Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille
rakennusmestari opiskelijat huomiotakeissa ja turvakyparissa tutkivat paperia
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
useita eri ikäisiä ihmisiä ulkona ryhmässä katsovat suoraan kameraan.

Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille

Hanke: Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille (JATKOT)

Hankkeen tavoitteena on kehittää työelämälähtöinen, aidosti osaamisperustainen, korkeakoulututkintoon tähtäävä, jatkuvan oppimisen koulutusmalli teknologia-aloille.

Rahoittaja: Hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta kansallisena rahoittajaviranomaisena Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2023-31.12.2025

Toteuttajat: Hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

JATKOT-hanke kehittää työelämälähtöisen, aidosti osaamisperustaisen, korkeakoulututkintoon tähtäävän, jatkuvan oppimisen koulutusmallin teknologia-aloille. Hankkeen tarve on noussut esiin Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson yrityksiltä. Hanke vastaa teknologia-alojen osaajapulaan ja maakuntaohjelmien kehittämistavoitteisiin. Kehitettävän mallin ulottuvuuksia ovat:

 • työpaikkojen tarpeiden mukaiset koulutuspalvelut,
 • työpaikalla ja virtuaalisissa ympäristöissä tapahtuva osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen,
 • työpaikkojen kehittäminen oppimisympäristöinä,
 • työntekijöiden osallisuus oman osaamisensa kehittämiseen,
 • ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö alueellisten palvelujen tarjoajana,
 • kolmikantaiset kehityskeskustelut työntekijän, yrityksen nimeämän mentorin ja ammattikorkeakoulun opettajan kesken,
 • yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.

Malli pilotoidaan rakennusmestari ja automaatioalan koulutuksissa. Hankkeen kohderyhmä on työelämässä olevat osaamisen vahvistamista ja uudistamista tarvitsevat teknologia-alojen henkilöt Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueella. Kohderyhmään kuuluvat myös yritysten nimeämät mentorit, jotka valmennetaan kehitettävän mallin toimijoiksi.

Hankkeen toteutus jakautuu neljään vaiheeseen:

Vaihe 1 Uuden toimintamallin edellytysten kartoitus

Kartoitetaan osaamistarpeet ja luodaan toimintatapa osaamistarpeiden ennakoimiseksi yritysten ja korkeakoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kesken.

Vaihe 2 Koulutusmallin toteutuksen suunnittelu

Kartoituksen tuloksien pohjalta laaditaan uusi työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen malli ja koulutetaan yrityksissä mallia toteuttavat mentorit.

Vaihe 3 Koulutusmallin pilotointi

Malli pilotoidaan valituilla aloilla sekä arvioidaan pilotointien tulokset.

Vaihe 4 Koulutusmallin levittäminen ja juurruttaminen

Malli levitetään muillekin teknologia-aloilla ja sen sovellettavuus sekä jatkokehittämisen tarpeet arvioidaan sidosryhmien kesken.

Uuden koulutusmallin avulla madalletaan etenkin työssä olevien osallistumiskynnystä jatkuvaan oppimiseen, kun osaamisen kehittämistä ja osoittamista voidaan toteuttaa työn ohessa sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti digitaalisilla alustoilla. Koulutusmalli tukee yritysten toiminnan kehittämistä sekä työpaikkojen mahdollisuuksia toimia jatkuvan oppimisen ympäristöinä. Jatkot-hanke voimistaa oppimista tukevan toimintakulttuurin kehittymistä alueen yrityksissä ja siten edistää niiden kilpailukykyä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Mentorivalmennus käynnistyi lokakuussa

Ensimmäisen pilottiryhmän mentorivalmennus on käynnistynyt lokakuun aikana. HAMK toteuttaa koulutuksen yhdessä XAMKin ja Tavastian asiantuntijoiden kanssa loka-joulukuun aikana. Kokonaisuuteen osallistuu yhteensä 17 mentorivalmennettavaa rakennus- ja automaatioalan yhteistyöyrityksistä.

Mentorivalmennuksen tavoitteena on, että koulutusjakson päätteeksi mentori voi ohjata rakennusmestari- tai insinööriopiskelijaa työpaikalla sekä tunnistaa ja arvioida opiskelijan tutkintotavoitteen mukaista osaamista yhdessä korkeakoulun edustajien kanssa. Mentorit saavat koulutuksesta myös opintopisteitä, joita he voivat halutessaan hyödyntää esimerkiksi osana omia korkeakouluopintojaan.

Valmennuksen päätyttyä pilotointiin valittujen opiskelijoiden kanssa tullaan käymään ensimmäiset kolmikantaiset ohjauskeskustelut.

Hankkeen ensimmäinen toteutusvaihe, Uuden toimintamallin edellytysten kartoitus, on saatu päätökseen.

Tulokset julkaistiin 15.9 webinaarissa “Tutkintotavoitteista jatkuvan oppimisen mallia rakentamassa.” 

Hankkeen toinen toteutusvaihe, Koulutusmallin toteutuksen suunnittelu, on käynnistynyt ja valmistuu 16.2.2024, jolloin vaiheen tulokset julkaistaan webinaarissa.

JATKOT-hankkeen ensimmäinen Mentorivalmennus käynnistyi lokakuussa, Sara Rönkkönen & Heini Liminka, 4.12.2023

Keskeisiä kumppaneita niin osaamistarpeiden tunnistamisessa kuin koulutusmallin kehittämisessäkin ovat yhteistyöyritysten joukostaan valitsemat mentorit. Mentorien koulutukseen kehitetty Mentorivalmennus on nyt lähtenyt käyntiin. Hankkeen aikana opiskelijalle nimetyn mentorin tehtävänä on mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen työpaikalla, osallistua osaamisen tunnistamiseen yhdessä korkeakoulun edustajien kanssa sekä osallistua aktiivisesti uuden koulutusmallin kehittämiseen. Myös mentorin oman osaamisen on täten mahdollista kasvaa ja kehittyä prosessin aikana.

Ammattikorkeakoulututkinto omalla työpaikalla opiskellen, Sara Rönkkönen & Tuomas Eerola, 23.10.2023

Työpaikalla tapahtuva jatkuva oppiminen on organisaatiotasoista toimintaa, joka edistää yksilön ja yhteisön oppimista. Teknologisen kehityksen yhä kiihtyessä ja globaalin kilpailun kiristyessä yrityksillä on tarve uudistaa toimintaansa sekä kehittää työntekijöiden osaamista. Juuri valmistuneen kartoituksen yhteenvetona voidaan todeta, että työelämä- ja oppimislähtöiselle jatkuvan oppimisen ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävälle koulutusmallille on tunnistettu tarve. 

Työpaikka oppimisympäristönä – Jatkuvan oppimisen mallia rakentamassa.

Videon lisäksi ensimmäisestä toteutusvaiheesta on julkaistu raportti: Koulutustarpeiden sekä osaamisen kehittämisen kriittisten edellytystekijöiden kartoitus.

The JATKOT project is developing a customer-oriented, genuinely competence-based model of continuous learning that aims to provide students with a higher education degree in technology and engineering.

The dimensions of the model being developed include the following:

 • Training services tailored to the needs of the workplace
 • Competence development and the demonstration of competence at the workplace and in virtual environments
 • The development of workplaces as learning environments
 • Employee involvement in the development of their competence
 • Cooperation between the university of applied sciences and vocational education and training degree programmes as a provider of regional services
 • Tripartite development discussions between the employee, the mentor appointed by the company and the teacher of the university of applied sciences
 • Equality and sustainable development.

The model will be piloted in two Degree Programmes: Construction and Civil Engineering, Bachelor of Construction Management and Automation Engineering.

The target group of the project are employed people in the fields of technology and engineering in the Kanta-Häme and Kymenlaakso regions who need to strengthen and renew their skills. The target group also includes mentors appointed by the companies, trained to act as operators under the model that is being developed. The project is a response to the shortage of professionals in the fields of technology and engineering and the development targets of regional programs, with regard to competence development of both. The project implements the Regional and Structural Policy Programme.

The project produces written and audiovisual, openly accessible information and dissemination material.

The project is being implemented as a group project. The main implementer is the Häme University of Applied Sciences, with the co-implementers being the South-Eastern Finland University of Applied Sciences and the Tavastia Education Consortium. The project involves 12 companies in the fields that are piloted. The project will run from 1 January 2023 to 31 December 2025. The project receives funding from the European Social Fund, and the national funding authority is the Häme ELY Centre.

YHTEYSTIEDOT