Oppijan oikeus - opettajan taito - Hämeen ammattikorkeakoulu

Oppijan oikeus – opettajan taito

-

Oppijan oikeus – opettajan taito

Hanketiedot

Perustiedot ja hankkeen tausta

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien  osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeen koko nimi on Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena ja se toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.9.2021.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta  Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

 

Seuraa meitä somessa:

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus

Ruotsin lippu Hanke ruotsiksi →

Iso-Britannian lippu Hanke englanniksi →

Toiminta

Hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella.

Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa paneudutaan monialainen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamiseen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen kehittämispainopisteet kuviona:

 

Materiaalia erityiseen tukeen

Podcast -sarja

Oppijan oikeuden Podcast -sarjan avaa Eero Talonen.  Aiheena on Työelämälähtöinen erityinen tuki. Hän keskustelee aiheesta Katariina Pyrrö-Joensuun kanssa ja vierailee Eeron tuvalla.

Maiju Kangasahon teemana on Kielitietoisuus

Ammatillisen koulutuksen erityistä tukea käsittelee Podcastissa Maiju Kangasaho Haaga-Helia ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Erityiseen tukeen kuuluu säännöllisiä tukitoimia, hallinnollisia päätöksiä, HOKS-kirjauksia ja joissakin tapauksissa arvioinnin mukautus.

Kielitietoisen oppimisympäristön vahvistaminen, osaamisen jakaminen ja monipuolisten menetelmien käyttäminen on aiheena Maiju Kangasahon Podcastissa Kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa.

Nelli Saarelainen, Oona Hänninen Jaksa jaksaa-hanke ja Tuula Jägerroos Livestä keskustelevat aiheesta ”Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi ja tuen tarve” . Keskustelun teemoina mm. opiskelijan hyvinvointi, oman elämän hallinta, vapaaehtoistoiminnan mentorit ja sosiaalisten suhteiden vaikutus hyvinvointiin.

Teemalla Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa Ari Jussila pohtii ohjauksen käsitettä, sisältöä ja toteutusta

 

Artikkelit ja julkaisut

Takala, M., Nordmark, M. & Allard, K. 2019. A comparison of university curriculum in special teacher education in Finland and Sweden. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). NJCIE 2019, Vol. 3(2), 20 – 36.

Jahnukainen, M. & Helander, J. 2019. Toisen asteen koulutuksen läpäisy nousuun – Pakolla vai tuella? HAMK Unlimited: Professional 2019, 21.5.2019, s. 1-3

IAEVG 2019 -seminaarijulkaisun artikkelit

Towards inclusive education – Developing transdisciplinary guidance between special needs educators and study counsellors in secondary education in Finland’s teacher training Simo Uusinoka, Taru Lilja, Jaakko Helander ………………………………… 444

Agency in competency-based guidance counsellor education
in two Finnish universities of applied sciences Tiina Laajala, Pirjo-Liisa Lehtelä, Outi Rantanen, Ari Jussila ……………… 254

 

Harri Kukkonen ja Ari Jussila, TAMK; Johanna Rantanen, Jyväskylän yliopisto 25.6.2020 ”Ohjauksen ammattilaisesta noviisiksi? Ohjaus ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä”

Ruut Kaukinen Haaga-Helia 18.8.2020 ”Opettajan tukea antava vuorovaikutusosaaminen opettajan ja opiskelijan vuorovaikutussuhteessa”

 

Gradut

Opettajaksi opiskelevien näkemyksiä inkluusiosta Sonja Nevasaari ja Anni Tuomela. 2020. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.

Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa – lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Mari Koponen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

”Painolasti omilla harteilla” Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja tuen tarve opiskelijoiden näkökulmasta. Nelli Saarelainen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Muut julkaisut

Millaista tukea opiskelijat kaipaavat hyvinvointinsa tueksi? Teemaa käsittelee Ruut Kaukinen blogi- sarjassaan. Aineisto koostuu toisen asteen opiskelijoiden haastatteluista sekä osallistavien työpajojen tuotoksista. Mukana oli opiskelijoita lukioista, ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista ja erityisammattioppilaitoksesta.

Aineistosta nousee kolme keskeistä näkökulmaa liittyen opettajan ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen: 1) Opettajan orientaatio vuorovaikutukseen, 2) sosioemotionaalinen vuorovaikutus ja 3) yhteiseen tiedon rakentamiseen, käsittelyyn ja jakamiseen liittyvä vuorovaikutusosaaminen.

Opettajan työ toteutuu vuorovaikutuksessa
Opettaja antaa vuorovaikutukselle merkityksiä
Opiskelija kaipaa emotionaalista tukea
Millainen tieto ja sen äärelle ohjaaminen tukee opiskelijaa

 

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Miten lukioiden erityisopettajien työnkuva muotoutuu? Ovatko mallit samanlaiset erilaistuvassa lukiokentässä?

https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/lukion-erityisopettajan-muotoutuva-tyonkuva/

Uunituoreessa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan lukion erityisopettajien tämänhetkistä työnkuvaa sekä heidän työssään kokemiaan haasteita. Tekijän, Kirsi Ikosen blogipostaus gradusta nyt hankkeen sivuilla. https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/lukion-erityisopettajan-muotoutuva-tyonkuva/

Oppijan oikeus - opettajan taito -hankkeen sivulla löytyy nyt paljon uutta materiaalia toisen asteen koulutuksen erityiseen tukeen ja ohjaukseen. Artikkeleita, blogipostauksia, podcasteja ym. Käy tsekkaamassa https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to site admins

PPCA Error: Due to Facebook API changes on September 4, 2020, it will no longer be possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so will stop updating after this date.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU