Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Oppijan oikeus – opettajan taito

Oppijan oikeus – opettajan taito

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke on tuottanut kolmen vuoden ajan tutkimusperusteista tietoa erityisopetuksen, erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen alueilta ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa.

Perustiedot

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke on tuottanut kolmen vuoden ajan tutkimusperusteista tietoa erityisopetuksen, erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen alueilta ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa. Kehittämisen kohteena ovat olleet mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa on paneuduttu uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tutkimuksessa ja hankkeen kokeilupiloteissa.

Hankkeen toiminnot päättyvät 30.9.2021

Hankkeen teemoista tuotettu julkaisu on valmistunut 

“Erityisen hyvä tuki ja ohjaus – oppijan oikeus, opettajan taito” käsittelee tuen ja ohjauksen teemoja tuoreilla tiedoilla monipuolisesti. 

Perustiedot ja hankkeen tausta

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien  osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeen koko nimi on Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena ja se toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.9.2021.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta  Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Seuraa meitä somessa:

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus

Ruotsin lippu

 Hanke ruotsiksi →

Iso-Britannian lippu

 Hanke englanniksi →

Toiminta

Hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella.

Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa paneudutaan monialainen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamiseen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen kehittämispainopisteet kuviona:

Julkaisut ja materiaalit

Materiaalia erityiseen tukeen

Muu materiaali

Muisti ja oppimisen vaikeudet Pauliina Vesterinen käsittelee monipuolisesti muistia ja oppimisen haasteita. Esityksestä löytyy työkaluja opettamisen tueksi. Lopuksi hän toteaa, että opiskelijat tarvitsevat myönteistä ja toivoa ylläpitävää otetta oppimiseen.

Yksilöllisten tukitoimien suunnittelu ja toteutus lukiossa Minna Saarinen avaa esityksessään uutta lukiolakia, tuen tarpeen tunnistamista ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Erityisen äärellä -seminaarin aamupäivä 26.3.2021

Erityisen äärellä -seminaarin videotallenne Saavutettavuusseloste

Opinto-ohjaajan ja erityisopettajan yhteinen osaaminen Simo Uusinoka ja Ari Jussila pohtivat hankkeen esille tuomia näkökulmia erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutukseen

Suomalaisia ja virolaisia näkökulmia VALMA -koulutukseen Ari Jussila ja Harri Kukkonen avaavat kansainvälistä näkökulmaa VALMA -koulutukseen

Erityinen tuki etäopiskelussa -esityksessä Maija Mäkinen ja Seija Eskola käsittelevät keväällä erityisopettajille suunnatun kyselyn tuloksia

Yläasteen TET-jaksolla ollut Katrin Lampio pohtii yläasteen ja toisen asteen eroja otsikolla Avun tarve ja hakeminen yläkoulussa ja toisella asteella_Katrin Lampio

“Lukiolaisten hyvinvoinnin ja oppimisen tuki uudistuvassa lukiossa”
Sonja Ojala on koostanut neljän tuoreen gradun tutkimustulokset tiivistettyyn muotoon.

“Oppimisen tuen rakentaminen yhteistyössä”
Minna Mäkihonko ja Minna Seppälä esittelevät Tampereella toteutettua lukiopilottia.

Videot

Muisti ja oppimisen vaikeudet (54:53)
Pauliina Vesterisen esitys muisti ja oppimisen vaikeudet jakaantuu kolmeen osaan :Osa 1 Johdatus muistin toimintaan, Osa 2 Muisti ja oppimisen haasteet, Osa 3 Muisti ja opettaminen. Esitys käsittelee monipuolisesti opetuksessa käytettäviä keinoja, joiden avulla oppimista voidaan tukea.

Käyttäytymisen haasteet lukiossa Pauliina Vesterinen ja Sonja Ojala esittelevät nuoren haasteellisen käyttäytymisen takana olevia syitä. ADHD, ADD ja autisminkirjon häiriöt voivat näyttäytyä ongelmallisena käyttäytymisenä. Arjen tukikeinoilla voidaan auttaa nuorta selvitymään haasteista. Selkeät ohjeet ja välitön palaute ovat tärkeitä. Siirtyminen heikkousperusteisesta vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan auttaa kaikkia opiskelijoita. “Huomaa hyvä!” on varmasti tarpeellinen ohje kaikessa kanssakäymisessä.

Erityisopettaja ja erityisopetus lukiossa Uuden lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus saada erityisopetusta tai muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.Erityisopettajan työnkuva ja erityisopetus lukiossa ovat ennen uutta lukiolakia ja opetussuunnitelman perusteita olleet vakiintumattomia. Viimeisimpiä tutkimustuloksia erityisopettajan työstä lukiossa sekä muun henkilöstön ja opiskelijoiden toiveista ja tarpeista erityisopettajaa kohtaan esittelee Sonja Ojala.

Trauman kohdanneen nuoren kasvun ja kehityksen tuki lukiossa Oppimisvaikeudet ja trauma pitää tunnistaa ja erottaa toisistaan toteavat esityksessään Minna Saarinen ja Sonja Ojala. Traumaattinen tapahtuma horjuttaa elämänhallintaa ja perusturvallisuutta. Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat voivat johtua traumakokemuksesta. Turvattomaksi olonsa kokeva voi tulkita neutraalinkin tilanteen uhkaavaksi. Nuorta voi auttaa myönteisten tunteiden rakentamisessa. Varhainen hoito tulee edullisemmaksi kuin kallis korjaava palvelu. Auttamisessa tärkeä kysymys on “Mitä sinulle on tapahtunut?”

Kielitietoisuus lukiossa Monikulttuurisessa koulussa jokainen opettaja on kielenopettaja toteavat esityksessään Minna Saarinen ja Sonja Ojala. Oppimisessa kannatta hyödyntää opiskelijoiden äidinkieltä ja tukea monikielisyyttä. Opiskelijoiden kielellisten resurssien tunteminen auttaa opetusmenetelmien valinnassa. Kielitietoinen opetus ja kannustaminen kielen käyttöön vahvistaa osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää tasa-arvoa. Veraistuen hyödyntäminen ja myönteinen suhtautuminen edistävät oppimista. Kielitietoinen opettaja arvostaa koulun monikielisyyttä.

Tukitoimien suunnittelu ja toteutus Oppijan oikeuden ja HOHTO -hankkeen yhteistyössä tuotettu esitys Minna Saarinen & Sonja Ojala. Tuen tarpeen tunnistaminen sujuu parhaiten epävirallisissa tilanteissa. Avun hakemisen kynnystä pitää pyrkiä madaltamaan ja avun tarjoamisessa pitää muistaa hienotunteisuus. Esityksen lopussa annetaan kehittämistehtävä “Huomaamisen ja näkemisen vahvistaminen”

Osallisuuden edistäminen lukiossa Osallisuus merkitsee mahdollisuutta osallistua oppilaitoksen , opetuksen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Häirinnän ja syrjinnän kokemukset heikentävät osallisuutta. Koulun pitää olla asenteellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti saavutettava. Opiskelijan kuuleminen on merkityksellistä kuvaa Sonja Ojala esityksessään.

Motivaatio ja kiinnostuksen tukeminen Motivaation eri osa-alueita, niiden vaikutusta oppimiseen ja kiinnostuksen tukemista opetuksessa käsittelee esityksessään Sonja Ojala

Toiminnanohjauksen taitojen tukeminen
Miten tuetaan opiskelijoiden kykyä suunnitella, ohjata, arvioida ja tarvittaessa muuttaa omaa toimintaansa. Joillakin yksinkertaisilla toimilla voidaan tilannetta parantaa. Näistä keinoista kertoo Sonja Ojala esityksessään.

Opiskelijan oikeus erityiseen tukeen ammatillisessa koulutuksessa (10:24) Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kertoo, milloin opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, (tekstitys fi,sv,en).

Opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa (10:12) Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu esittelee opiskeluhuollon perusteet ja kokonaisuuden (tekstitys fi,sv,en).

Saavutettavuus opiskelussa (7:31) Iiris Happo yliopettaja, ammatillinen opettajankoulutus ja erityisopettajakoulutus, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu valottaa kokonaisvaltaista saavutettavuutta (tekstitys fi,sv,en).

Erityinen tuki ammattikorkeakoulussa (7:38) Heli Huttunen Kampus opo, ammatillinen erityisopettaja OAMK kertoo mitä erityinen tuki ammattikorkeakoulussa tarkoittaa.

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (7:38) Pirjo Hiltunen ammatillinen erityisopettaja OSAO ja Ritva Marttila-Vesalainen ammatillinen erityisopettaja OSAO kertovat erityisen tuen käytännön toteutuksesta.

Kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta (14:22) Anna-Reetta Pakarinen kokemustoimija ja Piia Jolla esteettömyysasiantuntija keskustelevat käytännön esimerkeillä saavutettavuudesta ja esteettömyydestä oppilaitosympäristössä ja lähettävät lopuksi terveiset opettajille (tekstitys fi,sv,en).

Ohjauksen periaatteet (9:20) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu määrittelevät ohjausta (tekstitys fi,sv,en).

Ohjauksen käytänteet ja ohjausmuodot ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa (7:10) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu käsittelevät ohjauspalveluiden kokonaisuutta (tekstitys fi,sv, en).

Ohjaus ja urasuunnittelu – Pedagoginen saavutettavuus  (26:38) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu kertovat ohjauksen ja urasuunnittelun ajankohtaisista asioista.

Iiris Happo yliopettaja, ammatillinen opettajankoulutus ja erityisopettajakoulutus, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu puhuvat monipuolisesti saavutettavuudesta.

Haastattelijana toimii Kimmo Kuortti, lehtori, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetusmateriaalia

Turvista verkossa -Oppilaitosturvallisuuden itseopiskelupaketti on tarkoitettu oppilaitosturvallisuudesta kiinnostuneille henkilöille sekä opettajankoulutusten oheismateriaaliksi ja aktiviteetiksi. Materiaali sisältää opettajan lakitietoa, ohjeita ja aktiviteetteja oppilaitosten haastaviin kohtaamistilanteisiin sekä näkökulmia organisaation turvallisuuskulttuuriin. Materiaaleihin ja aktiviteetteihin voi tutustua itsenäisesti tai pienissä ryhmissä. 

Podcast -sarja

Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja – yhteistä osaamista sekä yhteistä työtä  Simo Uusinoka, Ari Jussila ja Markku Jahnukainen keskustelevat opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työn yhteisistä alueista. Lainsäädännön muutokset ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa ovat muuttaneet kaikkien opettajien tehtävänkuvia. Opiskelijan polun tukeminen on keskeistä sekä opinto-ohjaajan että erityisopettajan tehtävissä. Uudessa tilanteessa myös opettajakoulutuksen sisältöjä pitää tarkastella uudelleen.

Opetushenkilöstö oppimisen tukijoina uudistuvassa lukiossa Sonja Ojala ja Noora-Sofia Hermansson keskustelevat Ojalan pro gradu –tutkielman tulosten pohjalta. Lukiossa tarvitaan asennemuutosta, kun oppimisen tuki on lakisääteisesti opiskelijan oikeus. Työhön tarvitaan kaikki opettajat. Uudistuksen toteutus vaatii koulutusta aineenopettajille ja oppimisen tuen rakenteiden selkeytystä.

Tietoa mielenterveydestä ja sen vahvistamisesta lukiolaisille Mielenterveys on voimavara ja elämän taitoa enemmän kuin erilaisia ongelmia. Mielenterveys on tärkeässä roolissa ihmisen toimintakyvyssä ja hyvinvoinnissa. Hyvä mielenterveys auttaa selviytymään elämässä eteen tulevista haasteista. Positiivinen minäkuva, tunnetaidot ja sosiaaliset suhteet ovat osa mielenterveyden kokonaisuutta kertoo Noora-Sofia Hermansson ja antaa vinkit mielentervyden vahvistamiseen. 

Opiskelu-uupumus ja perfektionismi lukiossa Noora-Sofia Hermansson ja Sonja Ojala keskustelevat Noora-Sofian gradun pohjalta ajankohtaisesta aiheesta. Riittämättömyyden tunne ja uupumus aiheuttaa moninaisia ongelmia. Perfektionistit asettavat itselleen todella korkeita tavoitteita ja pyrkivät erinomaisiin suorituksiin. Tytöt ovat opiskelu-uupuneempia kuin pojat. Opiskelu-uupumukseen kannatta puuttua ajoissa. Positiivinen ilmapiiri suojaa uupumukselta.

Ammatillinen erityisopettaja projektipäällikkönä vaativassa erityisessä tuessa Ammatillinen erityisopettaja Petri Hämäläinen Ammattiopisto Luovista kertoo työstään projektipäällikkönä vaativassa erityisessä tuessa, haastattelijana Päivi Pynnönen. Opiskelijan vilpitön palaute on työssä palkitsevaa. Reformin jälkeen yhteistyö työpaikkojen kanssa on lisääntynyt. Erityisopettajan osaamista tullaan myös tulevaisuudessa tarvitsemaan.

Ammatillinen erityisopettaja oppimisen tuen koordinaattorina Ammatillinen erityisopettaja Elina Jalli Ammattiopisto Tavastialta kertoo työstään oppimisen tuen koordinaattorina Päivi Pynnönen haastattelee. Työ on muuttunut vuosien varrella. Koordinaattorina toimiminen on moninaista. Laaja-alaisuus on palkitsevaa. Hyvä työyhteisö antaa tukea työhön. Koulutus ja valtakunnalliset verkostot ovat tärkeitä ammattitaidon ylläpitämisessä.

Erityisopettaja opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen opettajana Haastatelijana Irmeli Lignell ja haastateltavana Tiina Lehtola-Ruuska Careeria ammattioppilaitokselta. Työssä pääsee käyttämään monipuolisia opettamis- ja havainnollistamistapoja.

Ammatillinen erityisopettaja korkeakoulussa Lehtori Irmeli Lignell haastattelee lehtori, erityisopettaja Marko Kallionpäätä Laurea ammattikorkeakoulusta. Talon ainoan erityisopettajan työ on monipuolista ja erityiselle tuelle on selkeä tarve.

Ammatillisen erityisopettajan työ TELMAssa Työssä tarvitaan joustavuutta ja kymmenottelijan taitoja. Haastateltavana lehtori Riitta Rajamäki Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymästä haastattelijana Irmeli Lignell Hämeen ammattikorkeakoulusta. 

Vaativan erityisen tuen käsite ja käytännöt ammatillisessa koulutuksessa Katariina Hakala TAMK ja Seija Eskola JAMK kuvaavat vaativan erityisen tuen lainsäädäntöä, koulutuksen järjestämistä ja toteuttamista. Tutkimuksen ja historiallisen kehityksen kautta päädytään inkluusioon ja tulevaisuuden linjauksiin. Oppivelvollisuuden laajeneminen avaa uusia kysymyksiä ja haastaa toiminnan kehittämiseen.

Hyvä ohjaus on oikea-aikaista suunnannäyttöä.
Näkökulmia ammatillisen koulutuksen ohjaustarpeisiin ja ohjauksen toteuttamiseen. Äänessä Tarja Juurakko-Koskinen (TAMK/TAOK) ja Emmi Mansikkala, Marika Laine ja Mika Heinonen Ammattiopisto Tavastiasta. Esillä opiskelijan, opettajan ja opinto-ohjaajan näkökulmat ohjaukseen.

Ammatillisen koulutuksen erityisopettajat 1 lehtori Jari Karttunen ja yliopettaja Leena Kaikkonen JAMK ammatillillisesta opettajakorkeakoulusta keskustelevat tuoreesta tutkimuksesta “Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa – tutkimus työn muutoksista.”

Ammatillisen koulutuksen erityisopettajat 2 lehtori Jari Karttunen ja yliopettaja Leena Kaikkonen JAMK ammatillillisesta opettajakorkeakoulusta keskustelevat erityisopettajan työn muutoksista, asiantuntijuudesta, koulutuksen muutostarpeista ja täydennyskoulutuksesta.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus nivelvaiheissa Lehtori Tiina Laajala ja yliopettaja Pirjo-Liisa Lehtelä OAMK keskustelevat opinto-ohjaajien kanssa ohjauksesta opintopolun nivelvaiheissa erityisen tuen näkökulmasta. Mukana keskustelussa ovat oppilaanohjaaja Nina Heikkinen Ritaharjun koulusta, opinto-ohjaaja Lea Perhomaa Oulun seudun ammattiopistosta ja opinto-ohjaaja Kirsi Raetsaari Merikosken lukiosta.

Ohjaus ammatillisen opettajan työssä Yliopettaja Pirjo-Liisa Lehtelä, lehtori Tiina Laajala OAMK ja lehtori Päivi Innala Ammattiopisto Lappiasta keskustelevat ohjauksen käytännöistä ammatillisessa koulutuksessa.

Lukio-opiskelijoiden oppiminen ja opiskelun tuki -podcastissa Pauliina Vesterinen koostaa Mari Kokopsen, Nelli Saarelaisen ja Nora Taipaleen gradujen sisällön tiiviiksi kuunneltavaksi paketiksi.

