menetelmä. Ryhmäohjauksessa ja ohjaajalta saadun palautteen perusteella muokkaat opinnäytetyötäsi ja kirjoitat raporttia opinnäytetyön asiakirjamallipohjalle.

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen ajoittuu väliseminaari. Toteutusvaiheen lopuksi ohjaaja hyväksyy vaiheen Wihissä, ja sinulle siirtyy 5 op (AMK) tai 10 op (YAMK) opintosuoritusrekisteriin.

Väliseminaari-vaiheessa opinnäytetyön aineiston analysointi ja raportointi ovat jo pitkällä ja työn pääsisällöt on kirjoitettu.  Opinnäytetyötä opponoi toinen, opinnäytetyöntekijän kanssa suunnilleen samassa vaiheessa oleva opiskelija. Opponoinnin kohteena ovat sekä opinnäytetyöraportin jo tuotettu teksti että sitä koskeva esitys. Opponoijan on annettava opponoinnistaan kirjallinen raportti. Väliseminaarin käytännön järjestelyt määräytyvät koulutuskohtaisesti ja niistä voit lukea lisää oman ryhmäsi moodlesta.