Vesistä biovoimaa ja ravinteita, BioVeRa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vesistä biovoimaa ja ravinteita, BioVeRa
Biovera levän kasvatusta laboratoriossa
Hämeen liiton logo
-

Vesistä biovoimaa ja ravinteita, BioVeRa

Ukrainan sodan vaikutukset haastavat energia-alaa ja ruokasektoria nopeisiin muutoksiin. Siirtyminen uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuden parantaminen ovat saaneet lisävauhtia. Etenkin maakaasua on korvattava biokaasulla. Tästä syystä biokaasutuotannon lisäämiseksi on saatava käyttöön kaikki mahdolliset potentiaaliset syötteet. Ruoantuotannossa lannoitepula on jo käsillä ja ruokaturva uhattuna. Kierrätysravinteita tarvitaan.

Yritysten kiinnostus selvittää vaihtoehtoisia uusia energialähteitä ja ravinnekierrätystä sekä omien jäte- ja sivuvirtojen tehokkaampaa hyödyntämistä näiden saavuttamiseksi on lisääntynyt. Teollisuusvedet, jotka sisältävät orgaanista ainesta, ovat vielä yksi huonosti selvitetty ja käyttöönottamaton raaka-ainepotentiaali. Teollisuusvesiin liittyy usein myös teollisuuden tarve ylipäätään vähentää jätevesikuormitusta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille.

BioVeRa-hankkeessa selvitetään Kanta-Hämeen yritysten sivuvirta- ja jätevesien biokaasuenergia- ja ravinnepotentiaali. Jätevesien käsittelyä testataan innovatiivisella yhdistetyllä biokaasu- ja mikrolevätuotantoratkaisulla sekä käsittelyratkaisun toimivuutta ja tuottoarvoja. Samalla arvioidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia etenkin teknologiatoimittajan näkökulmasta.

Hanke tukee uusiutuvan energian, energiaomavaraisuuden ja ravinnekierrätyksen tavoitteita. Hanke tehostaa teollisia symbiooseja tuomalla yhteen jätevesiä tuottavia yrityksiä, jätevesien prosessoijia ja prosessoinnissa syntyvien arvojakeiden hyödyntäjiä. Hanke tukee myös kestävän ruokajärjestelmän rakentamista Kanta-Hämeeseen kehittämällä elintarviketeollisuuden jätevesille hyötykäyttömahdollisuuksia.

Hankkeen kohderyhmänä on kantahämäläiset orgaanista ainesta ja ravinteita jätteenä tuottavat yritykset, kuten meijerit, kalanjalostamot ja juomateollisuus, biokaasuala ja jätehuoltoala.

Hankkeen nimi: Vesistä biovoimaa ja ravinteita (BioVeRa)
Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
Rahoitus: 69 916 €, josta 48 941 € Hämeen liiton Alueiden kestävän kasvun
ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitusta. HAMKin omarahoitusosuus 20 975 €.
Toteusaika: 1.8.2022–31.12.2023

BioVeRa-hankkeen tavoitteena on selvittää nopealla kokeilulla Kanta-Hämeen yritysten jätevesien biokaasuenergia- ja ravinnekierron potentiaali. Kokeilulla pyritään osoittamaan uuden käsittelyratkaisun mahdollisuudet biokaasun ja mikrolevän arvojakeiden tuotannossa. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa alueelliset uudet biokaasutuotannon syötteet ja saada yrityksille tietoa niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

TYÖPAKETIT

TP1: Kanta-Hameen yritysten jatevesien kartoitus, jossa keskitytaan energia- ja ravinnepotentiaaliin

TP2: Biokaasu–levä -käsittelykonseptin testaus laboratoriossa eri jätevesillä Kokeilut vähintään kolmella alkukartoituksen perusteella kiinnostavaksi todetulla vedellä UASB-biokaasuteknologian ja leväkasvatuksen yhdistävällä käsittelyllä.

TP3 Edullisten, sopivan kokoluokan käsittelyratkaisujen selvitys: Kaupalliset toimijat ja mahdollisuus uuteen liiketoimintaan teknologiatoimittajan näkökulmasta.

TP4: Viestintä Kanta-Häme edelläkävijänä

TP5: Jatkotoimet Ylimaakunnalliset ja kansainväliset hankehaut sekä RUN-yhteistyö mm. tutkijavaihto ja kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen.

YHTEYSTIEDOT

Hanke Twitterissä

Unable to load Tweets