Hyvää ohjausta lukiossa -podcastissa pohditaan opiskelijan, aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kokemusten ja työn näkökulmista ohjauksen merkitystä lukiossa. Keskustelemassa ovat Tarja Juurakko-Koskinen, Joona Turunen, Heidi Muumäki ja Riitta Valkonen

Ny kurs med ny kurs podcastissa Camilla Björk-Åman, Kristiina Ström, Kim Rundell ja Monica Wahlroos-Björk keskustelevat erityisopettajakoulutuksen uudesta toteutuksesta

Eero Talosen  aiheena on Työelämälähtöinen erityinen tuki. Hän keskustelee aiheesta Katariina Pyrrö-Joensuun kanssa ja vierailee Eeron tuvalla.

Maiju Kangasahon teemana on Kielitietoisuus

Ammatillisen koulutuksen erityistä tukea käsittelee Podcastissa Maiju Kangasaho Haaga-Helia ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Erityiseen tukeen kuuluu säännöllisiä tukitoimia, hallinnollisia päätöksiä, HOKS-kirjauksia ja joissakin tapauksissa arvioinnin mukautus.

Kielitietoisen oppimisympäristön vahvistaminen, osaamisen jakaminen ja monipuolisten menetelmien käyttäminen on aiheena Maiju Kangasahon Podcastissa Kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa.

Nelli Saarelainen, Oona Hänninen Jaksa jaksaa-hanke ja Tuula Jägerroos Livestä keskustelevat aiheesta ”Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi ja tuen tarve” . Keskustelun teemoina mm. opiskelijan hyvinvointi, oman elämän hallinta, vapaaehtoistoiminnan mentorit ja sosiaalisten suhteiden vaikutus hyvinvointiin.

Teemalla Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa Ari Jussila pohtii ohjauksen käsitettä, sisältöä ja toteutusta

Oppilaitosturvallisuus on teemana Minna Seppälän ja Sissi Huhtalan Podcastissa, jossa haastateltavana on Henri Rikander. Oppilaitosturvallisuus on kokonaisuus, joka muodostuu monista osa-alueista. Turvallisuustoimijuus on keskeinen käsite ja turvallisuustyöhön tarvitaan kaikki mukaan.

Artikkelit ja julkaisut

Marjatta Takala, Maija Mäkinen, Seija Eskola, Minna Saarinen & Katja Sutela Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 2/2021 Mitä erityisopettajien koulutuksissa opetetaan? – Havaintoja yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmista.

Harri Kukkonen, Minna Seppälä, Ari Jussila TAMK, 9.8.2021, VALMA ja koulutuksen yksilöllistyminen

Harri Kukkonen, Minna Seppälä, Ari Jussila TAMK, 9.8.2021, VALMAn juurilla – miten nivelvaiheen koulutus yhdistyi?

Camilla Björk-Åman, Kristina Ström, Åbo Akademi, 2021 Stöd och handledning för studerande som behöver särskilt stöd Rapportering av resultat från fokusgruppsdiskussioner utförda hos en finlandssvensk yrkesutbildare, våren 2020

Harri Kukkonen, Ari Jussila, TAMK 31.3.2021, Opettaja ohjaajana

Leena Kaikkonen (toim.) 2020. Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimus työn muutoksista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 294

Ari Jussila, Tarja Juurakko-Koskinen TAMK, 2.12.2020 “Opinto-ohjaajan ja erityisopettajan osaamisten ytimessä”

Annukka Tapani, Ari Jussila, TAMK, 14.12.2020 “Ohjaus on opettajan työtä – työ moninaistuu ja monimuotoistuu”

Annukka Tapani, Ari Jussila, TAMK, 12.11.2020 “Opettaminen on opettajan työtä – paluu menneisyyteen?”

Takala, M., Nordmark, M. & Allard, K. 2019. A comparison of university curriculum in special teacher education in Finland and Sweden. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). NJCIE 2019, Vol. 3(2), 20 – 36.

Jahnukainen, M. & Helander, J. 2019. Toisen asteen koulutuksen läpäisy nousuun – Pakolla vai tuella? HAMK Unlimited: Professional 2019, 21.5.2019, s. 1-3

Book of abstracts from the 2019 Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) “Career Guidance for Inclusive Society”

Simo Uusinoka, Taru Lilja, Jaakko Helander: Towards inclusive education – Developing transdisciplinary guidance between special needs educators and study counsellors in secondary education in Finland’s teacher training

Tiina Laajala, Pirjo-Liisa Lehtelä, Outi Rantanen, Ari Jussila: Agency in competency-based guidance counsellor education
in two Finnish universities of applied sciences

Harri Kukkonen ja Ari Jussila, TAMK; Johanna Rantanen, Jyväskylän yliopisto 25.6.2020 ”Ohjauksen ammattilaisesta noviisiksi? Ohjaus ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä”

Ruut Kaukinen Haaga-Helia 18.8.2020 “Opettajan tukea antava vuorovaikutusosaaminen opettajan ja opiskelijan vuorovaikutussuhteessa”

Julkaisussa “Tulevaisuuden opettajuus”
Maija Mäkinen ja Seija Eskola JAMK “Ammatillisen erityisopettajan osaaminen – opetussuunnitelmien tarkastelu” (s. 172-185)

Gradut

INKLUSIIVINEN PEDAGOGIIKKA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA
Ammatillisten oppilaitosten opettajien käsityksiä inklusiivisesta pedagogiikasta ja sen toteutuksesta Viivi-Maria Kettunen, 2021, Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta.

Tärkeitä tavoitteita, suuria kysymysmerkkejä – lukion opetushenkilöstön näkemyksiä oppimisen tukemisesta osana omaa työnkuvaa Sonja Ojala, 2021, Helsingin yliopisto. Kasvatustieteiden maisteriohjelma. Erityispedagogiikan opintosuunta

Millaista osaamista lukion opinto-ohjaajat kokevat tarvitsevansa työssään? Hanna Raustia, 2021, Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa? Pauliina Kotiranta & Juuli-Anna Taurén, 2021, Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjausalan maisteriohjelma

Työholismin yhteys työn imuun ja työuupumukseen – opinto-ohjaajien kokemuksia koronakeväänä 2020 Jenni Jussila & Taru Leikas, 2021, Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjausalan maisteriohjelma

Opettajaopiskelijoiden käsitykset uravalinnan syistä.  Lähdesmäki Tommi, 2021. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Erityispedagogiikka.

Opettajaksi opiskelevien kokemat haasteet ja saadut tukikeinot yliopisto-opinnoissa. Issakainen Olga & Kunnasmäki Venla, 2021. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Erityispedagogiikka.

“Ohjaaja on kuin luotsi, joka tukee ja ohjaa läpi karikkojen” – Eettiset perusperiaatteet opinto-ohjaajien näkökulmasta. Essi Raappana & Elina Sariola 2021. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 

“Yhteiskunta muuttuu, meidänkin on muututtava siellä mukana.” -Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien näkemyksiä työelämän muutoksesta ja sen vaikutuksista omaan ohjaustyöhön. Vilma Seppänen ja Vilma Varjonen. 2021. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 

Vad hände sen? : Vägen ut i arbetslivet för före detta studerande som gått en yrkesutbildning med krävande särskilt stöd  Katariina Lillman och Elin Sved. 2020. Magisteravhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi Vasa

Lukion erityisopettajan työnkuva ja heidän siinä kokemansa haasteet Kirsi Ikonen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa – Tapaustutkimus lukion tukijärjestelmän rakentumisesta Nora Taipale. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Opettajaksi opiskelevien näkemyksiä inkluusiosta Sonja Nevasaari ja Anni Tuomela. 2020. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.

Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa – lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Mari Koponen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

”Painolasti omilla harteilla” Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja tuen tarve opiskelijoiden näkökulmasta. Nelli Saarelainen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Kahden erityispedagogiikan koulutuksen opetussuunnitelmat inkluusion ydinarvojen viitekehyksessä  Liinu Huusko.2019. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Erityispedagogiikan koulutus.

Muut julkaisut

Millaista tukea opiskelijat kaipaavat hyvinvointinsa tueksi? Teemaa käsittelee Ruut Kaukinen blogi- sarjassaan. Aineisto koostuu toisen asteen opiskelijoiden haastatteluista sekä osallistavien työpajojen tuotoksista. Mukana oli opiskelijoita lukioista, ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista ja erityisammattioppilaitoksesta.

Aineistosta nousee kolme keskeistä näkökulmaa liittyen opettajan ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen: 1) Opettajan orientaatio vuorovaikutukseen, 2) sosioemotionaalinen vuorovaikutus ja 3) yhteiseen tiedon rakentamiseen, käsittelyyn ja jakamiseen liittyvä vuorovaikutusosaaminen.

Opettajan työ toteutuu vuorovaikutuksessa
Opettaja antaa vuorovaikutukselle merkityksiä
Opiskelija kaipaa emotionaalista tukea
Millainen tieto ja sen äärelle ohjaaminen tukee opiskelijaa

Yhteystiedot