Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen kiertoon Järkki - HAMK
Järkki
Biokaasulaitos
Biokaasulaitos

Järkki

Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen kiertoon (Järkki)

Järkki-hankkeen tavoitteena on määrittää käsittelylaitoskokonaisuus ja toimintamalli, joka mahdollistaa turvallisen, kestävän ja energiatehokkaan jätevesilietteiden ravinnevirtojen hyödyntämisen tulevaisuudessa. Hankkeessa yhdistetään lietteiden käsittelyyn kehitettyjä osaratkaisuja sekä optimoidaan logistiikan mallintamisen avulla käsittelylaitoksen kokoluokkaa ja sijaintia niin lietteiden kuin lopputuotteidenkin osalta. Hankkeessa syntyvien ratkaisumallien ympäristökestävyyttä arvioidaan elinkaaritarkasteluilla. Hanke tuottaa tärkeää taustatietoa pitäen silmällä mahdollista investointia keskitettyyn lietteidenkäsittelylaitokseen.

kaaviokuva
Esimerkkejä keskitetyn jätevesilietteen käsittelykonseptin teknologiavaihtoehdoista

Pääkuva: © Gasum Group 

työpakettikaavio

TP1 Lietteet ja logistiikka

Työpaketissa 1 tuotetaan simulointimalli keskitetyn lietteenkäsittelykonseptin logistiseksi optimoimiseksi. Optimointia tehdään sekä raaka-aineiden saatavuuden että lopputuotteiden käytön näkökulmasta. Laskennallisia tarkasteluja varten kerätään ja täydennetään olemassa olevaa dataa liittyen sekä raaka- että käsiteltyjen lietteiden kokonais-, kuiva-aine- ja ravinnemääriin. Ravinteiden hyödyntämisessä huomioidaan karkealla tasolla alueelliset ravinnejakaumat Suomessa. Tarkasteluissa keskitytään TP2:ssa valittaviin lietteidenkäsittelyn konsepteihin ja vastaaviin lopputuotteisiin.

Työpaketin tulokset palvelevat laitosratkaisuun, kokoluokkaan ja sijoituspaikkaan liittyvää päätöksentekoa taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

TP2 Laitoskonsepti

Työpaketissa 2 laaditaan 2–3 keskitetyn lietteidenkäsittelyn konseptia, joissa yhdistetään osaprosesseja, hyödyntäen kehittyneitä käsittelyteknologioita perustuen aiempiin selvityksiin, kokemuksiin ja tutkimustuloksiin sekä käynnissä oleviin alan kehityshankkeisiin. Osaprosessit valitaan kaupallisista tai kaupallisuuden kynnyksellä olevista ratkaisuista. Kantavana ajatuksena on, että laitoksesta lähtee ulos ainoastaan tuotteita, joille on kysyntää. Tarkasteluissa huomioidaan myös kehitteillä olevien uusien jätevedenkäsittelyratkaisuiden vaikutukset lietteen määriin ja laatuun.

Hankkeessa valmistellaan alustavia vaihtoehtoisia konsepteja massataseineen ja lopputuotteineen, ja niitä sparrataan laajalle sidosryhmälle suunnatussa työpajassa.

TP3 Lopputuotteet, käyttö ja tuotteistaminen

Työpaketissa 3 tarkastellaan TP2:ssa valituissa konseptivaihtoehdoissa syntyviä kierrätysravinnetuotteita perustuen niiden määriin ja ominaisuuksiin. Tarkastelussa keskitytään tuotteiden sisältämien ravinteiden käyttökelpoisuuteen eri käyttökohteiden kannalta (mm. maatalous, teollisuuden ravinnekäyttö). Lisäksi arvioidaan myös tuoteturvallisuuteen ja käytöstä aiheutuviin riskeihin liittyviä tekijöitä, sekä tuotteisiin liittyvää lainsäädännöllistä ohjausta.

Ravinnetuotteita ja niiden käyttömahdollisuuksia arvioidaan yhdessä sidosryhmien kanssa, mm. työpajatyöskentelyä hyödyntäen, ja niitä sparrataan laajalle sidosryhmälle suunnatussa työpajassa.

TP4 Elinkaaritarkastelu

LCA-selvityksen avulla pyritään tunnistamaan keskitetyn lietteenkäsittelyn mahdolliset edut ympäristönäkökulmasta verrattuna nykyiseen järjestelmään sekä vertailemaan TP2:ssa valittuja eri konseptivaihtoehtoja ympäristötehokkuuden näkökulmasta. Elinkaariarvioinnissa lasketaan elinkaaren vaiheittaiset yksikköpäästöt käsiteltävää lietetonnia kohden, huomioiden koko lietteenkäsittelyn elinkaari päävaiheineen: kuljetukset, käsittelyprosessit, lopputuotteiden hyödyntäminen ja mahdolliset päästöhyvitykset.

Työpaja 3

Järkin kolmas työpaja Ravinteet järjestetään 16.3.2022 klo 13–15. Laita kalenteriin!

Työpaja 2

Järkin toinen työpaja järjestettiin 1.9.2021 Teamsissä. Työpajassa esiteltiin alustavia tuloksia lietelogistiikan mallinnuksesta ja lietteenkäsittelykonseptit.

Osallistujat esittivät kommentteja Padlet-alustalla lietelogistiikasta ja lietteenkäsittelykonsepteista.

Työpaja 1

Järkin ensimmäinen työpaja järjestettiin 15.6.2021 Teamsissä. Osallistujia oli yli 20 organisaatiosta. Työpajassa esiteltiin Suomen jätevesilietteiden ja ravinteiden nykytilaa sekä logistiikan simulointia ja siinä huomioitavia tekijöitä.

Osallistujilta kerättiin kommentteja Padlet-alustalla, johon voi tutustua täällä.

Tiedotteet

11.5.2021 Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen kiertoon (Gasum)

14.5.2021 Gasum develops wastewater sludge nutrient recycling (Bioenergy Insight)

17.5.2021 HAMK selvittää jäteveden ravinteiden kierrättämistä ja hyödyntämistä (HAMK)

Juttu HAMKin marraskuun (2021) uutiskirjeessä, löytyy täältä.

Työpajojen materiaalit:

Työpaja 1 (15.6.2021)

Esitys (ppt)

Keskustelu (Word)

Työpaja 2 (1.9.2021)

Esitys (ppt)

Keskustelu (Word)

 

YHTEYSTIEDOT

Hanketiedot

Hankkeen nimi: Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen kiertoon – JÄRKKI

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2022

Toteuttajat: Gasum Oy (päätoteuttaja), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK Bio ja HAMK Smart)

Kohderyhmät: Vesihuoltolaitokset ja muut lietteitä tuottavat ja käsittelevät toimijat, kuten metsäteollisuus ja biokaasulaitokset. Alan teknologiayritykset ja viranomaiset.

Rahoitus: Ympäristöministeriön rahoittama hanke ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi (RAKI). Toteuttajien omarahoitus ja yritysrahoitus: Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) ja Riihimäen Vesi Oy.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU