Steel Construction Excellence Center SCEC - Hämeen ammattikorkeakoulu

Steel Construction Excellence Center SCEC

Steel Construction Excellence Center

Steel Construction Excellence Center SCEC

Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä (SCEC)

Steel Construction Excellence Center SCEC eli teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä tuo yhteen yritykset sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot. Päätavoitteitamme on vahvistaa kestävällä tavalla alan elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja laajentumista sekä luoda alalle uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Ajankohtaista

 

Toteutamme merkityksellistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä tarjoamme laadukkaita TKI-palveluita, ja näin parannamme alan yritysten kilpailukykyä. Teemme korkeatasoista tutkimustyötä esimerkiksi Suomen Akatemian, Business Finlandin sekä Euroopan Unionin rahoittamissa tutkimushankkeissa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. 

Tutkimus- ja kehityspalvelut toteutetaan räätälöidysti yritysten tarpeet huomioon ottaen. Toimintamme tarjoaa myös hyvän pohjan uusien innovaatioiden syntymiselle. Kehittämällä infrastruktuuriamme valmistaudumme vastaamaan paremmin ja laajemmin tulevaisuuden TKI-tarpeisiin. 

Käynnissä olevia tutkimusprojekteja:

Kestävien sprinkleröityjen rakennusten riskitietoinen paloturvallisuus laskennallista mallinnusta hyödyntäen (RIFS)

Viime vuosikymmeninä puu- ja kevytteräsrakenteisten (LSF) asuinrakennusten suosio on kasvanut niiden energia- ja kustannustehokkuuden vuoksi. Näiden kestävien rakennusten paloturvallisuus on kuitenkin haastavaa puumateriaalien, muovien ja rakennuseristeiden palavuudesta johtuen. Laskennallisen teknologian kehitys mahdollistaa tulipalon kasvun ja leviämisen, savun leviämisen sekä rakenteellisen stabiilisuuden yksityiskohtaisen tutkimuksen sprinklereillä varustetuissa kestävissä rakennuksissa. Hankkeessa tutkitaan puu- ja kevytteräsrunkoisten moni- ja yksikerroksisten rakennusten rakenteiden palodynamiikkaa, ja sitä rahoittaa Palosuojelurahasto.

Eurooppalaiset paloturvallisuusmääräykset Sandwich-paneelituotteille (FISAP)

FISAP-hankkeen tavoitteena on kouluttaa rakennusvalvontaviranomaisia, pelastusviranomaisia sekä rakennusten suunnittelijoita Suomessa lisäämällä tietoisuutta ja ymmärrystä sandwich-paneelituotteiden paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja standardeista.

Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut (UNELMAT)

Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut eli UNELMAT-hanke käynnistää uutta materiaalien elinkaareen liittyvää tutkimustoimintaa sekä laajentaa nykyistä biopohjaisten materiaalien tutkimusta.

Deconstruction and Refabrication for the Reuse of Steel Buildings (DreamFAB)

Deconstruction and Refabrication for the Reuse of Steel Buildings (DreamFAB) -hankkeessa kehitetään ja validoidaan teräsrakennusten uudelleenkäytön ja uudelleenvalmistuksen rakenteellista turvallisuutta koskevia teknisiä sääntöjä ja uudelleenvalmistusohjeita sekä kehitetään ratkaisuja robottiavusteista purkamista varten. Tekniset säännöt ja ratkaisut kehitetään siten, että rakennusten teräselementit voidaan kätevästi uudelleenvalmistaa ja käyttää uudelleen ilman energiaintensiivisiä kierrätysprosesseja. Hankkeessa pyritään erityisesti poistamaan kriittisimmät tekniset esteet, jotka estävät teräsrakenteiden uudelleenkäytön.

Väitöstyöt

SCEC-yhteistyö mahdollistaa myös väitöstöiden teon.

Sandwich-elementtien leikkauskestävyys

HAMK Techin Shekhar Silwal tekee väitöstyötä sandwich-elementtien leikkauskestävyydestä. Sandwich-paneeleissa voidaan havaita erilaisia ​​vikatiloja riippuen paneelien rakenteista, mutta kirjoitettua tutkimustietoa niiden ydinmateriaalin ja leikkauslujuuden aiheuttamista vikatiloista ei kuitenkaan juuri löydy. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia perusteellisesti eri sandwich-paneelien leikkauslujuutta, kun ydinmateriaalina on mineraalivillaa ja polyisosyanuraattivaahtoa. Tutkimuksessa implementoidaan sekä kokeellisia että äärellisten elementtien analyysimenetelmiä (FEA). Saatujen tulosten perusteella suoritetaan sandwich-paneelin ydinleikkauslujuuden arviointi, jota voidaan hyödyntää eurooppalaisen standardin kehittämisessä. Väitöstyön rahoittajana toimii Ruukki Construction Oy, ja työtä ohjaa Tampereen yliopiston apulaisprofessori Kristo Mela. Käytännön osuus työstä tapahtuu HAMK Techin tiloissa Hämeenlinnassa.

Korkealujuusterästen hitsaus

Jarmo Havula työstää väitöstyötään “Mechanical properties of HAZ in welded tubular high strength steel joints”. Kokeiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa lämpövaurioituneen vyöhykkeen (HAZ) mekaanisista ominaisuuksista, joita voidaan edelleen hyödyntää hitsausliitoksen suunnittelussa.

Päätavoitteena on selvittää valittujen teräslajien hitsauslämmönsyötön ja lämpösyklin sekä HAZ:n mekaanisten ominaisuuksien välinen korrelaatio. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietämystä menetelmistä, joilla määritetään HAZ:n mekaaniset ominaisuudet.

Päättyneet tutkimusprojektit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet
1.12.2018 alkaneessa hankkee
ssa tutkittiin biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden käyttäytymistä, kehitettiin ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien parantamiseksi sekä biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi. Tutkimustyössä huomioitiin ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset. Hanke päättyi 31.5.2021.

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire
Teräsrakenteiden rakenneosat ja rakennuksen runko on mahdollista vakauttaa ottaen huomioon rakennuksen kuorirakenteiden vaikutus. Tällä tavalla voidaan saavuttaa säästöjä, kun erilliset jäykistysosat voidaan jättää pois. Nykyisten suunnitteluohjeiden mukaisesti mitoitus voidaan suorittaa rakennuksen kanssa normaalilämpötilassa. Haasteena on tietojen ja suunnitteluohjeiden puute verhousrakenteiden vakauttavasta vaikutuksesta palon lämpötiloissa. Tämän seurauksena verhousrakenteiden panosta rakenneosien ja rakennuksen rungon vakauttamiseen ei välttämättä hyödynnetä. STABFI -hankkeen tavoitteena on laatia ohjeita ja sääntöjä verhousrakenteiden suunnittelusta rakenneosien ja rakennuksen rungon vakauttamiseksi tulipalon sattuessa. Hanke päättyi 2020.

Katso täältä video hankkeessa toteutetusta simulaatiosta.

Yhteistyörobotiikka — Robotiikan toinen sukupolvi
1.8.2019 alkaneessa hankkeessa edistetään robotiikan hyödyntämistä rakennusalalla ja valmistavan teollisuuden tuotannollisissa yksiköissä. Hämeen maakuntastrategian (“Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet”) mukaisen hankkeen tavoitteena on tukea Kanta-Hämeen alueen teknologiateollisuuden yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uutta teknologiaa edustavan yhteistyörobotiikan käyttöönottoa, tuotantomenetelmien kehittämistä yrityksissä sekä yritysten kokeilu- ja innovaatiotoiminnan lisääntymistä. Lisäksi tavoitteena on edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä. Hanke päättyi 31.12.2021.

Toimintamme kautta varmistamme, että alalla riittää huippuosaajia nyt ja tulevaisuudessa. Kehitämme alan koulutuksia yhä enemmän sekä työelämän tarpeita että opiskelijoiden odotuksia vastaaviksi. Samalla lisäämme alan opintojen vetovoimaa opiskelupaikkaa hakevien keskuudessa. Työssä olevien osaamisen kehittymistä tuemme jatkuvan oppimisen kautta.   

Opiskelijoiden työelämäyhteyksien vahvistamiseksi tarjoamme aitoja työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja opinnäytetöitä.  Edistämme eri koulutusasteiden välisiä opintopolkuja ja yritysten osallistumista koulutuksen kehittämiseen.

Tutkinto- ja täydennyskoulutuksia

YAMK-tutkintokoulutuksia

Tulevia teräsrakentamisen tapahtumia:

Teknologiatiistai, 21.11.2023

Teräsrakennepäivä, 22.11.2023

The XIV Conference on Steel and Composite Construction, 23.24.11.2023

SCEC seminaari, helmikuu 2024

Konepajamessut, 19.–21.3.2024

Nordic Steel Construction Conference 2024, 26.28.6.2024

 

Menneet tapahtumat:

Teräsrakentamisen T&K-päivät, 24.25.8.2023

Eurosteel 2023, 12.14.9.2023

Alihankintamessut, 26.28.9.2023

Steel Construction Excellence Center

The operators in the Hämeenlinna region have profiled themselves as leaders in steel construction and enablers of structural steel and sheet metal technologies and energy solutions integrated into structures.

Tavoitteenamme on parantaa alan ja yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Keräämme ja jaamme toimijaverkostollemme laadukasta tietoa alan uusista tuulista, ja toimimme yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi autamme alan osaajia ja työnantajia kohtaamaan toisensa, tarjoamme neuvontaa sekä tuemme uusien yritysten syntymistä alalle.

Haluamme loistaa kaikilla toimintamme kolmella osa-alueella: osaamisessa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä vaikuttamis- ja sidosryhmäyhteistyössä.

 

 

SSAB-logo

Ruukki-logo

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tavastia ammattiopisto -logo

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu -logo

 

 

Katso myös:
Teräsrakenneyhdistys