KIITO - Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa
Palikoita, joissa erilaisia kuvia, 3x3-pinossa pöydällä. Sormet nostavat yhtä palikkaa ylöspäin.
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Palikoita, joissa erilaisia kuvia, 3x3-pinossa pöydällä. Sormet nostavat yhtä palikkaa ylöspäin.

KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa

KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa

Kiertotalous on noussut merkittävään rooliin yhteiskunnallisessa keskustelussa, uudet kiertotalouden luomat liiketoimintamahdollisuudet ovat vasta tuloillaan. Kiertotalouden liiketoimintamalleilla pystytään paremmin vastaamaan kestävän kehityksen, resurssitehokkuuden ja asiakasodotusten vaatimuksiin vahvistaen yritysten kilpailukykyä. Myös digitalisaatiolla on merkittävä rooli kiertotalouden edistämisessä, sillä digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan lisätä mm. materiaalien kierrätystä, pidentää tuotteiden käyttöikää ja nostaa niiden käyttöastetta.

Siirtymä kiertotalouteen vaatii panostamista osaamisen kehittämiseen eri toimialoilla: uusia työpaikkoja syntyy, osa työpaikoista katoaa ja useimmat työt muuttuvat tavalla tai toisella. Työelämänmurroksen ennustetaan vaativan, että 40 % työntekijöistä uudistaa ydinosaamistaan seuraavan kuuden vuoden aikana. Näin merkittävä murros edellyttää laaja-alaista osaamisen kehittämistä erityisesti pk-yrityksissä mm. täydennyskoulutuksen avulla.

Tavoitteet

Hanke edistää uusien kiertotalouden liiketoimintamallien luomista sekä niiden edellyttämän digitaalisen osaamisen kasvattamista Kanta- ja Päijät-Hämeen pk-yrityksissä ja niiden toimitusketjuissa. Se tukee maakuntien kestävän kasvun sekä vihreän siirtymän tavoitteita kehittämällä alueen kiertotalousosaamista. Se vahvistaa korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä, kasvatetaan yritysten osaamista kiertotalouden ja digitalisaation saralla sekä kehittää pk-yritysten osaamistarpeisiin vastaavaa jatkuvan oppimisen koulutusta.

Hankkeella on seuraavat tavoitteet:

 • Edistää kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa
 • Turvata osaava työvoima kiertotalouden liiketoimintamallien toteuttamiseksi
 • Edistää digitaalisen osaamisen ja ratkaisujen kehittämistä kestävässä liiketoiminnassa

Hankkeen vaikuttavuus

Hankkeella otetaan ensimmäisiä systemaattisia askelia yritysten uusien kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseksi pk-yritysten toimitusketjuissa digitalisaation antamia mahdollisuuksia hyödyntämällä. HAMK- ja LAB- ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin, mikä parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja uudistumiskykyä.

Rahoittava viranomainen: Hämeen ELY-keskus EU/ESR+
Budjetti: n. 550.000€
Toteutusaika: 02/2023 – 01/2025
Toiminta-alue: Päijät- ja Kanta-Häme
Hankkeen kohderyhmät: Päijät- ja Kanta-Hämeen PK-yritykset ja yritysten toimittajaverkosto. Yritysten henkilöstö ja johtajat. 
Yhteistyössä: LAB-ammattikorkeakoulu & Hämeen TE-toimisto
Hankkeen juliste: KIITO Posteri
Hankkeen tietosuojailmoitus: KIITO hankkeen tietosuojailmoitus

Yrityksiä haetaan nyt mukaan, ja ilmoittautuminen on auki.

Hankkeessa tuetaan yrityksiä kehittämään uusia kestäviä liiketoimintamalleja. Osallistuminen on yritykselle maksutonta.

Osallistuminen tarkoittaa yritykselle mm. webinaareja, tietoiskuja, innovaatiotyöpajoja sekä opiskelijayhteistyötä, joiden avulla muodostetaan ja jäsennetään tilannekuva ja kehittämissuunnitelma kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksista yrityksessä. Mukaan on jo ilmoittautunut toimijoita liiketoiminnan eri kehitysvaiheista.

 

 

TULEVAT MAKSUTTOMAT TAPAHTUMAT

 • 6.10.2023 klo 8:30-9:00 (Teams) TIETOISKU 4: Vastuullisuus – Mitä se on?
  Lue lisää tietoiskusta!
  Ilmoittaudu mukaan!
 • 12.10.2023 klo 12-15 (LAB/Lahti) TYÖPAJA 1: verkostoituminen ja arvoketjut
  Lue lisää työpajasta!
  Ilmoittaudu mukaan!
 • 10.11.2023 klo 8:30-9:00 (Teams) TIETOISKU 5: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa.
  Ilmoittaudu mukaan!
 • 30.11.2023 klo 13-16 (HAMK/Hämeenlinna) TYÖPAJA 2: Kiertotalousliiketoiminta – uudet mahdollisuudet lisäarvon tuottamiseen. 
  Ilmoittaudu mukaan!
 • 8.12.2023 klo 8:30-9:00 (Teams) TIETOISKU 6: Teollisuuden symbioosit.
  Ilmoittaudu mukaan!
 • 15.2.2024 klo 13-16 (LAB/Lahti) TYÖPAJA 3: Kiertotalouden uudet toimijaverkostot ja arvoketjut
  Ilmoittautumislinkki tulossa…

MENNEET TAPAHTUMAT

 

ARTIKKELIT, BLOGIT, JULKAISUT

Renewing business with circular economy know-how

The circular economy has risen to a significant role in the social debate, the new business opportunities created by the circular economy are just beginning to emerge. Circular economy business models can better meet the demands of sustainable development, resource efficiency and customer expectations, strengthening companies’ competitiveness. Digitization also plays a significant role in promoting the circular economy, as digital solutions can be used to increase e.g. recycling of materials, extends the service life of products and increases their utilization rate.

The transition to a circular economy requires investing in skills development in different industries: new jobs are created, some jobs disappear, and most jobs change in one way or another. The change in working life is predicted to require that 40% of employees renew their core skills in the next six years. Such a significant change requires wide-ranging competence development, especially in SMEs, e.g. with the help of continuing education.

Objectives

The project promotes the creation of new circular economy business models and the growth of the digital skills required for them in Kanta and Päijät-Häme SMEs and their supply chains. It supports the sustainable growth and green transition goals of the provinces by developing the region’s circular economy know-how. It strengthens the cooperation between universities and SMEs, increases companies’ competence in the field of circular economy and digitalization, and develops continuous learning training that meets the competence needs of SMEs.

The project has the following goals:

 • Promotes the development and implementation of circular economy business models
 • Secure a skilled workforce to implement circular economy business models
 • Promotes the development of digital expertise and solutions in sustainable business

The effectiveness of the project

The project takes the first systematic steps to develop companies’ new circular economy business models by utilizing the opportunities provided by digitization in the supply chains of SMEs. The students of HAMK and LAB universities of applied sciences participate in the project’s measures, which improves the availability of skilled labor and the ability of companies to renew themselves.

Funding authority: Häme ELY Center EU/ESR+
Budget: approx. €550,000
Implementation period: February 2023 – January 2025
Operating area: Päijät- and Kanta-Häme
The project’s target groups: SMEs in Päijät and Kanta-Häme and the companies’ supplier network. Company personnel and managers.
In co-operation with: LAB University of Applied Sciences & Häme TE office

YHTEYSTIEDOT