Opinnäytetyö - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

09.09.2022 15:04

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Kaikki harjoittelupaikat, opinnäytetyö- ja muu opiskelijarekrytointi löytyy HAMK Talents -palvelusta.

Kasva asiantuntijaksi

Opinnäytetyö tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman ratkaisemiseen.  Se voi olla kehittämistehtävä, suunnittelu- , tuotekehitys-, soveltava tutkimus- tai projektityö.

Työn tarkoituksena on AMK-tutkinnossa toimia siltana opiskelun ja työelämän välillä, helpottaa opiskelijan siirtymistä työelämään sekä auttaa opiskelijaa luomaan yhteyksiä oman alan toimintaympäristöön ja -kulttuuriin. YAMK-tutkinnossa tavoitteena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista alueen työelämän ja yhteiskunnan kehittämisen tarpeisiin.

Voit hakea apurahaa

HAMKin opiskelijat voivat hakea säätiöltä apurahaa tai stipendiä opinnäytetyön tekemiseen tai projektityöhön, josta opiskelijalle kertyy opintopisteitä. Apurahaa voivat hakea AMK- ja YAMK-tutkinnon opiskelijat sekä muussa koulutuksessa olevat opiskelijat. Tutustu aiheeseen lisää sivun oikeassa reunassa.​

Opinnäytetyö AMKissa

AMK-tutkinnon opinnäytetyö tähtää työelämäkentästä nousseen ongelman ratkaisemiseen. Se voi olla kehittämistehtävä, suunnittelu-, tuotekehitys-, soveltava tutkimus- tai projektityö.

Aloittaminen

Opinnäytetyö suositellaan aloitettavaksi vasta kun perusopinnot on suoritettu ja ammatti- ja menetelmäopintoja on suoritettuna siten, että opiskelijalla on riittävät valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä.

Opiskelija suorittaa Opinnäytetyön osaaja -osaamismerkin ja osoittaa näin tuntevansa hyvän tieteellisen käytännön HAMKin opinnäytetyöohjeistuksen edellyttämällä tasolla. Osaamismerkkiin liittyvä automaattitarkisteinen tentti suoritetaan Moodlessa (Learn).

Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä opiskelijan ammattiopintoihin ja työhön, jota hän voi valmistuttuaan tehdä. Aiheen valinnassa kannattaa keskittyä itseä kiinnostavaan aihealueeseen. Aiheen valinnassa on myös huomioitava, ettei kyseisestä aiheesta ole tehty aiemmin vastaavanlaista opinnäytetyötä.

Tekeminen ja päättäminen

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu kirjoittamisen lisäksi, väliseminaari, opponointi ja loppuseminaari. 

Opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa työ palautetaan hyväksyttäväksi ohjaavalle opettajalle ja sovitusti myös toimeksiantajaa edustavalle ohjaajalle. Lisäksi viestinnän opettaja tarkastaa opinnäytetyön viimeistellyn version tekstiasun ja englannin kielen opettaja tarkastaa englanninkielisen tiivistelmän (abstract).

Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys.

Ohjaava opettaja antaa opinnäytetyön arkistointiluvan. Opiskelija tallentaa työnsä joko ammattikorkeakoulujen opinnäytetietokantaan Theseukseen (suositus) tai HAMKin omaan sähköiseen arkistoon. Kun opinnäytetyö on valmis, palaute opinnäytetyöprosessista annetaan opinnäytetyön palautelomakkeella.

Kansitus

Voit halutessasi kansittaa opinnäytetyösi, katso ohjeet miten tilaat kansituksen.

Opinnäytetyö ylemmässä AMKissa

Parhaimmillaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö tuottaa uutta osaamista sekä kehittää työelämää innovatiivisella tavalla.

