Hyppää sisältöön

JATKOT

Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille

Hankkeen tiedot

HankeJatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille
Kesto1.1.2023-31.12.2025
ToteuttajatHAMK (koordinaattori),
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
RahoittajaEuroopan sosiaalirahasto ESR+, kansallisena rahoittajaviranomaisena Hämeen ELY-keskus
Budjetti

JATKOT-hanke kehittää työelämälähtöisen, aidosti osaamisperustaisen, korkeakoulututkintoon tähtäävän, jatkuvan oppimisen koulutusmallin teknologia-aloille.

Hanke vastaa teknologia-alojen osaajapulaan ja maakuntaohjelmien kehittämistavoitteisiin. Kehitettävän mallin ulottuvuuksia ovat:

  • työpaikkojen tarpeiden mukaiset koulutuspalvelut,
  • työpaikalla ja virtuaalisissa ympäristöissä tapahtuva osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen,
  • työpaikkojen kehittäminen oppimisympäristöinä,
  • työntekijöiden osallisuus oman osaamisensa kehittämiseen,
  • ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö alueellisten palvelujen tarjoajana,
  • kolmikantaiset kehityskeskustelut työntekijän, yrityksen nimeämän mentorin ja ammattikorkeakoulun opettajan kesken,
  • yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.

Uuden koulutusmallin avulla madalletaan etenkin työssä olevien osallistumiskynnystä jatkuvaan oppimiseen, kun osaamisen kehittämistä ja osoittamista voidaan toteuttaa työn ohessa sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti digitaalisilla alustoilla.

Koulutusmalli tukee yritysten toiminnan kehittämistä sekä työpaikkojen mahdollisuuksia toimia jatkuvan oppimisen ympäristöinä. Jatkot-hanke voimistaa oppimista tukevan toimintakulttuurin kehittymistä alueen yrityksissä ja siten edistää niiden kilpailukykyä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Kohderyhmä

Kohderyhmä on työelämässä olevat osaamisen vahvistamista ja uudistamista tarvitsevat teknologia-alojen henkilöt Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueella. Kohderyhmään kuuluvat myös yritysten nimeämät mentorit, jotka valmennetaan kehitettävän mallin toimijoiksi.

Toteutus jakautuu neljään vaiheeseen:

Vaihe 1. Uuden toimintamallin edellytysten kartoitus

Kartoitetaan osaamistarpeet ja luodaan toimintatapa osaamistarpeiden ennakoimiseksi yritysten ja korkeakoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kesken.

Vaihe 2. Koulutusmallin toteutuksen suunnittelu

Kartoituksen tuloksien pohjalta laaditaan uusi työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen malli ja koulutetaan yrityksissä mallia toteuttavat mentorit.

Vaihe 3. Koulutusmallin pilotointi

Malli pilotoidaan valituilla aloilla sekä arvioidaan pilotointien tulokset.

Vaihe 4. Koulutusmallin levittäminen ja juurruttaminen

Malli levitetään muillekin teknologia-aloilla ja sen sovellettavuus sekä jatkokehittämisen tarpeet arvioidaan sidosryhmien kesken.

Koostettua tietoa

JATKOT-hankkeen webinaarikutsu
Tervetuloa webinaariin 16.2.2024!

Ilmoittautuminen tästä linkistä: https://link.webropol.com/ep/jatkotwebinaari

Liittymislinkki webinaariin: https://hamk.zoom.us/j/61025356161

Webinaarin tallenne on katsottavissa alla:

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

6/24 JATKOT puolessavälissä – Projektipäällikkö Tuomas Eerolan katsaus.

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

5/24 Automaatio- ja rakennuspilotit etenevät suunnitellusti

Pilottikoulutukset starttasivat tammikuussa HAMKissa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK).

XAMKissa prosessiautomaation insinööriopiskelijat (YAMK) olivat huhtikuun loppuun mennessä suorittaneet kuudesta kurssista neljä ja yksi opiskelija oli jo aloittanut opinnäytetyön. XAMK on osallistunut mentori-opiskelija-yritys-tapaamisiin ja olemme saaneet paljon rakentavaa palautetta tämän työelämälähtöisen koulutuksen jalostamiseen.

Odotamme että rakennusmestaripilotissa ensimmäiset opiskelijat saavat 30 opintopisteen laajuiset valintaopinnot valmiiksi pian kesän jälkeen ja hakeutuvat sen jälkeen tutkinto-opiskelijoiksi.

Rakennusalan äkillinen matalasuhdanne on tuonut haasteita toteutukseen, mutta toistaiseksi vaikutukset ovat onneksi kuitenkin jääneet melko maltillisiksi.

Sekä automaatio- että rakennusalan mentoreille järjestettiin kevään 2024 aikana kuukausittaisia verkkotapaamisia, joissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita opiskelijoiden ja mentoreiden näkökulmasta, sekä kuultiin mentoreiden kuulumisia.

Saimme työpaikalla tapahtuvan osaamisen kehittämisestä ja osaamisen osoittamisesta kevään aikana ensimmäisiä kokemuksia. Kokemukset ovat olleet positiivisia, mutta monet pilotointiin liittyvät käytännön yksityiskohdat vaativat kuitenkin yhä kehittämistä.

Koulutuskeskus Tavastia on kevään aikana käynnistänyt vierailut työpaikoilla. Työpaikoilla on tavattu sekä mentoreita että opiskelijoita. Olemme keskustelleet käynneillä laajasti laajasti mm. opintojen etenemisestä ja ohjauksesta, opintoihin liittyvistä käytännön järjestelyistä, osaamisen osoittamisesta ja palautteen antamisesta.

2/24 Jatkuvan oppimisen työelämälähtöisen koulutusmallin pilotoinnit käynnissä

Koulutusmallin pilotoinnit käynnistyivät tammikuussa 2024. Rakennusmestaripilotissa on mukana 25 opiskelijaa ja prosessiautomaation YAMK-pilotissa 15 opiskelijaa. Ensimmäisiä palautteita pilotoinnista odotamme kesän alkaessa.

Alla kuvattuna koulutusmallien pilottien mallinnukset, lisää tietoa löytyy myös 16.2.2024 pidetyn webinaarin “Työelämän tarpeisiin vastaava ammattikorkeakoulu” tallenteesta, joka on katsottavissa Tapahtumat-välilehdellä.

Rakennusmestarikoulutuksessa pilotoitava koulutusmalli.
Prosessiautomaation koulutusmalli.
12/23 Hankkeen ensimmäinen vuosi onnistuneesti päätökseen

Hankkeen ensimmäinen vuosi on saatu onnistuneesti pakettiin. Mentorivalmennus päättyi joulukuun alussa ja 16 oppilasta saivat todistukset suoritetusta valmennuksesta.

Opiskelijavalinnat pilotoitaviin malleihin on suoritettu ja rakennusmestari- ja prosessiautomaatiopiskelijat aloittavat opintonsa tammikuussa. Myös kaikki kolmikantakeskustelut opiskelijoiden, koulutuksen edustajien ja mentoreiden kesken on käyty joulukuun aikana.

Syksyn aikana aloitettu toinen toteutusvaihe on pitänyt sisällään kaikkinensa mentorivalmennuksen ja pilotoitavien mallien suunnittelun sekä opiskelijavalinnan ja ohjauskeskustelujen käymisen. Toteutusvaihe päättyy helmikuussa ja sen tulokset julkaistaan webinaarissa 16.2.2024. Tervetuloa kuulolle!

Yliopettaja Merja Mäkelä XAMKista kertoo ensimmäisestä vuodesta seuraavasti:

“Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) yamk-koulutus Prosessiautomaation projektitoiminta on uusi ohjelma ja sen perusrakennetta kehitettiin kevään ja kesän 2023 aikana soveltumaan työelämä- ja opiskelijalähtöiseen koulutukseen JATKOT-hankkeen tavoitteiden mukaisesti.Lopputuloksena saimme 14 erittäin motivoitunutta opiskelijaa, jotka kaikki ottivat vastaan opiskelupaikan. Yksi polkuopiskelija ilmoittautui vielä jälkikäteen. 

Syyskauden aikana neljä mentoria automaatioalan yrityksistä osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun suunnittelemiin ja toteuttamiin mentorikoulutuksiin. Työstimme automaatiokoulutuksen opintojaksot sisältämään 40 % ydinosaamista sekä 60 % työssäoppimis- ja opintopakettivaihtoehtoja. Yritysten mentorit osallistuivat sisältöjen suunnitteluun kommentoimalla tehtyjä ehdotuksia.

Syyskuusta joulukuuhun 2023 opintojaksojen sisältöjä tarkennettiin erityisesti valinnaisten työssäoppimis- ja opintopakettien osalta työelämä- ja opiskelijalähtöisiksi. Tulevat opiskelijat suhtautuivat erittäin myönteisesti JATKOT-projektin tavoitteeseen opintojen henkilökohtaisesta suuntaamismahdollisuudesta ja työelämälähtöisyydestä.”

10/23 Mentorivalmennus käynnistyi lokakuussa

Ensimmäisen pilottiryhmän mentorivalmennus on käynnistynyt lokakuun aikana. Toteutamme koulutuksen yhdessä XAMKin ja Tavastian asiantuntijoiden kanssa loka-joulukuun aikana. Kokonaisuuteen osallistuu yhteensä 17 mentorivalmennettavaa rakennus- ja automaatioalan yhteistyöyrityksistä.

Mentorivalmennuksen tavoitteena on, että koulutusjakson päätteeksi mentori voi ohjata rakennusmestari- tai insinööriopiskelijaa työpaikalla sekä tunnistaa ja arvioida opiskelijan tutkintotavoitteen mukaista osaamista yhdessä korkeakoulun edustajien kanssa. Mentorit saavat koulutuksesta myös opintopisteitä, joita he voivat halutessaan hyödyntää esimerkiksi osana omia korkeakouluopintojaan.

Valmennuksen päätyttyä pilotointiin valittujen opiskelijoiden kanssa tullaan käymään ensimmäiset kolmikantaiset ohjauskeskustelut.

Työelämän tarpeisiin vastaava ammattikorkeakoulu

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

JATKOT-hankkeen ensimmäinen Mentorivalmennus käynnistyi lokakuussa, Sara Rönkkönen & Heini Liminka, 4.12.2023

Keskeisiä kumppaneita niin osaamistarpeiden tunnistamisessa kuin koulutusmallin kehittämisessäkin ovat yhteistyöyritysten joukostaan valitsemat mentorit. Mentorien koulutukseen kehitetty Mentorivalmennus on nyt lähtenyt käyntiin. Hankkeen aikana opiskelijalle nimetyn mentorin tehtävänä on mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen työpaikalla, osallistua osaamisen tunnistamiseen yhdessä korkeakoulun edustajien kanssa sekä osallistua aktiivisesti uuden koulutusmallin kehittämiseen. Myös mentorin oman osaamisen on täten mahdollista kasvaa ja kehittyä prosessin aikana.

Ammattikorkeakoulututkinto omalla työpaikalla opiskellen, Sara Rönkkönen & Tuomas Eerola, 23.10.2023

Työpaikalla tapahtuva jatkuva oppiminen on organisaatiotasoista toimintaa, joka edistää yksilön ja yhteisön oppimista. Teknologisen kehityksen yhä kiihtyessä ja globaalin kilpailun kiristyessä yrityksillä on tarve uudistaa toimintaansa sekä kehittää työntekijöiden osaamista. Juuri valmistuneen kartoituksen yhteenvetona voidaan todeta, että työelämä- ja oppimislähtöiselle jatkuvan oppimisen ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävälle koulutusmallille on tunnistettu tarve. 

Työpaikka oppimisympäristönä – Jatkuvan oppimisen mallia rakentamassa.

Videon lisäksi ensimmäisestä toteutusvaiheesta on julkaistu raportti: Koulutustarpeiden sekä osaamisen kehittämisen kriittisten edellytystekijöiden kartoitus.

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Mentorin osaamisen kehittämisen tueksi

16.2.2024 Työelämän tarpeisiin vastaava ammattikorkeakoulu

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

15.9.2023 Tutkintotavoitteista jatkuvan oppimisen mallia rakentamassa

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Mukaan opiskelijana?

Haluatko kehittyä prosessiautomaation asiantuntijana? Tammikuussa 2024 Xamkissa alkaa uusi Prosessiautomaation projektitoiminta YAMK-koulutus monimuotototeutuksena. Hakuaika 28.8.-11.9.2024.

YAMK-koulutus on suunniteltu erityisesti automaatio-, sähkö- tai prosessi-insinöörikoulutuksen tai muun vastaavan taustakoulutuksen saaneille, jotka käsittelevät prosessiautomaatioasioita ja haluavat täydentää osaamistaan prosessiautomaation projektitoiminnassa.

Koulutus suoritetaan JATKOT-mallilla, eli työn ohella opiskellen ja omaa työtä hyödyntäen. Opintoja voidaan räätälöidä opiskelijan tarpeiden mukaan.

Lisätietoja: https://www.xamk.fi/koulutukset/prosessiautomaation-projektitoiminta/

Yhteystiedot

Pasi Henriksson

Lehtori, Maanmittaus

Ammattiopisto Tavastia

[email protected]

+358505140914

kirsi s. hovikorpi

Projektipäällikkö,lehtori

XAMK

[email protected]

+358504524448

Jukka-pekka skön

Asiantuntija, yliopettaja

XAMK

[email protected]

+358503450761

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli