Hyppää sisältöön
Home Opiskelijan sivut Opintojen suunnittelu Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

Kielitaito sekä viestintä- ja kansainvälisyysosaaminen ovat keskeisiä työelämätaitoja kaikilla aloilla.

Ammattikorkeakoulun käytännönläheisten kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on sujuvuus erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Suomenkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy kieliä ja viestintää vähintään 15 opintopistettä, joista ruotsia, englantia ja viestintää kutakin vähintään 5 opintopistettä.

Englanninkielisissä koulutuksissa suomen opintoja kansainvälisille opiskelijoille on vähintään 10 opintopistettä. Osa kielten ja viestinnän opinnoista voi olla tarjolla myös itsenäisinä verkkototeutuksina.

Englanninkielisten koulutusten opiskelijoita koskevat ohjeet.

Kielten ja viestinnän opinnot liittyvät kiinteästi muihin ammattiopintoihin, joihin kuuluu usein myös erilaisia kansainvälisiä projekteja. Opintojen aikana voi kasvattaa kansainvälistä osaamista.

HAMKissa on mahdollista suorittaa opintoja tukevia valmentavia kieli- ja viestintäopintoja. Monipuolisia kieli- ja viestintäopintoja tarjoavat myös mm. kotimaisten korkeakoulujen yhteinen KiVANET-kieltenopetusverkosto sekä Suomen ammattikorkeakoulujen CampusOnline-verkosto.

Opiskelijalla tulee ammattikorkeakouluasetuksen perusteella olla valmistuttuaan työelämän kannalta tarpeellinen kielitaito vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Lisäksi opiskelijalla tulee olla julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavat suomen ja ruotsin kielen taidot, joita edellytetään virkaan kaksikielisellä virka-alueella.

Englannin kielessä tavoitteena on saavuttaa eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen mukainen taitotaso B2. Ruotsin kielessä tavoitteena ovat B1-tasoa vastaavat taidot. Englanninkielisissä koulutuksissa suomen kielen taitotasotavoite on A2. Omaa taitotasoa voi kartoittaa itsearviointitaulukon avulla.

Onko ruotsin opinnoistasi pitkä aika? Onko englantisi ruosteessa? Onko äidinkielesi jokin muu kuin suomi ja haluat vahvistusta suomen kielen taitoihisi? Vai kaipaavatko kenties kirjoitustaitosi terävöittämistä? Poimi siinä tapauksessa opintotarjonnasta tarpeisiisi sopiva kielten ja viestinnän ammattikorkeakouluopintoihin valmentava opinto.

Opinnot ovat kahden opintopisteen laajuisia itsenäisesti opiskeltavia verkkototeutuksia. Opiskelua tukee opettajan ohjaus, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Valmentavat opinnot sopivat opiskeltavaksi erityisesti ennen tutkintoon kuuluvia varsinaisia kielten ja viestinnän opintoja. Opinnot soveltuvat myös muille tukea kielissä ja viestinnässä tarvitseville. Löydät opintojaksot opintotarjonnasta seuraavilla nimillä:

  • Kohti AMK-opintoja: ruotsi
  • Kohti AMK-opintoja englanti
  • Kohti AMK-opintoja: kirjoittaminen
  • Kohti AMK-opintoja: suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä -toteutus soveltuu suomenkielisten koulutusohjelmien opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Näillä opinnoilla ei voi hyväksilukea tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Ne ovat kuitenkin hyvä tapa kehittää kielitaitoa tai kirjoittamisen osaamista.

HAMKissa opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Suomenkielisiin tutkintokoulutuksiin sisältyy myös englanninkielisiä opintoja.

Englanninkielisiin tutkintokoulutuksiin sisältyy myös suomenkielisiä opintoja, jotka tukevat kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen.

Opiskelijan on lakisääteisesti osoitettava suomen ja ruotsin kielen taitonsa osana ammattikorkeakoulututkintoaan. Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa siihen, mitä kieliopintoja hän suorittaa korkeakoulussa ja millä kielellä hän kirjoittaa opinnäytetyöhönsä liittyvän kypsyysnäytteen.

Koulusivistyskieli

Koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi riippuen siitä, kummalla kielellä opiskelija on suorittanut äidinkielen oppimäärän peruskoulussa ja/tai lukiossa. Ammatillisen tutkinnon suorituskieli ei määritä koulusivistyskieltä.

Jos opiskelija on suorittanut äidinkielen oppimäärän peruskoulussa suomen kielellä ja lukiossa ruotsin kielellä tai päinvastoin, hän voi valita, kumpaa kieltä käyttää koulusivistyskielenä.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, asetuksen mukaista osaamista suomen ja ruotsin kielissä ei tarvitse osoittaa.

Kypsyysnäytteen kieli

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi. Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa kieliasetuksessa vaadittua erinomaista suullista ja kirjallista kielitaitoa.

Toinen kotimainen kieli

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, hän suorittaa ruotsin opinnot sekä ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon kokeen (ns. virkamiesruotsi). Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, hän osoittaa suomen kielen suullisen ja kirjallisen osaamisensa näyttökokeella. Koulusivistyskieleltään ruotsinkielinen opiskelija ei suorita ruotsin opintoja tai niiden tilalla muita opintoja. Suomen kielen näyttökokeen ottaa vastaan viestinnän opettaja.

Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen koe

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen osaamisen koe. Opiskelijan osoittama kielitaito merkitään tutkintotodistukseen. Lisätietoja kokeesta, siihen valmistautumisesta ja sen arvioinnista antavat HAMKin ruotsin opettajat.

Kieli- ja viestintäopintoja voidaan hyväksilukea vain aiemmilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Muulla tavalla hankittua kielitaitoa tai viestintäosaamista voi osoittaa ns. osaamisen näytöllä.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet on koottu opintojen suunnittelun AHOT-sivulle sekä hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintaohjeeseen.

Toimintaohjeessa on erillinen luku kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta.

Opintosuoritusten arvioinnin, keskeneräisen suorituksen loppuun tekemisen, hylätyn arvosanan uusimisen sekä hyväksytyn arvosanan korottamisen periaatteet on koottu opintojen arvioinnin toimintaohjeeseen.

Opinnäytetyön voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Englanninkielisissä koulutuksissa opinnäytetyö on englanninkielinen.

Suomenkielisissä koulutuksissa opinnäytetyön tiivistelmä kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielisissä koulutuksissa suomenkielinen tiivistelmä ei ole pakollinen.

Viestinnän opettaja arvioi AMK-tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön kieliasun ja tarkastaa kypsyysnäytteen. Englannin kielen opettaja tarkastaa englanninkielisen tiivistelmän eli abstraktin ja arvioi englanninkielisten opinnäytetöiden kieliasun. Kansainväliset opiskelijat kirjoittavat opinnäytetyöhön liittyvän kypsyysnäytteensä englanniksi.

Ylemmän AMK:n opinnäytetöiden kieliasua ei arvioida, mutta töistä tehdään kypsyysnäytteen sijaan viestinnän opettajan tarkastama lehdistötiedote.

Opinnäytetöitä koskeva ohjeistus löytyy HAMKin opinnäytetyösivuilta.