​Opinnäytetyön laajuus ylemmissä AMK-tutkinnoissa on 30 op

Aloittaminen

Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä oleellisesti opiskelijan opintoihin, nykyiseen tai tulevaan työhön tai muuhun sidosryhmään. Opiskelija laatii ehdottamastaan aiheesta lyhyen kuvauksen, joka sisältää aiheen rajauksen, työn tavoitteen, ongelman tai kehittämistarpeen ja käytettävät menetelmät. Yliopettaja tai hänen nimeämänsä henkilö tai opettajatiimi hyväksyy aiheen ja nimeää työlle vähintään yhden ohjaavan opettajan.

Opiskelija suorittaa Opinnäytetyön osaaja -osaamismerkin ja osoittaa näin tuntevansa hyvän tieteellisen käytännön HAMKin opinnäytetyöohjeistuksen edellyttämällä tasolla. Osaamismerkkiin liittyvä automaattitarkisteinen tentti suoritetaan Moodlessa (Learn).

Tekeminen

Työn raportointi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin työn edistyessä. Sekä viestinnän opettaja että ohjaava opettaja antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Työ palautetaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle ja sovitusti myös työelämän edustajalle. Opiskelija korjaa ja täydentää työtä saamansa palautteen perusteella. Opinnäytetyön kieliasun tarkastuksesta vastaa opiskelija itse.​

Päättäminen

Opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa työ palautetaan hyväksyttäväksi ohjaavalle opettajalle ja sovitusti myös toimeksiantajaa edustavalle ohjaajalle.

Loppuseminaarissa opiskelija esittelee valmiin työnsä tiiviissä muodossa. Hän paneutuu erityisesti työnsä selvitysosioon, sen toteutukseen, saatuihin tuloksiin ja johtopäätöksiin. Esityksessä tulee nousta esiin työn käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. Lisäksi yksi osa loppuseminaaria on opiskelijan oma arvio opinnäytetyöprosessistaan kokonaisuudessaan sekä arvio omasta oppimisestaan sen aikana.

Ohjaava opettaja antaa opinnäytetyön arkistointiluvan. Opiskelija tallentaa työnsä joko ammattikorkeakoulujen opinnäytetietokantaan Theseukseen (suositus) tai HAMKin omaan sähköiseen arkistoon. Kun opinnäytetyö on valmis, palaute opinnäytetyöprosessista annetaan opinnäytetyön palautelomakkeella.

Kansitus

Voit halutessasi kansittaa opinnäytetyösi, katso ohjeet miten tilaat kansituksen.

HAMKin opinnäytetyöohjeet


HAMK opinnäytetyöopas
LIITE 1 Opinnäytetyösopimus
LIITE 2 Opinnäytetyön tutkimusaineiston oikeuksien siirto
LIITE 3 Oikeuksien siirto – hankkeet
LIITE 4 Opinnäytetyön asiakirjamalli (päivitetty 31.8.2022)
LIITE 5A Lähdeviiteopas osa 1: Perusteet (päivitetty 22.8.2022)
LIITE 5B Lähdeviiteopas osa 2: Esimerkit (päivitetty 22.8.2022)
LIITE 6 AMK-tutkinnon kypsyysnäyte
BILAGA 6 YH-examens mognadsprov
LIITE 7 Tiedotteen malli
LIITE 8 Opiskelijan palaute opinnäytetyöprosessista
LIITE 9 Opiskelijan vastuulla oleva asiakirjojen säilytys

Tilaajan palaute (opinnäytetyöt, jotka eivät ole Wihissä)

Opinnäytetöissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoja: https://digipedaohjeet.hamk.fi/ohje/tietosuoja-opinnaytetoissa/.
Opinnäytetyön asiakirjamallin ohje digipedaohjeissa: https://digipedaohjeet.hamk.fi/ohje/ohjeita-hamkin-opinnaytetyon-asiakirjamallin-kayttoon/

Löydät tarkempia, koulutuskohtaisia ohjeita valitsemalla tämän sivun linkeistä oman koulutuksesi!

Voit vastata valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP), kun opinnoista on suoritettu 80% (AMK) tai 50 % (YAMK), tarkemmat ohjeet valmistuminen -sivulla

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU