Steel Construction Excellence Center SCEC - Hämeen ammattikorkeakoulu

Steel Construction Excellence Center SCEC

Steel Construction Excellence Center

Steel Construction Excellence Center SCEC

Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä (SCEC)

Hämeenlinnan seudun toimijat ovat yhdessä profiloituneet teräsrakentamisen huippuosaajina ja teräsrakenne- ja ohutlevyteknologioiden sekä rakenteisiin integroitujen energiaratkaisujen mahdollistajina.

Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä (SCEC) on dynaaminen teräsrakentamisen toimintaympäristö. Oppilaitosten, yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kiinteällä yhteistyöllä:

  • yritykset saavat alan osaajia,
  • tutkimustuloksia voidaan hyödyntää liiketoiminnaksi nopeammin,
  • suuryritykset ja pk-yritykset kiinnittyvät toisiinsa sekä
  • syntyy uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä. ​

Kansainvälisesti toimivassa keskittymässä teräsrakentamisen toimijat pääsevät mukaan mm. ulkomaisiin kehittämisympäristöihin ja -hankkeisiin.

Esimerkkejä tällä hetkellä käynnissä olevista tutkimushankkeista:

Biovärit — Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille
1.6.2019 alkanut Biocolour-hanke tähtää luontoperäisten väriaineiden laajempaan hyödyntämiseen kuluttajatuotteissa. Yksi tutkittavista sovellusalueista ovat pinnoitteet, joita myös terästeollisuuden on mahdollista hyödyntää. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.

Yhteistyörobotiikka — Robotiikan toinen sukupolvi
1.8.2019 alkaneessa hankkeessa edistetään robotiikan hyödyntämistä rakennusalalla ja valmistavan teollisuuden tuotannollisissa yksiköissä. Hankkeen aikana on tavoitteena löytää uusia robotiikan käyttömahdollisuuksia myös teräsrakentamiseen liittyvissä tuotannollisissa tehtävissä.

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet
1.12.2018 alkaneessa hankkee
ssa tutkitaan biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden käyttäytymistä, kehitetään ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien parantamiseksi sekä biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi. Tutkimustyössä huomioidaan ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset. 

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire
Teräsrakenteiden rakenneosien ja rakennuksen rungon jäykistäminen on mahdollista toteuttaa kuorirakenteiden jäykistävä vaikutus huomioiden. Näin voidaan saavuttaa säästöjä, kun erilliset jäykistysosat voidaan jättää pois. Nykyisiä suunnitteluohjeita noudattaen mitoitus voidaan suorittaa rakennuksen ollessa normaalilämpötilassa. Haasteena on, että tieto ja suunnitteluohjeet kuorirakenteiden jäykistävästä vaikutuksesta palolämpötilassa puuttuvat. Tämän takia kuorirakenteiden hyödyntäminen rakenneosien ja rakennuksen rungon jäykistämisessä voi jäädä hyödyntämättä. STABFI-hankkeen tavoitteena on tuottaa ohjeita ja sääntöjä suunnitteluun kuorirakenteiden hyödyntämiseksi rakenneosien ja rakennuksen rungon jäykistämiseen palotilanteessa.

Katso täältä video hankkeessa toteutetusta simulaatiosta.

 

Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä tukee lukio-opiskelijoiden tutustumista tekniikan alaan. Jo viitenä peräkkäisenä kesänä opiskelijat ovat vierailleet viikon verran HAMKissa, tutustuen tekniikan alan tutkimus- ja kehitystyöhön. Osallistujat ovat kuvailleet kokemuksiaan KesäHAMK-blogissa.

YHTEISTYÖSSÄ

HAMK

Tavastia ammattiopisto -logo

Linnan Kehitys Oy

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu -logo

Ruukki-logo

SSAB-logo

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Materiaalien tulee kestää käyttökohteessaan suunnitellun ajan, mutta myös niiden puhtaana pysyminen on oleellista. Toisissa kohteissa likaantuminen on lähinnä visuaalinen haitta, toisissa kohteissa lika voi esimerkiksi kerätä kosteutta. Biologista likaantumista ja levän kasvua pinnoilla tutkitaan HAMK:n ulkotestikentällä ja myös Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeen näytteitä on laitettu sinne runsaasti.

Different materials must last the intended time in their place of use, but it is also essential they stay clean. In some places soiling is mainly a visual disadvantage, in other places, for example, dirt can collect moisture. Biological contamination and the growth of algae on surfaces are being studied at HAMK's outdoor test field, and many samples from the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project have also been placed there.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Korroosio aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä, kun tuotteet ruostuvat. Sen vuoksi oikean materiaalin valinta ja korroosion estäminen on tärkeää. Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa on selvitetty materiaalien kestävyyttä erilaisin korroosiotutkimuksin.

Corrosion causes considerable economic losses when products rust. Therefore, choosing the right material and preventing corrosion is important. In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project the durability of materials has been researched in various corrosion studies.
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK Tech on vahvasti mukana tutkimassa ilmaston, ilmansaasteiden ja materiaalien likaantumisen välistä yhteyttä kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa. Meidän vastuullamme ovat maalipinnoitetut teräsohutlevyt ja jälleen tänä syksynä aloitetaan uusien näytteiden tutkimukset lukuisilla ulkotestauskentillä ympäri Eurooppaa. Kuvassa maailmalle ovat lähdössä harmaat ja valkoiset tutkimusnäytteemme.

Lisätietoja www.hamk.fi/tutkimus/pitkaaikaiskestavyys/icp-materials/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa tutkitaan myös pinnoitteiden kemikaalienkestävyyttä. Kemikaalialtistuksen vaikutuksia pinnoitteeseen on tarkasteltu visuaalisesti sekä mittaamalla kiillon, värin ja maalikalvonpaksuuden muutoksia. Lisäksi kemikaalien vaikutusta pinnoitteen adheesioon on tutkittu hilaristikko- ja kuulapudotusmenetelmillä. Yleisesti ottaen biopohjaiset maalipinnoitteet kestävät kemikaaleja erinomaisesti.​

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, also the chemical resistance of bio-based coatings is studied. The effects of different chemicals on the coating has been inspected visually, and by measuring the changes in gloss, colour and film thickness of the paint layer. In addition, the adhesion of the coating after the chemical exposure has been studied by cross-cut and impact test methods. In general, the chemical resistance of the bio-based coatings is excellent.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa yhtenä tehtävänä on varmistaa biopohjaisten pinnoitteiden pitkäaikaiskestävyys. Osa sitä on pinnoitteen ulkonäkö ja miten siihen vaikuttavat ilmassa olevat partikkelit ja siitepölyt pitkän ajan kuluessa. Parhaiten tämä selviää pitkissä ulkotesteissä, joihin Bioppo-näytteitä on laitettu. Jotta tuloksia saataisiin nopeammin, olemme kehittäneet likaantumistutkimukseen erilaisia laboratoriotestejä. Näistä lupaavimmilta vaikuttavat noella ja koivun siitepölyllä tehtävät pölytestit, joissa lika ripotellaan näytteen pintaan.

Lue lisää hankkeesta osoitteessa: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/

One of the tasks in the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project is to ensure the long-term durability of biobased coatings. Part of it is the appearance of the coating and how it is affected by airborne particles and pollen over a long period of time. The best way to study it is in long outdoor tests in which Bioppo samples have been placed. To get results faster, we have developed various laboratory tests for fouling research. The most promising of these are the dust tests with soot and birch pollen, in which the dirt is sprinkled on the surface of the sample.

Read more about the project at: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytoproducts/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa tutkitaan myös biomaalien vastustuskykyä levänkasvulle. Tutkimukseen käytetään leväreaktoria, jolla pyritään simuloimaan nopeutetusti levänkasvua kattopinnoilla. Reaktorissa voidaan säätää levyjen kallistuskulmaa, hiilidioksidipitoisuutta, kosteutta sekä ravinteiden ja valon määrää.

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, algae resistance of the biopaints is tested with an algae bioreactor. With bioreactor, we aim to simulate accelerated algae growth on rooftops. In the reactor, it is possible to monitor and change angle of the metal sheets, carbon dioxide concentration, humidity and amount of nutrients and light in the reactor.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa biomaalien abrasiivista kulutuskestävyyttä tutkitaan Taber-laitteella. Laite soveltuu erilaisten materiaalien kulutuskestävyyden tutkimiseen, ja se onkin maailmanlaajuisesti käytetty laadunvalvonta- ja tuotekehitystehtävissä.

Kulutuskestävyyden tutkimus on hankkeessa loppusuoralla. Hankkeessa koeajetuista biomaalipinnoitteista suurin osa on testattu ja tulokset ovat analysoitavana. Aiheesta on tulossa julkaisu HAMK Unlimited Journaliin.

Lue lisää hankkeesta osoitteessa: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, abrasion resistance of bio-based coil coatings is studied by Taber device, which can be applied for different materials and is globally used in quality control and product development tasks.

In the project, abrasion resistance tests are almost finished. Most of the trialed bio-based coatings have been now tested and the results will be analysed. There is a publication under way for HAMK Unlimited Journal about the topic.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset maalit, joissa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla osuuksilla, ovat rakennusteollisuuden ohutlevytuotteissa nykypäivää ja ennen kaikkea tulevaisuutta.

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa suoritettiin tuotantomittakaavan kokeet biopohjaisilla maalipinnoitetuilla levyillä onnistuneesti yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Kiitos Samesor, Weckman Steel, Ruukki Construction ja Piristeel sekä SSAB Europe!

Lue lisää hankkeesta osoitteessa: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/

---

Bio-based paints, in which some fossil raw materials are replaced with bio-based components, are reality in the construction industry’s sheet metal products today and in the future.

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, production trials with bio-based paint-coated sheets were successfully carried out with our project partners. Thank you Samesor, Weckman Steel, Ruukki Construction, Piristeel and SSAB Europe!

Read more about the project at: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/
... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU