Hyppää sisältöön
Multaista kynnöspeltoa ja metsää taustalla

KieMaRa

Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita

Hankkeen tiedot

HankeKokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita, KieMaRa
Kesto03.01.2022 – 29.12.2023
ToteuttajatProAgria Keskusten Liitto ry (päätoteuttaja) ja HAMK (osatoteuttaja)
RahoittajatEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022)
BudjettiKokonaisbudjetti 249 600 €, josta Hämeen ammattikorkeakoulun osuus 143 400 € ja ProAgrian 106 200€

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta maatilakohtaisen kiertotalouden mahdollisuuksista ja tuottaa kokonaisvaltaisia ja logistisesti mahdollisia kiertotalouskonsepteja sekä lisätä todennetusti kiertotalouteen panostavien tilojen kannattavuutta. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteina on tuoda alan toimijoita yhteen, mallintaa jakeiden logistiikkaa ja laskea kustannusmalleja investointipäätösten tueksi.

Kohderyhmä

Maaseudulla toimivat yrittäjät sekä muut maaseudun toimijat ja kiertotalousjakeiden hyödyntäjät

Toiminta-alue

Kanta- ja Päijät-Häme

Materiaalit

Hankeraportti

Juva, K., Kari, M., Nygård, J. & Syvälahti, S. (2023). Kiertotalouden innovaatioita maatiloille – KieMaRa-hankkeen tuloksia maaseudun sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisestä

Blogitekstit

Syvälahti, Sara (13.11.2023). Maatilojen kiertotalousratkaisut vaativat yhteistyötä, investointeja ja kestävää suunnittelua

Juva, Katri (13.11.2023). Biohiilituotantoa maatiloille – sääntelyn aakkosia biohiilialasta kiinnostuneille

Kari, Maarit (13.9.2023). Nurmibiojalostamosta moderni lehmä?

Nygård, Jonna (11.9.2023). Kiertotalouden kehittäminen maatilalla kiinnostaisi – mutta millä rahalla?

Videot

Pölönen, Ilpo. (2023). Lannan hygienisointi ManPas-laitteella

ProAgria Keskusten Liitto. (2023). Nurmesta energiaa ja tuotteita biojalostamalla

ProAgria Keskusten Liitto. (2023). Maatalouden muovit kannattaa kierrättää

Opinnäytetyöt

AMK-opinnäytetyö: Katri Juva (2023). Maatilamittakaavan biohiilituotannon mahdollisuudet ja kannattavuus. Hämeen ammattikorkeakoulu. Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutusohjelma.

Podcast

Sivuvirtasatoa – Kiertotalouden innovaatioita maatiloille
Podcastissa keskustellaan hankkeen keskeisistä tuloksista. Miten maaseudun sivuvirtoja voidaan hyödyntää ja saadaanko niistä uutta, kannattavaaa liiketoimintaa? Minkälaisiksi tuotteiksi biohiili taipuu ja onko Hämeen maaseutu vielä valmis nurmibiojalostamolle? Mukana keskustelemassa ovat hankkeen asiantuntijat Katri Juva (HAMK Bio), Jonna Nygård (ProAgria Keskusten liitto ry) ja Maarit Kari (ProAgria Keskusten liitto ry). Podcastin juontajana toimii Sara Syvälahti (HAMK Bio). Podcastin tekstiversion pääset lukemaan tästä linkistä.

Koulutuspaketti

Tämä koulutuspaketti sisältää kattavasti ajankohtaista tietoa kiertotalousratkaisuiden hyödyntämisestä maataloudessa. Koulutuspaketin tavoitteena on tukea maatalouden kiertotalous- ja kestävyysajattelun juurruttamista. Lisäksi koulutuspaketti haastaa sinua ajattelemaan jätettä arvokkaana raaka-aineena ja oivaltamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutuspaketti on koottu Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita -hankkeessa (KieMaRa), jonka toteuttajat ovat ProArgia Keskusten Liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja hankkeen toteutusaika on 03.01.2022 – 29.12.2023.

Kiertotalous on talousmalli, joka pyrkii minimoimaan jätteen syntymisen ja hyödyntämään resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Kiertotalouden mukaisessa liiketoiminnassa pyritään sulkemaan materiaalien ja tuotteiden kierto niin, että ne säilyvät taloudessa mahdollisimman pitkään. Tämä eroaa perinteisestä lineaarisesta talousmallista, jossa resursseja käytetään ja heitetään pois.

Kiertotalouteen siirtyminen vähentää resurssien ylikulutusta ja minimoi jätteen synnyn, edistäen näin kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Kiertotalous hillitsee ilmastonmuutosta ja tarjoaa samalla taloudellisia mahdollisuuksia uusien liiketoimintamallien ja työpaikkojen muodossa. Lisäksi kiertotalouden avulla voimme säilyttää luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa, että resurssit ovat saatavilla myös tuleville sukupolville. Ensimmäisessä osiossa pääsetkin syventymään tarkemmin siihen, mitä kiertotalous tarkoittaa ja miksi sillä on merkitystä.

Yleistä kiertotaloudesta 

Miksi kiertotalouteen siirtyminen on tärkeää?  

Kun kiertotalouden perusteet ovat hallussa, syvennytään seuraavaksi maatalouden kiertotalouteen. Kiertotalouden periaatteita noudattamalla maataloudessa voidaan optimoida resurssien käyttöä, mikä vähentää tuotantokustannuksia ja negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kiertotalous auttaa luomaan myös kestävämpää ruokajärjestelmää, jossa ruuantuotanto turvataan ja omavaraisuutta vahvistetaan. Maatalouden kiertotalousratkaisuilla vastataan myös nykyisiin ja tuleviin ruuantuotantoon liittyviin haasteisiin.

Mitä on kiertotalous maataloudessa

Kiertotalous tarkoittaa monia eri asioita maatiloilla – keskiössä on kuitenkin ajatus kaikkien resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä. Tässä osiossa pureudutaan tarkemmin energiatehokkuuteen, ravinnekiertoihin, maatalouden sivuvirtoihin ja maatilojen kokonaisvaltaisiin kiertotalousratkaisuihin.  

Esimerkiksi energiatehokkaiden laitteiden käyttö pienentää energiakustannuksia, ja ravinteiden tehokas kierrätys vähentää keinolannoitteiden tarvetta. Biokaasun tuotanto on tehokas tapa hyödyntää maatalouden sivuvirtoja. Ympäristöystävällisen energiantuotannon ohella ravinteet saadaan tehokkaasti kiertoon. Tällaiset käytännöt eivät vain edistä maatilan taloudellista kannattavuutta, vaan myös auttavat ylläpitämään pitkän aikavälin kestävyyttä, vähentämään ympäristövaikutuksia ja sopeutumaan paremmin muuttuviin olosuhteisiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Energia 

Ravinnekierrot 

Maatalouden sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen 

Maatalouden kokonaisvaltaisia kiertotalousratkaisuja 

Syventymistä kiertotalouden innovaatioihin – arvoketjuja biohiilelle ja maatalousmuoville –verkkotapahtuman esitykset

Älymaatalous liittyy kiertotalouteen monin tavoin, koska se pyrkii hyödyntämään teknologiaa ja älykkäitä järjestelmiä tehostamaan maatalouden resurssien käyttöä, vähentämään jätettä ja edistämään kestävää tuotantoa. Tässä osiossa kurkistetaan tarkemmin mitä älymaatalous tarkoittaa, miten sitä voidaan soveltaa käytännössä ja minkälaisia mahdollisuuksia data tarjoaa maataloudelle. Älymaatalous voi olla merkittävä työkalu kiertotalouden edistämisessä maataloussektorilla, parantaen samalla maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä.

Älymaatalouden avulla tuotetaan suuria määriä dataa, josta voidaan analysoida ja ennustaa viljelyskausien tarpeita, optimoida resurssien käyttöä ja kehittää kestävän maatalouden käytäntöjä. Älykkäät anturit ja automaatio voivat puolestaan tarjota maanviljelijöille tarkempaa tietoa esimerkiksi maaperän kosteudesta, kasvien tilasta ja sääolosuhteista. Tämä mahdollistaa resurssien, kuten veden, lannoitteiden ja energian käytön tarkemman optimoinnin, mikä tukee kiertotalouden toimintaperiaatteita.

Tässä osiossa tutustutaan uudistavaan viljelyyn, jolla pyritään palauttamaan ja parantamaan maaperän kasvukuntoa ja satotasoja. Yhdessä uudistava viljely ja kiertotalous muodostavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan kestävään maatalouteen, jossa maaperän kasvukunto, resurssien tehokas käyttö ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä tavoitteita. Uudistavaan viljelyyn liittyy esimerkiksi maaperän kasvukunnon edistäminen, eroosion estäminen ja monipuolinen viljelykierto. Näillä sidotaan hiiltä, ehkäistään ravinnevalumia vesistöihin ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta.

Lainsäädännöllä voidaan asettaa selkeät ja sitovat tavoitteet kiertotaloudelle. Esimerkiksi kierrätystavoitteet ja päästövähennykset voivat auttaa ohjaamaan yrityksiä ja yhteiskuntaa kohti kestävämpiä käytäntöjä. Kokonaisuutena lainsäädännöllinen ohjaus luo kehyksen, joka ohjaa yhteiskuntaa ja liike-elämää kohti kestävämpää tulevaisuutta edistämällä kiertotaloutta ja minimoimalla ympäristövaikutuksia.

Tähän osioon on koottu tietoa Suomen valtakunnallisista tavoitteista kiertotalouteen liittyen. Tavoitteisiin pääseminen vaatii muun muassa lainsäädännöllistä ohjausta, joten myös ajankohtaista tietoa sääntelystä löytyy tästä osiosta.

Kiertotalousliiketoiminnan aloittaminen edellyttää innovatiivista ajattelua ja sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin. Samalla kiertotalousliiketoiminta tarjoaa mahdollisuuden olla merkittävässä roolissa muuttamassa tapaa, jolla resursseja käytetään. Kiertotalousliiketoiminnan aloittamiseen voi liittyä taloudellisia epävarmuuksia ja muita haasteita. Kiertotalousratkaisut ja niihin perustuva liiketoiminta vaativatkin usein investointeja ja kokonaan uusia liiketoimintakonsepteja.

Tämä osio tarjoaa neuvontaa ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista sekä erilaisia käytännön työkaluja kiertotalouden edistämiseksi.

Neuvonta 

  • ELY-keskukset tarjoavat monipuolista neuvonta- ja tietopalveluita liiketoiminnan edistämiseen.  
  • ProAgria tarjoaa monipuolisia palveluita maanviljelijöille ja yrittäjille. 
  • Kasvu Openin Kiertotalouden kasvupolku on maksuton sparrausohjelma sivuvirtoja hyödyntäville yrityksille.  

Rahoitus 

  • ProAgria Keskusten Liiton sivuilla julkaistu energia- ja kiertotalousasiantuntija Jonne Nygårdin blogikirjoitus käsittelee tällä hetkellä saatavilla olevia rahoitusmahdollisuuksia maatilojen kiertotalouden vauhdittamiseen.  
  • Kiertotalous-Suomi –sivustolle on koottu eri tahojen tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia kiertotaloushankkeisiin, tutkimukseen ja käytännön toimintaan. 

Logistiikka 

Kiertotalouden työkalut ja toimintamallit 

Sähköisiä sivuvirtojen markkinapaikkoja:  

Koulutukset

Menneet koulutukset:

Hämeessä tapahtuu – Kiertotaloutta maatiloilta -webinaari 24.10.2023

Webinaarissa esiteltiin kiertotalousratkaisuja Hämeessä eri hanketoimijoiden taholta. 

Esitykset:

Maatalouden jäte- ja sivuvirrat tuotteiksi, KieMaRa-hanke
Hygienisoitu lanta, Manpas-laitteen mahdollisuudet, Ilpo Pölönen, HAMK
Päivitetty Biomassa-atlas tarjoaa lisää avointa biomassatietoa, Satu Ervasti, Luke
KiertoaSuomesta.fi digitaalisen markkinapaikan esittely, Riina Kärki, MTK
Nurmesta biojalostamossa lisäarvotuotteita, Marketta Rinne, Luke
Humuspehtoorin kiertotaloushankkeet, Suvi Mantsinen, Humuspehtoori
Hankeideasta biohiililaitokseen, Jarkko Nummela, PUHI Oy

Prosessoimalla parempaa – tähteestä tuotteeksi -työpaja 26.9.2023 Hämeenlinna

Työpajassa kehiteltiin yhteistoiminnallisesti uusia hyödyntämisratkaisuja maatalouden sivu- ja jätevirroille.

Työpajatyöskentely

• Hygienisoidusta lannasta kasvualustamateriaalia ja kuiviketta
• Sivuvirtojen pyrolysointi biohiileksi
• Maatalousmuovien kierrätyksen mahdollisuudet
• Porkkanasivuvirtaa rehuksi
• Nurmibiojalostamo

Ajankohtaista biokaasutuotannon lupa- ja tukiasioista, 9.6.2023 webinaari

Webinaarin järjestäjät: BioKanta-hanke, BioedU-hanke, AgroEko-hanke ja KieMaRa-hanke.

Webinaarin esitykset löytyvät täältä.

Kahisevaa sivuvirroista? 18.4.2023, verkkotapahtuma

Esitykset:
Kierrätysraaka-aineet kasvualustoissa, Petra Salonen, Kekkilä-BVB
Fortum Bio2X– korkean arvon tuotteita maatalouden sivuvirroista, Matti Sonck, Fortum Power and Heat Oy
Hävikistä herkuiksi – maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen koiranruuassa – Esimerkkejä hävikkiraaka-aineiden tuotteistamisesta ja katsaus lemmikinruoka-alan vaatimuksiin, Henna Söderholm, Alvar Pet

Syventymistä kiertotalouden innovaatioihin – arvoketjuja biohiilelle ja maatalousmuoville 22.3.2023, verkkotapahtuma

Esitykset:

Biohiilen käyttö maataloudessa, Markku Suutari, Carbons Finland Oy
Helsingin biohiilihanke, Tuuli Markkanen, Helsingin biohiilihanke
Muovin kemiallinen kierrättäminen, Mika Härkönen, Teknologian tutkimuskeskus VTT
 

Biokaasun tuotantoa keskittäen ja hajautetusti 13.2.2023, verkkotapahtuma

Esitykset:

BioKanta -biokaasuhankkeen esittely ja Kanta-Hämeen viljelijöiden ja yrittäjien osallistuminen hankkeeseen, Maritta Kymäläinen, HAMK ja Elina Tampio, Luke
Puhdistamolietteiden keskitetty biokaasulaitos. Järkki-hankkeen tuloksia, Satu Tiainen ja Olli Koskela, HAMK, Viljami Kinnunen, Gasum
Viljelijän näkemyksiä biokaasutuotantoon ja kaasun eri hyödyntämisratkaisuihin, Jari Eerola, Setälä-Eerolan tila Oy
Hajautetun biokaasutuotannon konseptin mahdollisuudet maatiloille, Saija Rasi, Luke

Kiertotalouden innovaatioita maatiloille -työpaja 24.1.2023 

Päivän aikana käsiteltiin kiertotalouden innovaatioita maatiloilla. Alustukset käsittelivät lannan hygienisointia, biohiilen tuotantoa ja muovin lajittelua. Näitä hyödyntämisratkaisuja jatkojalostettiin työpajoissa. 

Asiakasnäkökulma maatalouden kiertotalouteen 22.11.2022, verkkotapahtuma

Päivän aiheena oli maatalouden erilaiset asiakkaat kiertotaloudessa.

Esitykset:

Keskon ja Bernerin kiertotalousyhteistyö, Jussi Petäjä, Berner Oy
Älymuovihanke – saariston maatilamuovit kiertoon, Veijo Pönni, Turun yliopisto, Brahea-keskus
Mistä tilallinen saa apua kiertotalousratkaisuihin? HAMK tutkimuspalvelut, Päivi Vartiainen, HAMK ja ProAgria neuvontapalvelut, Jonna Nygard, ProAgria

Mitä kiertotalous voi käytännössä olla 25.10.2022, verkkotapahtuma

Koulutuksessa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita kiertotalouden mahdollisuuksista maatalouden toimijoille.

Esitykset:
Mitä on kiertotalous?, Ilpo Pölönen, HAMK
Tähtäimessä kokonaisvaltainen omavaraisuus lypsykarjatilalla – yhden tilan matka, Tero Lahti, Paavolan maitotila
Lietelannan separoinnin hyödyt lypsykarjatilalla, Petteri Mäkelä, Maatalousyhtymä Alastalo
Hyönteiset kiertotaloudessa, Miika Tapio, Luke

Koulutussarjan starttipäivä 13.9.2022, verkkotapahtuma

Päivän aikana esiteltiin maa- ja puutarhatalouden ajankohtaisia aiheita, joiden kehittämiseen hankkeessa pureudutaan.

Esitykset:
Kokemuksia kiertolannoitteista, Terhi Taulavuori, ProAgria
Veden käytön optimointi tilatasolla, mittausmenetelmät, Eliisa Malin, Malinin Tila
Biokaasulaitoksen rahoituscase, Henri Karjalainen, Envitecpolis Oy

Yhteystiedot

TErhi taulavuori

Hankepäällikkö

terhi.taulavuori@proagria.fi

+358407606262