Strategia - Hämeen ammattikorkeakoulu
Strategia
HAMK visio 2030
HAMK visio 2030

Strategia

Innostavin ja työelämälähtöisin

HAMK on soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu. Se on rohkea ja luova uudistaja, vaikuttava toimija ja tuloksen tekijä. HAMK on yhteiskunnalle tärkeä sekä toiminta-alueensa kehittymisen kärki.

HAMK on kansainvälisesti ja kansallisesti verkostoitunut, kumppanuuteen sitoutunut korkeakoulu. HAMKista valmistuneet opiskelijat ovat työelämässä haluttuja osaajia ja globaalisti sekä kehittävällä työotteella toimivia luovia ongelmanratkaisijoita. Soveltava tutkimuksemme tuottaa elinvoimaa, kestävyyttä ja hyvinvointia. HAMK hyödyntää tehokkaasti teknologian tuomat mahdollisuudet koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Osaamispääoman johtaminen ja kehittäminen

Määrätietoinen osaamisen kehittäminen mahdollistaa uusien, entistä haastavampien strategisten tavoitteiden asettamisen. Edistyneet korkeakoulun toimintatavat varmistavat hamkilaisen osaamisen ajantasaisuuden ja kilpailukykyisen laadun. Tavoitteenamme on hamkilaisen tulevaisuuteen suuntautuneen osaamispääoman jatkuva kasvattaminen.

HAMKin profiilin ytimen muodostavat älykkäät bio- ja kiertotalouden ratkaisut sekä ammattikasvatuksen tutkimukseen pohjautuva ammatillinen opettajakoulutus ja koulutusjärjestelmien kehittäminen. Nämä tukeutuvat vahvaan yrittäjämäiseen, moniammatilliseen ja -tieteiseen toimintaan hyvinvoinnin, teknologian, liiketalouden, luonnonvara-alan ja muotoilun alueilta.

Tutkimusyksiköt ovat HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart ja HAMK Tech.

HAMK edistää elinikäistä oppimista

Kannustamme opiskelijoita luovuuteen ja kriittiseen ajatteluun kompleksisessa toimintaympäristössä. HAMKissa opiskelija omistaa oman oppimisensa ja opettaja on uuden oppimisen ohjaaja sekä mahdollistaja. Koulutus perustuu opetuksen kolmeen malliin: 8–16, 18–100 ja 24/7.

Oppiminen toteutuu osaamisia yhteen kietovilla ilmiöpohjaisilla moduuleilla. Näistä opiskelija ja asiakas rakentavat kokonaisuuden tutkintokoulutuksessa, avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä tilaus- ja täydennyskoulutuksessa. Opetuksessa ja ohjauksessa hyödynnetään digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. HAMKissa opiskelija saa erinomaisen oppimiskokemuksen.

Työelämä, yrittäjyys ja kansainvälisyys ovat HAMKin toiminnan ytimessä

Yritykset, julkinen ja kolmas sektori ovat vahvoja kumppaneita moduulien suunnittelussa ja toteutuksessa. Moduulien työelämäprojektit ovat keskeinen osa opiskelijan ja opettajan työelämäsuhteita. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia pedagogisia ratkaisuja vahvalla kansainvälisellä otteella. HAMK luo ja tukee osaamisintensiivisistä yritystoimintaa. Yrittäjyys on jokaiselle opiskelijalle aito vaihtoehto.

HAMK Global Education on arvostettu brändi. Osaamisen vienti kasvaa erityisesti lukukausimaksullisessa tutkintokoulutuksessa vahvistaen HAMKia korkeakouluna. HAMK on Safea-ratifioitu korkeakoulu Kiinassa.

HAMKin tutkimusyksiköt ovat merkittäviä yhteiskunnan uudistajia

HAMKin soveltava tutkimus tuottaa uusia ja luovia ratkaisuja yritysten ja yhteiskuntamme elinvoiman, hyvinvoinnin sekä kestävyyden lisäämiseksi. Yritysten rooli tutkimustoiminnassa kasvaa huomattavasti. Lisääntyvää tutkimuksellista työtä ohjaavat työelämälle avoimet ja yhdessä rakennetut profiloidut tutkimusohjelmat. HAMKin tutkijaurapolku houkuttelee kansainvälisesti. Tutkijayliopettajat johtavat aidosti monialaisia tutkimusryhmiä, jotka vahvistavat HAMKin osaamispääomaa.

HAMK on tärkeä osa kansallisia ja kansainvälisiä innovaatioekosysteemejä

HAMKissa tehty tutkimus edellyttää korkeatasoista osaamista vahvuusalueilla. HAMKilainen tutkimus on aktiivisessa roolissa maailman kestävän kasvun haasteita ratkovissa verkostoissa. HAMKin tutkimusyksiköt toimivat merkittävissä kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä ja hankkivat tutkimukseen yritys- ja kansainvälistä rahoitusta.

Opiskelijoille on avattu mahdollisuudet soveltavan tutkimuksen tekemiseen. Alumnit muodostavat laajan yhteistyöverkoston ja työelämän kontaktipinnan soveltavassa tutkimuksessa.

HAMK on kansainvälinen, aktiivinen ja moderni korkeakouluyhteisö

Toimimme yhtenäisenä korkeakouluna, jolla on alueelliset osaamisprofiilit. Opiskelijat, alumnit ja työelämä ovat osa meitä. Tavoitteemme ohjaavat meitä moniammatilliseen ja alaiseen toimintaan sekä yhdessä tekemiseen. Arvostamme osaamista ja huolehdimme korkeakouluyhteisömme hyvinvoinnista. Arvioimme ja arvioitamme jatkuvasti työtämme, tuloksiamme ja osaamistamme.

HAMKin kasvu muodostuu osaamisen viennistä, tutkimustoiminnasta ja tilauskoulutuksesta. Kiinteistömme ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä. Vahva talous mahdollistaa kehitysinvestoinnit.

HAMKin tulevaisuus perustuu korkeaan osaamiseen, yrittäjämäiseen ja tulokselliseen toimintaan sekä hallittuun kasvuun.

Seuranta ja ohjaus

HAMKilla on käytössään osaamisen ja tavoitejohtamisen järjestelmä, joka muuttaa strategian välitavoitteet ammattikorkeakoulutasolta henkilökohtaisiksi tavoitteiksi ja niihin liittyviksi osaamistavoitteiksi. Tavoitteiden saavuttamista seurataan lisäksi mm. BI-järjestelmällä.

HAMKin strategian yhteydessä julkaistiin visio, joka sijoittuu avaruuteen. Katso kuvasta, kuinka osaaminen, tieto, kansainvälisyys ja yrittäjyys kietoutuvat yhteen ja luovat uuden, merkittävän ja vaikuttavan korkeakoulun.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU