TULEVA - Hämeen ammattikorkeakoulu
TULEVA
Hämeen ammattikorkeakoulu
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
-

TULEVA

Tulossa, menossa ja mennyttä

Yhteistyömahdollisuuksia yrityksille HAMKin Biotalouden insinööri -opiskelijoiden kanssa: esittelytilaisuus ja keskustelutilaisuus perjantaina 17.5.2019 klo 9-11 Forssan Yrityskehitys Oy:n tiloissa, os. Koulukatu 13 Forssa. Katso diaesitys täältä.

Valmennusohjelma pk-yrityksille on päättynyt 13.5.2019. Valmennuksen pohjalta hankkeesa tuotetaan ”kevytopas” pk-yrityksille. 

Opiskelijoilta apua yrityksille datan analysointiin ja visualisointiin ajalla 17.4.-6.5.2019.

Hankeaika: 1.8.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat: Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK)

Osatoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Yhteistyökumppanina hankkeessa Hämeen Kauppakamari

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto

Kustannusarvio: 365 290 €

Työpaketit ja tavoiteltavat tulokset

Työpaketti 1. Projektin hallinnointi ja viestintä (LAMK, 8/2018-12/2020)

Työpaketti 2. Pk-yritysten kehittämiskyvykkyyden parantaminen (LAMK ja HAMK, 8/2018-12/2020)

 • Pk-yritysten, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen aikuiskoulutuksen välisten yhteyksien, yhteistyön ja
  synergioiden kehittäminen
 • Ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen ennakointipalvelu yritysten BI-toiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi
 • Future Business Summit 2019 ja 2020 -ennakointitapahtumat – yritysten, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumis- ja asiantuntijaseminaarit

Työpaketti 3. Future Business Intelligencen (BI) käyttö ja hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnan suunnittelun ja tuotekehityksen tukena (HAMK, 8/2018-10/2019)

 • Pk-yrityksille ainutlaatuista Business Intelligence (BI)- ja tiedolla johtamisen osaamista liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden ennakointiin
 • Pk-yrityksille edellytyksiä hyödyntää BI-tietoa liiketoimintaprosessin eri vaiheisiin liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa

Työpaketti 4. Ideoinnista tuotteistamiseen (LAMK, 2/2019-10/2020)

 • Pk-yritykset käynnistävät tuotteiden ja palveluiden kehittämisyhteistyön Hämeen alueen ammattikorkeakoulujen kanssa
 • Yrityskohtaisia, avoimeen innovaatioon ja tulevaisuuden kysyntään perustuvia uusia ideoita uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi
 • Pk-yritykset käynnistävät uuden tai parannellun tuotteen tai palvelun kehittämisen
 • Pk-yrityksille uusia edellytyksiä älykkääseen erikoistumiseen sekä palvelujen muotoilua tukevien menetelmien soveltamiseen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä

Työpaketti 5. Marketing Intelligence pk-yrityksessä (LAMK, 1/2020-3/2020)

 • Pk-yrityksille on selkeytynyt käsitys omien asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen logiikasta
 • Pk-yritykset saavat uusia edellytyksiä ja osaamista markkinoida ja myydä digitaalisesti (kaupallistaa) kehitettyjä tuotteita tai palveluita

[Valmennusohjelma on päättynyt 13.5.2019]

HAMK toteuttaa keväällä 2019 pk-yrityksille valmennusohjelman (maksuton)

Valmennusohjelma on kaksiosainen:

 • Osa 1: Liiketoimintaa tukevan ennakoinnin perusteet (12h)
 • Osa 2: Liiketoimintadatan analysointi ja käyttö osana päätöksentekoa (12h)

Valmennus toteutetaan Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella, osoitteessa Vankanlähde 11, pääsisäänkäynti N-rakennuksesta jossa ohjaus eteenpäin  (kts. kampus-kartta).

Osa 1: Liiketoimintaa tukevan ennakoinnin perusteet (12h)

Valmennus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää ennakointia organisaationsa toiminnan kehittämisessä. Jokainen valmennusaihe sisältää johdannon aiheeseen ja soveltavan osuuden, jota voi hyödyntää omaan strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Osallistua voi yksittäisiin valmennusaiheisiin tai koko valmennukseen.

 1. Ennakointimenetelmien hyödyntäminen omassa organisaatiossa 14.3.2019 klo 9-12. 
  • Keskeisten ennakointimenetelmien esittelyä kuten esimerkiksi barometrit, muutoksen voimakenttä, heikot signaalit, skenaariot, villit kortit, tiekartat, delphoi, tulevaisuuspyörä.
  • Taidollisten valmiuksien lujittaminen eri ennakointimenetelmien hyödyntämiseen.
 2. Ennakointi strategiaprosessin tukena 14.3.2019 13-16
  • Mitä on ennakointi ja miten hyödyntää sitä organisaation strategiaprosessin tukena?
  • Ennakoitavissa olevat tapahtumakulut dynaamisina prosesseina. 
  • Miten huomioida oman toimialan ja toimintaympäristön muutoksen määrä ja nopeus? 
  • Oman organisaation ennakointikäytäntöjen nykytilan arviointi ja kehittämismahdollisuudet.
 3. Liiketoimintamalliin liittyvien osa-alueiden kehityksen ennakointi 27.3.2019 klo 9-12 
  • Liiketoimintamallin eri osa-alueet ja niihin liittyvät muutosvoimat.
  • Ennakointimenetelmien hyödyntäminen osa-aluekohtaisessa ennakoinnissa.
  • Liiketoiminnan hallittu uudistaminen ennakointimenetelmiä hyödyntäen.
 4. Ennakoinnin sovellusalueita 27.3.2019 klo 13-16 
  • Vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot.
  • Teknologiatiekartat.
  • Tuotehallintaa tukevat tiekartat.
  • Toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat voimat (PESTLE).
  • Organisaation toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät

Lue lisää valmennusohjelman esitteestä

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131.

Koulutus on maksuton ja se luokitellaan de minimis -tueksi. Valmennukseen osallistuvien yritysten tulee täyttää lomake DE_MINIMIS_ilmoitus_osallistuva_yritys_FI.EAKR

 

Osa 2: Liiketoimintadatan analysointi ja käyttö osana päätöksentekoa (12h)

Valmennus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää analysointia organisaationsa toiminnan kehittämisessä. Kaksi ensimmäistä valmennussessiota käsittelee johtamista liiketoimintatiedolla sekä tiedon analysointia ja visualisointia. Kaksi jälkimmäistä sessiota on työpajoja, joissa osallistujat käsittelevät edustamansa yrityksen dataa. Tämä valmennus on suunniteltu suoritettavaksi kokonaisuutena.

 1. Johdatus liiketoiminnan johtamiseen tiedolla 9.4.2019 klo 9-12 (tila C338) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen
  • Analytiikan eri muodot ja organisaatioiden kyvykkyys.
  • Business Intelligence toiminta ja sen organisointi.
   Modernit BI työkalut ja niiden hinnoittelu.
  • Tutustuminen Microsoftin Pivot-, Power Pivot- ja Power BI- työkaluihin käytännön harjoitusten kautta.
 2. Liiketoimintatiedon analysointi ja visualisointi
  15.4.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen

  • Visualisointitavat, käytänteet ja laatukriteerit
  • Tiedon tuonti, yhdistely ja muokkaaminen Power BI:llä
  • Peruslaskutoimitukset ja tiedon analysointi hyödyntäen Data Analysis Expression (DAX) -kaavoja
  • Analysoinnin ja visualisoinnin harjoittelua Power BI:llä
  • Organisaation omien datalähteiden esikartoitus ja liiketoimintaongelman tai haasteen kuvaaminen
 3. Työpaja yrityksen oman datan analysointiin ja visualisointiin 7.5.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen
  • Yritys tuo oman datansa (small data), jota analysoidaan ja visualisoidaan työpajassa
  • Työpajan lopputuotoksena hahmotellaan minkälaisen Proof of Concept toteutuksen voisi rakentaa päätöksen teon tueksi.
 4. Proof of Concept työpaja analytiikkaratkaisun rakentamiseen Power BI:llä 13.5.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen 
  • Työpajan tavoitteena on rakentaa Proof of Concept (POC) toteutus yrityksen liiketoimintaongelman ratkaisusta
  • Valmentajat ja osallistujat sparraavat POCin kehittämistä
  • Suunnitelman laatiminen kuinka POC viedään tuotantoon ja käyttöön yrityksessä.

 

Lue lisää valmennusohjelman esitteestä..

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131.

Koulutus on maksuton ja se luokitellaan de minimis -tueksi. Valmennukseen osallistuvien yritysten tulee täyttää lomake DE_MINIMIS_ilmoitus_osallistuva_yritys_FI.EAKR

YHTEYSTIEDOT

Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA)

Pk-yritysten on varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava tulevaisuutta ja uudistettava liiketoimintaa. Yrityksissä tarvitaan lisää osaamista tulevaisuustiedon hyödyntämiseen. Hankkeessa parannetaan pk-yritysten valmiuksia ottaa käyttöön ja hyödyntää tiedolla johtamisen (Business Intelligence, BI) käytäntöjä liiketoiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden ennakoinnissa.

Liiketoiminnan kehittämiseksi BI-tietoa tulisi pk-yrityksissä hyödyntää asiakas- ja markkinalähtöisesti. Hankkeessa sovelletaan BI-tietoa älykkään erikoistumisen mukaisesti kehittämällä yhteisöllisiä, innovatiivisia, nopeita ja ketteriä toimintatapoja ja menetelmiä digitaalisten sekä bio-, kierto- ja alustatalouden tuotteiden, palveluiden, prosessien tai käytäntöjen kehittämisessä. Kaupallistamisessa pk-yritysten haasteena on uudenlaisten digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, joista hankkeessa keskitytään markkinointiautomaation soveltamiseen markkinoinnin ja myynnin tukena. Lähtökohtana on vähähiilisyyden edistäminen.

Hankkeessa lisätään Hämeen alueen pk-yritysten keskinäistä yhteistyötä – mutta myös Hämeen alueen pk-yritysten, Lahden ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen välistä yhteistyötä jakamalla ja rikastamalla yrityskohtaisia, tietoon perustuvia tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ratkaisuja yrityksissä toteutettavissa bencmarking-työpajoissa. Korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yritysten liiketoiminnan kehittämisen eri vaiheissa.

Hankkeen aikana yritykset aloittavat TKI-toiminnan kehittämisen em. korkeakoulujen, oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena pk-yrityksille syntyy osaamista, käytännön kokemusta ja konkreettista tuloksia tiedolla johtamisen soveltamisesta digitaalisuutta ja kestävyyttä korostavien tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat ja asiantuntijat tukevat pk-yrityksiä konkreettisesti uuden tiedon ja osaamisen hankkimisessa sekä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden ja innovatiivisten kokeilujen toteuttamisessa. Hankkeen tuloksena pk-yrityksillä on paremmat edellytykset saada uusia tuotteita ja palveluita markkinoille.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU